Artykuły Widok „Zakup”

W niniejszym dokumencie została opisana aplikacja Artykuły w widoku Zakup.

Więcej informacji na temat pozostałych widoków znajduje się w dokumencie Artykuły.

Obszar roboczy: widok Zakup

Widok Zakup składa się z następujących zakładek:

Aplikacja Artykuły widok Zakup

Zakładka Ogólne

Zakładka Ogólne pozwala na wyświetlanie, wprowadzanie oraz edycję danych dotyczących Artykułu.

Zakładka Ogólne

W zakładce Ogólne wyświetlane są dane, wyłącznie w celach informacyjnych:

 • EAN (European Article Number)
 • Typ specyfikacji
 • Artykuł alternatywny
 • Alias artykułu

Dane te można edytować w widoku Podstawowe.

Dla danych zakupowych można edytować pola przedstawione poniżej:

 • Status artykułu – należy wybrać status:
  • Udostępniony
  • Zablokowany
 • Zablokowany dopo ustawieniu statusu artykułu jako Zablokowany, pole to staje się możliwe do edycji. Należy określić datę, do której artykuł ten ma być uznawany za zablokowany, tzn. nie może zostać wykorzystany w procesie zakupowym.

Sekcja Klasyfikacje

Sekcja Klasyfikacje

W tej sekcji należy określić klasyfikacje, do których będzie należeć artykuł zakupowy. Przyporządkowanie artykułu do odpowiedniej klasyfikacji upraszcza późniejsze działania, takie jak wyszukiwanie czy wycenę. Dostępne pola:

 • Klasyfikacja 1– artykuł zostaje przypisany do Klasyfikacji artykułów zakupu 1.
 • Klasyfikacja 2-5opcjonalnie, można przypisać artykuł do Klasyfikacji artykułów zakupu 2-5.
Uwaga
Klasyfikacje są tworzone w aplikacji Klasyfikacje w module Podstawowe

Sekcja Dane dostawy

Sekcja Dane dostawy

Pola możliwe do wypełnienia:

 • Magazyn domyślny – jeżeli istnieje preferowany magazyn dla danego artykułu, do którego należy go przypisywać w warunkach standardowych, magazyn ten może opcjonalnie zostać wprowadzony w tym miejscu.
 • Klasyfikacja ABCużywana w celu przypisania artykułowi odpowiedniego priorytetu ważności: A- najwyższy priorytet, B- średni priorytet, C- najniższy priorytet.
 • Zakres tolerancji realizacji pole to służy do określenia ilości artykułu w pozycji zamówienia zakupu. Pozycja statusu dostawy zostanie oznaczona jako Dostarczono w całości, gdy ta ilość zostanie przekroczona.
 • EAN (European Article Number) zawarty w tym polu kod EAN może mieć zastosowanie przy wprowadzaniu artykułu w zamówieniu zakupu lub w pozycji faktury od dostawcy, pod warunkiem, że istnieją analogiczne ustawienia w aplikacji Konfiguracja.
 • Tylko jako element zestawu (checkbox) – jeśli ta funkcja zostanie aktywowana, to artykuł będzie mógł być używany tylko jako składnik zestawu, a nie jako niezależna pozycja zakupowa.
 • Zakup tylko u przyporządkowanych dostawców (checkbox) – po aktywacji tej funkcji, dany artykuł będzie można zakupić tylko u dostawcy wprowadzonym w widoku Dostawca.

Sekcja Dane rozliczeniowe

Sekcja Dane rozliczeniowe

W tej sekcji użytkownik ma możliwość wprowadzenia następujących danych:

 • Centrum kosztówmiejsce powstawania kosztów przypisane w polu Centrum kosztów jest używane w ofercie zakupu i zamówieniu zakupu podczas tworzenia nowego artykułu.
 • Jednostka kosztowa przypisana w tym polu jednostka jest automatycznie uzupełniana w analogicznym polu w ofercie zakupu i zamówieniu zakupu podczas dodawania tego artykułu do dokumentu.
 • Wymiar ceny określa on liczbę jednostek ilości, do których cena ma zastosowanie. Definicje są wyrażone w potędze liczby 10, tak więc cena może wynosić od 1, 10, 100 do 100 000 jednostek.
 • Klasyfikacja cen należy przypisać artykuł do Klasyfikacji cen artykułów zakupowych. Jeżeli pole wyboru Nie stosuj rabatów wszystkich pozycji nie jest zaznaczone, to wpis w tym polu jest obowiązkowy.
 • Koszty zakupu (w %)koszty zakupu są kosztami zmiennymi, które powstają przy zakupie określonej ilości artykułów, tzn. są związane z wartością całkowitej ilości artykułu określonej w zamówieniu. Jednym z przykładów takich kosztów są koszty pakowania. Wpis w tym polu jest opcjonalny.
 • Koszty zakupuw tym polu należy wprowadzić kwotę kosztów zakupu w walucie wewnętrznej. Waluta wewnętrzna jest predefiniowana i nie można jej edytować.
Uwaga
Jeśli dane zostaną wprowadzone w obydwu polach (Koszty zakupu, Koszty zakupu w %), są one również przenoszone na każdą linię zamówienia. Obydwa wpisy są uwzględniane w zamówieniu zakupu w celu obliczenia ceny nabycia i wartości nabycia.
 • Nie stosuj rabatów od wartości zamówienia (checkbox)
 • Nie stosuj rabatów od wielkości opakowań (checkbox)
 • Nie stosuj rabatów wszystkich pozycji (checkbox)
 • Nie stosuj rabatów nagłówka i pozycji (checkbox) – za pomocą tej funkcji można określić zastosowanie rodzajów rabatów dla definiowanego artykułu. W zamówieniu zakupu i ofercie zakupu pole wyboru Brak rabatów podstawowych jest domyślnie zaznaczone.
 • Nie stosuj metody not uznaniowych dla dostawcy (checkbox)
 • Klasyfikacja premiiklasyfikacja ta grupuje określone artykuły z klasyfikacją premii. W aplikacji Umowy premiowe zakupu możliwe jest ustawienie opcji wykluczenia lub uwzględnienia artykułu w klasyfikacji premii.

Sekcja Dane statystyczne

Sekcja Dane statystyczne

Pola do wypełnienia:

 • Uwzględnienie/Wykluczenie – to pole określa, czy faktury dostawcy są uwzględniane w nagłówkach statystyk pozycji zakupu OLTP:
  • Uwzględnieniefaktury są akceptowane w statystykach OLTP,
  • Wykluczeniefaktury dotyczące pozycji zakupu nie są uwzględniane w statystykach OLTP,
  • Dziedziczenie (wartość domyślna)system wykorzystuje wpis węzła hierarchii statystyk pozycji zakupów bezpośrednio nad nim, albo odpowiedni wpis zgodnie z ustawieniami w Konfiguracji.
 • Klasyfikacjanależy przypisać Klasyfikację statystyki artykułów zakupowych.

Zakładka Załączniki/Teksty

Zakładka ta umożliwia zamieszczanie dodatkowych załączników lub tekstów związanych z artykułem. Zwykle są one używane podczas wydruku dokumentów. Ikona wyświetlana na zakładce Załączniki/Teksty wskazuje zamieszczone tam informacje uzupełniające.

Zakładka Załączniki/Testy

Obszar roboczy zawiera tabelę wraz z poszczególnymi kolumnami:

 • Numer – numer dodawanego załącznika
 • Dokument końcowy – określenie do jakiego dokumentu końcowego ma zostać dołączony załącznik, np. do zamówienia lub do kontraktu.
 • Typ załącznika/tekstu – typ załączany do dokumentu końcowego, np. tekst nagłówka, stopka, tekst pozycji wg artykułu, załącznik pliku e-mail.
 • Element tekstowy – opcja umożliwiająca załączenie modułu tekstowego zdefiniowanego w aplikacji Elementy tekstowe w module Podstawowe.
 • Załącznik/Tekst

W obszarze roboczym dostępna jest również lista rozwijana z możliwością wyboru języka, w którym mają zostać zapisane informacje.

Zakładka Inne Pola

Aby wprowadzić pola zdefiniowane przez użytkownika w celu uzupełnienia informacji, należy skorzystać z zakładki Inne Pola. Pola te są zasadniczo powiązane z jednostką biznesową, dlatego są widoczne dla wszystkich pozycji. Wartości wprowadzone przez użytkownika w tej zakładce dotyczą wyświetlanego artykułu. Typy pól i ich znaczenie zostały opisane w dokumencie Instrukcja Obsługi.

Zakładka Inne Pola

Zakładka Statystyka

W tej tabeli wyświetlane są statystyki zakupowe dla wybranego artykułu.

Zakładka Statystyka

Pola do edycji:

 • Poziom agregacjimożliwy jest wybór jednego z następujących poziomów agregacji:
  • Artykuł
  • Artykuł + Dostawca
  • Artykuł + Klasyfikacja statystyki dostawcy
Uwaga
Na poziomach Artykuł + Dostawca i Artykuł + Klasyfikacja statystyki dostawcy może być wyświetlana tylko jedna wartość referencyjna w postaci wykresu kołowego lub wykresu Pareto dla określonego miesiąca kalendarzowego.
 • Miesiąc – dla poziomów agregacji Artykuł + Dostawca i Artykuł + Klasyfikacja statystyki dostawcy należy określić miesiąc kalendarzowy, dla którego mają zostać wyświetlone statystyki.
 • Wartość 1 – w tym polu należy wybrać wartość, jaka ma zostać wyświetlona w statystykach. Do wyboru są następujące opcje:
  • Ilość – wartość dostępna jest wyłącznie, kiedy poziom agregacji określony został jako Artykuł
  • Wartość zakupu – odpowiada wartości netto pozycji faktury dostawcy
  • Koszty zakupu
 • Rok 1 – określenie roku kalendarzowego, dla którego mają zostać wyświetlone statystyki. Dostępne są opcje:
  • Aktualny rok
  • Poprzedni rok
  • Przedostatni rok
 • Wartość 2 – przy poziomie agregacji określonym jako Artykuł istnieje możliwość jednoczesnego wyświetlenia drugiej wartości. Ułatwia to porównywanie informacji, tj. związek między wartością zakupu a kosztami zakupu. Opcje wyboru dostępne tak jak w przypadku pola Wartość 1.
 • Rok 2 – jeżeli poziom agregacji został określony jako Artykuł, to istnieje możliwość jednoczesnego wyświetlenia danych z innego roku kalendarzowego. Dostępne są opcje wyboru takie jak w polu Rok 1 i dodatkowo brak wyboru (puste).

Konfiguracja

Dokument Artykuły zawiera informacje o ustawieniach w Konfiguracji dla odpowiednich widoków w aplikacji Artykuły.

Jednostki biznesowe

Poniższe jednostki biznesowe są kluczowe dla aplikacji Artykuły widok Zakup w celu:

 • przypisywania uprawnień
 • dostarczania definicji aktywności
 • importowania lub eksportowania danych.

Artykuł zakupu:

com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItem

Jednostki gospodarcze są częścią poniższej grupy jednostek:

com.cisag.app.purchasing.MasterData

Uprawnienia

Uprawnienia można nadawać za pomocą ról autoryzacyjnych, a także poprzez przypisanie organizacji. Koncepcje uprawnień są opisane w dokumencie Uprawnienia.

Specjalne możliwości

Nie istnieją żadne specjalne możliwości dla aplikacji Artykuły w widoku Zakup.

Przypisania organizacji

Aby użytkownik mógł korzystać z aplikacji Artykuły w widoku Zakup, użytkownik musi być przypisany do organizacji, która jest połączona z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:

 • Zakup

Funkcje specjalne

W dokumencie Artykuły, rozdział Wykorzystanie danych konfiguracyjnych w strukturach organizacyjnych, opisane są funkcje związane z organizacją. Nie istnieją żadne funkcje specjalne w czystym środowisku Single-Site.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Artykuły, widok Zakup jest wyłączona dla partnerów biznesowych.

Działania związane z aplikacjami

W aplikacji Artykuły, widok Zakup dostępne są następujące działania:

 • Pobierz dane przez wybraną organizację,
 • Zastosuj edycję pobranych danych przez wybraną organizację.

Działanie „Pobierz dane przez wybraną organizację”

W aplikacji Artykuły dostępne jest działanie Pobierz dane przez wybraną organizację, które akceptuje dane dla wybranej organizacji. Dane są zatwierdzane od następnej wyższej organizacji, w której można je edytować. Edycja danych nie jest możliwa.

Działanie „Zastosuj edycję pobranych danych przez wybraną organizację”

W aplikacji Artykuły dostępne jest działanie Zastosuj edycję pobranych danych przez wybraną organizację, które akceptuje przetwarzanie danych dla wybranej organizacji. Edycja danych jest możliwa dla wybranej organizacji.

Czy ten artykuł był pomocny?