Instrukcje: Artykuły widok Zakup

Dokument opisuje instrukcje obsługi aplikacji Artykuły widok Zakup. Dokument ten zawiera instrukcje postępowania przy tworzeniu danych zakupowych np. dla artykułu zakupu.

Tworzenie artykułu zakupu

Uwaga
W widoku Zakup:

 • nie można utworzyć żadnych pozycji zestawów, ponieważ nie mają one własnych danych zakupowych,
 • nie można tworzyć aliasów artykułów, ponieważ posiadają one tylko dane podstawowe.

Warunki wstępne

W środowisku jedno/wielofirmowym z aktywowaną opcją Uprawnienia do treści, wybrana organizacja musi być organizacją zakupu. Tylko ci użytkownicy, którzy zostali przypisani do tej samej organizacji, która została określona jako Właściwa organizacja dla danego partnera, mogą generować nowe role partnera.

Instrukcja tworzenia artykułu zakupu

 1. Otwórz aplikację Artykuły i przełącz do widoku Zakup.
 2. Otwórz artykuł, który ma zostać wprowadzony jako artykuł zakupu.
 3. W razie potrzeby zmień Status artykułu w panelu roboczym w zakładce Ogólne. Należy wybrać między statusami Udostępniony a Zablokowany.
 4. Wybierz typ klasyfikacji Klasyfikacja pozycji zakupu 1, w panelu Klasyfikacje, w polu Klasyfikacja 1.
 5. Należy określić klasyfikację w zakładce Dane Statystyczne.
 6. W razie potrzeby wypełnij pozostałe pola wymaganymi danymi zakupowymi.
 7. Kliknij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi.

Tworzenie nowej wersji artykułu zakupu

Możesz wygenerować nową wersję dla artykułu zakupu dla następujących typów materiału:

 • Artykuł magazynowy,
 • Środek załadunku,
 • Wariant artykułu.

Warunki wstępne

W celu wygenerowania nowej wersji artykułu zakupu istotne jest, aby dana pozycja była zdefiniowana jako artykuł zakupu. W środowisku wielofirmowym w wybranej organizacji należy zastosować edycję danych przez wybraną organizację.

Instrukcja tworzenia nowej wersji artykułu zakupu

 1. Otwórz aplikację Artykuły i przejdź do widoku Zakup.
 2. Otwórz artykuł, dla którego chcesz utworzyć nową wersję.
 3. W środowisku wielofirmowym wybierz organizację, dla której edytujesz dany artykuł.
 4. Kliknij Nowa wersja na standardowym pasku narzędzi.
  Zostanie wygenerowana nowa wersja zakupionej pozycji.
 5. W polu Obowiązuje od wpisz przyszłą datę, od której artykuł zakupu będzie obowiązywał.
 6. Kliknij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi.
  Nowa wersja artykułu zakupu zostanie zapisana.

Usuwanie artykułu zakupu

Artykuły zakupu nie są usuwane bezpośrednio i muszą one zostać najpierw oznakowane znacznikiem usuwania. Bezpośrednio można usunąć tylko te wersje artykułu zakupu, których cały okres obowiązywania zawiera się w przyszłości, ponieważ nie zostały one jeszcze wykorzystane.

Wskazówka

Jeżeli dane zakupu artykułu dla danej organizacji zostaną oznakowane znacznikiem usuwania, to warianty artykułu dla tej organizacji również zostaną oznaczone do usunięcia.

Wstawianie znacznika usuwania dla artykułu zakupu

Warunki wstępne

Artykuł zakupu nie został jeszcze oznaczony do usunięcia.

Instrukcja wstawiania znacznika usuwania dla artykułu zakupu

 1. Otwórz aplikację Artykuły i przejdź do widoku
 2. Otwórz artykuł zakupu, dla którego ma zostać wstawiony znacznik usuwania.
 3. W środowisku wielofirmowym wybierz odpowiednią organizację, dla której edytujesz artykuł.
 4. Kliknij [Wstaw znacznik usuwania] w standardowym pasku narzędzi.
 5. Okno dialogowe z ostrzeżeniem zostanie otwarte, jeżeli akcja usuwania będzie obejmować więcej danych niż aktualnie prezentowane. Potwierdź ostrzeżenie, jeśli chcesz wstawić znacznik usuwania dla artykułu zakupu. Artykuł zakupu jest oznaczony do usunięcia i zapisany.
Uwaga
Jeśli zostanie otwarte okno dialogowe z ostrzeżeniem, to akcja usuwania ma zastosowanie do większej ilości niż tylko do aktualnie otwartych danych. Dzieje się tak zawsze, kiedy dotyczy to artykułu referencyjnego lub kilku organizacji. Usunięcie znacznika usuwania nie likwiduje go ze wszystkich danych, których dotyczy.
Uwaga
Artykuł zakupu zawiera znacznik usuwania we wszystkich wersjach. Jeśli w środowisku wielofirmowym wybrany klient stanowi Firmę główną, pozycja zakupu zostaje oznaczona do usunięcia we wszystkich organizacjach. Jeśli artykuł zakupu jest artykułem referencyjnym, to wszystkie powiązane warianty artykułu zostają oznaczone do usunięcia.

Usuwanie znacznika usuwania dla artykułu zakupu

Warunki wstępne

Artykuł zakupu został oznaczony do usunięcia. W wariancie artykułu znacznik usuwania może zostać zlikwidowany tylko wtedy, gdy dane zakupu powiązanych artykułów referencyjnych nie zostały oznaczone znacznikiem usuwania.

Instrukcja usuwania znacznika usuwania dla artykułu zakupu

 1. Otwórz aplikację Artykuły i przejdź do widoku
 2. Otwórz artykuł zakupu, dla którego chcesz usunąć znacznik usuwania.
 3. W środowisku wielofirmowym wybierz organizację, dla której edytujesz pozycję.
 4. Kliknij [Usuń znacznik usuwania] na standardowym pasku narzędzi. Znacznik usuwania zostanie usunięty z artykułu zakupu.
Uwaga
W środowisku wielofirmowym: nawet jeśli wybrana organizacja stanowi Firmę główną, znacznik usuwania jest likwidowany tylko dla wybranej organizacji.
Uwaga
Usunięcie znacznika usuwania dla artykułu referencyjnego nie ma wpływu na usunięcie znacznika usuwania dla powiązanego wariantu artykułu.

Usuwanie wersji artykułu zakupu

Warunki wstępne

Istnieje wersja artykułu zakupu, która będzie obowiązywać dopiero w przyszłości.

Instrukcja usuwania wersji artykułu zakupu

 1. Otwórz aplikacje Artykuły i przejdź do widoku Zakup.
 2. Otwórz artykuł zakupu, którego przyszłą wersję chcesz usunąć.
 3. W środowisku wielofirmowym wybierz organizację, dla której chcesz edytować artykuł.
 4. Za pomocą przycisków [Dalej] i [Wstecz] przejdź w polu Obowiązuje od do przyszłej wersji pozycji zakupu, która ma zostać usunięta.
 5. Kliknij na przycisk [Usuń] na standardowym pasku narzędzi. Wybrana wersja artykułu zakupu zostanie usunięta.
Uwaga
Usunięcie przyszłej wersji powoduje odpowiednie przedłużenie okresu ważności poprzedniej wersji.

Zmiana statusu artykułu zakupu

Status artykułu zakupu można zmienić udostępniając go lub blokując.

Uwaga
Jeśli w środowisku jedno/wielofirmowym z aktywną opcją Uprawnienia do treści status zostanie określony jako Zablokowany, to obowiązuje on we wszystkich organizacjach.

Instrukcja zmiany statusu artykułu zakupu

 1. Otwórz aplikację Artykuły i przejdź do widoku Zakup.
 2. Otwórz artykuł zakupowy, dla którego status ma zostać zmieniony.
 3. W środowisku wielofirmowym, wybierz odpowiednią organizację, dla której edytujesz pozycję.
 4. Zmień wartość pola Status artykułu na Zablokowany lub Udostępniony.
 5. W przypadku blokady, w polu Zablokowany do wpisz przyszłą datę, po upływie której artykuł zakupowy może zostać użyty po raz pierwszy.
 6. Kliknij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi.
Uwaga
Jeżeli artykuł zakupu jest zablokowany, ale status artykułu został określony jako Udostępniony, to należy zweryfikować brakujące dane dla Klasyfikacji VAT naliczonego i Klasyfikacji konta kosztowego w widoku Rachunkowość. Dane rachunkowe firmy odpowiedzialnej za wybraną organizację muszą być zweryfikowane w środowisku wielofirmowym.

Pobieranie danych artykułu zakupu przez wybraną organizację

Warunki wstępne

Funkcjonalność ta występuje tylko w środowisku wielofirmowym lub jeśli opcja Uprawnienia do treści została aktywowana w środowisku jednofirmowym.

Instrukcja pobierania danych artykułu zakupu przez wybraną organizację

 1. Otwórz aplikację Artykuły i przejdź do widoku Zakup.
 2. Otwórz artykuł, dla którego dane zakupu mają zostać zaakceptowane.
 3. Wybierz organizację, dla której chcesz zaakceptować artykuł zakupu.
 4. Kliknij [Pobierz dane przez wybraną organizację] w standardowym pasku narzędzi.
 5. Kliknij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi. Dane zakupu zostały zaakceptowane dla wybranej organizacji.

Zastosowanie edycji pobranych danych przez wybraną organizację

Uwaga
Czynność ta jest dostępna tylko w środowisku wielofirmowym. Wybrana organizacja musi mieć przypisane prawo do własnych danych podstawowych, poprzez aktywację funkcji Zezwól na edycję danych podstawowych artykułu/partnera w ustawieniach Konfiguracji.

Instrukcja zastosowania edycji pobranych danych przez wybraną organizację

 1. Otwórz aplikację Artykuły i przejdź do widoku Zakup.
 2. Otwórz pozycję, dla której chcesz zaakceptować przetwarzanie danych zakupowych.
 3. Wybierz organizację, dla której chcesz zaakceptować artykuł zakupu.
 4. Kliknij [Zastosuj edycję pobranych danych przez wybraną organizację] w standardowym pasku narzędzia. Dane zakupu mogą być przetwarzane dla wybranej organizacji.
 5. Jeżeli istnieje potrzeba zmień dane zakupu.
 6. Kliknij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi.

Czy ten artykuł był pomocny?