Import krajów

Aplikacja Import danych pozwala na wykonanie importu wybranych danych w formie np. pliku .xml, z systemowego repozytorium wiedzy za pomocą usługi Business Integration Service (BIS). Dane takie mogą być eksportowane z systemu do pliku za pomocą aplikacji Eksport danych, a następnie, po wprowadzeniu zmian, zaimportowane do tego samego lub innego (np. nowszego) systemu.

W niniejszym artykule znajdują się procedury korzystania z aplikacji Import danych dane w kontekście danych krajów.

Uwaga
Dane dotyczące regionów są częścią danych o kraju i nie można ich importować oddzielnie.

Szczegółowe informacje dotyczące importu danych, w tym opisy pól, przycisków i wskazówki znajdują się w dokumentacji Import danych.

Import danych kraju

Informacje podstawowe

W systemie Comarch ERP Enterprise kraje stanowią część adresu i należą do danych podstawowych. Umożliwiają między innymi zapisywanie numerów Intrastat właściwych dla danego kraju lub kodów adresowych.

System umożliwia zdefiniowanie dla kraju waluty, języka, numeru kierunkowego, regionów, jak również formaty adresu i danych podatkowych.

W systemie Comarch ERP Enterprise wyróżnia się dwa typy wymiany danych:

 • wymiana danych między istniejącymi systemami Comarch ERP Enterprise
 • import danych z poprzedniej wersji systemu do jego nowej wersji

W artykule znajdują się informacje dotyczące importu z poprzedniej wersji systemu. Szczegółowy opis wymiany danych między systemami Comarch ERP Enterprise znajduje się w artykułach Import danych oraz Eksport danych.

Wskazówka
W przypadku braku pewności, który format jest odpowiedni dla pliku importu, można użyć aplikacji Kraje do utworzenia przykładowego kraju i wyeksportować go za pomocą aplikacji Eksport danych w żądanym formacie z wybranymi atrybutami. Utworzony w ten sposób plik może zostać użyty jako szablon dla tworzonych plików importu.

Warunki, które muszą zostać spełnione przy imporcie danych kraju oraz sposoby postępowania podczas pracy z aplikacją Import danych zostaną omówione w następujących rozdziałach:

 • Import danych
 • Atrybuty niezbędne do importu
 • Import nowych krajów
 • Import regionów do istniejących krajów

Import danych kraju

Warunki wstępne:

 • dostępny jest filtr dla obiektu biznesowego: com.cisag.app.general.obj.Country, zawierający filtry, które mają zostać zaimportowane
Wskazówka
Jeżeli w wyszukiwanych przez użytkownika filtrach system nie odnajdzie potrzebnej jednostki biznesowej, wówczas przy pomocy przycisku [Wyszukaj] w oknie dokowanym należy wyszukać interesujący użytkownika obszar i zapisać filtr jako nowy. Należy pamiętać, że zestaw dostępnych filtrów nie zawiera wszystkich jednostek biznesowych, ale część z nich jako wartości predefiniowane. Pozostałe jednostki biznesowe muszą zostać wyszukane i zapisane jako nowy filtr.
 • należy posiadać plik wyeksportowany wcześniej z innego środowiska Comarch ERP Enterprise

Aby zaimportować dane kraju, należy:

 1. Otworzyć aplikację Import danych.
 2. W nagłówku aplikacji, w polu Filtr, za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] wybrać filtr COUNTRY (jednostka biznesowa com.cisag.app.general.obj.Country)
 3. W obszarze roboczym zaznaczone są domyślne atrybuty do importu, opisane w kolejnych rozdziałach. Na tym etapie można zaznaczyć dodatkowe atrybuty.
 4. Wybrać przycisk [Import danych] na standardowym pasku przycisków. Zostanie otwarta aplikacja w tle Import danych.
 5. W aplikacji Import danych należy:
  Aplikacja Import danych
  • w polu Plik źródłowy wskazać plik, który ma zostać zaimportowany, z systemowego repozytorium wiedzy wybrać typ pliku. Do wyboru są rozszerzenia:
   • XML (*.xml)
   • Tekst rozdzielony separatorem (*.xls)
   • Tekst Unicode oddzielony tabulatorem (*.xls)
   • JSON (*.json)
  • wybrać kolejkę przetwarzania danych na zakładce Ustawienia przetwarzania
  • dostosować ustawienia przetwarzania według uznania: np. zdefiniować postępowanie systemu w przypadku błędu lub zmienić serwer aplikacji
 1. Nacisnąć przycisk [W tle]

Atrybuty niezbędne do importu

Aby zaimportować plik z poprzedniej wersji systemu dla każdej jednostki biznesowej należy określić co najmniej poniższe atrybuty:

 • atrybuty identyfikacyjne (klucz biznesowy)
Wskazówka
Kluczem biznesowym jest numer filtra dla obiektu Kraj. Kluczem głównym jest identyfikator techniczny (oznaczony jako GUID), generowany automatycznie podczas importu.
 • pola obowiązkowe

Nie jest możliwe przypisanie obiektu biznesowego Kraj  bez atrybutów identyfikacyjnych.

Dla obiektu biznesowego com.cisag.app.general.obj.Country istnieją powiązania z innymi obiektami biznesowymi, które do niego bezpośrednio nie należą (powiązania za pomocą kluczy obcych, oznaczone kursywą). Aby mogły zostać zaimportowane, muszą być wybrane przez użytkownika. Dane, do których odwołują się klucze obce, nie mogą być importowane razem z krajem – ten musi już istnieć w systemie.

Jeśli klucz główny obiektu biznesowego składa się w całości lub częściowo z kluczy obcych, to obiekt biznesowy, do którego się odnoszą, musi zostać uwzględniony w pliku importu.

Import nowych krajów

Aby import zakończył się poprawnie, wszystkie atrybuty identyfikacyjne i obowiązkowe danych podstawowych muszą zostać uwzględnione w pliku importu. Dane regionów mogą być uwzględnione w tym samym lub oddzielnym pliku.

Wskazówka
Informacje dotyczące łączenia oddzielnych plików importu znajdują się w artykule Import danych.

Przykład importu danych nowego kraju:

isoCode (kod ISO kraju) Description (oznaczenie kraju) Regions.code (kod regionu) Regions. Description (oznaczenie regionu
DE Deutschland NDS Niedersachsen

Import regionów do istniejących krajów

Aby import regionów zakończył się poprawnie, konieczny jest wcześniejszy import danych kraju, do którego należy region. W pliku importu musi zostać określony atrybut identyfikacji isoCode.

Uwaga
Jeśli zostaną określone inne atrybuty danych podstawowych lub region, który ma zostać zaimportowany już istnieje, dane zostaną nadpisane.

Przykład pliku importu do aktualizacji danych regionu:

isoCode (kod ISO kraju) Regions.code (kod regionu) Regions. Description (oznaczenie regionu
DE NDS Niedersachsen

Atrybuty identyfikacyjne i pola obowiązkowe

Dla obiektu biznesowego com.cisag.app.general.obj.Country niezbędne są następujące atrybuty identyfikacyjne i obowiązkowe:

Dane podstawowe:

Ścieżka atrybutu Opis Relacja z kluczem obcym
isoCode (Kod ISO) Identyfikator kraju
Description (Oznaczenie) Oznaczenie kraju
Currency (Waluta) Waluta kraju Currency

Dane regionu:

Ścieżka atrybutu Opis Relacja z kluczem obcym
Regions.code (kod regionu) Kod regionu kraju

 

Czy ten artykuł był pomocny?