Instrukcje: Kraje i regiony

Dokumentacja zawiera opis obsługi aplikacji Kraje:  tworzenia i edytowania kraju oraz regionu, a także informacji o ewentualnych wymaganiach wstępnych oraz rezultatach działań.

Instrukcje:

W dokumencie Instrukcja: Kraje i regiony znajdują się instrukcje dotyczące:

Tworzenie regionu kraju

Aby utworzyć nowy region kraju, należy:

 1. W nagłówku aplikacji, w polu Kraj, za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] lub ręcznego wpisu, określić kraj, dla którego ma zostać utworzony region.
 2. W obszarze roboczym należy nacisnąć przycisk [Dodaj]. W tabeli zostanie wyświetlony pusty wiersz.
 3. W wierszu należy wprowadzić identyfikator dla regionu w polu Region, używając maksymalnie trzech znaków (cyfry, litery lub ich kombinacji), a następnie określić oznaczenie dla regionu.
 4. Opcjonalnie, w polu Język można zdefiniować język dla regionu.
 5. Aby zapisać ustawienia, należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

Edycja regionu kraju

Użytkownik ma możliwość modyfikacji istniejącego regionu. Aby wprowadzić zmiany, należy:

 1. W nagłówku aplikacji, polu Kraj wybrać kraj, którego region ma zostać edytowany. W obszarze roboczym zostaną wyświetlone dostępne regiony.
 2. Wskazać pole, które ma zostać edytowane i wprowadzić zmiany.
 3. Zapisać zmiany za pomocą przycisku [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

Usuwanie regionu kraju

Warunki wstępne

Do usunięcia regionu wymagane jest uprawnienie administratora dla danej jednostki biznesowej.

Uwaga
Nie można usunąć regionu, który jest powiązany z inną aplikacją. Przy próbie usunięcia zostanie wyświetlony błąd.

Aby usunąć region należy:

 1. W nagłówku aplikacji wybrać kraj, którego region ma zostać usunięty.
 2. W obszarze roboczym wybrać region. Wiersz zostanie podświetlony kolorem wybranego w ustawieniach użytkownika motywu.
 3. Na pasku przycisków w obszarze roboczym wybrać przycisk [Wstaw/Usuń znacznik usuwania]. Region zostanie oznaczony do usunięcia.
 4. Nacisnąć przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków aplikacji. Region zostanie usunięty.

Tworzenie i edycja formatów adresu

Aplikacja Kraje: zakładka Format adresu

Aby utworzyć format adresu, na podstawie którego system przeprowadzi walidację wprowadzanych adresów należy:

 1. Otworzyć zakładkę Format adresu w aplikacji Kraje.
 2. Wybrać w nagłówku aplikacji kraj, dla którego zostanie utworzony format adresu.
 3. Aby format adresu mógł być stosowany dla wybranego kraju, z listy rozwijanej w polu Zastosowany format adresu należy wybrać wartość Zgodnie ze specyfikacją dla kraju.
 4. Stosując dozwolone znaki zastępcze, wprowadzić szablon formatu dla adresów zwykłych i adresów skrytek pocztowych.
  Przykład
  {name}
  {street}
  {country, isoCode} – {postalCode} {city}     

W rozdziale Dozwolone formaty adresów dokumentu Kraje znajduje się lista dozwolonych znaków zastępczych.

 1. Zapisać zmiany za pomocą przycisku [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

Dodawanie weryfikacji numerów

Instrukcja zawiera przykład  tworzenia formatowania dla weryfikacji kodów pocztowych. Na tej samej zasadzie są tworzone formaty do weryfikacji identyfikatorów banku, numerów kont, IBAN, NIP i NIP EU w zakładkach Dane bankowe oraz Podatki, aplikacji Kraje.

Uwaga
Aby aktywować pole Format dla weryfikacji kodów pocztowych należy zaznaczyć parametr Kod pocztowy.

Aby dodać weryfikację numerów należy:

 1. Otworzyć zakładkę Format adresu w aplikacji Kraje.
 2. W nagłówku aplikacji wybrać kraj, dla którego ma zostać dodana weryfikacja kodu pocztowego.
 3. W polu Format dla weryfikacji kodów pocztowych wpisać domyślny format weryfikacji kodu pocztowego używając dozwolonych znaków zastępczych, na przykład: AA – 99 999.

W rozdziale Dozwolone formaty do weryfikacji numerów w dokumencie Kraje znajduje się pełna lista znaków zastępczych.

 1. W celu dodania większej ilości formatów należy wcisnąć ikonę rombu i w nowym oknie wybrać przycisk [Dodaj], po czym wprowadzić kolejny format.
Wskazówka
W tym samym oknie można wstawiać dla formatów znacznik usuwania lub eksportować je do pliku.
 1. Zapisać zmiany za pomocą przycisku [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

Czy ten artykuł był pomocny?