Import list i wykazów asortymentu

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące pracy z aplikacją Import danych w odniesieniu do list asortymentu i wykazów asortymentu. np. jaką kolejność należy zachować przy imporcie. W dokumentacji znajduje się informacja o wymaganiach jakie muszą być spełnione aby dokonać importu list i wykazów asortymentu oraz o ich skutkach.

Opis aplikacji Import danych, zawierający także opis pól, akcji i przycisków, znajduje się w dokumentacji Import danych.

Ogólne założenia

Poniżej znajdują się ogólne informacje dotyczące asortymentów. W rozdziale opisano m.in., z czego składają są obiekty danych do importu.

Struktura listy asortymentu

Aplikacja Lista asortymentu składa się z:

 • danych podstawowych
 • danych pozycji (artykuł lub klasyfikacja asortymentu)

Dane pozycji nie mogą być importowane samodzielnie, wymagane jest przyporządkowaniem do jednoznacznie zidentyfikowanej listy asortymentu.

Struktura wykazu asortymentu

Aplikacja Wykaz asortymentu składa się z:

 • danych podstawowych
 • danych pozycji (przyporządkowane listy asortymentu i obowiązywanie przyporządkowania)

Dane pozycji i dane podstawowe muszą być importowane oddzielnie. Żeby import wykazu asortymentu był możliwy, listy asortymentu, będące przedmiotem odniesień w wykazie, muszą być już zaimportowane.

Instrukcje

Poniżej opisane zostały wymagania konieczne do importu list i wykazów asortymentu oraz instrukcje dotyczące pracy z aplikacją Import danych.

Import danych

Aby zaimportować dane list asortymentu lub wykazów asortymentu, należy:

 1. Otworzyć aplikację Import danych.
 2. Wybrać filtr dla jednostki biznesowej dla listy asortymentu: cisag.app.sales.obj.AssortmentList lub dla wykazów asortymentu: com.cisag.app.sales.obj.AssortmentListing.
 3. Wybrane atrybuty filtra zostały aktywowane. W razie potrzeby istnieje możliwość dalszego dostosowania atrybutów.

  Aplikacja Import danych
 4. Wybrać przycisk [Importuj dane] na standardowym pasku przycisków.
 5. Zostanie otwarte okno dialogowe Import danych. W tym oknie możliwe jest dostosowanie ustawień dla importu danych.

  Okno dialogowe import danych
 6. Aby rozpocząć import, trzeba wybrać przycisk [W tle]
Uwaga
Podczas importu danych opcja Przetwarzanie w tle jest zalecane tylko dla zależnych od siebie danych.

Atrybuty niezbędne do importu z wcześniejszych wersji systemu

W celu dokonania importu danych z wcześniejszych wersji systemu należy określić następujące atrybuty dla jednostki biznesowej Lista asortymentu lub Wykazu asortymentu:

 • Atrybuty identyfikatora (klucz biznesowy)
 • Pola obowiązkowe

Bez atrybutów identyfikatora nie jest możliwe przypisanie jednostki biznesowej Lista asortymentu lub Wykaz asortymentu. W tym przypadku zostanie rozpoczęte powtórne przetwarzanie.

Dodatkowo istnieją relacje z innymi obiektami biznesowymi, które nie należą bezpośrednio do jednostki biznesowej Lista asortymentu lub Wykaz asortymentu (relacje poprzez klucz obcy, rozpoznawalne poprzez kursywę w filtrze). Atrybuty identyfikatora tego obiektu biznesowego muszą być wybrane w filtrze, żeby móc zlikwidować relacje.

Jeśli klucz główny w całości lub częściowo składa się z kluczy obcych, to w pliku importu obiekt biznesowy, który odnosi się do klucza obcego, zostanie zlikwidowany za pomocą swoich atrybutów identyfikacji.

Przykład
Klucz główny zawiera przykładową pozycję wykazu asortymentu:

atrybut assortmentList – ten atrybut odwołuje się do przyporządkowanej listy asortymentu, która jest określana przez identyfikację.

Kolejność

Listy asortymentu są wymagane dla danych pozycji wykazu asortymentu. Z tego powodu należy wykonać działania w określonej kolejności:

 1. Import nowej listy asortymentu
 2. Import nowego wykazu asortymentu

Import nowej listy asortymentu

Wymagania
 • System docelowy nie zawiera jeszcze żadnej listy asortymentu z odpowiednim kluczem.
 • Dostępny jest filtr dla jednostki biznesowej cisag.app.sales.obj.AssortmentList zawierający atrybuty do zaimportowania.
Instrukcja

Należy wykonać kroki opisane w sekcji Import danych.

W pliku importu należy podać wszystkie atrybuty identyfikatora i klucza danych podstawowych. Dane pozycji muszą być podane w tym samym oraz w oddzielnym pliku importu.

Import składników asortymentu w istniejących listach asortymentu (aktualizacja składników)

Wymagania
 • System docelowy nie zawiera jeszcze żadnej listy asortymentu z odpowiednim kluczem.
 • Dostępny jest filtr dla jednostki biznesowej cisag.app.sales.obj.AssortmentList zawierający atrybuty do importu.
Instrukcja

Należy wykonać kroki opisane w sekcji Import danych.

W pliku importu podane muszą być wyłącznie atrybuty identyfikacji (code, organizationalUnit) do danych podstawowych. Jeśli podany ma zostać inny atrybut danych podstawowych, istniejące dane zostaną nadpisane.

Jeśli pozycja, która ma zostać zaimportowana już istnieje, to ta pozycja zostanie nadpisana.

Dane takie jak klasyfikacje asortymentu, będące przedmiotem odniesienia poprzez klucz obcy, nie mogą zostać zaimportowane razem z listą asortymentu. Muszą być już zaimportowane. Jeśli poprzez relację klucza obcego podane są inne atrybuty jako ich atrybuty identyfikacji, zostaną one zignorowane.

Uwaga
Zaleca się stosowanie powyżej opisanej możliwości tylko do aktualizacji listy asortymentu. Osobny import danych pozycji i podstawowych prowadzi do ograniczenia wydajności.

Import nowego wykazu asortymentu

Wymagania
 • System docelowy nie zawiera żadnego wykazu asortymentu z odpowiednim kluczem.
 • Dostępny jest filtr dla jednostki biznesowej cisag.app.sales.obj.AssortmentListing zawierający atrybuty do importu.
Instrukcja

Należy wykonać kroki opisane w sekcji Import danych.

W pliku importu należy podać wszystkie atrybuty identyfikatora i klucza danych podstawowych. Dane pozycji muszą być podane w tym samym oraz w oddzielnym pliku importu.

Import list asortymentu w istniejących wykazach asortymentu

Wymagania
 • System docelowy nie zawiera żadnego wykazu asortymentu z odpowiednim kluczem.
 • System docelowy zawiera już wykazy asortymentu, które są stosowane dla wykazu asortymentu.
 • Dostępny jest filtr dla jednostki biznesowej cisag.app.sales.obj.AssortmentListing zawierający atrybuty do importu.
Instrukcja

Należy wykonać kroki opisane w sekcji Import danych.

W pliku importu należy podać atrybut identyfikatora (code) dla danych podstawowych. Jeśli podany ma zostać inny atrybut danych podstawowych, istniejące dane zostaną nadpisane.

Jeśli pozycja, która ma zostać zaimportowana już istnieje, to ta pozycja nie zostanie nadpisana, natomiast dodana zostanie jest nowa wersja.

Uwaga
Zaleca się stosowanie powyżej opisanej możliwość importu tylko do aktualizacji listy asortymentu. Osobny import danych pozycji i podstawowych prowadzi do ograniczenia wydajności.

Pola identyfikacyjne i obowiązkowe

Poniżej zostały opisane pola obowiązkowe i kluczowe atrybuty (K) poszczególnych obiektów biznesowych. Istnieje możliwość zmiany, a także rozszerzenia pól identyfikacyjnych i obowiązkowych przez Partnerów.

Listy asortymentu

Dane podstawowe
Ścieżka atrybutu Oznaczenie Relacja klucza obcego
code (K) Identyfikator
organizationalUnit (K) Organizacja odpowiedzialna listy asortymentu OrganizationalUnit
description Oznaczenie
validityFixed Przejmij okres obowiązywania
assortmentListValid

From

Obowiązuje od
assortmentListValid

Until

Obowiązuje do
Dane pozycji
Ścieżka atrybutu Oznaczenie Relacja klucza obcego
AssortmentDefinitions.assortmentList(K) GUID podstawowej listy asortymentu AssortmentList
AssortmentDefinitions.reference GUID składnika asortymentu (niejednoznaczny)
AssortmentDefinitions.itemKeyType (K) Typ składnika listy asortymentu {ITEM, CLASSIFICATINO}
AssortmentDefinitions.itemKey(K) Klucz składnika listy asortymentu AssortmentDefinitions.Item lub AssortmentDefinitions.AssortmentHierarchy
AssortmentDefinitions.item Klucz składników listy asortymentu z typem artykuł AssortmentDefinitions.Item,
AssortmentDefinitions.assortmentClassification Klucz składników listy asortymentu z typem klasyfikacja AssortmentDefinitions.AssortmentHierarchy
AssortmentDefinitions.considerationType(K) Włączenie/Wyłączenie
AssortmentDefinitions.assortmentListValidFrom (K) Obowiązuje od Data składnika
AssortmentDefinitions.assortmentListValidUntil Obowiązuje od Data składnika

Wykazy asortymentu

Dane podstawowe
Ścieżka atrybutu Oznaczenie Relacja klucza obcego
code (K) Identyfikator
description Oznaczenie
Dane pozycji
Ścieżka atrybutu Oznaczenie Relacja klucza obcego
AssortmentListing
Assignments.assortmentListing (K)
Atrybut powiązania do danych podstawowych AssortmentListing
Assignments.AssortmentListing
AssortmentListing
Assignments.organizationalUnit (K)
Organizacja przyporządkowanych list asortymentu AssortmentListing
Assignments.OrganizationalUnit
AssortmentListing
Assignments.assortmentList (K)
Przyporządkowana lista asortymentu AssortmentListing
Assignments.AssortmentListing
AssortmentListing
Assignments.assortmentListValidFrom
Obowiązuje od
AssortmentListing
Assignments.assortmentListValidUntil
Obowiązuje do

 

Czy ten artykuł był pomocny?