Instrukcje: Listy asortymentu

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące tworzenia i edycji listy asortymentów oraz efekty tych działań w aplikacji Listy asortymentu.

Tworzenie listy asortymentu

1. Otwórz aplikację Listy asortymentu.

Uwaga
Tylko artykuły sprzedażowe wybranej organizacji mogą zostać wpisane na listę asortymentu. Listy asortymentu odnoszą się zawsze do organizacji.

2. Należy zalogować się do organizacji, dla której ma zostać utworzona lista asortymentu.
3. Wybierz przycisk [Dodaj] na standardowym pasku przycisków.
4. W polu Lista asortymentu wprowadź identyfikator listy.
5. W polu Okres obowiązywania ustal okres obowiązywania tworzonej listy asortymentu.
6. W polu Oznaczenie wprowadź opis listy
7. W obszarze roboczym należy wprowadzić artykuły sprzedażowy wybranej organizacji, które mają zostać włączone do listy lub z niej wyłączone. W celu dodania artykułu do listy asortymentu wybierz przycisk [Dodaj] lub [Wyszukaj i dodaj artykuł].
8. W celu zapisania dodanych artykułów na liście asortymentu naciśnij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

Uwaga
Aby istniała możliwość wykorzystania listy asortymentu, należy dodać ją do wykazu asortymentu w aplikacji Wykazy asortymentu. Dany wykaz asortymentu należy następnie przypisać do odpowiedniego klienta.
Dla klientów z przypisanym wykazem asortymentu na zamówieniu sprzedaży można przypisać tylko te artykuły, które są zawarte w wykazie asortymentu.

Uwaga
Przypisanie listy asortymentu do wykazu asortymentu jest wymagane w celu aktualizacji zmian w wykazie i liście asortymentu. Opis procesu znajduje się w rozdziale Zmiany list i wykazów asortymentu.

Otwieranie i edytowanie listy asortymentu

Oznaczenie oraz inne dane mogą zostać zmienione, nawet jeśli lista asortymentu jest już używana.

1. Otwórz aplikację Listy asortymentu.
2. Za pomocą identyfikatora wyszukaj listę asortymentu. W razie potrzeby należy wykorzystać pomoc przy wprowadzaniu danych.
3. Wybierz przycisk [Aktualizuj] na standardowym pasku przycisków.
Wyświetlona zostanie lista asortymentu zgodnie z zadanymi kryteriami.
4. Najedź na pole, które ma zostać edytowane i zmień dane.

Uwaga
Dane są edytowalne przed pierwszym zapisem. Jeśli został już przyporządkowany artykuł lub klasyfikacja asortymentu, można wydłużyć okres obowiązywania listy asortymentu, ale nie można go skrócić.

5. Wybierz przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

Usuwanie listy asortymentu

Lista asortymentu nie jest wykorzystywana w systemie.

1. Otwórz aplikację Listy asortymentu.
2. Otwórz listę asortymentu, która ma zostać usunięta.
3. Wybierz przycisk [Usuń] na standardowym pasku przycisków.
4. Potwierdź usunięcie wybierając przycisk [Tak]
5. Lista asortymentu została usunięta.

Tworzenie listy asortymentu

Uwaga
Składniki listy asortymentu są artykułami sprzedażowe lub klasyfikacją asortymentu.

1. Otwórz aplikację Listy asortymentu.
2. Otwórz listę asortymentu, dla której mają zostać utworzone składniki listy asortymentu.
3. Wybierz widok, w którym mają zostać utworzone składniki listy asortymentu. Dostępne widoki: Artykuł lub Klasyfikacja asortymentu.
4. Na standardowym pasku przycisków, w obszarze roboczym wybierz przycisk [Dodaj].
W widoku Artykuł dodatkowo można użyć przycisku [Wyszukaj i dodaj artykuł] wybrać jeden lub kilka artykułów i dodać je do tabeli.
5. Dodaj identyfikator artykułu, włączenie/wyłączenie oraz ewentualnie okres obowiązywania.
6. Wybierz przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

Uwaga
Jeśli do listy asortymentu dodany zostanie artykuł referencyjny, dodane zostaną także przynależne warianty artykułu. Wiersz z dodanym artykułem referencyjnym można zamienić na inny wariant artykułu.

Edytowanie składnika listy asortymentu

Uwaga
Składniki listy asortymentu są albo artykułami sprzedażowy lub klasyfikacją asortymentu.

1. Otwórz aplikację Listy asortymentu.
2. Otwórz listę asortymentu, której składniki mają być edytowane.
3. Wybierz widok, w którym mają zostać edytowane składniki.
4. Zmień dane składników listy asortymentu w obszarze roboczym.
5. Wybierz przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

Usuwanie składnika listy asortymentu

Uwaga
Składniki listy asortymentu są albo artykułami sprzedażowymi albo klasyfikacją asortymentu.

1. Otwórz aplikację Listy asortymentu.
2. Otwórz listę asortymentu, z której usunięty ma zostać składnik listy asortymentu.
3. Wybierz widok, w którym ma zostać usunięty składnik listy asortymentu.
4. Zaznacz składnik listy asortymentu, który ma zostać usunięty.
5. Wybierz przycisk [Wstaw/Usuń znacznik usuwania] na standardowym pasku przycisków w obszarze roboczym.
Wybrany wiersz zostanie oznaczony znacznikiem usuwania.
6. Wybierz przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków. Przyporządkowanie składnika listy asortymentu zostanie usunięte i zaznaczony wiersz tabeli nie będzie już wyświetlany.

Zmiany list i wykazów asortymentu

Aby system mógł załadować zmianę list i wykazów asortymentu muszą one zostać przetworzone przez zlecenie przetwarzania. Proces ten można indywidualnie rozpocząć i zakończyć. Umożliwia on np. najpierw zakończenie zmian na liście asortymentów, a następnie uruchomienie procesów przetwarzania, dzięki czemu możliwe jest zredukowanie obciążenia przetwarzania.
Proces można rozpocząć dla każdej bazy danych OLTP, oddzielnie na serwerze aplikacji, do którego przyporządkowana jest kolejka przetwarzania. Procesu nie można uruchomić wielokrotnie dla tej samej bazy danych OLTP. Służy do tego aplikacja w tle Aktualizacja asortymentu.

1. Otwórz aplikację w tle Aktualizacja asortymentu.
2. Na zakładce Ustawienia wprowadź kolejkę przetwarzania.
3. Wybierz przycisk [W tle].
4. Proces zostanie uruchomiony i przetworzone zostaną zmiany wykazów i list asortymentu.

Czy ten artykuł był pomocny?