Instrukcje: Wykazy asortymentu

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące tworzenia i edycji wykazów asortymentów w aplikacji Wykazy asortymentu. Tworzenie wykazów asortymentu polega na przyporządkowaniu listy asortymentu.

Szczegółowy opis aplikacji Wykazy asortymentu, zawierający także opis pól, znajduje się w dokumencie Wykazy asortymentu.

Przyporządkowanie listy asortymentu

Aby przyporządkować listę asortymentu do wykazu, należy:

  1. Otworzyć aplikację Wykazy asortymentu.
  2. Wybrać wykaz asortymentu, do którego przyporządkowana ma zostać lista asortymentu.
  3. Wybrać przycisk [Dodaj] dostępny na standardowym pasku symboli w obszarze roboczym.
  4. W nowym wierszu tabeli, w kolumnie Lista asortymentu wprowadzić identyfikator listy asortymentu oraz ewentualnie okres obowiązywania.
  5. W celu zapisania dodanej listy na wykazie asortymentu nacisnąć przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.

Usuwanie listy asortymentu

Aby usunąć listę z wykazu asortymentu, należy:

  1. Otworzyć aplikację Wykazy asortymentu.
  2. Wybrać wykaz asortymentu, z którego ma zostać usunięte przyporządkowanie list asortymentu.
  3. Zaznaczyć wiersz z przyporządkowaniem listy asortymentu, które ma zostać usunięte.
  4. Wybrać przycisk [Wstaw/Usuń znacznik usuwania] usuwania na standardowym pasku symboli w obszarze roboczym. Wybrany wiersz zostanie oznaczony znacznikiem usuwania.
  5. Wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli, aby potwierdzić usunięcie przyporządkowania listy asortymentu. Wraz wierszem tabeli usunięte zostanie przyporządkowanie listy asortymentu.

Zmiany list i wykazów asortymentu

Aby system mógł załadować zmianę list i wykazów asortymentu, zmiany te muszą zostać przetworzone przez zlecenie przetwarzania w aplikacji Zlecenia przetwarzania. Proces ten można rozpocząć i zakończyć indywidualnie. Umożliwia on np. zakończenie wprowadzania zmian na liście asortymentów, a następnie uruchomienie procesu przetwarzania, dzięki czemu możliwe jest zredukowanie obciążenia przetwarzania.

Instrukcja uruchamiania i zamykania tego procesu znajduje się w dokumentacji Instrukcje: Listy asortymentu w rozdziale Zmiany list i wykazów asortymentu.

Czy ten artykuł był pomocny?