Wykazy asortymentu

Opis zagadnienia

Niniejszy dokument opisuje strukturę aplikacji Wykazy asortymentu oraz to, w jaki sposób wykazy asortymentu powiązane są z innymi aplikacjami.

Definicje pojęć

Lista asortymentu – przedstawia artykuły sprzedaży, dla których ustalone zostały okresy ważności. Przynależność artykułów sprzedaży do listy asortymentu można ustalić poprzez ich włączenie do danej listy lub wyłączenie ich z niej. Listy asortymentu definiowane są w aplikacji Listy asortymentu.

Wykaz asortymentu – pozwala na zgrupowanie wielu list asortymentu. Może on być przyporządkowany do klienta, aby zezwolić mu na nabycie tylko konkretnych artykułów sprzedaży zawartych na listach asortymentu. W procesie sprzedaży można wówczas sprzedawać tylko te artykuły, które w terminie wysyłki przyporządkowane są do danego klienta poprzez odpowiedni wykaz asortymentu.

Opis aplikacji

Aplikacja Wykazy asortymentu służy do tworzenia i edytowania wykazów asortymentu. Składa się z nagłówka oraz obszaru roboczego z tabelą umożliwiającą przyporządkowywanie list asortymentu.

Aplikacja Wykazy asortymentu

Nagłówek

W nagłówku aplikacji możliwe jest dodanie nowego wykazu asortymentu poprzez wybranie przycisku [Dodaj]. Można również skopiować istniejący już wykaz asortymentu za pomocą opcji [Duplikuj]. Nagłówek zawiera pola, które jednoznacznie identyfikują dany wykaz asortymentu, a także jego podstawowe dane.

Dostępne pola w nagłówku aplikacji:

  • Wykaz – nazwa/identyfikator wykazu asortymentu składającego się z (cyfr i liter)
  • Oznaczenie – dodatkowy opis stanowiący kryterium wyszukiwania danego wykazu asortymentu

Obszar roboczy

Obszar roboczy zawiera tabelę umożliwiającą przyporządkowanie nowej listy asortymentu poprzez wybranie przycisku [Dodaj] lub edytowanie wcześniej dodanych list za pomocą przycisku [Wstaw/Usuń znacznik usuwania] dostępny na standardowym pasku symboli w obszarze roboczym. Dla każdej nowo przypisanej listy tworzony jest oddzielny wiersz tabeli, zawierający dane wyświetlane w następujących kolumnach:

  • Organizacja sprzedaży – organizacja sprzedaży, do której zostanie przyporządkowana lista asortymentu. System domyślnie wyświetla firmę do, której zalogowany jest użytkownik lub organizacja nadrzędna oraz umożliwia przyporządkowanie list asortymentu powiązanych z różnymi organizacjami sprzedaży do jednego wykazu asortymentu.
  • Lista asortymentu – listy asortymentu ujęte w ramach danego wykazu asortymentu. W kolumnie tej należy wprowadzić dane identyfikacyjne istniejącej listy asortymentu.
  • Obowiązuje od/ Obowiązuje do – kolumny te wyświetlają lub umożliwiają określenie okresu obowiązywania dla listy asortymentu w aktywnym wierszu tabeli wykazu asortymentu.
    Po utworzeniu nowego wiersza z listą asortymentu wyświetlany jest domyślny okres obowiązywania tej listy asortymentu, pobierany z aplikacji Listy asortymentu. Użytkownik może skrócić okres obowiązywania w ramach zdefiniowanego wcześniej okresu.

Uprawnienia

Uprawnienia do aplikacji mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie uprawnień do organizacji.

Przyporządkowywanie organizacji

Użytkownik ma dostęp do aplikacji w przypadku gdy:

  • parametr Uprawnienia do treści jest zaznaczony z poziomu aplikacji Konfiguracja -> funkcja Podstawowe,
  • we właściwych dla tego użytkownika danych konfiguracyjnych partnera przyporządkowano organizację powiązaną ze strukturą organizacyjną Sprzedaż.

Czy ten artykuł był pomocny?