Listy asortymentu

Opis zagadnienia

Niniejszy dokument opisuje strukturę aplikacji Listy asortymentu oraz w jaki sposób listy asortymentu powiązane są z innymi aplikacjami.

Szczegółowe informacje dotyczące pracy z listami asortymentu, np. instrukcje ich dodawania lub edytowania, znajdują się w dokumencie Instrukcje: Listy asortymentu.

Aplikacja Listy asortymentu składa się z nagłówka i obszaru roboczego. Lista asortymentu przedstawia artykuły sprzedaży, dla których określone zostały okresy obowiązywania w których artykuł jest dostępny do sprzedaży. Przynależność artykułów sprzedaży do listy asortymentu można ustalić poprzez ich dodanie do danej listy lub wyłączenie ich z okresu obowiązywania listy asortymentu.

Z poziomu aplikacji Listy asortymentu istnieje możliwość zmiany widoku dla danej aplikacji.

Dostępne widoki dla aplikacji Listy asortymentu:

 • Artykuł
 • Klasyfikacja asortymentu
Aplikacja Listy asortymentu

Nagłówek

W nagłówku aplikacji możliwe jest dodanie nowej listy asortymentu poprzez wybranie przycisku [Dodaj]. Można również dokonać duplikacji istniejącej już listy asortymentu za pomocą opcji [Duplikuj].Nagłówek zawiera obowiązkowe pola do wypełnienia w celu dodania nowej listy asortymentu. Nagłówek nie zmienia się podczas zmiany widoku aplikacji.

Dostępne pola i parametry w nagłówku aplikacji:

 • Lista asortyment – nazwa/identyfikator tworzonej listy składająca się z cyfry i liter
 • Okres obowiązywania (pole wymagane) – określa termin obowiązywania tworzonej . Jeśli lista asortymentu została przyporządkowana do wykazu asortymentu, okres obowiązywania może zostać zmieniony wyłącznie dla tego wykazu. Okres obowiązywania nie może zostać zmieniony bezpośrednio dla listy asortymentu.
 • Oznaczenie – opis tworzonej listy
 • Zastosuj okres obowiązywania – parametr aktywuje okres obowiązywania listy asortymentu dla wszystkich przyporządkowanych artykułów i klasyfikacji asortymentu. Zaznaczony parametr powoduje, że kolumny określające okres obowiązywania w obszarze roboczym są ukryte. Okres obowiązywania pobierany jest z nagłówka aplikacji. W przypadku gdy parametr jest niezaznaczony użytkownik może określić przedział, który będzie zawierał się w okresie obowiązywania z nagłówka. Parametr jest aktywny wyłącznie w przypadku, gdy do danej listy nie są przyporządkowane artykuły i/lub klasyfikacje asortymentu.

Obszar roboczy

W obszarze roboczym znajduje się lista zawierająca wszystkie powiązane z aktualnie otwartą listą artykuły sprzedażowe. Dodawanie artykułów do listy możliwe jest po wcześniejszym zdefiniowaniu listy asortymentu. Obszar roboczy aktywuje się po zdefiniowaniu listy asortymentu w nagłówku aplikacji.

W obszarze roboczym istnieje możliwość modyfikacji listy asortymentu oraz dodania artykułu poprzez wybranie przycisku [Dodaj] na standardowym pasku symboli w obszarze roboczym. Na standardowym pasku symboli w obszarze roboczym widnieje pole do wyszukiwania artykułu, umożliwiające zawężenie pozycji wyświetlanych w tabeli. Ponadto w obszarze roboczym znajduje się zaawansowana funkcja [Wyszukaj i dodaj artykuł], umożliwiającą wyszukiwanie i dodanie artykułów.

Listy asortymentu widok Artykuł

Aplikacja Listy asortymentu widok Artykuł

W celu utworzenia listy asortymentu dla artykułu sprzedażowego należy wybrać widok Artykuł. W obszarze roboczym widoku Artykuł użytkownik może utworzyć pozycje listy asortymentu w oparciu o dane artykułów.

Uwaga
W przypadku dodania pozycji dla artykułu referencyjnego, pozycja ta dotyczy również wszystkich powiązanych wariantów. Istnieje jednak możliwość zastąpienia takiej pozycji inną pozycją, która odnosi się ściśle do wariantu artykułu.

Dostępne pola w tabeli pozycji listy asortymentu w widoku Artykuł:

 • Numer – liczba porządkowa artykułu dodanego do listy
 • Artykuł
 • Włączenie/Wyłączenie – w kolumnie tej można określić, czy artykuł powinien być włączony lub wyłączony z danego okresu obowiązywania listy asortymentu
 • Obowiązuje od/Obowiązuje do

Lista asortymentu widok Klasyfikacja asortymentu

W celu utworzenia listy asortymentu dla klasyfikacji asortymentu należy wybrać widok Klasyfikacja asortymentu. W obszarze roboczym widoku Klasyfikacja asortymentu użytkownik może utworzyć pozycje listy asortymentu w oparciu o dane klasyfikacji. Klasyfikacja asortymentu ma wykorzystanie w aplikacji Artykuły w widoku Sprzedaż.

Aplikacja Listy asortymentu widok Klasyfikacja asortymentu

Dostępne pola w tabeli pozycji listy asortymentu w widoku Klasyfikacja asortymentu:

 • Numer –liczba porządkowa klasyfikacji dodanej do listy
 • Klasyfikacja – kolumna umożliwia wybranie klasyfikacji asortymentu zdefiniowanej z poziomu aplikacji Klasyfikacje
 • Włączenie/Wyłączenie w kolumnie tej można określić, czy klasyfikacja powinna być włączona lub wyłączona z danego okresu obowiązywania listy asortymentu
 • Obowiązuje od/Obowiązuje do

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie uprawnień do organizacji. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji Uprawnienia.

Przyporządkowania organizacji

Użytkownik ma dostęp do aplikacji w przypadku gdy:

 • parametr Uprawnienia do treści jest zaznaczony z poziomu aplikacji Konfiguracja -> funkcja Podstawowe.
 • we właściwych dla tego użytkownika danych konfiguracyjnych partnera przyporządkowano organizację powiązaną ze strukturą organizacyjną Sprzedaż.

 

Czy ten artykuł był pomocny?