Szablony artykułów

Niniejszy dokument opisuje aplikację Szablony artykułów, służącą do tworzenia/edytowania szablonów zawierających domyślne dane artykułów.

Szablony są tworzone w celu usprawnienia dodawania do systemu nowych artykułów z uzupełnionymi domyślnymi wartościami pól (z możliwością ich późniejeszej edycji). Rejestrując nowy artykuł na podstawie szblonu nie ma dzięki temu konieczności uzupełnienia pól wypełnionych w szablonie.

Uwaga
W środowisku wielofirmowym możliwe jest jednoczesne zarządzanie szablonami w wielu organizacjach.

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania szablonu znajdują się w instrukcji Szablony artykułów.

 

Opis aplikacji

Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Aplikacja Szablony artykułów, widok Podstawowe

Aplikacja Szablony artykułów, widok PodstawoweWidoki są uzależnione od typu artykułu (istnięją typy artykułu: Materiał, Usługa, Artykuł rozliczeniowy, Alias, Produkcja obca, Pseudoartykuł) wybranego podczas tworzenia nowego szablonu. Podobnie jak w przypadku aplikacji Artykuły, dostępne są następujące widoki:

Uwaga
W zależności od wybranego widoku w obszarze roboczym dostępne są różne pola i parametry.

 

Nagłówek

W nagłówku aplikacji możliwe jest wyszukanie istniejącego już szablonu lub dodanie nowego poprzez wybranie przycisku: [Nowy]. Można również wykonać duplikację istniejącego już szablonu za pomocą opcji [Duplikuj]. Aby otworzyć istniejący już szablon należy przejść do pola Szablon artykułu i wybrać przycisk [Pomoc do wartości]. Po jego wybraniu pojawi się okno z możliwością wyszukania szablonu.

Dostępne pola:

 • Szablon artykułu – (wymagane) należy wprowadzić numer/identyfikator szablonu składający się z kombinacji: cyfr, liter lub cyfr i liter. Pole pozwala na wprowadzenie 25 znaków.
 • Oznaczenie szablonu – (wymagane) dodatkowy symbol stanowiący kryterium wyszukiwania szablonu.
 • Klasyfikacja – należy wybrać klasyfikację szablonów artykulu. Są one pobierane z aplikacji Klasyfikacje z Klasyfikacji szablonów artykułów. Klasyfikacja służy przyporządkowaniu szablonów pod względem tego, jakie artykuły będą z tego szablonu utworzone.
 • Sekwencja numerów – pole określa jak będą numerowane artykuły tworzone z tego szablony. Pole jest edytowalne w szablonie, natomiast nie podlega edycji i jest uzupełniane automatycznie po wybraniu opcji [Nowy] na podstawie wybranego typu artykułu.
 • Oznaczenie – dodatkowy opis stanowiący kryterium wyszukiwania szablonu artykułu, opis ten może być wspólny dla wielu szablonów artykułów, natomiast w celu ułatwienia wyszukiwania zalecane jet wprowadzać różne opisy
 • Podstawowa jednostka artykułu – jednostka w której jest prowadzona ewidencja magazynowa towaru
 • Status – określa, czy wybrany artykuł jest wycofany lub niezastępowalny do sprzedaży. Szczegółowe informacje znajdują sie w dokumentacji Artykuły.
 • Pełny opis – pole pozwala na wprowadzenie szczegółowego opisu artykułu
 • Właściwa organizacja – organizacja będąca właścicielem danychartykułu

Po wybraniu opcji [Duplikuj] pojawi się okno dialogowe w możliwością przeniesienia informacji z istniejącego już szablonu.

Rysunek 1 Okno duplikacji szablonu artykułu

Dostepne pola/parametry:

 • Szablon artykułu – pole edytowalne, jest uzupełniane automatycznie na podstawie edytowanego szablonu
 • Duplikuj do (pole obowiązkowe) – w polu należy wpisać nazwę nowego szablonu, do którego mają zostać skopiowane dane z szablonu wskazanego w polu Szablon atrykułu
 • Zastosuj strukturę dziedziczenia po zaznaczeniu parametru zduplikowany szablon artykułu jest przypisany do tych samych organizacji, do których jest przypisany szablon podstawowy. Dodatkowo wszystkie pola z szablonu zostają przeniesiony na nowotworzony szablon. W przypadku gdy parametr Zastosuj strukturę dziedziczenia nie zostanie zaznaczony, kopiowane są tylko pola wymagane z szablonu, natomiast zastosowanie dla innych organizacji musi być wprowadzone później.
 • Zapisz od razu nowy artykuł – parametr możliwy do edycji po wybraniu Zastosuj strukturę dziedziczenia
 • Typ artykułu – domyślna wartość pobierana jest z duplikowanego szablonu. Pole podlega edycji.
  • Materiał
  • Usługa
  • Artykuł rozliczeniowy
  • Alias
  • Produkcja obca
  • Pseudoartykuł
 • Typ materiału – pole podlga edycji jedynie w przypadku wskazania opcji Materiał w polu Typ artykułu
  • (brak)
  • Artykuł magazynowy
  • Środek załadunku
  • Artykuł referencyjny
  • Zestaw

Zarządzanie zapasami – edycja parametru jest możliwa tylko gdy w polu Typ artykułu, wybrana jest opcja Materiał.  

W sekcji Zastosowanie artykułu użytkownik powinien wskazać widoki artykułów, które zostaną skopiowane do szablonu wskazanego w polu Duplikuj do.

Uwaga
Możliwość wybrania danego zastosowania jest pobierana z podstawowego szablonu.

Dostępne widoki:

 • Podstawowe – widok zaznaczony domyślnie bez możliwości odznaczenia
 • Rachnukowość
 • Logistyka magazynowa
 • Planowanie
 • Produkcja
 • Zakupy
 • Sprzedaż

Obszar roboczy

Opis pól dostępnych w obszarze roboczym znajduje się w dokumentacji Artykuły.

Uwaga
W aplikacji Szablony artykułów w obszarze roboczym nie są wymagane do uzupełnienia żadne pola, nawet te oznaczone jako wymagane w aplikacji Artykuły.

Pola te będą koniecznie do uzupełnienia po wykonaniu importu szablonu na karcie artykułu.

 

Czy ten artykuł był pomocny?