Instrukcje: Artykuły widok Sprzedaż

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące pracy w widoku Sprzedaż w aplikacji Artykuły. Zawierają one opis kroków, np. tworzenia i edycji danych sprzedaży. Dokumentacja dodatkowo informuje o oczekiwanych warunkach wstępnych i wynikach działań jakie można osiągnąć w tej aplikacji.

Opisane w dokumencie instrukcje dotyczą tylko widoku Sprzedaż. Pozostałe instrukcje, takie jak np. tworzenie nowego artykułu poprzez duplikację, nie są przedmiotem niniejszego dokumentu. Więcej informacji na ich temat znajduje się w dokumencie Instrukcje: Artykuły.

Tworzenie artykułu sprzedaży

Uwaga
W przypadku wariantów artykułu należy upewnić się, że dla powiązanego artykułu referencyjnego zostały wprowadzone dane sprzedaży oraz określony wariant nie został oznaczony do usunięcia.
Uwaga

W widoku Sprzedaż:

 • nie jest możliwe tworzenie aliasów artykułów, ponieważ wykorzystują one tylko dane podstawowe,
 • nie jest możliwe tworzenie artykułów produkcji obcej.

Warunki wstępne

W środowisku wielo- lub jednofirmowym wybrana organizacja musi być organizacją sprzedaży. Oprócz tego w aplikacji Konfiguracja, w sekcji Podstawowe dla danej organizacji należy aktywować parametr Uprawnienia do treści. Ponadto tylko użytkownicy przyporządkowani do organizacji odpowiedzialnej za dany artykuł mogą generować nowe zastosowania artykułu.

Instrukcja

 1. Otwórz aplikację Artykuły i przejdź do widoku Sprzedaż.
 2. Wybierz artykuł, który chcesz wprowadzić jako artykuł sprzedażowy.
 3. W razie potrzeby zmień status zastosowania artykułu sprzedaży w obszarze roboczym na zakładce Ogólne. Dostępne do wybory statusy to Udostępniony oraz Zablokowany.
 4. Wybierz rodzaj klasyfikacji w polu Klasyfikacja 1 (w sekcji Klasyfikacje).
 5. W razie potrzeby wprowadź inne dane sprzedaży w pozostałych polach.
 6. Wybierz przycisk [Zapisz] dostępny na standardowym pasku przycisków.

Usuwanie artykułu sprzedaży

Przed usunięciem artykuły sprzedażowe muszą zostać najpierw oznaczone do usunięcia. Bezpośrednio usunięte mogą zostać tylko te wersje artykułów sprzedażowych, których okres obowiązywania przypada w przyszłości, ponieważ nie zostały one jeszcze użyte.

Uwaga
Jeśli dane sprzedaży artykułu referencyjnego w ramach danej organizacji zostaną oznaczone znacznikiem usuwania, warianty danego artykułu w ramach tej organizacji również zostaną oznaczone znacznikiem usuwania.

Oznaczanie artykułu sprzedażowego do usunięcia

Warunki wstępne

Artykuł sprzedażowy nie został jeszcze oznaczony do usunięcia.

Instrukcja

 1. Otwórz aplikację Artykuły i przejdź do widoku Sprzedaż.
 2. Otwórz artykuł sprzedaży, który ma zostać usunięty.
 3. W przypadku środowiska wielofirmowego wybierz organizację, w ramach której artykuł ma zostać oznaczony do usunięty.
 4. Wybierz przycisk [Wstaw znacznik usuwania] na standardowym pasku przycisków.
Uwaga
Jeśli wyświetlone zostanie okno dialogowe z ostrzeżeniem dotyczącym wykonanej akcji, oznacza to, że wstawienie znacznika usuwania będzie dotyczyło nie tylko aktualnie otwartych danych. Dzieje się tak zawsze, gdy zmiany będą dotyczyć artykułu referencyjnego lub kilku organizacji. W takim przypadku wybór przycisku [Usuń znacznik usuwania] nie usuwa całkowicie znacznika usuwania ze wszystkich danych, których dotyczą zmiany.
 • Okno dialogowe z ostrzeżeniami wyświetla się również wtedy, gdy akcja ta dotyczy innych danych niż aktualnie otwarte dane sprzedaży.
 1. Potwierdź ostrzeżenie, aby oznaczyć artykuł sprzedaży do usunięcia.
Uwaga
Znacznik usuwania wstawiany jest dla wszystkich wersji danych sprzedaży. Jeśli w środowisku wielofirmowym wybrany zostanie aktywny klient OLTP, artykuł sprzedaży zostanie oznaczony do usunięcia w ramach wszystkich organizacji. Jeśli zmiana dotyczy artykułu referencyjnego, wszystkie warianty wygenerowane z tego artykułu również zostają oznaczone znacznikiem usuwania.

Usuwanie znacznika usuwania artykułu sprzedaży

Warunki wstępne

Artykuł sprzedaży jest oznaczony do usunięcia. W przypadku wariantów artykułów sprzedażowych znacznik usuwania może zostać usunięty tylko wtedy, gdy dane sprzedaży powiązanego artykułu referencyjnego nie zostały oznaczone do usunięcia.

Instrukcja

 1. Otwórz aplikację Artykuły i przejdź do widoku Sprzedaż.
 2. Wybierz artykuł sprzedaży, dla którego ma zostać usunięty znacznik usuwania.
 3. W przypadku środowiska wielofirmowego wybierz organizację, w ramach której artykuł ma zostać oznaczony do usunięcia.
 4. Wybierz przycisk [Usuń znacznik usuwania] na standardowym pasku przycisków.
  • Znacznik usuwania zostanie usunięty z artykułu sprzedażowego.
Uwaga
W środowisku wielofirmowym znacznik usuwania jest usuwany tylko dla wybranej organizacji, nawet jeśli wybrana organizacja jest aktywnym klientem OLTP.
Uwaga
Usunięcie znacznika usuwania dla artykułu referencyjnego nie ma wpływu na znacznik usuwania powiązanego wariantu.

Usuwanie wersji artykułu sprzedaży

Warunki wstępne

Występuje wersja artykułu sprzedażowego, która obowiązuje wyłącznie w przyszłości.

Instrukcja

 1. Otwórz aplikację Artykuły i przejdź do widoku Sprzedaż.
 2. Wybierz artykuł sprzedaży, którego przyszła wersja ma zostać usunięta.
 3. W środowisku wielofirmowym wybierz organizację, w ramach której artykuł ma zostać oznaczony do usunięcia.
 4. Używając przycisków [Wstecz] i [Dalej], wyszukaj w polu Obowiązuje od przyszłą wersję artykułu sprzedaży, która ma zostać usunięta.
 5. Wybierz przycisk [Usuń] dostępny na standardowym pasku przycisków.
  • Wybrana wersja artykułu sprzedaży zostanie usunięta.
Uwaga
Usunięcie przyszłej wersji przedłuża odpowiednio okres ważności poprzedniej wersji.

Tworzenie nowej wersji artykułu sprzedaży

Warunki wstępne

Aby wygenerować nową wersję, artykuł musi posiadać dane sprzedaży. W środowisku wielofirmowym wybrana organizacja powinna zastosować opracowanie danych. Wykonuje się to poprzez użycie akcji [Zastosuj edycję pobranych danych przez wybraną organizację] dostępną na standardowym pasku przycisków. Widok Sprzedaż umożliwia generowanie nowych wersji artykułów o następujących typach materiału:

 • Artykuł magazynowy
 • Środek załadunku
 • Wariant artykułu

Instrukcja

 1. Otwórz aplikację Artykuły i przejdź do widoku Sprzedaż.
 2. Otwórz artykuł, dla którego zostanie utworzona nowa wersja.
 3. W środowisku wielofirmowym wybierz organizację, dla której artykuł jest edytowany.
 4. Wybierz przycisk [Nowa wersja] na standardowym pasku przycisków.
  • Zostanie wygenerowana nowa wersja artykułu sprzedażowego.
 5. W polu Obowiązuje od wskaż datę w przyszłości, od której będzie obowiązywał artykuł sprzedaży
 6. Wybierz przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.
  • Nowa wersja artykułu sprzedaży zostanie zapisana.

Zmiana statusu artykułu sprzedaży

Status artykułu sprzedaży można zmienić poprzez jego udostępnienie lub zablokowanie.

Uwaga
W środowisku wielo- lub jednofirmowym, z aktywowanym parametrem Uprawnienia do treści, blokada ustawiona dla klienta obowiązuje w ramach wszystkich organizacji.

Instrukcja

 1. Otwórz aplikację Artykuły i przejdź do widoku Sprzedaż.
 2. Otwórz artykuł sprzedaży, którego status zastosowania ma zostać zmieniony.
 3. W środowisku wielofirmowym wybierz organizację, dla której artykuł jest edytowany.
 4. Zmień wartość w polu Status artykułu na Udostępniony lub Zablokowany.

W przypadku blokady, w polu Zablokowany do wprowadź datę, do której artykuł sprzedaży nie będzie mógł być wykorzystywany.

 1. Wybierz przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.
Uwaga
Jeśli artykuł sprzedaży jest zablokowany, mimo że status zastosowania to Udostępniony, należy przejść do widoku Rachunkowość i zweryfikować brakujące dane w polach Klasyfikacja VAT należnego oraz Klasyfikacja konta przychodów. Dane finansowe firmy odpowiedzialnej za wybraną organizację muszą być zweryfikowane w środowisku wielofirmowym.

Czy ten artykuł był pomocny?