Instrukcje: widok Logistyka magazynowa

Niniejszy dokument opisuje instrukcje dotyczące obsługi widoku Logistyka magazynowa w aplikacji Artykuły. Zawierają one kroki instruktażowe dotyczące np. tworzenia lub edycji danych artykułu. Niniejszy dokument zawiera instrukcje obsługi widoku Logistyka magazynowa w aplikacji Artykuły, dotyczące tworzenia lub edycji danych artykułu.
Szczegółowy opis pól dostępnych w aplikacji Artykuły w widoku Logistyka magazynowa znajduje się w dokumencie Widok Logistyka magazynowa

Dodawanie danych artykułu

Uwaga
W widoku Logistyka magazynowa można tworzyć tylko artykuły o typie Materiał, poza artykułami o typie materiału: Zestaw, ponieważ nie posiadają one własnych danych dotyczących logistyki magazynowej. W przypadku wariantów artykułów należy upewnić się, że powiązany artykuł referencyjny posiada dane dotyczące logistyki magazynowej i nie posiadają one znacznika usuwania.

W widoku Logistyka magazynowa nie można tworzyć:

 • Zestawów
 • Aliasów
 • Artykułów o typie Usługa oraz artykułów rozliczeniowych
 • Artykułów o typie Produkcja obca

Warunki wstępne

W środowisku wielofirmowym lub w środowisku jednofirmowym posiadającymi uprawnienia do treści, wybrana organizacja musi być organizacją logistyki magazynowej.
Tylko użytkownicy przypisani do właściwej dla artykułu organizacji, mogą tworzyć dla niego nowe zastosowania.

Instrukcja

 1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Artykuły w widoku Logistyka magazynowa
Aplikacja Artykuły widok Logistyka magazynowa
 1. Następnie należy otworzyć artykuł, dla którego wprowadzane są dane w widoku Logistyka magazynowa.
 2. W razie potrzeby można określić Status artykułu na zakładce Ogólne dla wykorzystania artykułu dla logistyki magazynowej. Możliwy jest wybór statusu Udostępniony lub Zablokowany.
 3. Należy wypełnić wymagane pola:
 • Klasyfikacja 1 – należy wskazać klasyfikację typu Klasyfikacja artykułów magazynowych 1
 1. W razie potrzeby można określić pozostałe dane logistyki magazynowej dla artykułu.
 2. Na zakończenie należy wybrać przycisk [Zapisz], dostępny na standardowym pasku przycisków.

Usuwanie danych artykułu

Dane artykułu odnoszące się do logistyki magazynowej nie mogą być usunięte bezpośrednio w systemie, muszą najpierw zostać oznaczone do usunięcia. Bezpośrednio można usunąć tylko te wersje danych, których całkowity okres ważności jest określony w przyszłości, ponieważ nie zostały jeszcze użyte.

Uwaga
Jeżeli dane logistyki magazynowej artykułu referencyjnego dla danej organizacji są oznaczone do usunięcia, warianty artykułów dla tej organizacji są również oznaczone do usunięcia.

Wstawianie znacznika usuwania danych artykułu

 Warunki wstępne

Dane artykułu dotyczące logistyki magazynowej nie posiadają znacznika usuwania.

Instrukcja

 1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Artykuły w widoku Logistyka magazynowa.
 2. Następnie należy otworzyć artykuł, dla którego danych zostanie wstawiony znacznik usuwania.
 3. Użytkownik wybiera organizację w środowisku wielofirmowym, dla której zostanie wykonane to działanie.
 4. Należy wybrać przycisk [Wstaw znacznik usuwania] na standardowym pasku przycisków
Uwaga
Zostanie wyświetlone okno dialogowe z ostrzeżeniem: Czy na pewno chcesz usunąć?

Okno dialogowe z ostrzeżeniem zostanie wyświetlone wtedy, gdy akcja ma wpływ także na inne dane dotyczące logistyki magazynowej, np. powiązane artykuły referencyjne lub inne organizacje.

 1. Na zakończenie należy wybrać przycisk [Tak] w oknie dialogowym, jeżeli dane logistyki magazynowej mają zostać oznaczone do usunięcia.

Dane dotyczące logistyki magazynowej zostaną oznaczone do usunięcia, a następnie zapisane.

Uwaga
Jeżeli znacznik usuwania został dodany dla artykułu referencyjnego, wszystkie powiązane z nim warianty artykułu zostaną także oznaczone do usunięcia.
Uwaga
Jeżeli artykuł posiada również dane produkcyjne oraz planowania, to one także zostaną oznaczone do usunięcia, ponieważ są zależne od danych dotyczących logistyki magazynowej.

Usuwanie znacznika usuwania danych artykułu

Warunki wstępne

Dane artykułu w widoku Logistyka magazynowa posiadają znacznik usuwania.

W przypadku artykułu referencyjnego, znacznik usuwania dla danych logistyki magazynowej zostanie usunięty tylko wtedy, gdy wszystkie powiązane z nim artykuły referencyjne nie zostały oznaczone do usunięcia.

Instrukcja

 1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Artykuły w widoku Logistyka magazynowa.
 2. Następnie należy otworzyć artykuł, dla którego zostanie usunięty znacznik usuwania.
 3. Użytkownik wybiera organizację w środowisku wielofirmowym, dla której zostanie wykonane to działanie.
 4. Na zakończenie należy wybrać przycisk [Usuń znacznik usuwania] dostępny na standardowym pasku przycisków. Znacznik usuwania zostaje usunięty.
Wskazówka
W środowisku wielofirmowym obowiązują następujące zasady: nawet jeśli wybrana organizacja jest organizacją mandanta, znacznik usuwania jest usuwany tylko dla wybranej organizacji.
Uwaga
Usunięcie znacznika usuwania dla artykułu referencyjnego nie ma wpływu na powiązane z nim warianty artykułu.

Usuwanie wersji danych artykułu

 Warunki wstępne

Istnieje wersja danych artykułu w widoku Logistyka magazynowa, która obowiązuje tylko w przyszłości.

Instrukcja

 1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Artykuły w widoku Logistyka magazynowa.
 2. Następnie należy otworzyć artykuł, dla którego wersja danych ma zostać usunięta.
 3. W środowisku wielofirmowym użytkownik wybiera organizację, dla której zostanie wykonane działanie.
 4. W polu Obowiązuje od używając przycisków [Dalej] i [Wstecz], można przejść do przyszłej wersji danych, która zostanie usunięta.
 5. Na zakończenie należy wybrać przycisk [Usuń] na standardowym pasku przycisków. Wybrana wersja danych artykułu zostaje usunięta.
Wskazówka
Usunięcie przyszłej wersji danych powoduje wydłużenie okresu obowiązywania poprzedniej wersji.

Dodawanie nowej wersji danych artykułu

Warunki wstępne

W celu wygenerowania nowej wersji ważne jest, aby artykuł posiadał dane logistyki magazynowej. W środowisku wielofirmowym, wybrana organizacja musi mieć zaakceptowane przetwarzanie danych. W widoku Logistyka magazynowa możliwe jest wygenerowanie nowej wersji dla artykułów o następującym typie:

 • Artykuł magazynowy
 • Środek załadunku
 • Wariant artykułu

Instrukcja

 1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Artykuły w widoku Logistyka magazynowa.
 2. Następnie należy otworzyć artykuł, dla którego zostanie dodana przyszła wersja danych w widoku Logistyka magazynowa
 3. Należy wybrać przycisk [Dodaj] -> [Nowa wersja] na standardowym pasku przycisków
 4. W polu Ważne od należy wprowadzić datę, od której będą obowiązywać dane partnera.
 5. Na zakończenie należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków. Nowa wersja danych artykułu została zapisana.

Zmiana statusu artykułu

Warunki wstępne

Status artykułu może być zmieniony poprzez wybranie opcji Udostępniony lub Zablokowany.

Uwaga
W środowisku wielofirmowym lub jednofirmowym, posiadającym uprawnienia do treści, zmiana statusu na Zablokowany dla danych dotyczących mandanta jest stosowana dla wszystkich podrzędnych organizacji.  

Instrukcja

 1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Artykuły w widoku Logistyka magazynowa.
 2. Następnie należy wybrać artykuł, dla którego ma zostać zmieniony status artykułu.
 3. Użytkownik zmienia wartość w polu Status artykułu na zakładce Ogólne, wybierając wartość Udostępniony lub Zablokowany.
 4. W przypadku wybrania opcji Zablokowany, użytkownik określa datę w polu Zablokowany do.
 5. Na zakończenie należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków. Status artykułu zostaje zapisany.
Wskazówka
Jeżeli dane logistyki magazynowej dla artykułu są zablokowane mimo ustawienia statusu Zwolniony, należy zweryfikować brakujące dane w widoku Rachunkowość w polu Klasyfikacja konta zapasów.

Zakładka Dane magazynu w widoku Logistyka magazynowa

Niektóre dane wprowadzone w widoku Logistyka magazynowa na zakładce Ogólne można nadpisać na poziomie magazynu.

Dodawanie danych magazynu

Warunki wstępne

W środowisku wielofirmowym lub jednofirmowym, posiadającym uprawnienia do treści, wybrana organizacja musi być organizacją logistyki magazynowej.

Instrukcja

 1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Artykuły w widoku Logistyka magazynowa.
 2. Następnie należy wybrać artykuł, dla którego mają zostać dodane dane dla magazynu.
 3. W środowisku wielofirmowym użytkownik wybiera organizację, dla której ma zostać wykonane działanie.
 4. Należy przejść na zakładkę Dane magazynu.
Aplikacja Artykuły widok Logistyka magazynowa, zakładka Dane magazynu
 1. Należy wybrać przycisk [Dodaj] na pasku przycisków w obszarze roboczym. Zostanie utworzona nowa karta z polami, niektórymi domyślnie wypełnionymi wartościami wprowadzonymi na zakładce Ogólne.
 2. W polu Magazyn, użytkownik definiuje magazyn, dla którego zostaną zastosowane dane.
 3. W razie potrzeby możliwa jest edycja danych w polach Klasyfikacja ABC, Komisjonowanie oraz Środki załadunku.
 4. Na zakończenie należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

 Usuwanie danych magazynu

Warunki wstępne

W środowisku wielofirmowym lub jednofirmowym, posiadającym uprawnienia do treści, wybrana organizacja musi być organizacją logistyki magazynowej.

Instrukcja

 1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Artykuły w widoku Logistyka magazynowa.
 2. Następnie należy wybrać artykuł, dla którego zostaną usunięte dane dla magazynu
 3. W środowisku wielofirmowym użytkownik wybiera organizację, dla której ma zostać wykonane działanie
 4. Należy przejść na zakładkę Dane magazynu
 5. Użytkownik wybiera wiersz z danymi dla magazynu, które zostaną usunięte
 6. Należy wybrać przycisk [Usuń] na pasku przycisków w obszarze roboczym
 7. Na zakończenie należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków. Dane dla magazynu zostają usunięte.

Zastosowanie danych artykułu dla wybranej organizacji

Warunki wstępne

Funkcja jest dostępna w środowisku wielofirmowym lub jednofirmowym, posiadającym uprawnienia do treści.

Instrukcja

 1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Artykuły w widoku Logistyka magazynowa.
 2. Następnie należy wybrać artykuł, którego dane logistyki magazynowej zostaną zastosowane dla wybranej organizacji.
 3. Użytkownik wybiera organizację, dla której zostaną zastosowane dane logistyki magazynowej artykułu.
 4. Należy wybrać przycisk [Zastosuj dane dla wybranej organizacji] na standardowym pasku przycisków.
 5. Na zakończenie należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków. Dane logistyki magazynowej zostają zastosowane dla wybranej organizacji.

Zastosowanie opracowania danych artykułu dla wybranej organizacji

Instrukcja

 1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Artykuły w widoku Logistyka magazynowa.
 2. Następnie należy wybrać artykuł, dla którego zostanie zastosowane opracowanie danych logistyki magazynowej dla wybranej organizacji.
 3. Użytkownik wybiera organizację, dla której zostanie zastosowane opracowanie danych logistyki magazynowej artykułu.
 4. Należy wybrać przycisk [Zastosuj opracowanie danych dla wybranej organizacji] dostępny na standardowym pasku przycisków.
 5. Na zakończenie należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków. Opracowanie danych logistyki magazynowej zostaje zastosowane dla wybranej organizacji.

Czy ten artykuł był pomocny?