Instrukcje: Artykuły widok Rachunkowość

Artykuł opisuje instrukcje obsługi widoku Rachunkowość w aplikacji Artykuły instrukcje tworzenia czy edycji danych finansowych.

Więcej informacji na temat widoku Rachunkowość w aplikacji Artykuły znajduje się w dokumencie Artykuły, widok Rachunkowość, który oprócz innych funkcji opisuje też pola i dostępne w widoku przyciski.

Tworzenie danych finansowych

Warunki wstępne

W środowisku wielofirmowym lub jednofirmowym z aktywowanymi Uprawnieniami do treści wybrana organizacja musi być firmą, zostało to opisane tutaj. Tylko użytkownicy przyporządkowani do organizacji odpowiedzialnej za artykuł mogą generować nowe wersje danych artykułu.

Aplikacja Artykuły widok Rachunkowość

Instrukcja

 1. Otwórz aplikację Artykuły.
 2. Przejdź do widoku Rachunkowość.
 3. Otwórz artykuł, którego dane finansowe chcesz edytować.
 4. Jeśli zachodzi taka potrzeba, wypełnij inne pola wymaganymi danymi finansowymi.
 5. Naciśnij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi.

Tworzenie nowej wersji danych finansowych

W widoku Rachunkowość możliwe jest wygenerowanie nowej wersji dla następujących rodzajów artykułów:

 • Artykuł magazynowy,
 • Środek załadunku,
 • Wariant artykułu.

Warunki wstępne

Przy generowaniu nowej wersji ważne jest, aby artykuł posiadał dane finansowe. W środowisku wielofirmowym wybrana organizacja powinna zaakceptować wcześniej przetwarzanie danych.

Instrukcja

 1. Otwórz aplikację Artykuły.
 2. Przejdź do widoku Rachunkowość.
 3. Otwórz artykuł, dla którego chcesz wprowadzić nową wersję danych finansowych.
 4. W środowisku wielofirmowym wybierz organizację, dla której edytujesz artykuł.
 5. Naciśnij przycisk [Nowa wersja], dostępny do wyboru z listy przycisków.
  Nowa wersja danych finansowych zostanie wygenerowana.
 6. W polu Obowiązuje od wprowadź datę, od której dane finansowe będą obowiązywały. Nowa wersja danych finansowych będzie obowiązywać najwcześniej od dnia następnego, po dniu, w którym została utworzona.
 7. Naciśnij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi.

Nowa wersja danych finansowych zostanie zapisana.

Usuwanie danych finansowych

Dane finansowe nie są usuwane bezpośrednio, muszą mieć najpierw wstawiony znacznik usuwania. Usunięte mogą być tylko te wersje danych finansowych, których cały okres ważności zawarty jest w przyszłości (wersja jeszcze nie obowiązuje), ponieważ usunięte mogą być dane, które nie były jeszcze używane. Służy do tego aplikacja Reorganizacja artykułów, która weryfikuje oznaczone do usunięcia artykuły, czy nie mają powiązań z innymi obiektami, które mogą uniemożliwić usunięcie oraz je usuwa.

Oznaczanie danych finansowych do usunięcia

Warunki wstępne

Dane finansowe nie zostały jeszcze oznaczone do usunięcia.

Instrukcja

 1. Otwórz aplikację Artykuły.
 2. Przejdź do widoku Rachunkowość.
 3. Otwórz artykuł, którego dane finansowe mają być oznaczone do usunięcia.
 4. W środowisku wielofirmowym wybierz organizację, dla której edytujesz artykuł.
 5. Wybierz przycisk [Wstaw znacznik usuwania] na standardowym pasku narzędzi.
  Uwaga
  Jeśli otworzy się okno dialogowe z ostrzeżeniem, działanie jest wykonywane również dla wszystkich powiązanych wariantów artykułu. Dzieje się tak zawsze, gdy działanie dotyczy artykułu referencyjnego lub wielu organizacji. Opcja [Usuń znacznik usuwania] nie usuwa całkowicie znacznika usuwania ze wszystkich danych.
 6. Potwierdź ostrzeżenie, jeśli na pewno chcesz oznaczyć dane finansowe artykułu do usunięcia.
  Uwaga
  Dane finansowe zawierają znacznik usuwania we wszystkich wersjach.

Anulowanie oznaczenia danych finansowych do usunięcia

Warunki wstępne

Dane finansowe zostały oznaczone do usunięcia. W przypadku wariantu znacznik usuwania można usunąć z danych finansowych tylko jeśli dane finansowe powiązanego artykułu referencyjnego nie zostały jeszcze oznaczone do usunięcia.

Instrukcja

 1. Otwórz aplikację Artykuły.
 2. Przejdź do widoku Rachunkowość.
 3. Otwórz artykuł, dla którego danych finansowych znacznik usuwania ma być usunięty.
 4. W środowisku wielofirmowym wybierz organizację, dla której edytujesz artykuł.
 5. Wybierz przycisk [Usuń znacznik usuwania] na standardowym pasku narzędzi.

Znacznik usuwania zostanie usunięty z artykułu.

Uwaga
Anulowanie oznaczenia do usunięcia dla artykułu referencyjnego nie ma wpływu na oznaczenie do usunięcia powiązanego wariantu.

Usuwanie wersji danych finansowych

Warunki wstępne

Istnieje wersja danych finansowych, która będzie obowiązywać dopiero w przyszłości.

Instrukcja

 1. Otwórz aplikację Artykuły.
 2. Przejdź do widoku Rachunkowość.
 3. Otwórz artykuł, którego przyszłe dane finansowe chcesz usunąć.
 4. W środowisku wielofirmowym wybierz organizację, dla której edytujesz artykuł.
 5. Korzystając z przycisków [Dalej] i [Wstecz] w polu Obowiązuje od przejdź do wersji danych, która ma być usunięta.
 6. Wybierz przycisk [Usuń] na standardowym pasku narzędzi.

Wybrana wersja danych finansowych zostanie usunięta.

Uwaga
Po usunięciu przyszłej wersji okres ważności poprzedniej wersji będzie odpowiednio wydłużony.

Zakładka Dane magazynu

Na zakładce Dane magazynu możliwe jest przepisanie niektórych danych magazynowych wprowadzonych w zakładce Ogólne.

Tworzenie danych magazynu

Warunki wstępne

W środowisku wielofirmowym wybrana organizacja powinna zaakceptować wcześniej przetwarzanie danych dla danych finansowych.

Instrukcja

 1. Otwórz aplikację Artykuły.
 2. Przejdź do widoku Rachunkowość.
 3. Otwórz artykuł, dla którego chcesz wprowadzić dane finansowe dotyczące magazynu.
 4. W środowisku wielofirmowym wybierz organizację, dla której edytujesz artykuł.
 5. Przejdź do zakładki Dane magazynu.
 6. Kliknij przycisk [Nowy] znajdujący się na standardowym pasku narzędzi. Na liście pojawi się nowy wiersz. Pola będą już uzupełnione standardowymi wartościami z zakładki Ogólne.
 7. W polu Magazyn wprowadź magazyn, dla którego będą obowiązywać dane.
 8. Naciśnij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi.

Usuwanie danych magazynu

Warunki wstępne

W środowisku wielofirmowym wybrana organizacja powinna zaakceptować wcześniej przetwarzanie danych dla danych finansowych.

Instrukcja

 1. Otwórz aplikację Artykuły.
 2. Przejdź do widoku Rachunkowość
 3. Otwórz artykuł, dla którego chcesz zmienić dane finansowe dotyczące magazynu.
 4. W środowisku wielofirmowym wybierz organizację, dla której edytujesz artykuł.
 5. Przejdź do zakładki Dane magazynu.
 6. Wybierz dane magazynu, które mają zostać usunięte.
 7. Kliknij przycisk [Usuń] znajdujący się na standardowym pasku narzędzi.
 8. Zapisz element

Wybrane dane magazynowe zostaną usunięte.

Czy ten artykuł był pomocny?