Kredyt odbiorcy

Przegląd tematu

Kredyt odbiorcy to kwota, która została zaksięgowana na koncie odbiorcy, na przykład z powodu płatności dokonanej przez odbiorcę na konto bankowe. Kredyt odbiorcy może zostać skompensowany z przyszłymi należnościami, przekazany z powrotem do odbiorcy (przelew bankowy) lub wypłacony w gotówce (kasa).

Niniejsza dokumentacja opisuje, w jaki sposób kredyty odbiorcy są wykorzystywane w systemie i jak skonstruowana jest aplikacja o tej samej nazwie. W poniższym dokumencie można znaleźć informacje między innymi jaki związek może mieć kredyt odbiorcy z innymi aplikacjami i podmiotami biznesowymi oraz w jaki sposób jest on zintegrowany z procesami biznesowymi. Niniejsza dokumentacja nie obejmuje tworzenia sald kredytów klienta na koncie klienta.

Role rodzajów kredytów odbiorcy i sposób ich rejestrowania opisano w dokumentacji Rodzaje kredytów odbiorcy.

Instrukcje dotyczące obsługi sald kredytowych klientów, np. jak przetwarzać salda kredytowe odbiorców, można znaleźć w dokumentacji Instrukcje: Kredyt odbiorcy.

Opis aplikacji

Ta aplikacja służy do przypisywania kredytu odbiorcy do dokumentu sprzedaży (np. wniosku o zaliczkę). To początkowo rezerwuje kredyt do kompensaty z usługą, która ma być świadczona. Jeśli usługa zostanie rozliczona fakturą sprzedaży, zarezerwowana kwota zostanie przypisana do faktury sprzedaży. Kredyt odbiorcy, który nadal może zostać przydzielony, jest pomniejszany o przydzieloną kwotę. Alokacja musi zostać potwierdzona księgowaniem przez dział księgowości finansowej. Oznacza to, że należność z faktury wychodzącej jest (częściowo) kompensowana w wysokości potwierdzonej alokacji.

Kredyty odbiorcy są tworzone przez księgowanie na kontach odbiorcy w rachunkowości finansowej, np. w Comarch ERP Enterprise, bez możliwości przypisania tego kredytu bezpośrednio do usługi. Kredyty odbiorcy są również tworzone w kasie, na przykład po otrzymaniu pieniędzy od klienta.

Uwaga
Aplikacja ta może być używana do przydzielania sald kredytowych odbiorców w dowolnym momencie. Faktyczne rozliczenie faktury sprzedaży odbywa się tylko z niezbędnymi księgowaniami zarówno kredytu, jak i należności w rachunkowości finansowej.
Aplikacja Kredyt odbiorcy

Aplikacja Kredyt odbiorcy składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek

Nagłówek zawiera pola, które jednoznacznie identyfikują saldo kredytowe odbiorcy oraz podstawowe dane, które są ogólnie ważne dla salda kredytowego odbiorcy. Dalsze dane znajdują się w zakładkach opisanych w kolejnych sekcjach:

 • Zakładka Ogólne
 • Zakładka Przyporządkowanie dokumentów
 • Zakładka Firma
 • Zakładka Podział podatku – zaliczki
 • Zakładka Wydruk dokumentu
 • Zakładka Teksty
Uwaga
Jak edytować dane pozycji w edytorze pozycji, a następnie przenieść je z powrotem do tabeli pozycji, można znaleźć w instrukcji obsługi.
Uwaga
Comarch ERP Enterprise obsługuje masowe wprowadzanie pozycji: w edytorze pozycji można użyć specjalnego sterowania klawiaturą dla aplikacji dokumentów, aby wprowadzić dane pozycji, w tym wiele pozycji, używając klawiatury numerycznej na klawiaturze, jeśli jest to wymagane (użyj klawiszy plus i minus zamiast klawisza tabulacji). Opisano to w instrukcji obsługi w sekcji Sterowanie klawiaturą.

Pola identyfikacji

W nagłówku aplikacji znajdują się pola:

 • Numer — unikalny identyfikator kredytu odbiorcy, który składa się z dwóch członów: typu kredytu odbiorcy w pierwszym polu oraz numeru kredytu odbiorcy w drugim. Użyty typ kredytu odbiorcy wraz z numerem kredytu służy do jednoznacznej identyfikacji kredytu. Należy pamiętać, iż nie można wprowadzać nowych kont kredytu odbiorcy, są one zawsze generowane przez inne procesy.
  • Typ kredytu odbiorcy – w tym polu należy wybrać typ kredytu odbiorcy
  • Numer kredytu odbiorcy – numer kredytu odbiorcy jest generowany automatycznie przez system na podstawie schematu numeracji określonego w aplikacji Konfiguracja dla konkretnego rodzaju kredytu
   W tej aplikacji nie ma możliwości wprowadzania nowych sald kredytu.
 • Status — ikony statusu mogą być wyświetlane dla slad kredytowych odbiorców:
  • Status ogólny
  • Status wyjścia
  • Status rezerwacji
  • Status przydziału
   Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Status i zmiany statusu.
 • Dłużnik — w tym polu wyświetlana jest identyfikacja partnera, dla którego wygenerowano kredyt odbiorcy. Partner musi być oznaczony jako klient w podstawowych danych partnera. W systemie wielofirmowym wygenerowany kredyt odnosi się do firmy wybranej w momencie generowania.

Zakładka Ogólne

Zakładka Ogólne wyświetla dane dotyczące sald odbiorców i kredytów.

 • Nazwa / Adres — pola Nazwa i Adres są automatycznie uzupełniane przez system danymi podstawowymi partnera. W razie potrzeby nazwę i adres dokumentu o statusie W trakcie realizacji lub Wydany można zmienić ręcznie, za pomocą akcji wyboru lub akcji aktualizacji.
  Uwaga
  Dane zmienione w tych polach są zapisywane tylko w dokumencie, a nie w danych podstawowych partnera. Jeśli nazwa lub adres adresata uległy zmianie w danych podstawowych, aktualne dane można przenieść do dokumentu za pomocą przycisku [Aktualizuj] po prawej stronie pola Nazwa.
 • Osoba kontaktowa — w tym polu wpisuje się osobę kontaktową odbiorcy. Sugerowana jest preferowana ogólna osoba kontaktowa, którą można zdefiniować w głównych danych partnera adresata. Więcej informacji na temat tego pola można znaleźć w dokumentacji: Pole „Osoba kontaktowa”.
 • Data utworzenia — jest to data utworzenia dokumentu kredytowego odbiorcy. Data odnosi się do strefy czasowej firmy, do której należy dokument kredytowy.
 • Data dokumentu — w tym polu wyświetlana jest data dokumentu kredytowego odbiorcy. Data ta została określona na podstawie dokumentu, który wygenerował kredyt.
  Przykład
  Data dokumentu księgowego w rachunkowości finansowej:

  • Data pokwitowania, za pomocą którego pobrano kwotę
 • Data wydania — data wydania dokumentu kredytu odbiorcy jako potwierdzenia kredytu
 • Typ kredytu — w tym polu wyświetlany jest typ kredytu. Wyróżniane są następujące typy kredytów:
  • Zaliczka — wymaga podziału podatkowego kwoty zaliczki na co najmniej jeden klucz podatkowy (procent podatku). Jest on obliczany proporcjonalnie do kwoty faktycznie pobranej podczas przydzielania rezerwacji kredytowej.
  • Inne –– nie podlega podziałowi podatku. Brak jakichkolwiek informacji podatkowych.
 • Zstępczy kredyt odbiorcy — jeśli kredyt klienta nie został potwierdzony przez Rachunkowość finansową, ponieważ został wygenerowany z wyprzedzeniem, ten dokument kredytu odbiorcy otrzymuje status Nieważny. W zastępstwie generowany jest inny dokument kredytu, który jest księgowany przez Rachunkowość finansową. Ten dokument zastępczy jest wyświetlany w tym polu w nieważnym kuponie kredytowym klienta. Umożliwia to użytkownikowi zmianę rezerwacji już wprowadzonych w nieważnym kuponie kredytowym klienta.
 • Typ dokumentu źródłowego — w tym polu wyświetlony jest typ dokumentu, na podstawie którego utworzono dokument kredytowy odbiorcy. Odpowiedni typ dokumentu jest zależny od systemu.
  Przykład
  Mogą być wyświetlane następujące typy dokumentów:
  • Dokument księgowy Rachunkowość finansowa – saldo kredytowe zostało pobrane za pośrednictwem systemu rachunkowości finansowej poprzez zapis na koncie
  • Odbiór gotówki – pobranie salda kredytowego przez fundusz
 • Odniesienie dokumentu źródłowego — w tym polu wyświetlana jest identyfikacja dokumentu lub numeru dokumentu, na podstawie której utworzono dokument kredytowy odbiorcy
 • Kwota dokumentu — w polu wyświetlona jest kwota kredytu w walucie dokumentu
 • Rezerwowalny kredyt — w tym polu wyświetlana jest kwota, którą można jeszcze zarezerwować. Kwota ta jest zatem różnicą między kwotą dokumentu a zarezerwowanym kredytem w walucie dokumentu. Dalsze rezerwacje dokumentów (np. zamówienia sprzedaży, żądania przedpłaty) mogą być wprowadzane w wysokości zarezerwowanego kredytu.
 • Zarezerwowany kredyt — w tym polu wyświetlona jest kwota zarezerwowana przez kwotę dokumentu w walucie dokumentu
 • Przyznany kredyt — w tym polu wyświetlona jest przydzielona już kwota przez kwotę dokumentu dla należności w walucie dokumentu

Zakładka Przyporządkowanie dokumentów

W zakładce Przyporządkowanie dokumentów znajduje się identyfikacja dokumentu sprzedaży przypisanego do salda kredytu odbiorcy oraz dalsze informacje z rachunkowości finansowej, na przykład cel, który może pochodzić z dokumentu bankowego.

Opis dostępnych pól w zakładce:

 • Cel zastosowania — w tym polu wyświetlany jest pierwotny cel użycia, który został przekazany na przykład przez bank. Służy jako odniesienie do ręcznego przypisania kredytu odbiorcy do dokumentu sprzedaży.
 • Propozycja przyporządkowania dokumentu — to pole tekstowe wyświetla typy i numery dokumentów określone przez księgowość finansową na podstawie celu dokumentu księgowania kredytu odbiorcy, które zostały użyte do próby automatycznego przypisania dokumentu. Informacje te są wykorzystywane do sprawdzania i udoskonalania ustawionej procedury (np. profilu celu), która automatycznie konwertuje czysto tekstowy cel przelewu bankowego na identyfikację dokumentu. Pomagają one również użytkownikowi w określeniu właściwego dokumentu (dokumentów), dla którego ma zostać zarezerwowany kredyt klienta.
 • Typ dokumentu przyporządkowania — w tym polu wyświetlony jest typ dokumentu, do którego został przypisany dokument kredytowy odbiorcy. Typy dokumentów przyporządkowania są zależne od systemu. Mogą to być na przykład:
  • Zamówienie sprzedaży
  • Wniosek o zaliczkę
 • Odniesienie dokumentu przyporządkowania — w tym polu wyświetlana jest ustalona identyfikacja dokumentu sprzedaży. Jeśli utworzono dokument kredytowy odbiorcy, który odnosi się bezpośrednio do księgowania wniosku o przedpłatę, w tym polu wyświetlane jest odniesienie dokumentu do wniosku o przedpłatę. To odniesienie do dokumentu jest używane do automatycznego rezerwowania kredytu dla dokumentów, do których odnosi się żądanie przedpłaty. Jeśli płatność dotyczy jednego lub więcej zleceń sprzedaży bez żądania przedpłaty, w tym polu wyświetlany jest pierwszy dokument referencyjny.

Zakładka Firma

W zakładce Firma można znaleźć między innymi dane identyfikacyjne firmy, która pobrała kredyt odbiorcy.

Szczegółowy opis dostępnych pól:

 • Firma — w tym polu wyświetlany jest identyfikator partnera firmy, która pobrała środki od odbiorcy. Jest to firma, dla której utworzono dokument kredytowy odbiorcy.
 • Nazwa / Adres — pola Nazwa i Adres są automatycznie wypełniane przez system na podstawie danych podstawowych partnera
 • Obsługujący — w  tym polu można wprowadzić identyfikator partnera pracownika, który jest odpowiedzialny za firmę

Zakładka Podziały podatku — Zaliczki

W zakładce Podział podatku — zaliczki znajdują się dalsze informacje na temat podziału podatku, które pochodzą z podłączonego systemu księgowości finansowej tylko dla sald kredytowych odbiorców typu Zaliczki.

Szczegółowy opis dostępnych pól:

 • Wartość netto po rabacie — w tym polu wyświetlana jest suma wszystkich kwot netto
 • Kwota podatku — w tym polu wyświetlana jest suma wszystkich kwot podatku

Tabela z podziałem podatku zawiera następujące kolumny:

 • Kod podatkowy — w tej kolumnie wyświetlony jest kod podatkowy, który został użyty, gdy zaliczka została zaksięgowana w rachunkowości finansowej. Kod podatkowy występuje tylko raz w tabeli.
 • Stawka procentowa podatku — w tej kolumnie wyświetlona jest procentowa stawka podatku, która została użyta podczas księgowania zaliczki w rachunkowości finansowej.
  Uwaga
  Należy pamiętać, że procentową stawkę podatku można zmienić w kodzie podatkowym, a rachunkowość finansowa wykorzystuje procentową stawkę podatku, która została zdefiniowana do zaksięgowania kredytu odbiorcy.
 • Wartość netto po rabacie — w kolumnie wyświetlona jest kwota netto, która została zaksięgowana dla wyświetlanego kodu podatkowego, gdy zaliczka została zaksięgowana w rachunkowości finansowej
 • Kwota podatku — w kolumnie wyświetlona jest kwota podatku, która została zaksięgowana dla wyświetlonego kodu podatkowego, gdy zaliczka została zaksięgowana w rachunkowości finansowej
 • Wartość netto przed rabatem — w kolumnie wyświetlona jest kwota netto przed rabatem, która została zaksięgowana dla wyświetlonego kodu podatkowego, gdy zaliczka została zaksięgowana w rachunkowości finansowej

Zakładka Wydruk dokumentu

Ustawienia danych wyjściowych dostępnych dokumentów są wyświetlane lub sugerowane w tabeli w zakładce Wydruk dokumentu. Ustawienia wyjściowe pochodzą z szablonu dokumentu. Używany jest szablon dokumentu zapisany w danych podstawowych partnera odbiorcy. Jeśli brakuje go w danych podstawowych partnera, używany jest szablon dokumentu zdefiniowany w aplikacji Konfiguracja, funkcja główna Rachunkowość, podfunkcja Dokumenty.

Więcej informacji na temat ustawień wyjściowych można znaleźć w instrukcji obsługi. Opisano tam również, jakie inne aplikacje, ustawienia systemowe i ustawienia użytkownika odgrywają rolę w wyprowadzaniu dokumentów i kiedy te ustawienia mają zastosowanie.

Kolumny w szczegółach:

 • Typ dokumentu — w kolumnie pokazany jest typ dokumentu, dla którego ustawienia wyjściowe są wyświetlane w wierszu. W tej aplikacji dostępne są następujące typy dokumentów:
  • Potwierdzenie wpłaty zaliczki
  • Potwierdzenie kredytu odbiorcy
 • Medium — wyświetlany jest nośnik wyjściowy, na którym dokument jest drukowany zgodnie z szablonem. Dostępne są następujące nośniki wyjściowe:
  • Drukarka (możliwe również wyjście do pliku)
  • E-mail
  • Faks
   Jeśli istnieje kilka szablonów dokumentów dla dokumentu Dokument zwrotny i są one przechowywane w podstawowych danych klienta lub w aplikacji Konfiguracja dla kilku nośników wyjściowych, można wybrać konkretny nośnik wyjściowy.
 • Dane kontaktowe — system określa łącze komunikacyjne (numer faksu lub adres e-mail) dla nośników wyjściowych Faks i E-mail i je wyświetla. Można zmienić lub dodać wyświetlany numer faksu lub adres e-mail. Możliwe jest również wprowadzenie kilku odbiorców wiadomości e-mail, oddzielając ich adresy przecinkiem i spacją.

Zakładka Załączniki/Teksty

Teksty, moduły tekstowe i załączniki do plików można zapisywać w zakładce Załączniki/Teksty. Zapisane teksty i załączniki plików są oznaczone ikoną notatki.

Więcej informacji na temat tekstów i załączników do plików oraz ich wykorzystania można znaleźć w dokumentacji Załączniki/Teksty.

Obszar roboczy

W obszarze roboczym znajduje się tabela pozycji z edytorem pozycji do rezerwacji kredytu odbiorcy. Kolumny i pola zostały opisane w poniższych sekcjach:

Należy pamiętać, że kredyt odbiorcy można zarezerwować, przydzielić i ponownie anulować przydział dla różnych kategorii pozycji. Należy zapoznać się z poniższymi rozdziałami, które opisują kategorie pozycji:

 • Typ pozycji Rezerwacja
 • Kategoria pozycji Przydział
 • Kategoria pozycji Anulowanie przydziału

Typ pozycji Rezerwacja

Typ pozycji Rezerwacja służy do rezerwowania kredytu odbiorcy dla dokumentu sprzedaży. Pozycje rezerwacji są wprowadzane lub tworzone za pomocą akcji. Jest to zawsze pozycja podstawowa, dla której wyświetlany jest zarezerwowany kredyt.

Kategoria pozycji Przydział

Kategoria pozycji Przypisanie służy do przypisania dokumentu należności, takiego jak faktura sprzedaży, do pozycji rezerwacji (np. pozycji zamówienia sprzedaży). Ta kategoria pozycji jest zatem zawsze pozycją szczegółową dla pozycji podstawowej. Tej pozycji szczegółowej nie można wprowadzić. Jest ona tworzona podczas tworzenia dokumentu należności dla powiązanego dokumentu sprzedaży. W przypadku pozycji przydziału wyświetlany jest kredyt przypisany do pozycji.

Kategoria pozycji Anulowanie przydziału

Kategoria pozycji Anulowanie przydziału służy do anulowania pozycji przydziału. Jeśli faktura sprzedaży została wygenerowana dla dokumentu sprzedaży z zarezerwowanym kredytem odbiorcy, tworzona jest pozycja przydziału. Jeśli wygenerowana faktura wychodząca zostanie ponownie anulowana, automatycznie wygenerowany zostanie element anulowania alokacji w celu ponownego zwolnienia przydzielonej kwoty.

Ta kategoria pozycji jest zawsze pozycją szczegółową dla pozycji podstawowej. W przypadku pozycji anulowania przydziału kredyt przydzielony do pozycji jest wyświetlany ze znakiem ujemnym. Ponadto wyświetlana jest identyfikacja pozycji przydziału (pierwotny przydział), która jest anulowana za pomocą pozycji anulowania przydziału.

Tabela pozycji

Tabela pozycji zawiera przejrzysty wyciąg danych zapisanych w edytorze pozycji. Niektóre dane można również zmienić w tabeli. Opisy kolumn odpowiadają opisom pól w edytorze artykułów.

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Edytor pozycji.

Akcje paska narzędzi tabeli

Oprócz zwykłych przycisków dla tabel, dostępny jest także przycisk [Rezerwuj ręcznie kredyt odbiorcy]. Przycisk ten otwiera okno dialogowe, w którym można wyszukać kupony lub pozycje w celu zarezerwowania dla nich kwoty kredytu. To, które dokumenty i pozycje można wyszukać, zależy od systemu.

Elementy okna dialogowego zostały opisane poniżej jako przykłady wyszukiwania zleceń sprzedaży:

 • Dokument źródłowy — w tym polu można wybrać, czy wyszukiwane mają być zlecenia sprzedaży, czy pozycje zleceń sprzedaży. Ustawienie jest używane odpowiednio jako charakterystyka wyszukiwania.
 • Firma — to pole wskazuje firmę, która pobrała kredyt dłużnika. Wyszukiwanie wykorzystuje ten wpis jako kryterium wyszukiwania, a wynik zwraca te dokumenty, które należą do firmy.
 • Dłużnik — w tym polu wyświetlany jest klient, dla którego zaksięgowano kredyt klienta. Wyszukiwanie wykorzystuje ten wpis jako funkcję wyszukiwania, a wynik zwraca te dokumenty, w których klient został użyty jako odbiorca faktury lub partner płatności.
 • Waluta — w tym polu wyświetlana jest waluta, w której zaksięgowano kredyt klienta

Dla zamówienia sprzedaży dostępne są następujące pola:

 • Rodzaj zamówienia sprzedaży — można wprowadzić rodzaj zamówienia sprzedaży jako kryterium wyszukiwania
 • Numer zamówienia sprzedaży — można wprowadzić numer zamówienia sprzedaży jako kryterium wyszukiwania
 • Zamawiający — można wprowadzić identyfikator klienta zamówienia sprzedaży jako jedno z kryteriów wyszukiwania
 • Odbiorca faktury — można wybrać identyfikator partnera dla odbiorcy faktury zamówienia sprzedaży jako kryterium wyszukiwania
 • Płatnik — można wybrać identyfikator partnera płatności dla zamówienia sprzedaży jako cechę wyszukiwania
 • Data utworzenia — można wpisać datę utworzenia zamówienia sprzedaży jako kryterium wyszukiwania
 • Status — można zaznaczyć status zamówienia sprzedaży jako kryterium wyszukiwania

Lista wyników zawiera dane dokumentu zgodnie z wprowadzonymi parametrami wyszukiwania. Należy pamiętać, że kolumny różnią się w zależności od wybranego dokumentu źródłowego. Należy wybrać żądany dokument lub pozycje dokumentu, aby przenieść je do tabeli pozycji lub edytora pozycji.

Poniżej listy wyników znajduje się funkcja Podpowiadaj kredyt rezerwowalny.

Ta funkcja służy do proponowania możliwego do zarezerwowania kredytu w pozycji rezerwacji, która ma zostać utworzona. Jeśli wybrano kilka pozycji, pierwsza pozycja otrzymuje pełną możliwą i niezbędną kwotę kredytu. Ewentualna pozostała kwota jest proponowana w kolejnej pozycji i tak dalej. Jeśli kwota kredytu zostanie wykorzystana, wszystkie kolejne pozycje otrzymają domyślną wartość zero.

Przyciski w stopce okna dialogowego:

 • [Przenieś pojedynczo] — każda wybrana pozycja jest przenoszona indywidualnie do edytora pozycji jako nowa pozycja za pomocą akcji. Dane można edytować w edytorze pozycji. Następnie należy przenieść pozycję do listy pozycji.
 • [Przenieś wszystkie] — można użyć tej akcji, aby przenieść wszystkie pozycje dokumentu na listę pozycji jako nowe pozycje w jednym kroku. Dokument kredytowy zostanie wówczas natychmiast zapisany. Jeśli podczas transferu wystąpi błąd, system automatycznie przełączy się w tryb [Przenieś pojedynczo].

Edytor pozycji

Do wprowadzania pozycji zastrzeżenia kredytowego służy edytor pozycji. Edytor pozycji składa się z paska narzędzi i karty, opisane w kolejnych rozdziałach:

Uwaga
Sposób edytowania danych w edytorze pozycji, a następnie przenoszenia ich z powrotem do tabeli pozycji został opisany w Instrukcji obsługi.
Uwaga
System obsługuje masowe wprowadzanie pozycji. W edytorze pozycji można użyć specjalnej klawiatury sterującej dla aplikacji dokumentów, aby wprowadzić dane pozycji, w tym wiele pozycji, w razie potrzeby za pomocą klawiatury numerycznej na klawiaturze (należy użyć klawiszy plus i minus zamiast klawisza tabulacji). Opisano to w instrukcji obsługi w sekcji Sterowanie klawiaturą.

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi zawiera standardowe akcje, których objaśnienia znajdują się w instrukcji obsługi. Pasek narzędzi zawiera dodatkowo następujące elementy:

 • Pozycja — Numer pozycji służy do precyzyjnej identyfikacji poszczególnych pozycji kredytu odbiorcy. Numer pozycji może być wykorzystany do powiązania poszczególnych pozycji w różnych dokumentach za pośrednictwem odniesienia do dokumentu. Numer jest generowany automatycznie przez system na podstawie schematu numeracji zdefiniowanego w używanym typie kredytu odbiorcy. W przypadku pozycji typu Rezerwacja numer pozycji można przypisać ręcznie w edytorze pozycji. Po przeniesieniu pozycji do tabeli pozycji nie można już zmienić numeru pozycji. Nie można wprowadzać szczegółowych pozycji dla alokacji i anulowania alokacji. Są one tworzone po utworzeniu dokumentu należności dla pozycji rezerwacji, takiego jak faktura sprzedaży dla pozycji zamówienia sprzedaży, do której się odnoszą. Pozycje są automatycznie sortowane przez system na podstawie numeru pozycji. Użytkownik nie może bezpośrednio zmienić tego sortowania. Na sortowanie można wpływać tylko poprzez ręczne przypisywanie numerów artykułów.
  Uwaga
  Ze względu na automatyczną numerację i sortowanie, nowe pozycje mogą być wstawiane, ale nie mogą być umieszczane pomiędzy dwoma istniejącymi pozycjami. Nowe pozycje są zawsze początkowo przypisywane do następnego kolejnego numeru i są sortowane na końcu pozycji. Dlatego sensowne jest określenie w zakresie numerów, że elementy są numerowane w przyrostach co 5 lub 10. Następnie można dodać element i ręcznie przypisać mu numer elementu, który znajduje się pomiędzy numerami istniejących elementów. Rezultat: Nowy element jest sortowany na liście w żądanej pozycji między istniejącymi elementami.

Zakładka Ogólne (Edytor pozycji)

Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól znajdujących się w zakładce Ogólne.

 • Typ — typ elementu jest wyświetlany zarówno w tabeli elementów, jak i w edytorze elementów. Rozróżnia się następujące typy elementów:
  • Rezerwacja — kategoria pozycji Rezerwacja jest zawsze pozycją podstawową, za pomocą której rezerwowany jest kredyt klienta dla dokumentu sprzedaży
  • Przydział — kategoria pozycji Przydział jest zawsze szczegółową pozycją dla pozycji rezerwacji. Ta kategoria pozycji dotyczy dokumentów, do których przypisano środki zarezerwowane w pozycji podstawowej.
  • Anulowanie przydziału — kategoria pozycji Anulowanie przydziału jest zawsze szczegółową pozycją dla pozycji rezerwacji. Ta kategoria pozycji dotyczy dokumentów, do których początkowo przypisano środki zarezerwowane w pozycji podstawowej, a następnie je anulowano.
 • Status — zarówno w tabeli elementów jak i w edytorze elementów wyświetlany jest jeden z poniższych statusów
  • Status ogólny:
   • Zwolniony — pozycja ma status przydzielenia Nie przydzielono lub Częściowo przydzielono
   • Gotowe — pozycja ma status przydziału W pełni przydzielony
  • Status przydziału:
   • Nie przydzielono — mogą istnieć rezerwacje. Kredyt nie został przydzielony.
   • Częściowo przydzielone — środki zostały już przyznane na co najmniej jedną rezerwację
   • W pełni przydzielone — przydzielono całe saldo kredytowe
 • Data i godzina utworzenia — czas utworzenia rezerwacji, przydziału lub anulowania przydziału jest wyświetlany zarówno w tabeli pozycji, jak i w edytorze pozycji
 • Typ dokumentu — typ dokumentu, dla którego zarezerwowano lub przydzielono kredyt, jest wyświetlany zarówno w tabeli pozycji, jak i w edytorze pozycji. Typ dokumentu jest zależny od systemu i zależy również od kategorii pozycji. Mogą pojawić się następujące typy dokumentów:
  • Zamówienie sprzedaży
  • Faktura wychodząca
 • Odniesienie do dokumentu — dokument lub pozycja dokumentu, dla której zarezerwowano lub przydzielono środki, jest wprowadzana lub wyświetlana zarówno w tabeli pozycji, jak i w edytorze pozycji. Odniesienie do dokumentu zgodnie z kategorią pozycji można zmienić, jeśli nie przydzielono żadnej kwoty.
 • Zarezerwowany kredyt –należy wprowadzić dodatnią kwotę dla pozycji typu Rezerwacja w tabeli pozycji lub w edytorze pozycji, która ma zostać zarezerwowana z kredytu klienta. Maksymalna kwota kredytu do zarezerwowania wynika z kwoty, którą można jeszcze zarezerwować. Kwota, którą można zarezerwować, jest obliczana na podstawie kwoty kredytu odbiorcy pomniejszonej o już zarezerwowany kredyt. Kwota jest zapisywana w walucie kredytu klienta.
  Uwaga
  Kwota nie może być mniejsza niż środki już przypisane do pozycji rezerwacji. Jeśli obie kwoty wynoszą 0, jest to dopuszczalne i wskazuje, że rezerwacja nie jest już wymagana. Suma zastrzeżonych kwot we wszystkich zastrzeżeniach musi być mniejsza lub równa „kwocie dokumentu” kredytu dłużnika.
 • Otwarty zarezerwowany kredyt — zarówno w tabeli pozycji, jak i w edytorze pozycji, dla pozycji typu Rezerwacja wyświetlana jest kwota zarezerwowana, ale nieprzydzielona dla dokumentu.
 • Przyznany kredyt — kwota, która została już przypisana do jednego lub większej liczby dokumentów należności zgodnie z kwotą rezerwacji, jest wyświetlana zarówno w tabeli pozycji, jak i w edytorze pozycji. Odpowiednia kwota pozycji jest wyświetlana dla pozycji typu Przydział i Anulowanie przydziału. W przypadku typu Rezerwacja wyświetlana jest suma wszystkich przydziałów pomniejszona o anulowanie przydziałów. Sposób tworzenia pozycji przydziału zależy od systemu. Na przykład pozycja przydziału jest tworzona na podstawie wygenerowanej faktury wychodzącej dla zamówienia sprzedaży, dla którego zarezerwowano kredyt odbiorcy.

Działania związane z aplikacją

Zalogowany użytkownik ma dostęp do działań związanych z aplikacją w aplikacji Kredyt odbiorcy, które zostały opisane w kolejnych rozdziałach:

Utwórz i drukuj potwierdzenie wpłaty zaliczki

Ta akcja służy do utworzenia i wydruku dokumentu Potwierdzenie wpłaty zaliczki dla kredytu odbiorcy typu Zaliczka. Parametry Ustawienie daty wydania i Data wydania są dostępne w oknie dialogowym do wykonania tej akcji. Ta akcja jest oferowana tylko wtedy, gdy kredyt klienta typu Zaliczka ma zarówno status Zwolnione, jak i status Nie wydano.

Drukuj kopię potwierdzenia wpłaty zaliczki

Ta akcja służy do wystawienia kopii potwierdzenia zaliczki dla kredytu odbiorcy typu Zaliczka, dla którego został już wygenerowany i wystawiony dokument Potwierdzenie wpłaty zaliczki. Ta akcja jest oferowana tylko wtedy, gdy kredyt odbiorcy typu Zaliczka ma status Wydano.

Utwórz i drukuj potwierdzenie salda

Ta akcja służy do generacji i wydruku dokumentu Potwierdzenie salda dla kredytu odbiorcy typu Inny. Parametry Ustawienie daty wydania i Data wydania są dostępne w oknie dialogowym do wykonania tej akcji. Ta akcja jest dostępna tylko wtedy, gdy kredyt klienta typu Inny ma zarówno status Zwolnione, jak i status Nie wydano.

Drukuj kopię potwierdzenia salda

Ta akcja służy do wystawienia kopii potwierdzenia salda dla kredytu odbiorcy typu Inny, dla którego dokument Potwierdzenie salda został już utworzony i wystawiony. Ta akcja jest oferowana tylko wtedy, gdy kredyt klienta typu Inny ma status Wydano.

Rezerwuj automatycznie

Akcja [Rezerwuj automatycznie] może być używana do automatycznego tworzenia rezerwacji dla kredytu odbiorcy, który ma status Częściowo zarezerwowane lub Zwolnione i dla którego nie istnieją jeszcze żadne rezerwacje. Warunkiem wstępnym jest odwołanie się do zamówienia sprzedaży lub pozycji, która została wygenerowana na podstawie żądania przedpłaty lub dokumentu gotówkowego. W tym celu rezerwowana jest pełna kwota kredytu klienta.

Zmniejsz nieprzyporządkowane rezerwacje środków

Można użyć akcji [Zmniejsz nieprzyporządkowane rezerwacje środków], aby zmniejszyć zarezerwowany kredyt, który nie został przydzielony. System sprawdza z wyprzedzeniem, czy przypisany dokument, np. zamówienie sprzedaży, ma status Zwolnione. Tylko w takim przypadku wykonywane jest następujące działanie:

 • Zarezerwowane saldo kredytowe zostanie zredukowane do przydzielonego salda kredytowego, jeśli jest ono wyższe.
 • Saldo zarezerwowanego kredytu jest zmniejszane do zera, jeśli nic nie zostało przydzielone.

Jeśli funkcja Usuwanie rezerwacji środków jest również aktywna, rezerwacja kredytowa zostanie usunięta pod następującymi warunkami:

 • Zarezerwowane saldo kredytowe zostało zmniejszone do zera lub już wynosiło zero.
 • Saldo zarezerwowanych środków nie obejmuje przydziału ani anulowania przydziału.

Status i zmiany statusu

Salda kredytowe odbiorców i pozycje kredytowe odbiorców mogą mieć różne statusy, które opisano w poniższych sekcjach:

Status ogólny

Zarówno kredyt odbiorcy, jak i pozycja kredytu odbiorcy mają ogólny status, który opisano w poniższych sekcjach.

Saldo kredytu dłużnika

Do ogólnego statusu kredytu odbiorcy podpięte są następujące statusy:

 • W opracowaniu — dopóki płatność nie zostanie zaksięgowana w księgowości finansowej, kredyt odbiorcy ma status W opracowaniu
 • Zwolnione — jeśli odpowiednia Otwarta pozycja została zaksięgowana w rachunkowości finansowej, status kredytu klienta zostanie zmieniony na Zwolnione
 • Nieprawidłowe — jeśli płatność pochodząca z systemu księgowego nie może zostać zaksięgowana w taki sam sposób, w jaki wygenerowano kredyt odbiorcy, na przykład dlatego, że waluta jest inna niż ta, która ma zostać zaksięgowana lub występują różnice w kwotach, status jest ustawiany na Nieprawidłowe. W takim przypadku nowe saldo kredytu klienta wygenerowane przez Rachunkowość jest wprowadzane jako odniesienie do nieprawidłowego salda kredytu odbiorcy.
 • Zakończone — status Zakończone uzyskuje się, gdy kredyt odbiorcy został w pełni zarezerwowany przez jedną lub więcej rezerwacji i wszystkie rezerwacje zostały w pełni przydzielone, tj. cała kwota kredytu została wykorzystana
 • W reorganizacji — status jest dostępny, jeśli reorganizacja została rozpoczęta, ale dokument nie został jeszcze całkowicie zreorganizowany
Pozycja kredytowa dłużnika
Uwaga
Status ten nie jest uwzględniany przy określaniu ogólnego statusu kredytu odbiorcy, a zatem nie uniemożliwia rozliczenia.

Ogólny status pozycji kredytowej odbiorcy pokazuje następujące statusy:

 • Zwolnione — pozycja kredytu odbiorcy ma początkowy status Zwolnione. W przypadku pozycji rezerwacji status zmienia się wraz z alokacją dokumentów należności. W przypadku pozycji alokacji i anulowania alokacji status ten zmienia się tylko po zaksięgowaniu i potwierdzeniu przez księgowość finansową.
  Uwaga
  Status ten nie jest uwzględniany przy określaniu ogólnego statusu kredytu dłużnika, a zatem nie uniemożliwia rozliczenia.
 • Zakończone — jeśli zarezerwowane saldo kredytowe pozycji rezerwacji zostało całkowicie wykorzystane przez dokumenty należności powiązanych pozycji alokacji, pozycja rezerwacji otrzymuje status Zakończone. Jeśli pozycja alokacji lub anulowania alokacji została potwierdzona przez Rachunkowość i tym samym zaksięgowana, otrzymuje status Zakończone.

Status wydania

Status wystawienia kredytu dłużnika pokazuje następujące statusy:

 • Nie wydano — w zależności od rodzaju kredytu nie wygenerowano ani nie wydano potwierdzenia kredytu odbiorcy ani potwierdzenia wpłaty zaliczki
 • Wydano — w zależności od rodzaju kredytu, wygenerowano i wydano potwierdzenie kredytu odbioru lub potwierdzenie wpłaty zaliczki

Status rezerwacji

Status rezerwacji kredytu klienta pokazuje następujące statusy:

 • Niezarezerwowane — kredyt nie został zarezerwowany
 • Częściowo zarezerwowane — kredyt został częściowo zarezerwowany
 • Całkowicie zarezerwowane — kredyt został zarezerwowany

Status przydziału

Zarówno kredyt dłużnika, jak i pozycja kredytu dłużnika mają status przyporządkowania:

Saldo kredytu dłużnika

Status alokacji kredytu dłużnika pokazuje następujące statusy:

 • Nieprzyporządkowane — rezerwacje mogą istnieć, natomiast brakuje im przydziału
 • Częściowo przyporządkowane — środki zostały już przydzielone dla co najmniej jednej rezerwacji. Nie dokonano żadnych dalszych przydziałów.
 • W całości przyporządkowane — przydzielono całe saldo kredytowe
Pozycja kredytowa dłużnika

Status alokacji pozycji kredytowej dłużnika pokazuje następujące statusy:

 • Nie przydzielono — rezerwacje mogą istnieć, brakuje przydziałów
 • Częściowo przydzielono — środki zostały już przydzielone dla co najmniej jednej rezerwacji. Nie dokonano żadnych dalszych przydziałów.
 • W pełni przydzielono — przydzielono całe zarezerwowane saldo kredytowe

Dostosowywanie

Dla aplikacji Kredyt odbiorcy istotne są następujące ustawienia w głównej funkcji Rachunkowość.

Funkcja Kredyt odbiorcy

 • Kredyt odbiorcy —  po aktywowaniu tej funkcji salda kredytowe na kontach klientów są udostępniane w aplikacji Kredyt odbiorcy, dzięki czemu można je zarezerwować dla dokumentów sprzedaży. Te udostępnione salda kredytowe obejmują zarówno zaliczki zgodnie z wymogami dotyczącymi zaliczek, jak i przedpłaty. W aplikacji Kredyt odbiorcy można zarezerwować saldo kredytowe dla dokumentów sprzedaży. Po aktywowaniu tej funkcji poprzednie alokacje płatności, które zostały dokonane za pomocą aplikacji Przydział zasobów, są również zastępowane rezerwacjami i udostępniane w aplikacji Kredyt odbiorcy.
 • Rodzaj kredytu odbiorcy — w tym polu należy wprowadzić typ kredytu odbiorcy, który będzie używany przez system podczas generowania kredytu klienta, który może być zarezerwowany na przykład dla wniosku o zaliczkę lub innego dokumentu sprzedaży

Funkcja Dokumenty

 • Dokumenty — jeśli funkcja Kredyt dla klienta jest aktywna, funkcja Dokumenty może być również używana do przechowywania ustawień dla typu dokumentu Potwierdzenie kredytu odbiorcy, takich jak szablon dokumentu lub załączniki plików/tekstów

Podmioty gospodarcze

Dla aplikacji Kredyt odbiorcy istotna jest następująca jednostka biznesowa, której można użyć na przykład do

 • Zezwoleń
 • Konfigurowania definicji aktywności
 • Importu lub eksportu danych.

Saldo kredytu odbiorcy

com.cisag.app.financials.debtorcredit.obj.DebtorCredit

Zezwolenia

Uprawnienia można przypisywać zarówno przy użyciu ról uprawnień, jak i poprzez przypisanie organizacji. Koncepcję autoryzacji można znaleźć w dokumentacji technicznej Autoryzacje.

Umiejętności specjalne

Dla aplikacji Kredyt odbiorcy istnieją następujące funkcje specjalne, które odnoszą się do działań. Uprawnienia do tych funkcji można przypisać w aplikacji Role uprawnień.

 • Zastępowanie szablonów dokumentów

com.cisag.app.general.OverrideDocumentOutputOptions

Dzięki tej funkcji można zawsze zmienić ustawienia wyjściowe zdefiniowane w szablonie dokumentu w oknie dialogowym wyjścia podczas drukowania dokumentu.

 • Użyj innego nadawcy wiadomości e-mail

com.cisag.sys.services.output.UseDifferentMailFrom

Ta funkcja umożliwia zmianę adresu e-mail nadawcy w oknie dialogowym wyjścia podczas drukowania dokumentów.

 • Użyj innego nadawcy faksu

com.cisag.sys.services.output.UseDifferentFaxSender

Ta funkcja umożliwia zmianę numeru faksu nadawcy w oknie dialogowym wyjścia podczas wysyłania dokumentów.

Zadania organizacyjne

Struktury organizacyjne służą do kontrolowania, które dane są widoczne, możliwe do wykorzystania lub edycji. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia związane z treścią w aplikacji Konfiguracja.

Aby osoba mogła korzystać z Kredyt odbiorcy, musi być przypisana do organizacji, która jest zintegrowana z jedną z następujących struktur organizacyjnych:

 • Klient
 • Rachunkowość

Aby dana osoba mogła otworzyć saldo kredytowe odbiorcy lub edytować dane w nim zawarte, jedna z przypisanych jej organizacji musi być wprowadzona w tabeli Uprawnienia w aplikacji Rodzaje kredytu odbiorcy.

Więcej informacji na temat tabeli Uprawnienia oraz kompleksowy przegląd uprawnień związanych z treścią można znaleźć w dokumentacji Uprawnienia związane z treścią.

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Kredyt odbiorcy nie ma żadnych specjalnych funkcji.

Upoważnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Kredyt odbiorcy nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.

Czy ten artykuł był pomocny?