Lista: Kredyt odbiorcy/Rezerwacje

Przegląd tematu

Aplikacja Lista: Kredyt odbiorcy/Rezerwacje służy przede wszystkim do sprawdzania kredytów odbiorcy na podstawie informacji o ich pozycji, takich jak rodzaj i numer kredytu dłużnika oraz kredyt zastrzeżony. Aplikacja ta pozwala uzyskać przegląd zarejestrowanych rezerwacji kredytów odbiorcy. Można utworzyć wiele widoków, aby przeglądać rezerwację uznania należności na różne sposoby i z różnymi informacjami.
Główny ogólny opis aplikacji, który obejmuje obsługę zapytań i obszaru roboczego, można znaleźć w dokumentacji Ustawienia aplikacji typu Lista. Informacje na temat dostosowywania, podmiotów gospodarczych i autoryzacji można znaleźć w dokumentacji Kredyt odbiorcy, która opisuje aplikację o tej samej nazwie. Poniżej omówiono tematy, które odnoszą się konkretnie do aplikacji Lista: Kredyt odbiorcy/Rezerwacje.

Opis aplikacji

Za pomocą aplikacji Lista: Kredyt odbiorcy/Rezerwacje można uzyskać przegląd wszystkich lub wybranych rezerwacji kredytów odbiorcy. Ponadto dostępne są dalsze opcje edycji:

  • Wyświetlanie łańcucha dokumentów powiązanych dla pojedynczej pozycji dokumentu.
  • Użycie numeru dokumentu, aby przejść do aplikacji Kredyt odbiorcy w celu dalszej edycji dokumentu.
  • Wykonywanie działań związanych z aplikacją.
Aplikacja Lista: Kredyt odbiorcy/Rezerwacje

Aplikacja składa się z obszaru zapytań i obszaru roboczego.

Obszar zapytań

Pola zapytań są przechowywane w obszarze zapytań. Z reguły najważniejsze pola zapytań są już dostępne. Jednak liczba pól zapytań i ich rozmieszczenie można dostosować do swoich potrzeb.

Pola w obszarze zapytań można dodawać poprzez opcję Ustaw pola wyszukiwania, dostępną po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w obszar zapytań. Dzięki temu można stworzyć własny widok dla aplikacji typu Lista, poprzez Tryb projektowania dostępny pod przyciskiem w prawym rogu paska narzędzi.

Ogólny opis obszaru zapytań można znaleźć w dokumentacji Ustawienia aplikacji typu Lista.

Informacje na temat znaczenia pól znajdują się w objaśnieniach w dokumentacji Kredyt odbiorcy.

Szczegółowe wyszukiwanie

Oprócz wyszukiwania głównego z funkcjami zapytań w obszarze zapytań, można również stosować wyszukiwanie szczegółowe. Wyszukiwania szczegółowe mogą być łączone z wyszukiwaniem głównym w taki sposób, że zarówno cechy zapytania z obszaru zapytań, jak i cechy zapytania z wyszukiwania szczegółowego są oceniane jako połączenie AND. Pole wyboru jest dostępne do łączenia w wierszu sekcji wyszukiwania szczegółowego. Dla każdego wyszukiwania szczegółowego dostępny jest osobny przycisk umożliwiający wyświetlenie odpowiednich wyników w obszarze roboczym. Jeśli przycisk ten zostanie aktywowany, w obszarze roboczym pojawi się kolejny wiersz nagłówka z odpowiednimi szczegółowymi informacjami.
Dostępne jest następujące szczegółowe wyszukiwanie:

  • Przydziały

Obszar roboczy

W obszarze roboczym dostępna jest tabela, w której wyświetlane są informacje księgowe wymagane dla pozycji. Użytkownik może samodzielnie określić, które informacje będą wyświetlane dla danej pozycji. Można utworzyć kilka widoków, aby wyświetlić pozycję na różne sposoby z różnymi informacjami.

Jeśli aktywowano również przycisk wyszukiwania szczegółowego, tabela zawiera dodatkowy wiersz nagłówka i szczegółowe informacje.

Ogólny opis obszaru roboczego można znaleźć w dokumentacji Ustawienia aplikacji typu Lista.

Aby uzyskać informacje na temat znaczenia kolumn, należy zapoznać się z objaśnieniami w dokumentacji Kredyt odbiorcy.

Działania związane z aplikacją

W aplikacji dostępne jest następujące działanie: [Zmniejsz nieprzyporządkowane rezerwacje środków]

Można użyć akcji [Zmniejsz nieprzyporządkowane rezerwacje środków], aby zmniejszyć zarezerwowany kredyt, który nie został przydzielony. System sprawdza z wyprzedzeniem, czy przypisany dokument, np. zamówienie sprzedaży, ma status Zwolnione. Tylko w takim przypadku wykonywane jest następujące działanie:

  • Zarezerwowane saldo kredytowe zostanie zredukowane do przydzielonego salda kredytowego, jeśli jest ono wyższe
  • Saldo zarezerwowanego kredytu jest zmniejszane do zera, jeśli nic nie zostało przydzielone

Jeśli funkcja Usuwanie rezerwacji środków jest również aktywna, rezerwacja kredytowa zostanie usunięta pod następującymi warunkami:

  • Zarezerwowane saldo kredytowe zostało zmniejszone do zera lub już wynosiło zero
  • Saldo zarezerwowanych środków nie obejmuje przydziału ani anulowania przydziału

Czy ten artykuł był pomocny?