Rodzaje kredytu odbiorcy

Przegląd tematu

Salda kredytowe klientów mogą być wykorzystywane do rozliczania zaległych faktur lub żądań przedpłaty. Niniejszy dokument opisuje rolę rodzajów kredytów odbiorcy w przetwarzaniu sald kredytowych odbiorców.  w tym artykule można znaleźć informacje o domyślnych wartościach i ustawieniach sald kredytowych odbiorców przechowywanych w rodzajach sald kredytowych odbiorców oraz ich wpływie na przetwarzanie i dalsze przetwarzanie sald kredytowych odbiorców.

Instrukcje dotyczące obsługi rodzajów kredytu klienta, np. jak wprowadzać lub edytować typy kredytu klienta, można znaleźć w dokumentacji Instrukcje: Rodzaje kredytu odbiorcy.

Opis aplikacji

Aplikacja Rodzaje kredytu odbiorcy może być używana do rejestrowania rodzajów kredytów odbiorcy. Służą one do identyfikacji sald kredytów odbiorcy oraz zawierają ustawienia generowanych kredytów.

W aplikacji Konfiguracja dla każdej firmy można zdefiniować rodzaj kredytu klienta. System używa rodzaju do generowania kredytu odbiorcy. Ten proces tworzenia jest przeprowadzany automatycznie w księgowości finansowej po zaksięgowaniu płatności. Jeśli płatność została przypisana do otwartej pozycji, może ona zostać wyczyszczona w określonej kwocie. Jeśli przypisano otwartą pozycję typu Zaliczka, płatność odnosi się już do żądania zaliczki. W dalszym procesie wygenerowany kredyt klienta można wyświetlić w aplikacji Kredyt odbiorcy, aby móc przypisać go do dokumentów sprzedaży, a tym samym zarezerwować kredyt.

Aplikacja Rodzaje kredytu odbiorcy nie jest podzielona na obszar identyfikacji i obszar roboczy. Ma tylko jeden obszar roboczy z polami wejściowymi.

Aplikacja Rodzaje kredytów odbiorcy

Poniżej znajduje się opis pól dostępnych w aplikacji:

 • Rodzaj – rodzaj kredytu jest unikalnym identyfikatorem, który wprowadzany jest podcazs tworzenia rodzaju kredytu. Jeśli w aplikacji Konfiguracja został wybrany schemat numeracji pole to zostanie uzupełnione automatycznie po wybraniu przycisku [Nowy] ze standardowego paska narzędzi.
 • Oznaczenie – oznaczenie służy jako dodatkowy identyfikator. Może składać się z dowolnej liczby cyfr, liter i znaków specjalnych. Służy on do ułatwienia wyszukiwania.
  Uwaga
  W przypadku używania znaków specjalnych należy pamiętać, że ze względów technicznych są one konwertowane na następujące symbole zastępcze w ciągu znaków do wyszukania:

  • Gwiazdka (*) na podkreślenie (_)
  • Znak zapytania (?) na znak procentu (%)

  Użycie podkreślenia w funkcji wyszukiwania spowoduje wyszukiwanie nie tylko podkreślenia, ale dowolnego znaku. Znak procentu jest oceniany w ten sam sposób, co odpowiada żadnemu, jednemu lub większej liczbie znaków. Należy zatem unikać używania podkreśleń i znaków procentu w ciągach znaków, ponieważ mogą zostać znalezione inne i więcej obiektów niż zamierzano.

 • Schemat numeracji – schemat numeracji służy do automatycznego nadawania unikalnego rodzaju kredytu. W typie kredytu klienta wybierany jest zakres numerów, który system wykorzystuje do automatycznego generowania numerów dla nowych kredytów klienta zgodnie ze zdefiniowanym wzorcem. Schemat numeracji należy zdefiniować w aplikacji Konfiguracja w funkcji Schematy numeracji w obszarze Rachunkowość.

Dostosowywanie

Dla aplikacji Rodzaje kredytu odbiorcy należy wprowadzić następujące ustawienia w obszarze Rachunkowość.

Zobacz także dokumentację Konfiguracja: Rachunkowość oraz rozdziały Salda kredytowe klientów i Zakresy numerów.

Funkcja główna Rachunkowość, podfunkcja Kredyt odbiorcy

W aplikacji Konfiguracja, funkcja Rachunkowość, podfunkcja Kredyt odbiorcy, można najpierw aktywować funkcję poprzez zaznaczenie pola Aktywne dla każdej firmy, a także wprowadzić rodzaj w polu Rodzaj kredytu odbiorcy, który ma być używany podczas generowania sald kredytowych klientów.

W szczegółach:

 • Kredyt odbiorcy (podfunkcja) – po aktywowaniu tej funkcji salda kredytowe na kontach odbiorców są udostępniane w aplikacji Kredyt odbiorcy, dzięki czemu można je zarezerwować dla dokumentów sprzedaży. Te udostępnione salda kredytowe obejmują zarówno zaliczki zgodnie z wymogami dotyczącymi zaliczek, jak i przedpłaty. W aplikacji Kredyt odbiorcy można zarezerwować saldo kredytowe dla dokumentów sprzedaży. Po aktywowaniu tej funkcji poprzednie alokacje płatności, które zostały dokonane za pomocą aplikacji Przyporządkuj płatności z przedpłatą, są również zastępowane rezerwacjami i udostępniane w aplikacji Kredyt odbiorcy.
 • Rodzaj kredytu odbiorcy (pole) – w tym polu należy wprowadzić rodzaj kredytu odbiorcy, który będzie używany przez system podczas generowania kredytu klienta, który może być zarezerwowany na przykład dla wniosku o zaliczkę lub innego dokumentu sprzedaży.

Funkcja główna Rachunkowość, podfunkcja Schematy numeracji

Zakres numerów można zapisać w polu Schematy numeracji dla rodzajów kredytu odbiorcy w aplikacji Konfiguracja, funkcja Rachunkowość, podfunkcja Schematy numeracji. Jeśli zakres numerów jest zapisany dla firmy wybranej na pasku tytułu, kolejny wynikający z niego numer jest sugerowany po wprowadzeniu typu.

 • Schematy numeracji dla rodzajów kredytu odbiorcy – można wybrać schemat numeracji dla rodzajów kredytów odbiorcy, wcześniej stworzony w aplikacji Schematy numeracji. Zakres numerów przechowywany w tym polu jest wykorzystywany przez system do automatycznego określania i proponowania numeru rodzaju kredytu odbiorcy. Numer rodzaju kredytu służy do jednoznacznej identyfikacji rodzaju kredytu odbiorcy.

Podmioty gospodarcze

Dla aplikacji Rodzaje kredytu odbiorcy istotna jest następująca jednostka biznesowa, której można użyć na przykład do

 • Zezwoleń,
 • Konfigurowanie definicji aktywności,
 • Importu lub eksportu danych.

Rodzaje kredytu odbiorcy

com.cisag.app.financials.debtorcredit.obj.DebtorCreditType

Podmiot gospodarczy należy do następującej grupy podmiotów gospodarczych:

Dane dokumentu księgowego

com.cisag.app.financials.OrderData

Uprawnienia

Uprawnienia można przypisywać zarówno przy użyciu ról uprawnień, jak i poprzez przypisanie organizacji. Koncepcję autoryzacji można znaleźć w dokumentacji technicznej Autoryzacje.

Możliwości specjalne

Dla aplikacji Rodzaje kredytu odbiorcy nie ma żadnych specjalnych możliwości.

Zadania organizacyjne

Jeśli funkcja Uprawnienia związane z treścią jest aktywowana w aplikacji Konfiguracja, aplikacja Rodzaje kredytu odbiorcy jest wyświetlana osobie tylko wtedy, gdy przypisano jej organizację w danych podstawowych partnera, która jest zawarta w co najmniej jednej z następujących struktur organizacyjnych:

 • Klient
 • Księgowość

Aplikacja Rodzaje kredytu odbiorcy zawiera tabelę Autoryzacje. Aby osoba mogła ją edytować musi być przypisana do co najmniej jednej organizacji w głównych danych partnera, która jest wymieniona w tabeli Uprawnienia w rodzaju kredytu odbiorcy.

Uwaga
Tabela jest widoczna tylko wtedy, gdy użytkownikowi przypisano funkcję Pokaż uprawnienia dla powiązanej jednostki biznesowej za pośrednictwem roli autoryzacji. Aby móc edytować autoryzacje związane z treścią, użytkownik musi mieć również możliwość Zmień autoryzacje.

Ponadto należy do niego przypisać ogólne możliwości otwierania odpowiedniej aplikacji oraz otwierania i edytowania odpowiedniego podmiotu gospodarczego.

Więcej informacji na temat tabeli Uprawnienia oraz kompleksowy przegląd uprawnień związanych z treścią można znaleźć w dokumentacji Uprawnienia związane z treścią.

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Rodzaje kredytu odbiorcy nie ma żadnych specjalnych funkcji.

Upoważnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Rodzaje kredytu odbiorcy nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.

Czy ten artykuł był pomocny?