Lista: Faktury sprzedaży

Przegląd tematu

Aplikacja Lista: Faktury sprzedaży do wyszukiwania faktur wychodzących za pomocą ich podstawowych informacji, takich jak typ i numer faktury wychodzącej. Za pomocą tej aplikacji można uzyskać przegląd wprowadzonych faktur wychodzących. Ponadto z poziomu aplikacji można wykonywać dalsze działania dla jednego lub kilku dokumentów, takie jak przesyłanie faktur do księgowości finansowej.

Główny ogólny opis aplikacji, który obejmuje zwykłą obsługę zapytania i obszaru roboczego, można znaleźć w dokumentacji Listy. Poniżej omówiono tematy, które odnoszą się konkretnie do aplikacji Lista: Faktury sprzedaży.

Opis aplikacji

Za pomocą aplikacji Lista: Faktury sprzedaży można uzyskać przegląd wszystkich lub wybranych faktur wychodzących. Dostępne są również dodatkowe opcje przetwarzania:

 • Wyświetlanie łańcucha dokumentów dla pojedynczego dokumentu
 • Przejście do aplikacji Zapytania o faktury sprzedaży poprzez numer dokumentu
 • Przekazywanie faktur do księgowości finansowej
 • Tworzenie, usuwanie i wyprowadzanie list faktur

Dalsze działania zostały opisane w rozdziale Akcje związane z aplikacją.

Aplikacja składa się z obszaru zapytań i obszaru roboczego.

Obszar zapytań

Pola zapytań są przechowywane w obszarze zapytań. Z reguły najważniejsze pola zapytań są już dostępne. Jednak liczba pól zapytań i ich rozmieszczenie można dostosować pod indywidualne potrzeby użytkownika.

Obszar zapytań można zapisać tworząc nowy widok w aplikacji. Można określić, które pola zapytania będą wyświetlane. W tym celu należy wybrać opcję Tryb projektowania, wybrać interesujące pola zapytań i zapisać widok.

Ogólny opis obszaru zapytań można znaleźć w dokumentacji Listy.

Aby uzyskać informacje na temat znaczenia pól, zapoznaj się z wyjaśnieniami w artykule Zapytania o faktury sprzedaży.

Szczegóły wyszukiwania

Oprócz wyszukiwania głównego z funkcjami zapytania w obszarze zapytania, można również stosować wyszukiwanie szczegółowe. Wyszukiwania szczegółowe mogą być łączone z wyszukiwaniem głównym w taki sposób, że zarówno cechy zapytania z obszaru zapytań, jak i cechy zapytania z wyszukiwania szczegółowego są oceniane jako połączenie AND. W wierszu sekcji wyszukiwania szczegółowego dostępne jest pole wyboru umożliwiające łączenie. Aby wyświetlić odpowiednie wyniki w sekcji

Dla każdego wyszukiwania szczegółowego dostępny jest osobny przycisk. Jeśli przycisk ten zostanie aktywowany, w obszarze roboczym pojawi się kolejny wiersz nagłówka z odpowiednimi szczegółowymi informacjami.

Dostępne są następujące szczegółowe wyszukiwania:

 • Informacje o dostawie
 • Informacje o zamówieniu
 • Informacje o zleceniu dystrybucji
 • Informacje o zleceniu sprzedaży

Obszar roboczy

W obszarze roboczym dostępna jest tabela, w której wyświetlane są faktury sprzedaży, których dotyczy zapytanie. Użytkownik może samodzielnie określić, które informacje będą wyświetlane dla faktury wychodzącej. Można utworzyć kilka widoków, aby wyświetlić fakturę wychodzącą na różne sposoby z różnymi informacjami.

Jeśli aktywowano również przycisk wyszukiwania szczegółowego, tabela będzie zawierać dodatkowy wiersz nagłówka i szczegółowe informacje.

Ogólny opis obszaru roboczego można znaleźć w dokumentacji Listy.

Aby uzyskać informacje na temat znaczenia kolumn, zapoznaj się z objaśnieniami w artykule Zapytania o faktury sprzedaży.

Akcje związane z aplikacją

Aplikację można znaleźć zarówno w strukturze Sprzedaż, jak i Rachunkowość. Dostępne akcje są różne.

Działania związane z aplikacją są dostępne w aplikacji Lista: Faktury w ramach struktury Sprzedaż, które zostały opisane w kolejnych rozdziałach:

Poniższe rozdziały opisują działania związane z aplikacją, które są oferowane w aplikacji zarówno w ramach Sprzedaży, jak i Rachunkowość:

Akcja [Drukuj kopie faktur]

Należy użyć tej akcji, aby wydrukować kopię każdej z wybranych faktur.

Warunki wstępne i skutki działania zostały opisane w dokumencie Zapytania o faktury sprzedaży.

Akcja [Anuluj i drukuj fakturę]

Za pomocą tej akcji można generować i wysyłać dokumenty anulowania dla wybranych faktur. Akcja jest dostępna tylko wtedy, gdy użytkownikowi przypisano funkcję Zezwalaj na masowe anulowanie paragonów za pomocą uprawnień.

Pozostałe wymagania i skutki, a także ustawienia w oknie dialogowym dla akcji opisano w dokumentacji Zapytania o faktury sprzedaży.

Akcja [Zakończ i drukuj nieważną fakturę]

Ta akcja przypisuje numery faktur dla wybranych faktur i wykonuje końcowe obliczenia. Do faktury nie są dodawane żadne dodatkowe pozycje. Następnie faktury są wysyłane.

Aby móc korzystać z akcji [Zakończ i drukuj nieważną fakturę], potrzebne są uprawnienia administracyjne dla faktur wychodzących.

Nieprawidłowe faktury wychodzące, które można uzupełnić za pomocą tej akcji, muszą spełniać następujące warunki:

 • Ogólny status faktury to Nieprawidłowy
 • Faktura nie ma numeru
 • Faktura nie jest fakturą anulowaną
Uwaga
Nieważne faktury anulowane można uzupełnić, wybierając oryginalne faktury i ponownie generując faktury anulowane za pomocą akcji [Anuluj i drukuj fakturę]. Nieważne faktury, które zostały wygenerowane z korekt faktur, są całkowicie usuwane przez tę akcję.

Akcja [Przenieś faktury]

Za pomocą tej akcji można przesyłać faktury do księgowości finansowej.

Faktury wychodzące muszą mieć następujące statusy, gdy są przesyłane do księgowości finansowej:

 • Status ogólny:
  • Nie anulowano
  • Anulowane
 • Status transmisji:
  • Nie przesłano

Po wykonaniu akcji otwierane jest okno dialogowe, w którym oferowane są parametry do wykonania.

Szczegółowe parametry:

 • Zmniejszenie nieprzydzielonych rezerwacji kredytowych – jeśli opcja Zmniejsz nieprzydzielone rezerwacje kredytowe jest aktywna, rezerwacje kredytowe klienta, do których się odwołano, są zmniejszane o nieprzydzielone rezerwacje dla wybranych faktur wychodzących. Faktury wychodzące są następnie przesyłane.
  Uwaga
  To pole jest wyświetlane tylko wtedy, gdy funkcja Kredyt klienta jest aktywowana dla co najmniej jednej firmy w aplikacji Personalizacja.
 • Wybór daty rezerwacji – w tym polu należy określić datę księgowania. Do wyboru są następujące pozycje:
  • Jak wskazano – to ustawienie umożliwia wprowadzenie daty rezerwacji
  • Taka sama jak data vouchera – data faktury wychodzącej jest używana jako data księgowania
 • Data rezerwacji – w tym polu należy wprowadzić żądaną datę rezerwacji. Pole jest gotowe do wprowadzenia danych, jeśli w polu Wybierz datę rezerwacji wybrano opcję Zgodnie ze specyfikacją.
Uwaga
Jeśli korzystasz z Varial jako systemu księgowości finansowej, faktury z kwotą brutto 0,00 nie są przesyłane. Informacje o centrum kosztów i jednostce kosztów nie są zatem dostępne w Varial.

Akcje dla list faktur

Podczas pracy ze stowarzyszeniami, listy faktur są wymagane w procesie biznesowym. Na liście faktur wszystkie indywidualne i/lub zbiorowe faktury, które zostały utworzone w związku z dostawami towarów do członków stowarzyszenia, są okresowo udostępniane w sposób przejrzysty dla stowarzyszenia.

Lista faktur jest wysyłana do stowarzyszenia za pośrednictwem EDIFACT i/lub w formie papierowej.

Uwaga
Listy faktur podsumowują dowolną liczbę faktur wychodzących. W tym celu dostępny jest następujący obiekt biznesowy: com.cisag.app.sales.obj.CustomerInvoiceList

Aplikacja Eksportuj dane może być używana do eksportowania list faktur wraz z przypisanymi fakturami wychodzącymi.

W temacie Listy faktur dostępne są działania opisane w kolejnych rozdziałach:

Akcja [Utwórz listy faktur]

Akcja [Utwórz listy faktur] służy do generowania listy faktur dla wybranych faktur sprzedaży, dla których wprowadzono partnera płatności i dla których lista faktur nie została jeszcze wygenerowana.

Poniższe funkcje mają zastosowanie do podsumowania faktur sprzedaży na listach faktur:

 • Firma
 • Partner płatności
 • Waluta
Uwaga
Zakres numerów zapisany w aplikacji Konfiguracja służy do generowania listy faktur i przypisywania numeru listy faktur.
Akcja [Usuń listy faktur]

Za pomocą akcji [Usuń listy faktur] można usunąć listy faktur, które zostały wygenerowane dla wybranych faktur sprzedaży.

Listę faktur można usunąć tylko wtedy, gdy nie została jeszcze wystawiona.

Akcja [Drukuj listy faktur]

Za pomocą akcji [Drukuj listy faktur] można wyprowadzić listy faktur, które zostały wygenerowane dla wybranych faktur sprzedaży.

Uwaga
Szablony dokumentów dla list faktur nie zawierają funkcji zarządzania dokumentami. Ustawienia w szablonie dokumentu kuponu dla zarządzania dokumentami nie mają żadnego wpływu.

Dostosowywanie

W aplikacji Lista: Faktury sprzedaży dostępne są następujące elementy aplikacji Konfiguracja, istotne są następujące ustawienia w funkcji Sprzedaż, w funkcji Generowanie faktury:

 • Funkcja Generowanie faktury, pole Schemat numeracji zestawień faktur – należy wprowadzić wcześniej stworzony schemat numeracji typu Listy faktur przy generowaniu listy faktur dla faktur sprzedaży.
  Zakres numerów zapisany w tym polu jest wykorzystywany przez system do automatycznego określania i przypisywania numeru listy faktur dla wszystkich nowych list faktur. Numer listy faktur służy do jednoznacznej identyfikacji listy faktur.

Dla aplikacji Lista: Faktury sprzedaży dostępne są następujące elementy w aplikacji Konfiguracja w funkcji Rachunkowość:

 • Kredyt odbiorcy – pole Zmniejsz nieprzydzielone rezerwacje kredytowe jest wyświetlane tylko wtedy, gdy funkcja Kredyt odbiorcy jest aktywna dla co najmniej jednej firmy.

Jednostki biznesowe

Następująca jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji Lista: Faktury sprzedaży, której można używać na przykład do

 • Zezwoleń
 • Konfigurowania definicji aktywności
 • Importu lub eksportu danych.

Faktura sprzedaży:

com.cisag.app.sales.obj.CustomerInvoice

Jednostka biznesowa należy do następującej grupy jednostek biznesowych:

Dane dokumentu sprzedaży com.cisag.app.sales.OrderData

Zezwolenia

Uprawnienia można przypisywać zarówno za pomocą ról autoryzacji, jak i poprzez przypisanie organizacji. Koncepcję autoryzacji można znaleźć w dokumentacji technicznej Autoryzacje.

Możliwości specjalne

Dla akcji [Anuluj i drukuj faktury] w aplikacji Lista: Faktury sprzedaży wykorzystuje następującą funkcję cross-framework:

Umożliwienie masowego anulowania kuponów:

com.cisag.app.general.order.DocumentCancellation

Uprawnienia do tej funkcji można przypisać w aplikacji Role uprawnień.

Zadania organizacyjne

Struktury organizacyjne służą do kontrolowania, które dane są widoczne, możliwe do wykorzystania lub edycji. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia związane z treścią w aplikacji Konfiguracja.

Aby aplikacja Lista: Faktury sprzedaży była wyświetlana osobie w obszarze Sprzedaż w menu użytkownika, musi ona być przypisana do organizacji, która jest zintegrowana ze strukturą organizacyjną Sprzedaż.

Aby aplikacja Lista: Faktury sprzedaży była wyświetlana osobie w obszarze Rachunkowość w menu użytkownika, musi ona być przypisana do organizacji, która jest zintegrowana ze strukturą organizacyjną Rachunkowość.

Aby dana osoba mogła odpytywać faktury wychodzące, jedna z przypisanych jej organizacji musi być wpisana w tabeli Uprawnienia w aplikacji Rodzaje faktur sprzedaży.

Więcej informacji na temat tabeli Uprawnienia oraz kompleksowy przegląd uprawnień związanych z treścią można znaleźć w dokumentacji Uprawnienia.

Funkcje specjalne

Nie ma żadnych specjalnych funkcji dla aplikacji Lista: Faktury sprzedaży.

Upoważnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Lista: Faktury sprzedaży w ramach struktury Sprzedaż jest dostępna dla następujących typów partnerów biznesowych:

 • Klienci
 • Przedstawiciel

Aplikacja Lista: Faktury sprzedaży w ramach struktury Rachunkowość nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.

Czy ten artykuł był pomocny?