Instrukcje: Partnerzy widok Relacje

Niniejszy dokument zawiera instrukcje tworzenia oraz usuwania relacji w aplikacji Partnerzy w widoku Relacje.

Tworzenie relacji

Warunki wstępne

Typ relacji utworzony w aplikacji Typy relacji partnera.

Instrukcja

  1. Otwórz aplikację Partnerzy, wybierz partnera i przejdź do widoku Relacje.
  2. Wybierz przycisk [Dodaj] w sekcji Relacje, dodany zostanie nowy wiersz w obszarze roboczym.
  3. W kolumnie Partner należy wskazać partnera, z którym ma zostać utworzona relacja.
  4. W kolumnie Typ relacji należy określić typ relacji
Uwaga
W zależności od wskazanego typu relacji, uaktywniane są pola obowiązkowe do uzupełnienie: Kolejność, Obowiązuje od, Obowiązuje do.
  1. Aby zapisać zmiany, wybierz przycisk [Zapisz] w nagłówku aplikacji.

Usuwanie relacji

Warunki wstępne

Nie ma możliwości usunięcia predefiniowanej relacji.

Instrukcja

  1. Otwórz aplikację Partnerzy, wybierz partnera i przejdź do widoku Relacje.
  2. W obszarze roboczym należy wskazać relacje do usunięcia i wybrać przycisk [Usuń] dostępny w sekcji Relacje.
  3. Wybrane wiersze zostaną oznaczone do usunięcia, a po wybraniu przycisku [Zapisz] w nagłówku aplikacji zostaną usunięte z obszaru roboczego.

 

Czy ten artykuł był pomocny?