Schematy Kalkulacji

Wprowadzenie

Aplikacja Schematy kalkulacji umożliwia zdefiniowanie sposobu obliczania kalkulacji kosztów produktów oraz kalkulacji handlowych. Jest to możliwe dzięki dowolnemu przypisywaniu w schemacie kalkulacji rodzajów kosztów do wycenianych pozycji. Schemat kalkulacji umożliwia przygotowanie złożonych obliczeń za pomocą formuł. Wyceniane pozycje są elementami składowymi schematów kalkulacji, a formuły obliczeniowe mogą pobierać dane z różnych danych głównych programu.

Schemat działania modułu KalkulacjeSchematy kalkulacji są stosowane jako wzornik obliczeń w aplikacjach Kalkulacji kosztów produktów oraz Kalkulacji handlowych.

Moduł Kalkulacje pobiera dane do obliczeń z innych aplikacji na podstawie przypisanych centrów kosztowych oraz rodzajów kosztów. Rodzaje kosztów w schematach kalkulacji są używane w celu przeniesienia ceny szacunkowej do pozycji kosztorysu. Koszty pracy określane są poprzez przypisanie do centrum kosztowego rodzaju kosztów oraz rodzaju usług. Podczas kalkulacji kosztów artykułu centrum kosztów jest ustalane na podstawie wykorzystywanych zasobów, a rodzaj usług na podstawie przypisanych operacji. Dane dotyczące przypisania centrum kosztów do zasobu są definiowane z poziomu aplikacji Zasoby. Rodzaj usługi jest definiowany, dla każdej pozycji zasobu dodanej do operacji w aplikacji Operacje. W schemacie kalkulacji dla wiesza formuły możliwe jest określenie rodzaju wartości, które ma wpływ na zaokrąglenie i rodzaj wartości. Dostępne są poniższe typy jednostek:

 • Kwota – wynikiem obliczeń jest wartość w walucie głównej, zaokrąglona zgodnie z ustawieniami w aplikacji Konfiguracja → funkcja Podstawowe → sekcja Miejsca po przecinku → pole
 • Cena – wynikiem obliczeń jest wartość w walucie głównej, zaokrąglona zgodnie z ustawieniami w aplikacji Konfiguracja → funkcja Podstawowe → sekcja Miejsca po przecinku → pole
 • Ilość – udostępnia pole Jednostka ilości, pozwalające zdefiniować jednostkę dla wyniku obliczeń. Wartość jest zaokrąglona zgodnie z ustawieniami w aplikacji Konfiguracja → funkcja Podstawowe → sekcja Miejsca po przecinku → pole Ilość.
 • Procent – wynikiem obliczeń jest wartość procentowa. Wartość jest zaokrąglana zgodnie z ustawieniami w polu Miejsca dziesiętne. Maksymalna ilość cyfr po przecinku wynosi 9.
 • Wynik cenowy – wynikiem obliczeń jest wartość w walucie głównej, zaokrąglona zgodnie z ustawieniami w polu Miejsca dziesiętne.
 • Wynik ilościowy – udostępnia pole Jednostka ilości, pozwalające zdefiniować jednostkę dla wyniku obliczeń. Wartość jest zaokrąglona zgodnie z ustawieniami w polu Miejsca dziesiętne.
 • Wynik dziesiętny – wynikiem obliczeń jest liczba dziesiętna bez jednostki. Wartość jest zaokrąglana zgodnie z ustawieniami w polu Miejsca dziesiętne.

Schematy kalkulacji są wykorzystywane przez:

 • Kalkulacje kosztów produktów – służą do wyceny kosztów wewnętrznych artykułów.
 • Kalkulacje handlowe – służą do wyceny artykułów w procesie sprzedaży.

Aplikacja Schematy kalkulacji składa się z:

 • Nagłówka – umożliwia zdefiniowanie podstawowych ustawień dla tworzonego schematu kalkulacji.
 • Sekcji Aktualizacja ceny wyceny zgodnie z pozycją – umożliwia zdefiniowanie numeru pozycji obliczeń schematu kalkulacji, na podstawie którego zostanie zaktualizowana wybrana cena artykułu.
 • Sekcji Aktualizacja cennika sprzedaży – umożliwia zdefiniowanie cennika sprzedaży, który zostanie zaktualizowany na podstawie kalkulacji wykorzystującej tworzony schemat kalkulacji.
 • Sekcji Kalkulacja zestawu i składników – umożliwia zdefiniowanie ustawień obliczeń dla artykułów konfigurowalnych.
 • Obszaru roboczego – zawiera tabelę oraz edytor pozycji. Edytor pozycji pozwala na zdefiniowanie formuł, wykorzystywanych w kalkulacji. Wszystkie występujące w kalkulacji formuły zebrane są w tabeli.
Aplikacja Schematy kalkulacji

Nagłówek

Nagłówek aplikacji Schematy kalkulacji umożliwia zdefiniowanie podstawowych ustawień dla tworzonego schematu kalkulacji. Pasek nagłówka oprócz standardowych przycisków zawiera następujące przyciski:

 • [Wstaw znacznik usuwania] → [Usuń] – umożliwia natychmiastowe usunięcie schematu kalkulacji. Usunięcie schematu kalkulacji nie jest możliwe, jeśli schemat kalkulacji jest obecnie wykorzystywany w istniejących kalkulacjach.
 • [Wstaw znacznik usuwania] → [Wstaw znacznik usuwania] – umożliwia dodanie znacznika usuwania do wybranej kalkulacji. Dodanie znacznika usuwania nie jest możliwe, jeśli schemat kalkulacji jest obecnie wykorzystywany w istniejących kalkulacjach.
 • [Wybierz akcję] → [Zwolnij] – za pomocą tej akcji stworzony schemat kalkulacji jest zwalniany do użycia. Należy pamiętać, że w kalkulacji mogą zostać wykorzystane tylko schematy kalkulacji, które posiadają status Udostępniony.
 • [Wybierz akcję] → [Blokuj] – blokuje możliwość użycia danego schematu kalkulacji.

W nagłówku znajdują się następujące pola:

 • Schemat kalkulacji – umożliwia zdefiniowanie nazwy tworzonego schematu kalkulacji
 • Oznaczenie – umożliwia zdefiniowanie opisu tworzonego schematu kalkulacji
 • Typ – umożliwia zdefiniowanie typu schematu kalkulacji, który określi jego dalsze wykorzystanie. Dostępne są następujące typy:
  • Kalkulacja produktu – utworzony schemat kalkulacji będzie używany w celu  obliczenia kosztów wytwarzanego artykułu
  • Kalkulacja handlowa artykułu sprzedaży – utworzony schemat będzie używany w celu obliczenia ceny sprzedaży wytwarzanego artykułu
  • Kalkulacja handlowa artykułu zakupu – utworzony schemat będzie używany w celu obliczenia ceny zakupu artykułu
Wskazówka
W przypadku wykorzystania schematów kalkulacji, które zostały utworzone w starszej wersji oprogramowania, w której pole Typ nie było dostępne, typ musi zostać zdefiniowany.
Wskazówka
Schemat kalkulacji jest przypisywany do rodzaju kalkulacji w aplikacji Rodzaje kalkulacji. Należy pamiętać, że rodzaj kalkulacji oraz schemat kalkulacji muszą posiadać identyczny typ, aby system umożliwił wzajemne przyporządkowanie.
 • Koszty całkowite zgodnie z nr pozycji – umożliwia określenie pozycji wyceny, która będzie wyświetlana w kolumnie Ogólne koszty w aplikacjach typu Lista w module Kalkulacje.
 • Miejsca dziesiętne – umożliwia określenie z jaką ilością miejsc po przecinku mają być wyświetlane wyniki obliczeń. Dostępne są następujące opcje:
  • 1 do 9 miejsc po przecinku
  • Brak miejsc po przecinku
 • Zastosowanie stawki kosztów – umożliwia zdefiniowanie wykorzystanej stawki kosztów do kalkulacji. Stawki kosztów są przypisywane do centrum kosztów w aplikacji Stawki kosztów. Do wyboru są następujące zastosowania stawek kosztów:
  • Planowane
  • Rzeczywiste
  • Kalkulacja od 1 do 3
Uwaga
To pole jest możliwe do wypełnienia tylko w przypadku gdy w polu Typ wybrany został typ Kalkulacja produktu.
 • Cena szacunkowa – umożliwia wybór ceny, która będzie podstawą do obliczenia kosztów materiałowych. Wybór ceny dotyczy wszystkich pozycji wchodzących w skład gotowego produktu. Dostępne są następujące opcje:
  • Cena rozliczeniowa od 1 do 5 – cena pobierana jest z aplikacji Artykuły, widok Rachunkowość.
  • Cena inwentaryzacyjna – cena pobierana jest z aplikacji Artykuły, widok Rachunkowość.
  • Ostatnia cena nabycia – cena pobierana do wyceny materiałów. Jest to ostatnia cena zakupu danego materiału, aktualizowana automatycznie po każdym przyjęciu materiału.
  • Cena średnia – cena pobierana do wyceny materiałów. Jest ona wartością średnią wyceny materiałów, aktualizowaną automatycznie po każdym przyjęciu materiału.
  • Cena z listy cenników – cena jest pobiera zgodnie z priorytetem ustalonym w aplikacji Listy cenników zakupu.
  • Kalkulacja składników zestawu – cena jest pobierana z cen obliczonych dla produktu konfigurowanego.
 • Zastępcza cena szacunkowa – umożliwia zdefiniowanie wartości zastępczej dla ceny szacunkowej. W przypadku przeprowadzania kalkulacji nowego artykułu, którego materiały nie zostały jeszcze przetworzone w systemie, wymagane jest zdefiniowanie wartości wyjściowej zastępczej dla procesu kalkulacji kosztów. Do wyboru są następujące opcje:
  • Cena rozliczeniowa od 1 do 5 – cena pobierana jest z aplikacji Artykuły, widok Rachunkowość.
 • Lista cenników zakupu – umożliwia wybranie listy cenników zakupu, według której będzie definiowana cena szacunkowa. Listy cenników zakupu są definiowanie w aplikacji Lista cenników zakupu. Pole jest dostępne w przypadku wybrania w polu Cena szacunkowa wartości Cena z listy cenników.
 • Pierwotny wymiar ceny – umożliwia wybranie wymiaru ceny artykułu, która zostanie porównana z wymiarem ceny w kalkulacji. Jeśli wymiar ceny w kalkulacji będzie różny od pierwotnego wymiaru, cena sprzedaży zostanie zaktualizowana. Pole jest dostępne w przypadku wyboru w polu Typ wartości Kalkulacja handlowa artykułu sprzedaży. Do wyboru są:
  • Wymiar ceny artykułu
  • Wymiar ceny sprzedaży
  • Wymiar ceny zakupu
 • Pochodzenie dostawcy – umożliwia zdefiniowanie źródła pobrania danych dostawcy, którego cennik będzie źródłem cen materiałów dla kalkulacji. Pole jest aktywne w przypadku wyboru wartości Cena z listy cenników w polu Cena szacunkowa. Do wyboru są:
  • Brak dostawcy
  • Dostawca według danych planowania – dostawca jest pobierany bezpośrednio z aplikacji Artykuły, widoku planowanie
  • Główny dostawca według danych planowania – dostawca jest pobierany bezpośrednio z aplikacji Artykuły, widoku planowanie
  • Alternatywny dostawca według danych planowania – dostawca jest pobierany bezpośrednio z aplikacji Artykuły, widoku planowanie
  • Dostawca określony ręcznie – pozwala na wybranie dostawcy w polu Dostawca. W sytuacji kiedy zostanie wybrany dostawca określony ręcznie wówczas wskazany dostawca posłuży do pobrania cen.
 • Dostawca – w przypadku wyboru wartości Dostawca określony ręcznie w polu Pochodzenie dostawcy umożliwia wybranie dostawcy, którego cennik będzie źródłem cen materiałów.
 • Z kalkulacją wstecz – umożliwia prowadzenie kalkulacji wstecznej. Umożliwia ustalenie ceny zakupu na podstawie ceny sprzedaży. Parametr jest niedostępny dla wartości Kalkulacja produktu zdefiniowanej w polu Typ.

Sekcja Aktualizacja ceny wyceny zgodnie z pozycją

Sekcja Aktualizacja ceny wyceny zgodnie z pozycją

Sekcja Aktualizacja ceny wyceny zgodnie z pozycją pozwala na zdefiniowanie numeru pozycji z tabeli obliczeń, z której będzie pobierana wartość do zaktualizowania danego typu ceny.

Wskazówka
W przypadku utworzenia kalkulacji zmiana numeru pozycji w zastosowanym schemacie kalkulacji nie wpłynie na istniejące kosztorysy. Aktualizacja ceny ze wskazanej pozycji odbywa się w aplikacjach Kalkulacje produktów oraz Kalkulacje handlowe przy użyciu przycisku [Wybierz akcję] → [Aktualizuj cenę …].
Wskazówka
Koszt jednostkowy nie jest obliczany automatycznie. Należy zastosować dzielenie z użyciem formuły CALCULATION.QUANTITY oraz odpowiednie zaokrąglenie w obliczeniach definiowanych w obszarze roboczym.
Uwaga
Do aktualizacji wycen możliwe jest wykorzystanie pozycji z tabeli, dla których parametr Nie pokazuj w edytorze pozycji jest nieaktywny.

W sekcji dostępne są następujące pola:

 • Cena 1 do 5 – pozwala na zdefiniowanie numeru pozycji obliczeń schematu kalkulacji, na podstawie którego zostanie zaktualizowana wybrana cena w widoku Rachunkowość w aplikacji Artykuły. Ceny te są wykorzystywane w aplikacji Zamówienia sprzedaży jako koszt towarów i są uwzględniane m.in. w kalkulacji marży.
 • Cena inwentaryzacyjna – pozwala na zdefiniowanie numeru pozycji obliczeń schematu kalkulacji, na podstawie którego zostanie zaktualizowana cena inwentaryzacyjna w widoku Rachunkowość w aplikacji Artykuły.
 • Cena sprzedaży – pozwala na zdefiniowanie numeru pozycji obliczeń schematu kalkulacji, na podstawie którego zostanie zaktualizowana cena sprzedaży artykułu zawarta w cenniku sprzedaży dla kalkulacji handlowych. W przypadku użycia schematu w kalkulacji produktu w odniesieniu do zamówienia lub oferty, przy zdefiniowaniu numeru pozycji w tym polu zostanie aktualizowana cena sprzedaży na ofertach sprzedaży lub zamówieniach sprzedaży dla wybranego artykułu. Jeśli wielkość partii jest mniejsza niż 1, to cena zostanie odpowiednio zaokrąglona.
 • Koszt własny – służy do oszacowania kosztu produktu na podstawie którego zostanie zaktualizowana cena sprzedaży na ofertach sprzedaży lub zamówieniach sprzedaży dla wybranego artykułu. Cena zostanie zaktualizowana tylko w przypadku utworzenia kalkulacji produktu w odniesieniu do zamówienia sprzedaży lub oferty. Należy zdefiniować pozycję obliczeń, która w wyniku uwzględnia ilość sztuk zawartą w ofercie lub zamówieniu sprzedaży.

Sekcja Aktualizacja cennika sprzedaży

Sekcja Aktualizacja cennika sprzedaży

W przypadku wykorzystania schematu kalkulacji do obliczenia ceny sprzedaży możliwa jest aktualizacja cenników. W przypadku braku pozycji dla wybranego artykułu w wybranym cenniku możliwe jest utworzenie pozycji w cenniku z wykorzystaniem utworzonej kalkulacji. Pozycje w cennikach są definiowane w ramach czasowych.

Uwaga
Sekcja nie jest dostępna do edycji w przypadku wyboru wartości Kalkulacja handlowa artykułu zakupu w polu Typ.

Jeżeli do aktualizacji cen w cenniku została wykorzystana kalkulacja to ma ona priorytet. Daty ważności są zmieniane według schematu zawartego w poniższej tabeli:

Przykład aktualizacji cenników z wykorzystaniem modułu Kalkulacje

W sekcji znajdują się następujące pola:

 • Organizacja sprzedaży – umożliwia wybranie organizacji sprzedaży, dla której będą aktualizowane cenniki sprzedaży. Wybór organizacji ma wpływ na możliwość wyboru cennika w polu Cennik. Tylko cenniki przypisane do wybranej organizacji sprzedaży mogą być aktualizowane przy użyciu stworzonej kalkulacji.
 • Cennik – umożliwia wybranie cennika sprzedaży, który zostanie zaktualizowany na podstawie kalkulacji wykorzystującej definiowany schemat kalkulacji. Wybór ten jest wartością domyślną dla wszystkich kalkulacji opartych na stworzonym schemacie
 • Rodzaj składnika ceny – umożliwia wybranie rodzaju składnika ceny, który zostanie zaktualizowany w cenniku sprzedaży na podstawie kalkulacji wykorzystującej definiowany schemat kalkulacji. Rodzaj składnika ceny jest definiowany w aplikacji Rodzaje składników cen sprzedaży.

Sekcja Kalkulacja zestawu i składników

Sekcja Aktualizacja cennika sprzedaży

Sekcja Kalkulacja zestawu i składników umożliwia zdefiniowanie ustawień schematu kalkulacji dla artykułu konfigurowalnego lub wprowadzenie ustawień pozwalających na wycenę artykułu konfigurowalnego na podstawie wyceny jego składników. W sekcji dostępne są następujące pola:

 • Rodzaj kalkulacji – Artykuł zakupu – umożliwia wybranie rodzaju kalkulacji, na podstawie którego zostanie wygenerowany dokument kalkulacji, dla składników artykułu konfigurowalnego będącymi materiałami zakupowymi. Pole jest dostępne w przypadku wyboru w polu Typ wartości Kalkulacja handlowa artykułu sprzedaży oraz wyboru w polu Cena szacunkowa wartości Kalkulacja składników zestawu.
 • Rodzaj kalkulacji – Artykuł produkcyjny – umożliwia wybranie rodzaju kalkulacji, na podstawie którego zostanie wygenerowany dokument kalkulacji, dla składników artykułu konfigurowalnego będącymi materiałami zakupowymi. Wybrany rodzaj kalkulacji w polu Typ musi mieć wybraną wartość Kalkulacja produktu. Pole jest dostępne w przypadku wyboru w polu Typ wartości Kalkulacja handlowa artykułu sprzedaży oraz wyboru w polu Cena szacunkowa wartości Kalkulacja składników zestawu.
 • Cena kalkulacji – pozwala na zdefiniowanie numeru pozycji obliczeń schematu kalkulacji, na podstawie którego zostanie wyceniony składnik artykułu konfigurowalnego. Pole jest niedostępne w przypadku wyboru w polu Typ wartości Kalkulacja handlowa artykułu sprzedaży oraz wyboru w polu Cena szacunkowa wartości Kalkulacja składników zestawu.

Obszar roboczy

Obszar roboczy składa się z tabeli oraz edytora pozycji. Edytor pozycji umożliwia zdefiniowanie formuł obliczeń, które będą wykorzystywane do kalkulacji kosztów. Zdefiniowane formuły są przypisywane do pozycji określających ich kolejność wykonywania. W tej kolejności pozycje są zebrane w tabeli obszaru roboczego. Pola edytora pozycji odpowiadają kolumnom w tabeli. Na pasku edytora pozycji oprócz standardowych przycisków znajdują się następujące przyciski:

 • [Nowa pozycja aktualnego typu] – umożliwia utworzenie nowej pozycji obliczeń.
 • [Duplikuj] – umożliwia zduplikowanie istniejącej pozycji obliczeń.
 • [Zastosuj aktualną pozycję] – umożliwia dodanie zdefiniowanej pozycji obliczeń do tabeli. Jeśli przycisk [Weryfikuj przy zatwierdzaniu] jest aktywny, pozycja zostanie równolegle sprawdzona pod kątem poprawności przy dodaniu.

Edytor pozycji zawiera następujące pola:

 • Pozycja – umożliwia zdefiniowanie liczby porządkowej pozycji dodawanej do tabeli. Domyślnie pozycje są numerowane przez system co 10. Numer pozycji ma wpływ na kolejność obliczeń w aplikacjach Kalkulacje produktów oraz Kalkulacje handlowe. Po dodaniu pozycji do tabeli edycja pola nie będzie możliwa. W związku z tym zaleca się pozostawienie przerw między liczbami. Zamiast numerów 1, 2, 3 lepiej użyć np. 10, 20, 30.
 • Oznaczenie – umożliwia zdefiniowanie nazwy dla definiowanej formuły obliczeń.
 • Typ jednostki – umożliwia wybranie sposobu wyświetlania wyniku obliczeń. Do wyboru są poniższe jednostki:
  • Kwota – wynikiem obliczeń jest wartość w walucie głównej, zaokrąglona zgodnie z ustawieniami w aplikacji Konfiguracja → funkcja Podstawowe → sekcja Miejsca po przecinku → pole
  • Cena – wynikiem obliczeń jest wartość w walucie głównej, zaokrąglona zgodnie z ustawieniami w aplikacji Konfiguracja → funkcja Podstawowe → sekcja Miejsca po przecinku → pole
  • Ilość – udostępnia pole Jednostka ilości, pozwalające zdefiniować jednostkę dla wyniku obliczeń. Wartość jest zaokrąglona zgodnie z ustawieniami w aplikacji Konfiguracja → funkcja Podstawowe → sekcja Miejsca po przecinku → pole Ilość.
  • Procent – wynikiem obliczeń jest wartość procentowa. Wartość jest zaokrąglana zgodnie z ustawieniami w polu Miejsca dziesiętne. Maksymalna ilość cyfr po przecinku wynosi 9.
  • Wynik cenowy – wynikiem obliczeń jest wartość w walucie głównej, zaokrąglona zgodnie z ustawieniami w polu Miejsca dziesiętne.
  • Wynik ilościowy – udostępnia pole Jednostka ilości, pozwalające zdefiniować jednostkę dla wyniku obliczeń. Wartość jest zaokrąglona zgodnie z ustawieniami w polu Miejsca dziesiętne.
  • Wynik dziesiętny – wynikiem obliczeń jest liczba dziesiętna bez jednostki. Wartość jest zaokrąglana zgodnie z ustawieniami w polu Miejsca dziesiętne.
 • Jednostka ilości – pole umożliwia wybranie jednostki miary dla wyniku obliczeń zdefiniowanej formuły. Pole jest dostępne w przypadku wyboru w polu Typ jednostki wartości Ilość lub Wynik ilościowy.
 • Nie pokazuj – jeśli parametr jest aktywny, wynik obliczeń nie będzie widoczny w utworzonej kalkulacji na podstawie zdefiniowanego schematu.
 • Przedstawienie – pole informacyjne, wyświetla wybrany wcześniej sposób w jaki zaokrąglany będzie wynik obliczeń. Przyjmuje wartość w zależności od opcji wybranej w polu Typ jednostki.
 • Formuła kalkulacji – umożliwia zdefiniowanie formuły obliczeń. Formuły obliczeń są definiowanie za pomocą operatorów matematycznych oraz funkcji. Szczegółowy opis formuł znajduje się w rozdziale Formuły obliczeniowe.

Formuły obliczeniowe

W celu przeprowadzenia obliczeń w aplikacjach Kalkulacje produktów oraz Kalkulacje handlowe w schemacie kalkulacji należy zdefiniować formuły obliczeniowe. W tym celu należy użyć formuł oraz operatorów matematycznych. Poniżej w tabeli zostały zebrane dostępne formuły oraz operatory.

Funkcja Opis
IDENTIFIER lub ID Umożliwia odwołanie do pozycji obliczeń kalkulacji.
Przykład:
ID.100 – zostanie pobrana wartość obliczona w pozycji nr 100 kalkulacji
CALCULATION Słowo kluczowe w przypadku użycia formuł. Należy umieścić je przed funkcjami.
Przykład: CALCULATION.QUANTITY

 

Zmienne kosztowe

Zmienne kosztowe Opis
ALL.XXX Formuła ALL jest sumą kosztów stałych oraz zmiennych (ALL = FIX + VAR) Jest wykorzystywana do obliczania kosztów pracy oraz materiałów. XXX oznacza identyfikację rodzaju kosztów.
Przykład: ALL.110
FIX.XXX Formuła FIX jest sumą stałych kosztów przetwarzania oraz przezbrojenia zgodnych z centrum kosztowym zasobu (FIX = SETUP_FIX + WORK_FIX).  XXX oznacza identyfikację rodzaju kosztów.
Przykład: FIX.110Funkcja FIX jest dostępna tylko w przypadku wyboru w aplikacji Konfiguracja Controling → zakładka Ustawienia → pole Adapter rachunku kosztówInny Controlling
SETPRICE Formuła SETPRICE podaje koszty jednostkowe artykułu konfigurowalnego na podstawie kosztów komponentów.
SETUP.XXX Formuła SETUP jest sumą stałych oraz zmiennych kosztów dla przezbrojenia (SETUP=SETUP_FIX + SETUP_VAR). XXX oznacza identyfikację rodzaju kosztów.
W wycenie są uwzględniane koszty pracy zgodnie ze stawkami centrów kosztowych oraz koszty materiału.
Przykład: SETUP.110
SETUP_FIX.XXX Formuła SETUP_FIX wyraża koszty stałe dla przezbrojenia wyceniane według stawki kosztów dla centrum kosztowego zasobów. XXX oznacza identyfikację rodzaju kosztów.
Przykład: SETUP_FIX.110Funkcja FIX jest dostępna tylko w przypadku wyboru w aplikacji Konfiguracja Controling → zakładka Ustawienia → pole Adapter rachunku kosztówInny Controlling
SETUP_VAR.XXX Formuła SETUP_VAR wyraża koszty zmienne dla przezbrojenia wyceniane według stawki kosztów zmiennych dla centrum kosztowego zasobów. XXX oznacza identyfikację rodzaju kosztów.
Przykład: SETUP_VAR.110
VAR.XXX Formuła VAR jest sumą zmiennych kosztów przetwarzania oraz przezbrojenia zgodnych z centrum kosztowym zasobu (VAR = SETUP_VAR + WORK_VAR).  XXX oznacza identyfikację rodzaju kosztów.
Przykład: VAR.110
WORK.XXX Formuła WORK jest sumą stałych oraz zmiennych kosztów dla przetwarzania. (WORK=WORK_FIX + WORK_VAR). XXX oznacza identyfikację rodzaju kosztów.
W wycenie są uwzględniane koszty pracy zgodnie ze stawkami centrów kosztowych oraz koszty materiału.
Przykład: WORK.110Funkcja FIX jest dostępna tylko w przypadku wyboru w aplikacji Konfiguracja Controling → zakładka Ustawienia → pole Adapter rachunku kosztówInny Controlling
WORK_FIX.XXX Formuła WORK_FIX wyraża koszty stałe dla przetwarzania wyceniane według stawki kosztów dla centrum kosztowego zasobów. XXX oznacza identyfikację rodzaju kosztów.
Przykład: WORK_FIX.110Funkcja FIX jest dostępna tylko w przypadku wyboru w aplikacji Konfiguracja -> Controling -> zakładka Ustawienia -> pole Adapter rachunku kosztów -> Inny Controlling
WORK_VAR.XXX Formuła WORK_FIX wyraża koszty zmienne dla przetwarzania wyceniane według stawki kosztów dla centrum kosztowego zasobów. XXX oznacza identyfikację rodzaju kosztów.
Przykład: WORK_VAR.110

 

Funkcje wykorzystywane w kalkulacjach handlowych

Funkcja Opis
AVERAGEPRICE Podaje wartość ceny średniej. Jeśli wartość ceny średniej jest równa 0, wówczas jest ona automatycznie obliczana zgodnie z ustawieniami w polu Cena szacunkowa.
INVENTORYPRICE Podaje wartość ceny inwentaryzacyjnej pobieranej z widoku Rachunkowość z aplikacji Artykuły.
ITEM_TAX Podaje wartość stawki VAT zgodnie z danymi w widoku Rachunkowość w aplikacji Artykuły. Stawka VAT jest ustalana na podstawie klasyfikacji stawek VAT oraz klasyfikacji podatkowej partnera. W przypadku zdefiniowania klienta w kalkulacji handlowej dane stawki VAT są ustalane zgodnie z ustawieniami klienta.
Przykład: ID.100 + (ID.100 *.CALCULATION.ITEM_TAX) / 100)
LASTPRICE Podaje wartość ostatniej ceny. Jeśli wartość ostatniej ceny jest równa 0, wówczas jest ona automatycznie obliczana zgodnie z ustawieniami w polu Cena szacunkowa.
PURCHASEPRICEDIM Podaje wymiar ceny jako wartość liczbową. Stosowane jest następujące przypisanie:
Na sztukę = 1
Na 10 sztuk = 2
Na 100 sztuk = 3
Na 1000 sztuk = 4
Przykład:pow(10, CALCULATION.PURCHASEPRICEDIM) / 10
PURCHASEVALUE Podaje wymiar ceny zakupu zgodnie ze zdefiniowanym cennikiem lub danymi dostawcy. Wartość uwzględnia wymiar ceny, stopniowaną ilość, rabaty oraz dopłaty. Warunkiem uwzględnienia cennika zakupu jest zdefiniowanie dostawcy dla kalkulacji.
Przykład: CALCULATION.PURCHASEVALUE
SALESVALUE Podaje wymiar ceny sprzedaży zgodnie ze zdefiniowanym cennikiem lub danymi klienta. Wartość uwzględnia wymiar ceny, stopniowaną ilość, rabaty oraz dopłaty. Warunkiem uwzględnienia cennika sprzedaży jest zdefiniowanie klienta dla kalkulacji.
Przykład: CALCULATION.SALESVALUE
VALUATIONPRICE1 Podaje wartość pola Cena 1 pobranego z widoku Rachunkowość z aplikacji Artykuły.
VALUATIONPRICE2 Podaje wartość pola Cena 2 pobranego z widoku Rachunkowość z aplikacji Artykuły.
VALUATIONPRICE3 Podaje wartość pola Cena 3 pobranego z widoku Rachunkowość z aplikacji Artykuły.
VALUATIONPRICE4 Podaje wartość pola Cena 4 pobranego z widoku Rachunkowość z aplikacji Artykuły.
VALUATIONPRICE5 Podaje wartość pola Cena 5 pobranego z widoku Rachunkowość z aplikacji Artykuły.
Uwaga
Dla kalkulacji produktów powyższe funkcje przyjmą wartość 0.

Funkcje dla kalkulacji handlowych i produktowych.

Funkcja Opis
ITEM_PRICEDIMENSION Podaje wymiar ceny jako wartość liczbową. Stosowane jest następujące przypisanie:
Na sztukę = 1
Na 10 sztuk = 2
Na 100 sztuk = 3
Na 1000 sztuk = 4
Przykład:
pow(10, CALCULATION.ITEM_PRICEDIMENSION) / 10Dla kalkulacji handlowych podaje wymiar ceny z widoku Rachunkowość z aplikacji Artykuły.
COSTPERCENT Podaje koszt zakupu artykułu w wartości procentowej. Dane pobierane są z aplikacji Artykuły, widok Zakupy, pole Koszty zakupu (w %)..
Przykład: CALCULATION.COSTPERCENT
COSTAMOUNT Podaje koszt zakupu artykułu w wartości kwotowej. Dane pobierane są z aplikacji Artykuły, widok Zakupy.
Przykład: CALCULATION.COSTAMOUNT
MINMARGIN Podaje minimalną marżę w wartości procentowej. Dane pobierane są z aplikacji Artykuły, widok Sprzedaż, pole Marża pokrycia.
Przykład: CALCULATION.MINMARGIN
QUANTITY Podaje ilość zdefiniowaną w kalkulacji. Pozwala ona przykładowo na określenie rabatu lub dopłaty w zależności od ilości.
Przykład: ID.10 / CALCULATION.QUANTITY
SALESPRICEDIM Podaje wymiar ceny sprzedaży jako wartość liczbową. Stosowane jest następujące przypisanie:
Na sztukę = 1
Na 10 sztuk = 2
Na 100 sztuk = 3
Na 1000 sztuk = 4
Przykład:
pow(10, CALCULATION.PURCHASEPRICEDIM) / 10
SCONTOPERCENT1 Podaje procentową stopę wynikającą ze zdefiniowanego terminu płatności. Dane pobierane są z aplikacji Partnerzy, widok Rachunkowość. Warunkiem użycia funkcji jest zdefiniowanie klienta dla kalkulacji.

Przykład: CALCULATION.SCONTOPERCENT1

Wskazówka
Określenie ceny początkowej (CALCULATION.SALESVALUE, CALCULATION.PURCHASEVALUE) działa w taki sam sposób, jak określanie cen w zamówieniach sprzedaży lub zakupu. Symulację ustalania cen można przeprowadzić za pomocą aplikacji Symulacja cen sprzedaży oraz Symulacja cen zakupu.

Stałe matematyczne

Stała Opis
Math.E Liczba Eulera e (≈ 2,718281…)
Math.PI Stała PI (≈ 3,14159…)

Funkcje matematyczne

Funkcja Opis
round(x, y) Zaokrąglenie wartości x do y miejsc po przecinku
abs(x) Wartość absolutna
min(x, y) Minimum z dwóch wartości
max(x, y) Maximum z dwóch wartości
floor(x) Zaokrąglenie w dół do liczby całkowitej
ceil(x) Zaokrąglenie w górę do liczby całkowitej
ex(x) Liczba Eulera e (≈ 2,71828181…), do potęgi x
ln(x) Logarytm naturalny x
pow(x, y) x do potęgi y
sqrt(x) Pierwiastek x
cos(x) Cosinus x w radianach
acos(x) Arcus cosinus x w radianach
sin(x) Sinus x w radianach
asin(x) Arcus sinus x w radianach
tan(x) Tangens x w radianach
atan(x) Arcus tangens x w radianach
atan2(x, y) Zwraca wartość theta we współrzędnych biegunowych dla punktu (x, y) we współrzędnych kartezjańskich.
  toDegrees(x) Przeliczenie kąta x z radianów na stopnie
toRadians(x) Przeliczenie kąta x ze stopni na radiany

Operatory matematyczne

Stała Opis
+ Plus
Minus
* Mnożenie
/ Dzielenie
% Reszta

 

Przykład: 11/3=3, reszta 2

Warunek: 11%3, Wynik: 2

 

Nawiasy

Stała Opis
( Otwarcie nawiasu
) Zamknięcie nawiasu

 

Kalkulacja kosztów produkcji obcej

Koszty produkcji obcej zawarte w marszrucie oraz technologii produkcji mogą zostać uwzględnione w kalkulacji. Z uwagi na wykorzystanie zasobów zewnętrznych ich koszt nie jest uwzględniany. W kalkulacji jest używany artykuł produkcji obcej. Jego cena jest pobierana z cennika zakupu. Cena może również zostać zdefiniowana w aplikacji Artykuły lub na podstawie cennika dostawcy. W razie potrzeby dla kosztów produkcji zewnętrznej można zdefiniować osobną pozycję rachunku kosztów, którą należy również przypisać do konta.

Wielofirmowość

Tworzone schematy kalkulacji są przypisywane do organizacji będącej firmą główną. W przypadku użycia przycisku [Wybierz akcję] → [Aktualizuj cenę …] schematy kalkulacji są aktualizowane dla organizacji zakupu oraz organizacji sprzedaży.

Konfiguracja

Jeśli w aplikacji Konfiguracja → funkcja Kalkulacje → zakładka Ustawienia parametr:

 • Kalkulacje produktów jest aktywny, to pole Typ domyślnie przyjmuje wartość Kalkulacja produktu i nie jest możliwa jego edycja.
 • Kalkulacje handlowe jest aktywny to w polu Typ nie ma możliwości wyboru wartości Kalkulacja produktu.

Jeśli jest wykorzystywana aplikacja Comarch Financials Enterprise jako adapter kosztów to nie jest możliwe aktywowanie parametru Rachunek kosztów częściowych w aplikacji Konfiguracja → funkcja Controlling. Tym samym rozróżnienie kosztów na części stałe i zmienne jest niemożliwe.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Schematy kalkulacji istotna jest jednostka biznesowa com.cisag.app.costing.product.obj.CostCalculationRule, która należy do grupy jednostek com.cisag.app.costing.MasterData. Jest ona wykorzystywana m. in podczas:

 • nadawania uprawnień
 • ustawiania definicji aktywności
 • importowania lub eksportowania danych

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie do organizacji. Reguły zarządzania uprawnieniami opisane są w artykule Uprawnienia.

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Schematy kalkulacji nie istnieją żadne funkcje specjalne.

Przyporządkowania organizacji

Aplikacja Schematy kalkulacji będzie widoczna w menu użytkownika tylko wtedy, gdy jest on przyporządkowany do organizacji podpiętej przynajmniej do jednej z poniższych struktur organizacyjnych:

 • Rachunkowość

Cechy szczególne

Dla aplikacji Schematy kalkulacji nie istnieją żadne cechy szczególne.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Schematy kalkulacji nie jest udostępniona dla partnerów biznesowych.

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?