Typy relacji partnera

Partnerzy to osoby lub jednostki organizacyjne (firmy), powiązani ze sobą w firmach wewnętrznie lub zewnętrznie.

Relacje wewnętrzne pozwalają na określenie stosunków zachodzących w danej firmie pomiędzy pracownikami oraz pracownikami i pracodawcą.

Relacje zewnętrzne pozwalają na określenie stosunków zachodzących w danej firmie pomiędzy partnerami osobami spoza firmy.

Powyższe zależności występujące w przedsiębiorstwie można zdefiniować i skategoryzować w aplikacji Typy relacji partnera. Utworzenie powiazania i wybranego typu relacji pomiędzy partnerami odbywa się w aplikacji Partnerzy w widoku Relacje.

Uwaga
Typ relacji jest tworzony z perspektywy partnera, dla którego jest ona definiowana.

W systemie dostępne są predefiniowane typy relacji partnerskich:

Typ relacji

Oznaczenie

Klasyfikacja

Model relacji

Zależny od czasu

Employee

Pracodawca

Struktura organizacyjna

1:n

Tak

Enterprise

Przynależność do grupy przedsiębiorstw

Struktura organizacyjna

1:1

Nie

SuperiorOrganization

Organizacja nadrzędna

Struktura organizacyjna

1:1

Tak

Contact sales

Osoba kontaktowa ds. sprzedaży

Sprzedaż

1:n

Nie

DeliveryDocRecipient

Odbiorca dokumentu dostawy

Sprzedaż

1:1

Tak

Deliveryrecipient

Odbiorca dostawy

Sprzedaż

1:n

Tak

Freightcarrier

Spedytor

Sprzedaż

1:n

Nie

InvoiceDocRecipient

Odbiorca dokumentu faktury

Sprzedaż

1:n

Tak

Invoicerecipient

Odbiorca faktury

Sprzedaż

1:1

Tak

Paymentpartner

Płatnik

Sprzedaż

1:1

Tak

Salesrepresentative

Przedstawiciel handlowy

Sprzedaż

1:n

Tak

Contact purchase

Osoba kontaktowa ds. zakupów

Zakup

1:n

Nie

Deliverypartner

Partner dostawy

Zakup

1:n

Nie

Freightcarrier Pur

Spedytor zaopatrzenia

Zakup

1:n

Nie

InvoicingParty

Wystawca faktury

Zakup

1:n

Tak

Manufacturer

Przedstawiciel producenta

Zakup

1:n

Nie

Responsible

Pracownik odpowiedzialny

Ogólne

1:1

Nie

Contact

Osoba kontaktowa

Ogólne

1:n

Nie

LicenceContact

Osoba kontaktowa ds. licencji

Ogólne

1:1

Nie

OrgUnitMember

Przyporządkowana organizacja

Ogólne

1:1

Nie

Projektmanager

Kierownik projektu

Ogólne

1:1

Nie

Supportpartner

Obsługiwany partner

Ogólne

1:1

Nie

Supportcustomer

Obsługiwany klient

Ogólne

1:1

Nie

SupportContact

Osoba kontaktowa ds. wsparcia

Ogólne

1:1

Tak

W systemie można definiować dowolną liczbę typów relacji, które są definiowane zgodnie z przyszłym zastosowaniem wprowadzanego partnera.

Opis aplikacji

Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Aplikacja Typy relacji partnera

Nagłówek

W tym obszarze można wprowadzić kryteria wyszukiwania i przefiltrować listę za pomocą przycisku .

Dostępne pola wyszukiwania:

 • Typ relacji – nazwa/identyfikator danego typu relacji
 • Oznaczenie – dodatkowy opis stanowiący kryterium wyszukiwania
 • Klasyfikacja – należy wybrać dowolną lub wszystkie kombinacje możliwych klasyfikacji:
  • Struktura organizacyjna
  • Sprzedaż
  • Zakup
  • Ogólnie
  • Rachunkowość
  • Zasoby ludzkie
 • Ograniczony czasowo – należy wybrać czy wyszukiwany typ relacji jest zależny od czasu:
  • Tak
  • Nie
  • Ignoruj

Przykład
Niektóre typy relacji są tworzone w określonym przedziale czasowym. Nowy pracownik, nawiązując współprace z pracodawcą, dostaje umowę wstępną na określony czas, do systemu zostaje wprowadzona wiążąca go relacja z pracodawcą, która jest ograniczona czasowo.

 Obszar roboczy

W obszarze roboczym znajduję się tabela z dostępnymi typami relacji oraz edytor pozycji.

Aplikacja Typy relacji partnera z zaznaczonymi obszarami roboczymi: tabela i edytor pozycji

Obszar roboczy – tabela

W tabeli wyświetlane są jedynie pozycje spełniające kryteria wprowadzone w obszarze wyszukiwania.

Uwaga
Pola w tabeli z typami relacji partnera nie podlegają edycji i pełnią jedynie rolę informacyjną.

Tabela składa się z kolumn:

 • Typ relacji – nazwa typu relacji
 • Oznaczenie – dodatkowy opis
 • Klasyfikacja wybranego typu relacji
 • Ograniczony czasowo – informacja, czy wybrany typ relacji jest ograniczony czasowo

Obszar roboczy – edytor pozycji

Z poziomu edytora pozycji istnieje możliwość dodawania nowych typów relacji partnera za pomocą opcji:

 • [Dodaj] – pozwala na utworzenie nowego typu relacji
 • [Duplikuj] – pozwala na skopiowanie w trybie edycji istniejącego już typu relacji

Pola i parametry dostępne z poziomu edytora pozycji:

 • Typ relacji – unikalny identyfikator/nazwa typu relacji. Pole pozwala na wprowadzanie maksymalnie 40 znaków.
 • Oznaczenie – dodatkowy opis typu relacji
 • Klasyfikacja – pozwala na skategoryzowanie typu tworzonej relacji:
  • Struktura organizacyjna
  • Sprzedaż
  • Zakup
  • Ogólnie
  • Rachunkowość
  • Zasoby ludzkie
 • Ograniczony czasowo – po zaznaczeniu parametru wybrany typ relacji jest ograniczony czasowo
 • Model relacji – należy zdefiniować możliwości wykorzystania typów relacji za pomocą dostępnych opcji:
  • 1:n – możliwość tworzenia wielu relacji
  • 1:1 – opcja umożliwiająca tworzenie tylko jednej relacji między partnerami o tym samym typie
Uwaga
Aby istniała możliwość ustawienia relacji 1:1, parametr Kolejność powinien zostać odznaczony.
 • Utwórz automatycznie zastosowanie relacji – zaznaczenie parametru skutkuje wyświetlaniem informacji na karcie partnera o jego powiązaniu z innym partnerem. Informacja ta jest dostępna z poziomu aplikacji Partnerzy -> widok Relacje -> tabela Wykaz zastosowania. Tabela dostępna jest po wybraniu przycisku dostępnego w obszarze roboczym.
 • Kolejność – zaznaczenie parametru pozwala na zdefiniowanie kolejności w ramach danego typu relacji.
 • Typ relacji zastosowania – pole dostępne do edycji w przypadku gdy zaznaczony został parametr Utwórz automatycznie zastosowanie relacji. W polu należy wprowadzić typ relacji, który ma być użyty, gdy generowane są relacje zewnętrzne.
 • Kategoria partnera źródłowego – typ partnera niezbędny do zdefiniowania relacji tego typu:
  • Przedsiębiorstwo
  • Zakres działalności
  • Lokalizacja
  • Dział
  • Grupa
  • Pseudopartner
  • Osoba
  • Wszystkie (opcja domyślna)
 • Kategoria partnera docelowego – typ partnera niezbędny do zdefiniowania relacji tego typu:
  • Przedsiębiorstwo
  • Zakres działalności
  • Lokalizacja
  • Dział
  • Grupa
  • Pseudopartner
  • Osoba
  • Wszystkie (opcja domyślna)
 • Przynależność partnera źródłowego – pozwala na określenie przynależności partnera, dla którego określany jest typ relacji. Dostępne opcje:
  • Wewnętrzny
  • Zewnętrzny
  • Wszystkie (opcja domyślna)
 • Przynależność partnera docelowego – pozwala na określenie przynależności partnera, z którym tworzona jest relacja. Dostępne opcje:
  • Wewnętrzny
  • Zewnętrzny
  • Wszystkie (opcja domyślna)

Czy ten artykuł był pomocny?