Księgowość

image_print

Nowości

 1. Księgowość. Deklaracja IFT-2(10) oraz IFT-2R(10). Wprowadzono formularz IFT-2 – Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz IFT-2R – Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z wydrukami oraz wysyłką do systemu e Deklaracje. Deklaracja IFT-2/IFT-2R jest możliwa do złożenia za okres od 01.01.2022 roku. Do sporządzenia deklaracji IFT-2/IFT-2R konieczne jest pobranie modułu Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus lub Księga Podatkowa..
  .
  Zmiana w Konfiguracji

  Deklaracja IFT-2/IFT-2R jest dostępna dla wszystkich rodzajów księgowości w menu Księgowość/ CIT/ Deklaracje IFT-2/IFT-2R jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje w sekcji Podatnik składa deklaracje/odprowadza zaliczki z tytułu zaznaczono nową opcję IFT-2R. Parametr jest domyślnie zaznaczony zarówno w nowych firmach, jak i w firmach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu. Deklaracja IFT-2/IFT-2R składana jest do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie, w związku z tym w polu US (IFT 2R) domyślnie wskazany jest ten Urząd. Pole podlega edycji.
  W Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA/ IFT-2R dodano pole Imię oraz Nazwisko dla przedstawiciela IFT-2R. W przypadku nowych firm pola mogą zostać automatycznie uzupełnione na podstawie kreatora konfiguracji parametrów firmy, pojawiającego się podczas pierwszego logowania do nowej firmy. W przypadku firm zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu, przenoszone są dane przedstawiciela CIT/ PIT-4R.Lista deklaracji IFT-2/ IFT-2R
  Po przejściu do menu Księgowość/ CIT/ Deklaracje IFT-2/IFT-2R dostępna jest Lista deklaracji IFT-2/IFT-2R zawierająca kolumny:
  • Rok – rok, za który składana jest deklaracja.
  • Kontrahent – podmiot, dla którego składana jest deklaracja.
  • Wersja – wersja formularza deklaracji, zgodnie z którą wyliczona została deklaracja.
  • Korekta – oznaczenie, w jakim celu została sporządzona deklaracja (złożenie deklaracji lub korekta deklaracji).
  • Data obliczenia – data obliczenia deklaracji.
  • Status – status określający stan deklaracji (obliczona lub zamknięta).
  • e-Deklaracje – informacje dotyczące statusu e-Deklaracji.
  • Data wysłania – data wysłania deklaracji do systemu e-Deklaracje.
  • Okres od – początek okresu, za jaki składana jest deklaracja.
  • Okres do – koniec okresu, za jaki składana jest deklaracja.
  • Rodzaj – rodzaj deklaracji (IFT-2 lub IFT-2R).
 2. Lista deklaracji IFT-2/IFT-2R

  Istnieje możliwość wyświetlania listy deklaracji tylko za konkretny rok przez zaznaczenie parametru Rok i wybranie konkretnego roku.
  Przycisk Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje umożliwia wysłanie deklaracji IFT-2/IFT-2R do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego. Istnieje możliwość wysyłki deklaracji zarówno o statusie obliczona, jak i zatwierdzona. Podczas wysyłki deklaracji o statusie obliczona jest ona automatycznie zatwierdzana.
  Przycisk Odbierz UPO służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
  Istnieje możliwość dodania korekty deklaracji IFT-2/IFT-2R z poziomu listy deklaracji poprzez zaznaczenie deklaracji IFT-2/IFT-2R, a następnie naciśnięcie przycisku . Na dodanym w ten sposób formularzu automatycznie zaznaczana jest opcja korekta deklaracji, bez możliwości zmiany. Wszystkie dane kopiowane są z deklaracji pierwotnej, z możliwością ręcznej poprawy pól edytowalnych. Jeżeli poprzednia deklaracja IFT-2/IFT-2R za ten okres nie została zatwierdzona to podczas dodawania korekty deklaracja pierwotna jest automatycznie zatwierdzana.
  Przycisk Zmień umożliwia podgląd utworzonej wcześniej Deklaracji IFT-2/IFT-2R. Po rozwinięciu dodatkowego menu (czarna strzałka obok przycisku ) dostępna jest opcja Podgląd UPO umożliwiająca podgląd Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
  Przycisk umożliwia usunięcie deklaracji o statusie obliczona.

  Na liście deklaracji IFT-2/IFT-2R w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy dla deklaracji o statusie obliczona dostępna jest opcja Zablokuj deklarację, która umożliwia zmianę statusu podświetlonej deklaracji na zatwierdzona. Dla deklaracji o statusie zatwierdzona dostępna jest natomiast opcja Odblokuj deklarację, która umożliwia zmianę statusu deklaracji na obliczona (dla deklaracji niewysłanej do systemu e-Deklaracje oraz dla deklaracji wysłanej, do której odebrano UPO, jeżeli na formularzu operatora zaznaczono parametr Prawo do odblok. wysłanej e-Deklaracji).

  Z listy deklaracji IFT-2/IFT-2R dostępny jest wydruk formularza deklaracji IFT-2/IFT-2R wraz z załącznikami oraz wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru (w tym czarno biały).

  Do deklaracji IFT-2/IFT-2R nie jest tworzona płatność w Preliminarzu płatności. Deklaracja IFT-2/IFT-2R nie podlega również księgowaniu.

  Dodanie deklaracji IFT-2/IFT-2R
  Po rozwinięciu dodatkowego menu (czarna strzałka obok przycisku plusa) istnieje możliwość wybrania deklaracji IFT-2 lub deklaracji IFT-2R. Po naciśnięciu przycisku plusa domyślnie dodawany jest formularz deklaracji IFT-2R. Jeżeli użytkownik z menu rozwijalnego wybierze deklarację IFT-2 to kolejne naciśnięcie przycisku plusa dodaje formularz deklaracji IFT-2 Po wyborze deklaracji IFT-2/IFT-2R pojawia się okno z możliwością wskazania okresu, za jaki ma zostać dodana deklaracja, celu złożenia zeznania oraz podmiotu, dla którego ma zostać utworzona deklaracja.

  Dla rodzaju księgowości Księgowość kontowa istnieje możliwość wskazania okresu obrachunkowego, za jaki ma zostać dodana deklaracja IFT-2R.

  Dla rodzaju księgowości Księga podatkowa lub Ewidencja ryczałtowa istnieje możliwość wskazania zakresu dat, za jaki ma zostać dodana deklaracja IFT-2R. Możliwość wskazania zakresu dat, za jaki ma zostać dodana deklaracja IFT-2 jest dostępna niezależnie od rodzaju księgowości. Istnieje możliwość wskazania okresu krótszego niż rok kalendarzowy (w ramach tego samego roku kalendarzowego). Nie jest natomiast możliwe ustawienie okresu dłuższego niż rok kalendarzowy lub zakresu dat obejmującego daty z dwóch lat kalendarzowych.

  Jeżeli wybrany zostanie okres rozpoczynający się przed 1 stycznia 2022 r. to pojawi się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz deklaracji obowiązuje za okres od 01.01.2022.

  W polu dotyczącym celu złożenia formularza zaznaczana jest domyślnie opcja Złożenie zeznania, z możliwością zmiany na Korekta informacji.

  W oknie dodawania deklaracji IFT-2/IFT-2R należy wskazać podmiot, dla którego ma zostać utworzona deklaracja.

  Deklaracja IFT-2/IFT-2R jest tworzona po naciśnięciu przycisku .

  W momencie przeliczania/ edycji deklaracji IFT-2/IFT-2R w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe, na liście deklaracji IFT-2/IFT-2R w programie Comarch ERP Optima pojawia się okno z informacją: Dodawanie/ Trwa edycja deklaracji IFT-2/IFT-2R. Za chwilę otworzy się przygotowana deklaracja. Nie zamykaj tego okna przed zapisaniem deklaracji.

  Nie ma możliwości dodania drugiej deklaracji IFT-2/IFT-2R za ten sam okres dla danego kontrahenta, jeżeli nie zostanie ona oznaczona jako korekta. Dla rodzaju księgowości Księga podatkowa lub Ewidencja ryczałtowa daty deklaracji IFT-2/IFT-2R nie mogą się nakładać żadnym dniem z już istniejącą deklaracją.

  Nie jest możliwe oznaczenie pierwszej deklaracji IFT-2/IFT-2R w danym okresie jako korekty.

  Formularz deklaracji IFT-2/IFT-2R
  Formularz deklaracji IFT-2/IFT-2R otwierany jest w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Z programu Comarch ERP Optima przenoszone są następujące dane:

  • Identyfikator podatkowy NIP płatnika/podmiotu – pobierany z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy, nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
  • Okres, za który składana jest deklaracja – pobierany z okna dodawania deklaracji IFT-2/IFT-2R, nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
  • Urząd Skarbowy, do którego jest adresowana deklaracja – pobierany jest urząd wskazany w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje, podlega edycji na formularzu deklaracji.
  • Cel złożenia formularza (złożenie informacji, korekta informacji) – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
  • Rodzaj płatnika/podmiotu – pobierany z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA, IFT-2R, nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
  • Nazwa i adres płatnika/podmiotu – dane pobierane z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA, IFT-2R, podlegają edycji na formularzu deklaracji.
  • Nazwa, numer identyfikacyjny podatnika, adres siedziby – dane pobierane z karty kontrahenta, podlegają edycji na formularzu deklaracji.
  • Imię i nazwisko płatnika/podmiotu lub osób upoważnionych przez płatnika/podmiot – dane pobierane z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA, IFT-2R podlegają edycji na formularzu deklaracji.

  Kwoty na deklaracji IFT-2/IFT-2R użytkownik powinien uzupełnić ręcznie.

  Jeżeli na deklaracji IFT-2/IFT-2R nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól to podczas próby zapisania formularza wyświetlany jest komunikat: Niektóre pola nie zostały uzupełnione. Popraw błędy na formularzu.
  Z poziomu otwartego formularza deklaracji IFT-2/IFT-2R pod przyciskiem jest dostępny jej wydruk. Podgląd wydruku deklaracji IFT-2/IFT-2R jest dostępny pod przyciskiem .
  Podczas edycji deklaracji o statusie obliczona za pomocą przycisku następuje weryfikacja, czy zmianie uległy dane przeniesione automatycznie na formularz IFT-2/IFT-2R (np. adres firmy). W przypadku gdy dane te uległy zmianie pojawia się komunikat: Dane deklaracji zostały zmienione. Czy chcesz zaktualizować deklarację? Zaakceptowanie komunikatu powoduje aktualizację danych na deklaracji IFT-2/IFT-2R. Wybór opcji Nie skutkuje pozostawieniem na formularzu pierwotnie przeniesionych danych.

  Załącznik ORD-ZU
  Z poziomu formularza korekty deklaracji IFT-2/IFT-2R dostępne jest pole na wpisanie uzasadnienia przyczyny złożenia korekty (poz. 13 Treść uzasadnienia).

 3. Księgowość. Deklaracja CIT-8E. Umożliwiono dodanie deklaracji rocznej CIT-8E(4) z załącznikiem CIT EZ(3) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2023 wraz z jego wydrukiem oraz wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 4. Biuro Rachunkowe. Deklaracja roczna CIT-8. Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe udostępniono możliwość naliczania deklaracji rocznej CIT-8(33) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2023, wraz z możliwością podglądu w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe, zatwierdzania, wydruku, wysyłki do systemu e-Deklaracje, odbioru UPO oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera.
 5. Biuro Rachunkowe. Deklaracja IFT-2/IFT-2R. 
  • Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe udostępniono możliwość wysyłki deklaracji IFT-2 oraz IFT-2R do systemu e-Deklaracje wraz z opcją odbioru UPO oraz wydruku tych deklaracji.
  • W raportach: Dokumenty modyfikowane, Statusy e-Deklaracji, Wprowadzone dokumenty dodano informacje o deklaracjach IFT-2/IFT-2R(10).
 6. Biuro Rachunkowe. Deklaracja CIT-8E oraz CIT-10Z. Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe udostępniono możliwość wydruku deklaracji CIT-8E, CIT-10Z.
 7. Biuro Rachunkowe. Deklaracja CIT-8E – Raporty/Informacja dla Klientów. W raporcie Podatki do zapłaty dodano informację o kwocie płatności do deklaracji CIT-8E od wersji formularza 3. Dodatkowo informacja ta jest uwzględniona na wydruku Informacja dla Klientów.

Zmiany

 1.  Księgowość kontowa. Schematy księgowań. W schematach księgowych o typie Lista płac umożliwiono księgowanie za pomocą makr: @ZasilekOpod, @ZasilekNOpod następujących typów wypłaty:
  • Wyrówn. zas. macierz. (rodz. Za życiem),
  • Zasiłek macierz. (rodz. Za życiem) (n),
  • Zasiłek macierz. (rodz. Za życiem) (o),
  • Zasiłek macierzyński (rodz. Za życiem),
  • Wyrówn. zasiłku macierz. (rodz. 9 tyg.),
  • Zasiłek macierzyński (rodz. 9 tyg.),
  • Zasiłek macierzyński (rodz. 9 tyg.) (n),
  • Zasiłek macierzyński (rodz. 9 tyg.) (o).
 2. Księgowość kontowa. Z poziomu listy deklaracji CIT-8 udostępniono wydruki deklaracji CIT-8(33) wraz z załącznikami za rok 2023 oraz wydruk Korekta podatku/ Zestawienie dokumentów do korekty podatku.
 3. Księgowość. Po zmianie rodzaju księgowości w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry z Księgi podatkowej lub Księgowości kontowej na Ewidencję ryczałtową, w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-28 w polu Typ domyślnie zaznaczana jest opcja Gospodarcza.
 4. Księgowość. Zaktualizowano listę Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z Wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku, zaktualizowanym 5 lutego 2024 r.
 5. Rejestry VAT zakupu. W przypadku importu z KSeF na listę faktur zakupu faktury walutowej z naliczonym VAT, podczas przenoszenia takiej faktury do rejestru VAT, jeżeli na fakturze zaznaczono parametr MPP – podzielona płatność oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry odznaczono parametr Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie, pojawia się komunikat: Dokument jest wystawiony w walucie z naliczoną płatnością VAT w PLN. Aby wczytać dokument należy w Konfiguracji/ Firma/ Księgowość/ Parametry zaznaczyć parametr: Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie. Czy chcesz zmienić ustawienia tego parametru? Zaakceptowanie komunikatu powoduje zaznaczenie parametru w Konfiguracji i przeniesienie dokumentu do rejestru VAT. Wybór opcji Nie skutkuje tym, że faktura nie jest przenoszona do rejestru VAT.
 6. Deklaracja PIT-36(31). Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego służącego do wysyłki deklaracji PIT-36(31) do systemu e-Deklaracje.
 7. Import faktur z KSeF. Na dokumencie pobranym z KSeF w sekcji KSeF wyświetlana jest forma płatności pobrana z KSeF.

Poprawiono

 1. Deklaracja PIT-36(31). Umożliwiono wysyłkę deklaracji PIT-36(31) do systemu e-Deklaracje w przypadku gdy na deklaracji PIT-36 wybrano rozliczenie wspólnie z małżonkiem (w poz. 6 wskazana opcja nr 2), zaznaczono poz. 60 i uzupełniono kwotę w poz. 68 i/lub w poz. 70 i/lub w poz. 72.
 2. Księgowość. Poprawiono opis na wydruku noty odsetkowej na której wybrano odsetki od zaległości w transakcjach handlowych.
 3. Import faktur z KSeF. Poprawiono pobieranie z KSeF dokumentów wystawionych w innych systemach.

Czy ten artykuł był pomocny?