Płace i Kadry

image_print

Nowości

 1. Wskaźniki
  .
  Wartości obowiązujące od 1.01.2024
  .
  Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia
  – przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna): 7 767,85 zł.
  .
  Wartości obowiązujące od 1.03.2024
  .
  .Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia
  – przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 7 540,36 zł,
  – najniższa emerytura: 1 780,96 zł,
  – minimalne wynagrodzenie uczniów I roku: 603,23 zł,
  – minimalne wynagrodzenie uczniów II roku: 678,63 zł,
  – minimalne wynagrodzenie uczniów III roku: 754,04 zł,
  – młodociany – przyuczenie: 527,83 zł,
  – kwota wolna od potrąceń z zasiłków dla potrącenia alimentacyjnego: 764,62 zł,
  – kwota wolna od potrąceń z zasiłków dla potrącenia z innych tytułów: 1 261,64 zł..
  Wartości obowiązujące od 01.04.2024
  .
  Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia
  – wskaźnik waloryzacji: 107,60%..
  Podstawa prawna:

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 r. ( M.P. z 2024 poz. 82)
  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2023 r. (M.P z 2024, poz. 106 ).
  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2024 r. (M.P. z 2024 poz. 118).
 2. Opodatkowanie z małżonkiem/ samotny rodzic. Umożliwiono odnotowanie opodatkowania pracownika wspólnie z małżonkiem lub z dzieckiem. Na formularzu danych pracownika, na zakładce [2 Nr ident./podatki], w sekcji Dane podatkowe, zostały wprowadzone ustawienia dotyczące progów podatkowych z 3 opcjami: 
  • standardowe (domyślne ustawienie) – przy wyliczaniu zaliczki podatku uwzględniane są progi podatkowe zgodnie z ustawieniami w konfiguracji programu (Konfiguracja/ Program/ Stałe podatkowe). Nie można edytować progów z poziomu formularza pracownika.
  • opodatkowanie z małżonkiem/ samotny rodzic – należy zaznaczyć, jeżeli pracownik złożył płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody w sposób określony w art. 6 ust. 2 (wspólnie z małżonkiem) albo 4d (wspólnie z dzieckiem) ustawy. W wypłacie, w której naliczane są elementy mające ustawioną opcję ‘naliczać wg progów’ zaliczka podatku jest wyliczana według pierwszego progu podatkowego ustawionego w konfiguracji programu, niezależnie od kwoty dochodu.
   Dodatkowo zaznaczenie parametru uaktywnia nowy parametr Stosować dodatkową ulgę podatkową w przypadku opodatkowania z małżonkiem/dzieckiem, który należy zaznaczyć jeśli pracownik oświadczył, że jego dochody w danym roku nie przekroczą 120 000 zł. Przy zaznaczonym parametrze, podczas naliczania zaliczki podatku jest uwzględniana ulga podatkowa ustawiona na formularzu pracownika oraz dodatkowa ulga w wysokości 1/12 kwoty rocznej, czyli 300 zł.
  • indywidualne – przy wyliczaniu zaliczki podatku uwzględniane są progi podatkowe ustawione na formularzu danych pracownika. Użytkownik może modyfikować tabelę z progami podatkowymi.
  Podczas aktualizacji bazy danych do wersji 2024.3.1, jeżeli pracownik miał wcześniej odznaczony parametr Standardowe progi, automatycznie zaznacza się parametr indywidualnie i przenoszą się zmienione progi podatkowe.
  Składka zdrowotna. Podczas ustalania hipotetycznej zaliczki podatku, naliczanej według zasad z 31.12.2021 r., która służy do ograniczania składki zdrowotnej, w przypadku zaznaczenia w danych pracownika parametru opodatkowanie z małżonkiem/samotny rodzic, do wyliczeń przyjmowany jest procent podatku z pierwszego progu podatkowego, ustawionego w konfiguracji firmy, obowiązującego na dzień 31.12.2021, czyli 17%. W przypadku gdy pracownik ma zaznaczony parametr Stosować dodatkową ulgę podatkową w przypadku opodatkowania z małżonkiem/dzieckiem, do wyliczenia hipotetycznej zaliczki podatku uwzględniana jest dodatkowa ulga.
 3. Nieobecności. Wprowadzono nowe typy nieobecności.
  • Dni wolne na poszukiwanie pracy. Nieobecność służy do odnotowania zwolnienia na poszukiwanie pracy (art. 37 kodeksu pracy). Nieobecność pomniejsza wynagrodzenie zasadnicze oraz czas pracy pracownika. Po odnotowaniu pracownikowi nowej nieobecności, w wypłacie zostanie naliczony składnik ‘Wynagr. za wolne na poszukiwanie pracy’, wyliczony jak urlop okolicznościowy.
  • Dni wolne z tyt. krwiodawstwa. Nieobecność służy do odnotowania zwolnienia z pracy związanego z oddawaniem krwi przez pracownika. Nieobecność pomniejsza wynagrodzenie zasadnicze oraz czas pracy pracownika. Po odnotowaniu pracownikowi nowej nieobecności, w wypłacie zostanie naliczony nowy składnik ‘Wynagr. za wolne z tyt. krwiodawstwa’, wyliczony jak urlop okolicznościowy.
 4. Typy wypłat. Wprowadzono nowe elementy wynagrodzenia: 
  • Karnet sportowy (bez ZUS). Składnik opodatkowany, nie wpływa na kwotę wypłaty. Dodatek umożliwia naliczenie w wypłacie pracownika zaliczki podatku od części odpłatności za karnet sportowy, finansowanej przez pracodawcę.
  • Karnet sportowy (potrącenie). Potrącenie kwotowe, nieopodatkowane i nieoskładkowane, wpływające na kwotę wypłaty. Składnik umożliwia potrącenie w wypłacie pracownika odpłatności za karnet sportowy, finansowanego przez pracownika.
  • Karnet sportowy (z ZUS). Składnik opodatkowany i oskładkowany, nie wpływa na kwotę wypłaty. Dodatek umożliwia naliczenie w wypłacie pracownika zaliczki podatku i składek ZUS od części odpłatności za karnet sportowy, finansowanej przez pracodawcę.
  • Opieka medyczna (bez ZUS). Składnik opodatkowany, nie wpływa na kwotę wypłaty, umożliwiający naliczenie w wypłacie pracownika zaliczki podatku od części opłaty za opiekę medyczną, finansowanej przez pracodawcę.
  • Opieka medyczna (potrącenie). Potrącenie kwotowe, nieopodatkowane i nieoskładkowane, wpływające na kwotę wypłaty. Składnik umożliwia potrącenie w wypłacie pracownika opłaty za opiekę medyczną, finansowaną przez pracownika.
  • Opieka medyczna (z ZUS). Składnik opodatkowany i oskładkowany, nie wpływa na kwotę wypłaty. Dodatek umożliwia naliczenie w wypłacie pracownika zaliczki podatku i składek ZUS od części opłaty za opiekę medyczną, finansowanej przez pracodawcę.
  • Zwrot kosztów kierowcy (sanitariaty). Składnik umożliwiający obsługę należności stanowiących zwrot kosztów poniesionych przez kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Na formularzu typu wypłaty, na zakładce [3 Szczegółowe] jest zaznaczony parametr Zwrot kosztów dla pracownika – kierowcy.
  • Potrącenie alimentacyjne. Potrącenie nieopodatkowane i nieoskładkowane, wpływające na kwotę wypłaty. Składnik umożliwiający potrącenie w wypłacie pracownika kwoty zajęcia alimentacyjnego. W module Płace i Kadry Plus składnik jest przypięty do grupy ograniczeń potrąceń ‘Grupa potrąceń alimentacyjnych’, na zakładce [2 Dodatkowe], w sekcji Potrącenia podlegające ograniczeniu.
  • Potrącenie komornicze. Potrącenie nieopodatkowane i nieoskładkowane, wpływające na kwotę wypłaty. Składnik umożliwiający potrącenie w wypłacie pracownika kwoty zajęcia komorniczego. W module Płace i Kadry Plus składnik przypięty do grupy ograniczeń potrąceń ‘Grupa potrąceń z innych tytułów’, na zakładce [2 Dodatkowe], w sekcji Potrącenia podlegające ograniczeniu.
  Ustawienia dodatków mogą być modyfikowane przez Użytkownika z poziomu Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Typy wypłat.
  Podczas aktualizacji programu do wersji 2024.3.1, gdy w konfiguracji firmy istnieje własny dodatek o takiej samej nazwie jak nowe standardowe składniki, to do jego nazwy dodawany jest numer.
 5. PIT-11. Z poziomu okna Deklaracje PIT pracowników umożliwiono seryjne podpisanie deklaracji podpisem niekwalifikowanym.
 6. Wydruk ZUS DRA. Umożliwiono wydruk deklaracji ZUS DRA wysyłanej bezpośrednio do ZUS.
  Na formularzu deklaracji ZUS dodano przycisk ‘Drukuj’ i ‘Podgląd’ . W celu wygenerowania wydruku, na formularzu deklaracji należy przejść na zakładkę [4 Dokumenty] i otworzyć formularz naliczonej deklaracji.

Zmiany

 1. Podstawa urlopu wypoczynkowego/ ekwiwalentu. Wprowadzono zmiany w sposobie wliczania do podstawy wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego/ekwiwalentu dopłat do nadgodzin, w przypadku zmiany miesięcznego okresu rozliczeniowego na wielomiesięczny i odwrotnie.
  Podczas naliczania podstawy wynagrodzenia za czas urlopu/ekwiwalentu, w elementach zmiennych przysługujących za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, uwzględniane są elementy wypłaty: ‘Dopłata do nadgodzin 50%’, ‘Dopłata do nadgodzin 100%’, ‘Dopłata do nadgodzin średniotygodniowych 100%’, jeśli były wypłacone za okres miesięczny. Jeśli dopłaty zostały naliczone za dłuższe okresy niż miesiąc, to nie są uwzględniane.
  W podstawie ekwiwalentu jako elementy okresowe uwzględniane są elementy wypłaty: ‘Dopłata do nadgodzin 50%’, ‘Dopłata do nadgodzin 100%’, ‘Dopłata do nadgodzin średniotygodniowych 100%’, jeśli były wypłacone za okresy dłuższe niż miesiąc. Jeśli były wypłacone za okresy miesięczne to zostaną uwzględnione w elementach zmiennych przysługujących za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc.
 2. Typy wypłat. W nowych bazach, w konfiguracji składników ‘Ekwiwalent z tytułu pracy zdalnej’ i ‘Ryczałt z tytułu pracy zdalnej’, na zakładce [3 Szczegółowe] został zaznaczony parametr Wliczaj do wynagrodzenia na deklaracji PFRON.
 3. Grupy ograniczeń potrąceń. Zablokowano możliwość usuwania standardowych grup ograniczeń potrąceń.
 4. Deklaracja ZUS RUD. Zmieniono ikonę 'Eksport do programu Płatnik’ na ‘Eksport do PUE ZUS’.
 5. Import e-zwolnień. Zablokowano import e-zwolnienia będącego zwolnieniem chorobowym/zasiłkiem opiekuńczym obejmującym okres, na który wprowadzono nieobecność ‘Urlop bezpłatny (111)/służba wojskowa’ oraz ‘Urlop bezpłatny (młodociany)’.

Poprawiono

 1. Deklaracje ZUS. 
  • Nie tworzył się zerowy raport RCA dla nowo zatrudnionego pracowników za miesiąc, w którym pracownik został zatrudniony na etat, jeśli w tym samym miesiącu miał wypłacone wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za poprzedni miesiąc. Działanie poprawiono.
  • Nie tworzył się zerowy raport RCA dla pracownika zwolnionego i ponownie zatrudnionego w kolejnym miesiącu (bez miesięcznej przerwy), gdy w miesiącu deklaracji powinny utworzyć się 2 raporty – jeden z kodem 3000 oraz 0110. Działanie poprawiono.
  • Nie można było naliczyć deklaracji ZUS DRA, gdy w bazie była zapisana lista płac z niepoprawnym rokiem deklaracji: '0′. Działanie poprawiono.
  • W przypadku gdy zablokowano deklarację DRA, opcja Wyślij bezpośrednio do ZUS była nieaktywna. Po zmianach opcja jest aktywna, i w momencie gdy Użytkownik ją wybiera, pojawia się komunikat o treści: Deklaracja została zablokowana przed zmianami. Aby przygotować deklarację do wysyłki bezpośrednio do ZUS należy ją odblokować.
  • Po usunięciu raportów ZUS RCA za prawie wszystkich pracowników po zapisywaniu formularza dodawana była pusta pozycja. Działanie poprawiono.
  • Na formularzu deklaracji ZUS DRA niektóre numery REGON były weryfikowane jako niepoprawne. Działanie poprawiono.
 2. Deklaracja PIT-11.
  • W przypadku gdy podczas naliczania seryjnie deklaracji PIT-11 uzupełniono stanowisko osoby odpowiedzialnej za naliczenie, po wejściu do deklaracji pojawiał się nadmiarowy komunikat dotyczący zmienionych danych. Działanie poprawiono.
  • Poprawiono wyliczanie na deklaracji PIT-11 dochodu, gdy przekroczono limit zwolnienia z PIT w trakcie roku i nadwyżka była wykazywana w sekcji E.
  • Poprawiono wysyłkę seryjną deklaracji PIT-11 gdy ustawiono własną nazwę pliku.
 3. Wynagrodzenie za czas pracy w strefach. Poprawiono naliczanie wynagrodzenia zasadniczego w przypadku, gdy zmieniono strefy w planie pracy w poprzednich miesiącach, za które naliczono wypłaty i rozliczenie następuje w kolejnym miesiącu z opcją Mies. wstecz.
 4. Naliczanie wypłat.
  • Nie można było naliczyć wypłaty pracownika, który miał naliczoną w poprzednich latach zaliczkę/pożyczkę i nie została ona w całości spłacona w poprzednich wypłatach. W momencie naliczenia pojawiał się komunikat: Nie można naliczyć wypłaty. Element nie został znaleziony. Prawdopodobnie został usunięty. Działanie poprawiono.
  • Jeśli w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr Licz wynagrodzenie zasadn./mies. wg normy art. 130 k.p. w miesiącu zatrudnienia/zwolnienia, nie można było naliczyć wypłaty etatowej pracownika, który został zatrudniony w trakcie miesiąca na etat, a przez pozostałą część miesiąca był na zleceniu. Działanie poprawiono.
  • Poprawiono wyliczanie podstawy składek społecznych dla pracowników objętych pakietem mobilności. W niektórych sytuacjach podstawa była zaniżana, jeśli był wypłacany składnik, który nie stanowił podstawy składek ZUS.
  • Jeśli w wypłacie rozliczanej zgodnie z pakietem mobilności był naliczony składnik opodatkowany i oskładkowany oraz składnik opodatkowany, od którego nalicza się tylko składka zdrowotna (np. wynagrodzenie za czas choroby), to składka zdrowotna była zaniżona. Działanie poprawiono.
  • Jeśli pracownik rozliczany zgodnie z pakietem mobilności, w tym samym miesiącu deklaracji miał naliczone dwie wypłaty i w pierwszej etatowej był naliczony składnik z zaznaczonym parametrem Zwrot kosztów dla pracownika – kierowcy, a w drugiej był naliczany dodatek nieopodatkowany i nieozusowany, to niepotrzebnie naliczała się składka zdrowotna (przy braku podstawy do ubezpieczenia zdrowotnego). Działanie poprawiono.
  • W niektórych przypadkach, jeżeli pracownik rozliczany zgodnie z pakietem mobilności, w tym samym miesiącu deklaracji miał naliczone dwie wypłaty i pierwszej był naliczony składnik z zaznaczonym parametrem Zwrot kosztów dla pracownika – kierowcy to w drugiej, nie była wykazywana podstawa składek społecznych.
  • W wypłacie umowy rozliczanej zgodnie z pakietem mobilności, korekta ulgi podatkowej powodowała niepoprawne pomniejszenie podstawy podatku o składki ZUS. Działanie poprawiono.
  • Kwota elementu ‘Wynagr. za czas zwol. (siła wyższa)’ była wykazywana podwójnie, w wypłacie na zakładce [3 Podatki], w polu Suma elementów opodatkowanych. Zaliczka podatku była wyliczana prawidłowo. Działanie poprawiono.
  • Jeżeli dodatek z zaznaczonym parametrem Wliczaj do limitu zwolnienia z opodatkowania ZFŚS był dodawany ręcznie w wypłacie za 2023 r. naliczonej w 2024 r., to był uwzględniany limit zwolnienia z podatku obowiązujący w 2023 r. Działanie poprawiono.
  • W niektórych przypadkach, gdy w wypłacie był naliczany dodatek zdefiniowany algorytmem 12, w którym we wzorze została użyta funkcja CzasNormaGodz i pracownik miał wprowadzoną nieobecność na dni wolne/świąteczne, niepotrzebnie naliczał się składnik ‘Dopłata do nadgodzin 100%’. Działanie poprawiono.
  • W przypadku, gdy firma wypłaca wynagrodzenie zasadnicze na koniec miesiąca, a premię w kolejnym miesiącu, w niektórych sytuacjach w podstawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop liczonej ze średniej według daty wypłaty uwzględniane były elementy z dwóch miesięcy zamiast trzech. Działanie poprawiono.
 5. Nadgodziny. Poprawiono wyliczenie normy kodeksowej wynikającej z art. 130 k.p. za grudzień 2023 r., w przypadku ustawienia w kalendarzu 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego i zaznaczenia parametru Dopłaty do nadgodzin liczone zgodnie z normą k.p. art. 130.
 6. Dodatek-rozliczenie wstecz. W sytuacji gdy w wypłacie było rozliczenie nieobecności z poprzedniego miesiąca, dodatek nie wpływający na wypłatę, pomniejszany za czas nieobecności, z odznaczonym parametrem Korygowana, naliczał się za okres poprzedniego miesiąca na kwotę ujemną. Działanie poprawiono.
 7. Pracownik wieloetatowy. W przypadku gdy na etacie dodatkowym zaznaczono parametr Etat podstawowy dla pracownika zatrud. na wielu etatach, nie można było potem edytować żadnego formularza danych kadrowych pracownika wieloetatowego. Działanie poprawiono.
 8. Umowa zlecenie. W przypadku rozliczenia czasu pracy według obecności, podczas naliczania wypłaty uwzględniany był czas pracy wprowadzony na planie pracy. Działanie poprawiono.
 9. Nieobecność Urlop szkoleniowy. Przywrócono w programie typ nieobecności „Urlop szkoleniowy”.
 10. Urlop na żądanie. Poprawiono przeliczanie limitu urlopu na żądanie, w przypadku wprowadzania zmian na planie pracy po wprowadzeniu urlopu.
 11. Pożyczka PKZP. Poprawiono zapisywanie ustawień harmonogramu spłaty pożyczek dotyczących odsetek.
 12. Kalkulator wynagrodzeń. 
  • przy wyliczeniu wynagrodzenia nie był uwzględniany podatek od składek PPK finansowanych przez pracodawcę. Działanie poprawiono.
  • Poprawiono wyliczenie podatku i składki zdrowotnej pracownika zgłoszonego do PPK z ustawionymi 50% KUP.
 13. Import czasu pracy z arkusza Excel. Poprawiono import zestawień czasu pracy za pojedyncze dni.
 14. Import danych z Comarch ERP Migrator. 
  • Poprawiono import z arkusza ‘Historia etatu’ do zapisów historycznych pracownika, gdy nie uzupełniono stanowiska w arkuszu ‘Historia etatu’, ‘Dane kadrowe’ lub w programie, na formularzu pracownika.
  • Jeżeli w arkuszu ‘Bilans ZUS’, w polu ‘Pozycja_PIT’ na końcu była spacja, do programu importowały się dane do nieodpowiedniego BO ZUS. Działanie poprawiono.
  • Pozycja ‘PIT_11_Opodat_26_lat_zlec’ importowała się jako ‘BO ZUS nieopodatkowane’ zamiast ‘BO ZUS opod. do 26 lat zlecenie PIT-11’. Działanie poprawiono.
 15. Wydruk Limity nieobecności. Nie można było wykonać wydruku przy zaznaczonym parametrze Uwzględniać urlop wykorzystany tylko do podanego dnia, gdy pracownik miał w limicie urlopowym powyżej 100 godzin urlopu z przeniesienia za poprzedni rok. Działanie poprawiono.

Czy ten artykuł był pomocny?