Kurier DHL Express

Konfiguracja kuriera DHL Express

W celu aktywacji kuriera DHL konieczne jest uzupełnienie jego danych dostępowych do środowiska testowego lub produkcyjnego, które można uzyskać na stronie kuriera: MyDHL API dla kuriera DHL Express.

Okno edycji danych logowania

Szablon spedycji dla kuriera DHL Express

Na szablonie spedycji dostępne są następujące pola:

 • Nazwa szablonu Szybka paczka DHL Express
 • Rodzaj usługi – możliwość wyboru z listy rozwijanej rodzaju usługi: Transport drogowy ESU, Transport lotniczy ECX
 • Domyślny rodzaj paczki – Standardowa paczka bez możliwości zmiany
 • Kraj odbioru – możliwość wyboru z listy rozwijanej jednego z krajów UE
 • Zawartość przesyłki – umożliwia przekazanie kurierowi opisu zawartości danej paczki. Dostępne są opcje:
  • Numer dokumentu źródłowego – po zaznaczeniu parametru w polu Zawartość przesyłki zostanie uzupełniony numer dokumentu na podstawie którego utworzono zlecenie
  • Numer dokumentów powiązanych – po zaznaczeniu parametru w polu Zawartość przesyłki zostaną uzupełnione numery dokumentów powiązanych z dokumentem na podstawie którego utworzono zlecenie
  • Zadeklarowana zawartość – po zaznaczeniu parametru należy wpisać informację o domyślnej zawartości
Uwaga
DHL Express sugeruje wprowadzenie zawartości w języku polskim oraz angielskim.
 • Zlecenie odbioru – możliwość wyboru stałego odbioru paczki przez kuriera (wg ustalonego zakresu godzinowego) lub opcji: zamówienie kuriera
 • Ubezpieczenie przesyłki – należy wskazać stałą wartość dla określonej waluty lub zaznaczyć, aby wartość była pobierana z dokumentu źródłowego, na podstawie którego utworzone zostało ZNP. Jeżeli wybrana została stała wartość, zostanie ona przeniesiona na zlecenie niezależnie od sposobu jego utworzenia. W przypadku, gdy parametr zostanie odznaczony, to na ZNP tworzonych:
  • na podstawie dokumentów z zewnętrznych systemów, jako wartość ubezpieczenia zostanie uzupełniona wartość brutto dokumentu lub w przypadku braku jej przekazania – wartość uzupełniona w parametrze Ubezpieczenie przesyłki,
  • ręcznie w aplikacji, jako wartość ubezpieczenia podpowiadana jest wartość określona w parametrze niezależnie od wskazania Stała wartość/Wartość z dokumentu źródłowego.
 • MPK (miejsce powstawania kosztów) – wykorzystywane w niektórych firmach w procesie rozliczania paczek:
  • Wartość z dokumentu źródłowego
  • Stała wartość
 • Wymiary i wagi przesyłek– sekcja umożliwia wprowadzenie wag paczek oraz ich wymiarów. Oznaczenie parametru Domyślne wymiary podpowiada maksymalne wymiary dopuszczalne przez kuriera dla danego rodzaju paczki.
 • Usługi dodatkowe – pozwala na wybór usługi dodatkowej – Doręczenie w sobotę

Zlecenie nadania przesyłki

Zlecenie nadania przesyłki
 • Dane odbiorcy – dane osobowe oraz adresowe odbiorcy, pola obligatoryjne do zarejestrowania nowego zlecenia. W przypadku tworzenia ZNP na podstawie dokumentu źródłowego, pola te zostają automatycznie uzupełnione danymi ze wskazanego dokumentu.
 • Dane nabywcy – dane osobowe oraz adresowe nadawcy, domyślnie uzupełniane na podstawie informacji podanych z poziomu Ustawienia → Ogólne → Dane nadawcy. W polu kraj ustawiana jest automatycznie Polska bez możliwości zmiany.

Do zapisu ZNP konieczne jest uzupełnienie:

 • nazwy odbiorcy i nadawcy
 • adresu odbiorcy i nadawcy: ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość
 • kraju odbiorcy
 • osób kontaktowych oraz ich danych kontaktowych: telefonu oraz e-maila

Kolejna część formularza domyślnie uzupełniana jest wartościami zdefiniowanym na szablonie spedycji wybranym na nagłówku zlecenia, z możliwością zmiany przez operatora. Zawiera takie informacje jak:

 • Szczegóły odbioru – sekcja zawiera pole Rodzaj usługi z opcjami: Transport drogowy ESU, Transport lotniczy ECX
 • Szczegóły przesyłki – prezentuje szczegółowe informacji dotyczących zlecenia oraz umożliwia określenie daty nadania czy ubezpieczania przesyłki. Pole Typ przesyłki ustawiane jest automatycznie na podstawie kraju nadawcy i odbiorcy bez możliwości zmiany.
 • Paczki – sekcja umożlwiająca określenie takich informacji jak: rodzaj oraz ilość paczek, ich waga oraz wymiary
Uwaga
Maksymalna ilość paczek na jednym zleceniu wynosi 50.

Dla każdej z paczek prezentowane są pola:

 • Zawartość – informacje o zawartości przygotowanej paczki. Pole uzupełniane zgodnie z parametrem Zawartość przesyłki ustawionym na szablonie z możliwością modyfikacji na ZNP lub przekazywana z systemu zewnętrznego
 • Uwagi – dodatkowe informacje o przesyłce, które mogą być przenoszone na wydruk etykiety w zależności od specyfiki kuriera (np. informacje dotyczące działanie podczas nieobecności adresata czy dodatkowe wskazówki dotyczące miejsca dostarczenia przesyłki)

Usługi dodatkowe – możliwość wyboru opcji dodatkowej jaką oferuje kurier: Doręczenie w sobotę. Możliwość wyboru tej opcji jest uzależniona od rodzaju usługi, wielkości paczki oraz kraju odbiorcy. W przypadku, gdy nie zostaną spełnione wymagania kuriera, serwis kuriera zwróci dedykowany komunikat o niedostępności usługi.

 

Realizacja ZNP

Po zapisaniu danego zlecenia, kolejnym krokiem jest jego rejestracja lub rejestracja i zamówienie kuriera.

Rejestrację zlecenia u kuriera można wykonać z poziomu:

 • otwartego formularza ZNP
 • listy zleceń – zaznaczając jedno lub wiele ZNP będących w stanie Zapisany i wybierając dedykowany przycisk w menu nad listą
 • wskazaniu na liście ZNP w stanie Zapisany, po wybraniu przycisku trzykropka

Po przejściu walidacji parametrów przesyłki w aplikacji kuriera, zostaje nadany numer listu przewozowego oraz udostępniona możliwość drukowania etykiet.

Rejestracja zostanie przerwana stosownym komunikatem, jeżeli:

 • zlecenie znajduje się w niepoprawnym statusie
 • wystąpi błąd wykonania operacji po stronie aplikacji kuriera
 • niepoprawnie skonfigurowano parametry dostępu do aplikacji kuriera
 • na zleceniu nie ma uzupełnionych wymaganych pól

Po zarejestrowaniu wysyłki u kuriera z poziomu okna ZNP wyświetlone jest okno Potwierdzenie wysyłki, prezentujące takie informacje jak: numer zlecenia, typ i status przesyłki, numer listu przewozowego (podlinkowany do linku śledzenia), rodzaj usługi oraz informacje, kto pokrywa koszty przesyłki.

Dane wyświetlane w potwierdzeniu mogą różnić się w zależności od informacji zwracanych z serwisu kuriera. Dla zleceń wielopaczkowych, w polu Nr listu przewozowego prezentowany jest zawsze numer listu pierwszej paczki.

W sekcji Dokumenty wysyłki, użytkownik ma możliwość wyświetlenia danych Etykiet wraz z dedykowanym numerem zlecenia.

W przypadku, gdy na potwierdzeniu wysyłki dostępnych jest kilka etykiet, wybranie przycisku [Drukuj wszystkie] uruchamia wydruk wszystkich etykiet w formacie PDF.

 • Zarejestruj u kuriera – w przypadku kuriera DHL wyświetlone zostaje okno Termin przyjazdu kuriera z możliwością wskazania daty i godziny jego przyjazdu. Domyślnie data operacji ustawiana jest jako:
  • data nadania zlecenia, w przypadku zamawiania kuriera dla jednego zlecenia i gdy wybrana na zleceniu data nadania jest datą bieżącą lub przyszłą,
  • data bieżąca, w przypadku zamawiania kuriera dla wielu zleceń lub dla zlecenia, którego data nadania jest z przeszłości,
  • kolejny dzień, w przypadku, gdy zamówienie kuriera wykonywane jest po godzinie, w której dla wybranego na zleceniu kuriera możliwy jest odbiór przesyłek.
Uwaga
Wybranie daty przyjazdu kuriera innej niż data nadania na zleceniu spowoduje aktualizacje daty nadania na zleceniu.

 

Uwaga
Jeżeli na szablonie DHL Express zaznaczony został parametr Stały odbiór, to wybranie przycisku Zarejestruj u kuriera / Zarejestruj i zamów kuriera wyświetlone zostanie dedykowane ostrzeżenie: „Dla kuriera DHL Ekspress istnieje podpisana umowa stałego odbioru. Czy chcesz mimo to zamówić przyjazd kuriera?„:
 • Zarejestruj i zamów kuriera – opcja łącząca dwie opisane wyżej operacje.

Kolejnymi krokami realizacji ZNP są:

Okno generowania protokołu odbioru
Uwaga
Przewoźnik DHL Express umożliwia usuwanie i anulowanie już zleconego zlecenia. W przypadku konieczności anulowania zleconego ZNP, nad listą zleceń po zaznaczeniu zlecenia na tego kuriera, dostępny jest przycisk Anuluj.

Czy ten artykuł był pomocny?