Kurier Ambro Express

Konfiguracja kuriera Ambro Express

W celu aktywacji kuriera Ambro Express konieczne jest uzupełnienie jego danych dostępowych do środowiska testowego lub produkcyjnego, które można uzyskać na stronie kuriera:  API Ambro Express.

Okno edycji danych logowania

Szablon spedycji dla kuriera Ambro Express

 

Szablon spedycji Ambro Express

Na szablonie spedycji dostępne są następujące pola:

 • Nazwa szablonuSzybka paczka Ambro Express
 • Domyślny rodzaj usługi – możliwość wyboru z listy rozwijanej rodzaju usługi: Kurierska lub Meble
 • Domyślny rodzaj paczki – dostępne wartości determinuje wybrany rodzaj usługi:
  • dla usługi Kurierska dostępne są opcje: Standardowa paczka, Paleta, Dłużyca, Gabaryt 20
  • dla usługi Meble prezentowany jest rodzaj Meble, bez możliwości zmiany
 • Zawartość przesyłki – pozwala na przekazanie kurierowi opisu zawartości danej paczki. Dostępne są opcje:
  • Numer dokumentu źródłowego – po zaznaczeniu parametru w polu Zawartość przesyłki zostanie uzupełniony numer dokumentu na podstawie którego utworzono zlecenie
  • Numer dokumentów powiązanych – po zaznaczeniu parametru w polu Zawartość przesyłki zostaną uzupełnione numery dokumentów powiązanych z dokumentem na podstawie którego utworzono zlecenie
  • Zdeklarowana zawartość – po zaznaczeniu parametru należy wpisać informację o domyślnej zawartości

 • Zlecenie odbioru – umożliwia wybór stałego odbioru paczki przez kuriera (wg ustalonego zakresu godzinowego) lub opcji: zamówienie kuriera
 • Ubezpieczenie przesyłki – należy wskazać stałą wartość w PLN określonej waluty lub zaznaczyć, aby wartość była pobierana z dokumentu źródłowego, na podstawie którego utworzone zostało ZNP. Jeżeli wybrana została stała wartość, zostanie ona przeniesiona na zlecenie niezależnie od sposobu jego utworzenia. W przypadku, gdy parametr zostanie odznaczony, to na ZNP tworzonych:
  • na podstawie dokumentów z zewnętrznych systemów, jako wartość ubezpieczenia zostanie uzupełniona wartość brutto dokumentu lub w przypadku braku jej przekazania – wartość uzupełniona w parametrze Ubezpieczenie przesyłki,
  • ręcznie w aplikacji, jako wartość ubezpieczenia podpowiadana jest wartość określona w parametrze niezależnie od wskazania Stała wartość/Wartość z dokumentu źródłowego.
 • MPK (miejsce powstawania kosztów) – wykorzystywane w niektórych firmach w procesie rozliczania paczek:
  • Wartość z dokumentu źródłowego
  • Stała wartość
 • Wymiary i wagi przesyłek– pozwala na wprowadzenie rodzajów paczek w zależności od usług oferowanych przez danego spedytora. Oznaczenie parametru Domyślne wymiary podpowiada maksymalne wymiary dopuszczalne przez kuriera dla danego rodzaju paczki:
  • Dla usługi Kurierska:
   • 50x50x50 oraz maksymalna. waga 50kg dla standardowa paczka
   • 120x100x180 i maksymalna waga: 400kg dla palety
   • 200x50x50 i maksymalna waga: 50 kg dla dłużycy
   • 50x120x50 i maksymalna waga: 20kg dla gabaryt 20
  • Dla usługi Meble:
   • 200x100x100 oraz maksymalna. waga 500kg
 • Usługi dodatkowe – umożliwia wybór usług dodatkowych według specyfiki kurierów i zależne od rodzaju paczki:
  • Powiadom odbiorcę o nadaniu przesyłki: SMS / E-mail
  • Wniesienie
  • Montaż
  • Rozpakowanie
  • Zabranie

Zlecenie nadania przesyłki

Zlecenie nadania przesyłki
 • Dane odbiorcy – dane osobowe oraz adresowe odbiorcy (osoby prywatnej lub firmy), pola obligatoryjne do zarejestrowania nowego zlecenia. W polu Kraj domyślnie ustawiana jest wartość Polska, z możliwością zmiany na Niemcy.

W przypadku tworzenia ZNP na podstawie dokumentu źródłowego, pola te zostają automatycznie uzupełnione danymi ze wskazanego dokumentu.

Wskazówka
Dla zleceń pochodzących z Comarch ERP XL z zaznaczonym parametrem Firma, dane odbiorcy są automatycznie uzupełniane na podstawie danych na karcie kontrahenta (zakładka Księgowe → Status kontrahenta).  Zmiana ustawienia parametru na ZNP jest możliwa po synchronizacji do Comarch Shipping, jednak nie jest ona ponownie aktualizowana po stronie ERP.
 • Dane nabywcy – dane osobowe oraz adresowe nadawcy, domyślnie uzupełniane na podstawie informacji podanych z poziomu UstawieniaOgólneDane nadawcy.

Do zapisu ZNP konieczne jest uzupełnienie:

 • nazwy odbiorcy i nadawcy
 • adresu odbiorcy i nadawcy: ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość
 • osoby kontaktowej odbiorcy oraz jej numeru telefonu i adresu e-mail
 • numeru telefonu nadawcy

Kolejna część formularza domyślnie uzupełniana jest wartościami zdefiniowanym na szablonie spedycji wybranym na nagłówku zlecenia, z możliwością zmiany przez operatora. Zawiera takie informacje jak:

 • Szczegóły przesyłki – pozwala na określenie szczegółowych informacji dotyczących zlecenia, takich jak rodzaj usługi, data nadania, ubezpieczanie przesyłki czy pobrane COD.
Uwaga
W przypadku zleceń za pobraniem, wartość ubezpieczenia przesyłki nie może być niższa niż wartość uzupełniona w polu Pobranie COD.

Pole Typ przesyłki ustawiane jest automatycznie na podstawie kraju nadawcy i odbiorcy bez możliwości zmiany.

 • Paczki – sekcja umożlwiająca określenie takich informacji jak rodzaj oraz ilość paczek, ich waga oraz wymiary

Dla każdej z paczek prezentowane są pola:

 • Zawartość – informacje o zawartości przygotowanej paczki. Pole uzupełniane zgodnie z parametrem Zawartość przesyłki ustawionym na szablonie z możliwością modyfikacji na ZNP lub przekazywana z systemu zewnętrznego
 • Uwagi – dodatkowe informacje o przesyłce, które mogą być przenoszone na wydruk etykiety w zależności od specyfiki kuriera (np. informacje dotyczące działanie podczas nieobecności adresata czy dodatkowe wskazówki dotyczące miejsca dostarczenia przesyłki)
 • MPK (miejsce powstawania kosztów) – wykorzystywane w niektórych firmach w procesie rozliczania paczek.

 

 • Usługi dodatkowe – pozwala na określenie dodatkowych informacji dotyczących odbioru przesyłki

Realizacja ZNP

Po zapisaniu danego zlecenia, kolejnym krokiem jest jego rejestracja lub rejestracja i zamówienie kuriera.

Rejestrację zlecenia u kuriera można wykonać z poziomu:

 • otwartego formularza ZNP
 • listy zleceń – zaznaczając jedno lub wiele ZNP będących w stanie zapisany i wybierając dedykowany przycisk w menu nad listą
 • wskazaniu na liście ZNP w stanie zapisany, po wybraniu przycisku trzykropka
 • systemu Comarch ERP XL

Rejestracja zostanie przerwana stosownym komunikatem, jeżeli:

 • zlecenie znajduje się w niepoprawnym statusie
 • wystąpi błąd wykonania operacji po stronie aplikacji kuriera
 • niepoprawnie skonfigurowano parametry dostępu do aplikacji kuriera
 • na zleceniu nie ma uzupełnionych wymaganych pól

Po zarejestrowaniu wysyłki u kuriera, na podglądzie zlecenia prezentujące takie informacje jak: numer zleceniatyp i status przesyłki oraz numer listu przewozowego.

Wyświetlane mogą różnić się w zależności od informacji zwracanych z serwisu kuriera. Dla zleceń wielopaczkowych, w polu Nr listu przewozowego wyświetlane będą numery listów przewozowych.

W przypadku, gdy na potwierdzeniu wysyłki dostępnych jest kilka etykiet, wybranie przycisku Drukuj wszystkie uruchamia wydruk wszystkich etykiet w wybranym przez użytkownika formacie.

 • Zarejestruj u kuriera – w przypadku kuriera Ambro Express wyświetlone zostaje okno Termin przyjazdu kuriera z możliwością wskazania daty i godziny jego przyjazdu. Domyślnie data operacji ustawiana jest jako:
  • data nadania zlecenia, w przypadku zamawiania kuriera dla jednego zlecenia i gdy wybrana na zleceniu data nadania jest datą bieżącą lub przyszłą,
  • data bieżąca, w przypadku zamawiania kuriera dla wielu zleceń lub dla zlecenia, którego data nadania jest z przeszłości,
  • kolejny dzień, w przypadku, gdy zamówienie kuriera wykonywane jest po godzinie, w której dla wybranego na zleceniu kuriera możliwy jest odbiór przesyłek.
Uwaga
Wybranie daty przyjazdu kuriera innej niż data nadania na zleceniu spowoduje aktualizacje daty nadania na zleceniu.
Uwaga
Jeżeli na szablonie Ambro Express zaznaczony został parametr Stały odbiór, to wybranie przycisku Zamów kuriera/Zarejestruj i zamów kuriera wyświetlone zostanie dedykowane ostrzeżenie: „Dla kuriera Ambro Express istnieje podpisana umowa stałego odbioru. Czy chcesz mimo to zamówić przyjazd kuriera?”.
 • Zarejestruj i zamów kuriera – opcja łącząca dwie opisane wyżej operacje.

 

Kolejnymi krokami realizacji ZNP są:

 • wydrukowanie etykiety
 • wygenerowanie protokołu odbioru, który umożliwia wygenerowanie potwierdzenia nadania dla przesyłek, dla których wydrukowane zostały już etykiety PDF. Protokół odbioru generowany jest na podstawie określonej przez użytkownika Daty nadania.
Okno generowania protokołu odbioru

 

Czy ten artykuł był pomocny?