Operacje na liście zleceń

Drukowanie etykiet

Wydrukowanie etykiet możliwe jest z poziomu:

  • głównej listy zleceń, po zaznaczeniu wybranego numeru zlecenia lub wielu zleceń, pod symbolem drukarki po prawej stronie nad listą zleceń,
  • z listy potwierdzenia wysyłki.

Etykiety mogą być drukowane w formacie PDF lub ZPL. dla zleceń w statusie potwierdzone, zlecone i wysłane. Dostępny format etykiety jest uzależniony od oferowanego formatu przez konkretny serwis kuriera.

Uwaga
Nie ma możliwości wydrukowania etykiet dla zleceń w statusie anulowanym. W przypadku, gdy chociaż jedno z zaznaczonych zleceń ma taki status, ikona drukarki nie jest dostępna.
Lista zleceń – opcje związane z wydrukiem
Przykład
W przypadku uruchomienia wydruku z poziomu nagłówka zlecenia wielopaczkowego, drukowane są listy dla wszystkich paczek na zleceniu – nie ma możliwości uruchomienia wydruku etykiety tylko dla jednej, wybranej paczki.

Jeżeli kurier umożliwia przekazywanie wartości z pól: Uwagi i Zawartość per paczka, będą one prezentowane na etykiecie zgodnie z ograniczeniem wynikającym z ustawień dla konkretnego kuriera. W przeciwnym wypadku, na etykiecie dostępna będzie suma tych wartości oddzielona przecinkiem, prezentowana zgodnie z kolejnością dodawania paczek.

W przypadku niektórych kurierów wydruk etykiet determinuje wygenerowanie protokołu odbioru.

 

Protokół odbioru

Z poziomu listy zleceń dostępny jest przycisk Protokół odbioru, który umożliwia wygenerowanie potwierdzenia nadania dla przesyłek. Protokół odbioru generowany jest na podstawie określonej przez użytkownika Daty (nadania) oraz dla wybranego kuriera.

Uwaga
Nie ma możliwości utworzenia jednego potwierdzenia dla przesyłek o różnych datach nadania.
Uwaga
Przycisk Protokół odbioru nie jest dostępny dla zleceń utworzonych dla kuriera, który został zdezaktywowany.
Okno generowania protokołu odbioru

Po wybraniu daty, użytkownik ma możliwość:

  •  Zapisu – wybranie przycisku Pobierz PDF spowoduje pobranie protokołu od kuriera dla zleceń o wskazanej dacie nadania.
  • Druku – wybranie przycisku pozwoli na wydruk protokołu
  • Anulowania – protokół nie zostanie wygenerowany

 

Aktualizacja informacji o statusie przesyłek

Odświeżanie statusu umożliwia pobieranie informacji realizacji o statusie danego zlecenia bezpośrednio z aplikacji kuriera. Aktualne dane o statusie nadanej przesyłki są zapisana na ZNP oraz udostępniane na liście zleceń.
Funkcja Odśwież status przesyłki jest dostępna na liście zleceń po rozwinięciu przycisku trzykropka.

Uwaga
W przypadku zleceń wielopaczkowych, nie ma możliwości odświeżenia statusu dla pojedynczych paczek. Uruchomienie tej funkcji powoduje aktualizacje wszystkich paczek w obrębie wybranego zlecenia.

Z poziomu zakładki UstawieniaOgólne, istnieje również możliwość zdefiniowania harmonogramu aktualizacji statusów przesyłek. Po zaznaczeniu parametru Automatyczne odświeżanie statusów, prezentowane są dodatkowe pola:

  • Wykonuj z częstotliwością (ilość minut/godzin)
  • Zakres weryfikacji (ilość dni/tygodni/miesięcy)
Harmonogram odświeżania statusów przesyłek

W oknie ZNP pod polem Status przesyłki prezentowana jest data aktualizacji statusu oraz wartość pola opis, który zawiera treść komunikatu aktualizacji przekazaną z aplikacji kuriera.

Po odebraniu przesyłki przez kuriera i aktualizacji statusu przesyłki na Odebrano od nadawcy, stan zlecenia zostaje zaktualizowany na: Wysłano.

 

Czy ten artykuł był pomocny?