Użytkownicy

Użytkownikami aplikacji będą osobami, które odpowiadają za przygotowanie i realizację wysyłek w firmie np. pracownicy sekretariatu, pracownicy magazynu, pracownicy działu wysyłek, pracownicy działu wsparcia klienta.

Użytkownik zamawiający aplikację domyślnie pełni rolę administratora – posiada najwyższe uprawnienia oraz dostęp do wszystkich elementów aplikacji i parametrów konfiguracyjnych.

Oprócz roli administratora, drugim typem użytkownika dostępnym w aplikacji jest Domyślny użytkownik. Posiada on ograniczone względem administratora uprawnienia. Z poziomu aplikacji ma on wyłącznie dostęp do Listy zleceń oraz funkcji:

 • dodawania nowych ZNP oraz ich modyfikacji (do momentu ich potwierdzenia)
 • usuwania i anulowania niezatwierdzonych ZNP
 • podglądu historii operacji wykonanych z poziomu ZNP

Kolejni użytkownicy aplikacji mogą być założeni:

 • bezpośrednio z poziomu konfiguracji aplikacji w panelu Comarch Cloud
 • poprzez eksport użytkowników ze współpracującego systemu zewnętrznego ERP.

Nowoutworzony użytkownik aplikacji posiada domyślnie rolę Domyślny użytkownik i jest w aplikacji nieaktywny. W celu rozpoczęcia pracy przez użytkownika wymagana jest jego aktywacja przez administratora.

Uwaga
W zależności od zintegrowanego systemu, dodawanie użytkowników do aplikacji Comarch Shipping  jest możliwe z poziomu systemu ERP lub z poziomu Comarch Cloud.

Lista użytkowników

Po wejściu w menu Użytkownicy pojawia się lista użytkowników, składająca się z następujących kolumn:

 • Login – adres e-mail użytkownika
 • Rola (Domyślny użytkownik/Administrator) – definiuje zakres uprawnień w aplikacji. Do użytkownika może zostać przypisana wyłącznie jedna rola.
 • Status konta (Aktywne/Nieaktywne)
Lista użytkowników

Za pomocą dostępnych nad listą filtrów istnieje możliwość wyszukiwania użytkowników według: loginu, statusu lub roli użytkownika.

Filtry dostępne nad listą użytkowników
Wskazówka

Dane osobowe użytkownika, adres e-mail i telefon kontaktowy mogą zostać zmieniane wyłącznie w ramach konta SSO w Comarch Cloud.

Zarządzanie dostępem i uprawnieniami użytkowników

Dezaktywacja i zmiana roli użytkownika są możliwe wyłącznie w aplikacji Comarch Shipping w oknie Edytuj dane użytkownika, które jest dostępne:

 • po zaznaczeniu wybranego użytkownika, a następnie po wybraniu przycisku [Edytuj] dostępnego pod przyciskiem wielokropka
Przycisk [Edytuj] po zaznaczeniu na liście danego użytkownika
 • po dwukliku w login wybranego użytkownika na liście
 • po wybraniu przycisku wielokropka dostępnego po prawej stronie w wierszu danego użytkownika
Przycisk [Edytuj] [Dezaktywuj] [Zmień role] dla użytkownika

W aplikacji istnieje możliwość seryjnej zmiany uprawnień użytkowników. Dla zaznaczonych na liście użytkowników za pomocą przycisków [Dezaktywuj] i [Zmień rolę] dostępnych na niebieskim pasku nad listą.

Przyciski [Dezaktywuj] i [Zmień rolę]
 • Przycisk [Zmień rolę] przenosi do okna Seryjna zmiana ról, gdzie należy wskazać role, które mają zostać przypisane do zaznaczonych użytkowników
Okno Seryjna zmiana ról
Wskazówka
Za pomocą przycisków [Dezaktywuj] i [Zmień rolę] dostępnych na niebieskim pasku można seryjnie dezaktywować lub zmienić rolę wielu użytkowników.
Uwaga
Dezaktywacja i zmiana roli użytkowników może być dokonywana wyłącznie przez użytkownika w roli administratora.
Uwaga
Przynajmniej jeden użytkownik musi mieć zdefiniowaną rolę administratora.
Uwaga
Usunięcie użytkownika w Comarch Cloud powoduje usunięcie go również z Comarch Shipping

Czy ten artykuł był pomocny?