Informacje ogólne

Informacje ogólne

Moduł Produkcja umożliwia planowanie, definiowanie i realizację procesów produkcyjnych. Należy od niego odróżnić moduł: Kompletacji, którego funkcjonalność obejmuje dotychczasowy zakres modułu produkcyjnego – generowanie i realizację zleceń kompletacji i dekompletacji. Korzystanie z modułów uzależnione jest od posiadania odrębnych licencji.

Osobnej licencji wymaga również moduł: Projekty. Umożliwia obsługę dokumentów zamówień oraz dokumentów: Kosztorys projektu (KPR) i Harmonogram projektu (HPR) w ramach projektu. Powiązanie dokumentów w ramach projektu, zapewnia ciągłość ścieżki w ramach tego samego procesu, który rozpoczyna się od zapytania ofertowego, a kończy na Harmonogramie projektu i Fakturze sprzedaży generowanej finalizujących projekt.

Licencja na Produkcję/Projekty obejmuje: dodawanie zasobów/narzędzi, zdanie/pobranie/likwidację narzędzi oraz wyświetlanie zużycia narzędzi.

W przypadku brak licencji na moduł: Produkcja lub Projekty, na zakładce: Wydane narzędzia, po naciśnięciu przycisków/wybraniu funkcji (Pojawi się komunikat o braku licencji)

.

Cechy modułu: Produkcja

Moduł: Produkcja, umożliwia wykonanie następujących czynności:

 • zdefiniowanie gniazd roboczych – odzwierciedleniem gniazda roboczego rejestrowanego w Systemie jest funkcja/czynność wykonywana przez osobę lub narzędzie, np. tokarz, spawacz, tokarka, spawarka. Gniazda robocze mogą być powiązane z konkretnymi obiektami, np. gniazdo robocze: Tokarz, może być powiązane z zasobem: Jan Wiśniewski, który jest tokarzem lub gniazdo robocze: Spawarka, może być powiązana z konkretnym egzemplarzem spawarki itd. Do jednego gniazda roboczego może być przypisanych wiele zasobów, np. gniazdo: Spawarka, może obejmować wszystkie zasoby spawarki, jakie są wykorzystywane w zakładzie produkcyjnym;
 • zdefiniowanie zasobów produkcyjnych – zasoby będą odpowiadały konkretnym pracownikom, maszynom, narzędziom, halom produkcyjnym itp. Zasoby będą mogły być wiązane z gniazdami roboczymi w stosunku jeden do jeden lub jeden do wielu, np. zasób – pracownik Wojciech Nowak może, z racji posiadanych kwalifikacji, zostać powiązany z gniazdami: Tokarz, Frezer, Lakiernik itp.;
 • zdefiniowanie technologii produkcyjnych – technologie produkcyjne to definicje (projekty) procesów produkcyjnych, według których realizowana będzie produkcja. Efektem końcowym technologii jest produkt. W technologii określa się:
  • operacje, jakie mają zostać wykonane w ramach procesu produkcyjnego,
  • gniazda robocze, jakie zostały przewidziane do realizacji tych operacji,
  • surowce i produkty.
 • technologia może być zdefiniowana dla wybranego kontrahenta, jednak jego wskazanie nie jest wymagane. Możliwe jest wersjonowanie technologii i wykorzystywanie do produkcji konkretnej partii towaru odpowiedniej wersji technologii;
 • zdefiniowanie okresów dostępności dla zasobów produkcyjnych – okresy określane są w formie kalendarzy definiowanych dla poszczególnych zasobów, okresów dostępności definiowanych dla poszczególnych obiektów lub okresów wspólnych dla wszystkich obiektów (mogą to być okresy przewidujące np. dni wolne, święta itp.). Okres dostępności decyduje o tym, czy zasób będzie mógł zostać wykorzystany do konkretnego procesu produkcyjnego;
 • generowanie zleceń produkcyjnych – za pomocą zleceń produkcyjnych odbywa się planowanie, realizacja i rozliczanie procesu produkcyjnego. Planowanie i realizacja operacji produkcyjnych będzie mogła odbywać się całościowo (według ilości przewidzianych na technologii produkcyjnej) lub częściowo – dla wytworzenia ilości produktu określonej na zleceniu. Użytkownik, w trakcie realizacji zlecenia może wprowadzać na nie kolejne pozycje (produkty) lub zwiększać ilość realizacji, czyli wytwarzanych produktów. Produkty wprowadzone na zlecenie będą realizowane w oparciu o technologię produkcji wybraną przez Użytkownika. Dodawanie kolejnych produktów zlecenia może odbywać się do momentu jego zamknięcia;
 • rejestrowanie planów zapotrzebowania – rejestrowane są na określony przez Użytkownika okres i służą planowaniu zapotrzebowania na określoną grupę towarów: Produktów, Surowców itd. Zaplanowane zapotrzebowanie zostanie ujęte w bilansie rezerwacji towarów.
 • Po uruchomieniu dla operatora funkcjonalności Pulpitu operatora, dostępne są również do zdefiniowania Pulpity produkcyjne, możliwe jest także definiowanie własnego interfejsu (więcej informacji odnośnie Pulpitów udostępnionych jest w biuletynie oraz w module Administrator):
 • Pulpit technologa, gdzie znajdują się panele tj.: Technologie, Pracownicy i maszyny, Gniazda robocze, Materiały i wyroby gotowe;
 • Pulpit planisty, w którym znajdują się panele tj.: Operacje, Zlecenia, Planowanie długoterminowe, Pracownicy i Maszyny, Kalendarze i przestoje, Technologie.

Przebieg procesu produkcyjnego

Poniżej przedstawiony został ogólny schemat definiowania, planowania, rejestracji i realizacji procesu produkcyjnego. Szczegółowy opis etapów tego procesu zostanie omówiony w kolejnych rozdziałach.

Punktem wyjścia dla realizacji procesu produkcji jest zdefiniowanie technologii produkcji (projekt). Technologia stanowi rodzaj definicji procesu produkcyjnego, czyli wzorca, według którego zostaną zaplanowane i wykonane kolejne operacje cyklu produkcyjnego. Na etapie definiowania technologii określa się:

 • ilość produktu, jaka ma zostać uzyskana w wyniku przeprowadzenia procesu produkcyjnego;
 • oddział (bądź oddziały – dla poszczególnych operacji), w którym ma zostać zrealizowana produkcja wybranego produktu;
 • operacje, których wykonanie zostało przewidziane w ramach definiowanego procesu produkcyjnego;
 • gniazda robocze, które są konieczne dla wykonania operacji;
 • surowce, jakie zostaną wykorzystane do produkcji;
 • inne parametry procesu produkcji.

Zaplanowana technologia umożliwia wygenerowanie zlecenia produkcyjnego, za pomocą którego zostanie zrealizowana produkcja.

Zlecenie produkcyjne może również zostać wygenerowane:

 • z zamówienia sprzedaży, dzięki czemu można uruchomić proces produkcji bezpośrednio po zamówieniu produktu przez klienta;
 • z Planu produkcji;
 • z bilansu rezerwacji towarów, gdy z jego analizy wynika konieczność uzupełnienia stanu wybranego produktu.

Z poziomu zlecenia wykonywane są następujące czynności:

 • wybranie produktu, który ma zostać wyprodukowany oraz wskazanie jego ilości;
 • określenie kontrahenta, dla którego odbywa się produkcja danej partii produktu;
 • planowanie procesu produkcyjnego i operacji w ramach tego procesu, planowanie to może odbyć się automatycznie bądź zostać przeprowadzone ręcznie;
 • realizacja procesu produkcyjnego – wykonanie zaplanowanych operacji;
 • wygenerowanie dokumentów RW na pobrane surowce;
 • wygenerowanie dokumentów PW na wydane produkty;
 • rozliczanie zlecenia;
 • zamknięcie zlecenia;
 • księgowanie zlecenia.

Wymienione czynności można wykonywać we wskazanej kolejności, jednak jej zachowanie nie jest konieczne podczas realizacji zlecenia.

Standardowa ścieżka realizacji zlecenia produkcyjnego wygląda następująco:

Planowanie > Realizacja > Generowanie RW > Rozliczanie częściowe > Generowanie PW > Rozliczanie > Zamknięcie zlecenia > Księgowanie zlecenia.

Możliwe jest jednak najpierw wystawienie dokumentu PW (na produkt) a dopiero potem dokumentu RW (na surowiec). Dzięki temu, możliwe jest wyprodukowanie produktu z pobranego zasobu i udokumentowanie jego wydania (PW) pomimo tego, że nie wystawiono jeszcze dokumentu (RW), rejestrującego pobranie surowca. Oczywiście powiązanie zasobu – surowca z dokumentem RW jest konieczne dla prawidłowego zamknięcia zlecenia, ale dokonanie tego nie jest rygorystycznie kontrolowane w momencie pobrania zasobu.

Podczas realizacji zlecenia można wykonać większą ilość operacji niż zostało to zaplanowane. Realizację taką można dodać na każdym etapie realizacji zlecenia, lecz przed jego zamknięciem.

Przyklad
Przykład: Na zleceniu zaplanowano wykonanie operacji: Wytworzenie produktu, w ilości 10 sztuk. Podczas realizacji zlecenia zaszła jednak potrzeba wykonania większej ilości tej operacji. Na zleceniu można zarejestrować dodatkową ilość wykonanych operacji, bez konieczności modyfikowania wygenerowanego wcześniej planu. Rejestracja dodatkowych ilości wykonanych operacji może zostać wykonana zarówno po wygenerowaniu RW jak i PW (dla poprzednich operacji), a także po rozliczeniu zlecenia. Dopiero zamknięcie zlecenia uniemożliwi rejestrowanie nowych operacji.

Jak wynika z powyższego, przewidziano dużą elastyczność podczas rejestrowania procesu produkcji. Ta elastyczność powoduje, że generowanie i realizacja zlecenia nie paraliżuje procesu produkcji, zapewniając jednocześnie spełnienie wszystkich formalnych warunków niezbędnych dla jej prawidłowej rejestracji.

Dla większej wygody obsługi zleceń, możliwość wykonania poszczególnych operacji z zakresu produkcji przewidziano również z poziomu Harmonogramu operacji. Możliwe jest na nim wyfiltrowanie operacji przewidzianych do wykonania w danym oddziale, z udziałem danego zasobu, według wybranej technologii bądź przewidzianych do wykonania w określonym terminie. Dzięki temu istnieje możliwość nadzoru nad terminowością wykonania operacji z różnych zleceń, kontroli wykonania operacji w określonym oddziale itd.

Uwaga
Uwaga: Udostępniono sortowanie po wybranych kolumnach na obiektach produkcyjnych: Lista technologii, Lista zleceń produkcyjnych, Zlecenie produkcyjne zakładki: Ogólne i Materiały, Harmonogram operacji. Możliwe jest sortowanie po wielu kolumnach jednocześnie. Kolumny, które podlegają sortowaniu oznaczone są znakami +/- po naciśnięciu klawisza Ctrl na danej liście.

Menu główne stanowi podstawowe narzędzia do pracy z modułem: Produkcja.

Menu główne, zakładka Produkcja
Menu główne, zakładka Produkcja
Menu główne, zakładka Listy
Menu główne, zakładka Listy
Menu główne, zakładka Dokumenty
Menu główne, zakładka Dokumenty
Menu główne, zakładka Projekty
Menu główne, zakładka Projekty
Menu główne, zakładka Narzędziownia
Menu główne, zakładka Narzędziownia
Menu główne, zakładka Rekomendacje MRP
Menu główne, zakładka Rekomendacje MRP
Menu główne, zakładka Kontrola jakości
Menu główne, zakładka Kontrola jakości
Menu główne, zakładka Traceability
Menu główne, zakładka Traceability

Aktywne sesje – wyświetla wszystkie sesje programu w podziale na aktywne, historyczne i przerwane.

 • Konfiguracja – konfiguracja modułu: Produkcja. Dokonanie konfiguracji jest niezbędne przed rozpoczęciem pracy z modułem.
 • Zmiana hasła … – służy zmianie hasła dla aktywnego operatora.
 • Uzupełnij cechy biometryczne – opcja jest dostępna o ile w karcie zalogowanego Operatora włączono parametr pozwalający na logowanie metodą rozpoznawania twarzy. Otwiera okno podglądu z kamery i sczytuje cechy biometryczne na postawie zdjęcia wykonanego Operatorowi.
 • Usuń cechy biometryczne – opcja jest dostępna o ile cechy biometryczne są przypisane do zalogowanego Użytkownika. Usuwa cechy biometryczne tego Operatora.
 • Zmiana daty … – służy zmianie daty używanej w programie.
 • Zmiana okresu… – służy zmianie okresu obrachunkowego na dostępny z listy.
 • Zmiana kontekstu operatora – umożliwia zmianę centrum dla aktywnego operatora. Uwaga: przy zmianie kontekstu, musza być zamknięte wszystkie okna.
 • Zmiana operatora – umożliwia przelogowanie operatora aktualnie pracującego z modułem.
 • Zakazy kontekstowe – służą zdefiniowaniu (określeniu) zakazów kontekstowych dla wybranych operatorów.
 • Domyślne ustawienia okien – umożliwia przywrócenie ustawień zdefiniowanych jako domyślne w Systemie
 • Ustawienia użytkownika – umożliwia zdefiniowanie typu interfejsu, rozmiaru okien i tła programu.
 • Ustawienie drukarki… – przygotowuje drukarkę do pracy z modułem.
 • Dodatki – wyświetla listę dodatków wykorzystywanych w systemie.
 • Koniec pracy – powoduje zamknięcie programu.

Menu główne, zakładka Zadania

Z menu możliwe jest wybranie następujących funkcji:

 • Moje dokumenty w obiegu – lista dokumentów w obiegu: przychodzące/wychodzące/wewnętrzne.
 • Skrzynka dokumentów – Dokumenty przychodzące/wychodzące/wewnętrzne, których opiekunem jest aktualnie zalogowany operator.
 • Terminarz – otwiera okno: Terminarz, z poziomu którego możliwy jest podgląd/edycja zadań pracownika powiązanego z operatorem na określony termin. Więcej informacji w dokumentacji modułu: Administrator.
 • Skrzynka pracownika – otwiera okno: Skrzynka pracownika, z poziomu którego operator/pracownik może obsłużyć wszystkie procesy przypisane do siebie, do centrum, w którym się znajduje oraz do podległych pracowników (według struktury podległościowej). Obsługa procesu z poziomu skrzynki pracownika to możliwość uruchomienia procesu i wykonywania kolejnych zadań. Więcej informacji na temat funkcjonalności procesów znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator.
 • Lista procesów – w oknie wyświetlone są wszystkie aktywne procesy, zarejestrowane w systemie. Z poziomu okna można uruchomić wybrany proces, wyświetlić jego historię itd. Więcej informacji na temat funkcjonalności procesów znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator.

Menu główne, zakładka Pomoc

Tematy pomocy – otwiera dokumentację systemu COMARCH ERP XL.

 • Spis treści – służy wyszukiwaniu tematów pomocy.
 • Szukaj – prezentuje tematy pomocy.
 • O programie … – wyświetla informacje o programie, posiadanej licencji, umożliwia zgłoszenie postulatu do programu, podaje informacje o posiadanym kluczu sprzętowym oraz informacje techniczne.
 • Pomoc zdalna – możliwość nawiązania połączenia zdalnego
 • Oferta Comarch ERP – okno z informacją o ofercie.
 • Społeczność Comarch ERP – otwiera okno z logowaniem do Comarch Cloud.

Czy ten artykuł był pomocny?