Konfigurator produktu

Ogólny opis

Od wersji 2014.0 została udostępniona nowa funkcjonalność konfiguratora produktu, pozwalająca na konstruowanie produktu i technologii jego wytworzenia w oparciu o wcześniej zdefiniowany „przepis” na produkt z danej grupy towarowej oraz udzielone już na etapie oferty, czy też zamówienia szczegółowe wymagania dotyczące tego produktu.

Z poziomu Listy technologii i konfiguratorów produktu za pomocą funkcji Eksport funkcji do pliku XML możliwy jest eksport konfiguratora do pliku XML, natomiast za pomocą funkcji Import technologii z pliku XML możliwy jest import konfiguratora do pliku XML.

Ustawienia Konfiguratora produktu w module Administrator

Definicje pytań konfiguratora w słowniku kategorii

W słowniku kategorii została dodana nowa kategoria „Definicje pytań konfiguratora”, której wartościami będą definicje pytań. W treści pytania zaszyty jest „przepis” na budowanie właściwej treści pytania na elemencie OS/ZS w oparciu o część „stałą” pytania, czyli dowolny ciąg znaków, uzupełniony o „zmienne” takie jak kod operacji, nazwa materiału, nazwa klasy atrybutu itp. Na podstawie tych zmiennych System ustali już konkretny kod operacji do której będzie się odwoływało dane pytanie na elemencie OS/ZS i skonwertuje ww. definicję pytania na właściwą, ostateczną jego treść. Ww. zmienne będą mogły zostać wpisane przez Użytkownika samodzielnie, lub wybrane z listy dostępnych zmiennych w menu kontekstowym. Wstawienie zmiennej odbędzie się w miejscu zgodnie z bieżącym ustawieniem kursora w polu Treść pytania.

Dla każdego rodzaju pytania istnieje domyślna definicja pytania, która będzie automatycznie podpowiadana podczas definiowania przepisu na produkt, czyli podczas tworzenia i edycji dokumentu Konfiguratora produktu. Zamiast definicji domyślnej Operator będzie mógł wskazać inną spośród definicji, właściwą dla danego typu pytania. Podczas kreacji i konwersji System utworzy domyślną definicję dla każdego rodzaju pytania.

Definicje pytań konfiguratora w Słowniku kategorii
Definicje pytań konfiguratora w Słowniku kategorii

Definiowanie kolorystyki dla typu operacji produkcyjnej oraz typu materiału konfiguratora w słowniku kategorii

W słowniku kategorii zostały dodane nowe kategorie pozwalające na definiowanie kolorystyki dla tych Operacji i Materiałów konfiguratora produktu, które są definiowalne, tj. będą przedmiotem pytań zadawanych podczas konstruowania produktu na ofercie i zamówieniu sprzedaży. Kod operacji i Kod materiałów definiowanych będzie prezentowany na szczegółach konfiguratora w przypisanej tutaj kolorystyce.

Dla Kategorii „Typ operacji konfiguratora produktu” wartościami dodawanymi w kreacji/konwersji bazy są:

 • Stała
 • Warunkowa
 • Alternatywna

Dla Kategorii „Typ materiału konfiguratora produktu” wartościami dodawanymi w kreacji/konwersji bazy są:

 • Stały
 • Konfigurowalny
Definiowanie kolorystyki dla konfiguratora w Słowniku kategorii
Definiowanie kolorystyki dla konfiguratora w Słowniku kategorii

Atrybuty dla Konfiguratora produktu

Do listy obiektów dla gałęzi Produkcja zostały dodane nowe pozycje:

 • Konfigurator produktu – parametry
 • Konfigurator produktu
 • Operacje
 • Operacje – parametry
 • Materiał
 • Materiał – parametry
Definicje atrybutów dla konfiguratora produktu
Definicje atrybutów dla konfiguratora produktu

Nowy typ dokumentu – Konfigurator produktu (KTP)

Konfigurator produktu (KTP) jest rodzajem technologii, w której niektóre parametry są konfigurowalne. Dokumenty KTP prezentowane są na tej samej liście co technologie „Lista technologii i konfiguratorów produktu”, lecz z oddzielną numeracją.

Utworzenie nowego dokumentu KTP na „Liście technologii i konfiguratorów produktu” możliwe jest:

 • przy wyborze opcji „Dodaj konfigurator” dostępnej obok menu dostępnych opcji
 • z menu kontekstowego do dowolnej technologii „Utwórz konfigurator na podstawie TP”; w wyniku tej operacji System utworzy nowy dokument KTP na który „skopiuje” wszystkie te elementy, parametry dokumentu TP, które na KTP mogą zostać przeniesione. System utworzy więc tylko jedną kartę typu Produkt, nie będzie kopiował półproduktu z tej samej technologii, nie będzie kopiował towaru z nagłówka TP
 • z menu kontekstowego „Dodaj konfigurator produktu”
 • za pomocą <Ctrl+Insert> z już istniejącego dokumentu KTP

Zmiany na formatce Technologii KTP

Na dokumencie KTP zostały dokonane stosowne zmiany w porównaniu ze zwykłą technologią:

 • na zakładce Ogólne zostało zmienione działanie przycisku , za pomocą którego dodawana jest grupa towarów, a nie jak dotychczas na dokumencie TP konkretny produkt.
 • dodano również daty aktywności konfiguratora.
 • na zakładce Operacje zostały ukryte przyciski: Raport.
 • Zakładka Wersje technologii została zamieniona na Wersje konfiguratora.

Na konfiguratorze produktu, na zakładce [Operacje], został dodany parametr Połącz operacje półproduktami. Jeśli parametr ten będzie zaznaczony, wtedy, podczas generowania Technologii produkcji z Konfiguratora, operacje na wygenerowanej technologii zostaną połączone półproduktami. Czyli jest to funkcja analogiczna do funkcji: Połącz operacje półproduktami, która znajduje się na technologii produkcji. Należy pamiętać, że operacje na TP wygenerowanej z KTP zostaną powiązane w kolejności wynikającej z kolejności wyświetlania operacji na zakładce [Operacje], w oknie źródłowego konfiguratora produktu. Utworzone półprodukty które będą wiążąc operację będą półproduktami wirtualnymi o kodzie i nazwie przejętej z operacji, w z której pochodzą. Aby nie zaznaczać parametru Połącz operacje TP półproduktami na każdym dokumencie KTP z osobna, można zaznaczyć parametr: Połącz operacje TP półproduktami na definicji dokumentu KTP. Definicja ta dostępna jest w module: Administrator. Ustawienie parametru na definicji dokumentu decyduje o domyślnym ustawieniu parametru na każdym nowym dokumencie KTP.

Na dokumencie KTP na zakładce Parametry przypisywane są te atrybuty, które należy pokazać podczas definiowania nowego produktu (parametry, których wartości będą pomocne w udzielaniu kolejnych odpowiedzi z określoną wartością), oraz te, których wartość należy podać na etapie definiowania nowego produktu (bez wartości na konfiguratorze). Te ostatnie należy oznaczyć checkboxem „edycja”, natomiast jeżeli podanie wartości tego parametru podczas konstruowania produktu ma być obowiązkowe, wówczas należy ten parametr oznaczyć jako „wymagaj”. O tym, czy wartość atrybutu zostanie skopiowana do właściwej technologii tworzonej w oparciu o konfigurator będzie decydować ustawienie checkboxa „kopiuj do technologii”.

Ponieważ dla danej grupy towarowej będzie można zdefiniować wiele różnych konfiguratorów, w związku z tym niektóre z ww. parametrów mogą służyć do automatyzacji wyboru przez System właściwego konfiguratora na podstawie zgodności wartości parametrów na danym konfiguratorze z wartościami parametrów podawanych przez Użytkownika dokonującego „konstrukcji” produktu.

Okno: Konfigurator produktu, zakładka Parametry
Okno: Konfigurator produktu, zakładka Parametry

Na zakładce Parametry dostępne są następujące funkcje:

[Dodaj] – umożliwia dodanie nowego parametru

[Zmień] – umożliwia edycję parametru

[Usuń] – umożliwia usunięcie parametru

[W górę] [W dół] – umożliwiają ustalenie kolejności parametrów

– umożliwia otwarcie listy definicji pytań z ustawionym domyślnie filtrem na rodzaj „Wartość parametru technologii”

Zmiany na formatce Operacji w technologii KTP

W ramach jednej, rozbudowanej technologii-konfiguratora, składającej się z wielu kolejnych, następujących po sobie Operacji technolog definiuje sposób konstruowania wyrobu gotowego właściwego dla danej grupy towarowej. Kolejność operacji w ww. technologii oznacza logiczną kolejność produkcji wyrobu. Nie wszystkie zdefiniowane Operacje muszą każdorazowo wystąpić w ww. procesie produkcji, o tym, czy dana Operacja wystąpi będzie mógł zdecydować Użytkownik dokonujący „konstrukcji” nowego wyrobu gotowego, lub dokona tego System na podstawie zdefiniowanych warunków SQL wystąpienia danej Operacji. Warunkami wystąpienia Operacji mogą być przykładowo wystąpienie innej czynności, określona wartość parametru na wcześniejszej Operacji itp. Możliwe jest zdefiniowanie Operacji alternatywnych, czyli wielu Operacji, spośród których wykonana będzie tylko jedna. Poprzez taką parametryzację wystąpienia tej, a nie innej Operacji osiągnięta zostanie funkcjonalność zużycia ściśle określonych surowców, różnych dla wyrobów gotowych charakteryzujących się różnymi parametrami. Ilość koniecznych wariantów dla danego rodzaju Operacji, którą technolog musi zdefiniować wynika z konieczności zgodności możliwych do przypisania wartości parametrów tej Operacji oraz rodzaju zużywanych surowców. W sekcji „Parametry operacji” w konfiguratorze przypisywane są te atrybuty, które należy pokazać podczas definiowania nowego produktu. Wartości parametrów oznaczonych checkboxem „Edycja” będą prezentowane na dokumencie OS/ZS, o ich wymagalności będzie decydował parametr „Wymagaj”, a o tym, czy mają zostać przeniesione na Operację technologii właściwej checkbox „Kopiuj do technologii”.

Okno: Operacja w technologii, zakładka Konfigurator
Okno: Operacja w technologii, zakładka Konfigurator

Dla dokumentu KTP w oknie Operacja w technologii została dodana nowa zakładka Konfigurator, na której Użytkownik określa typ operacji: Stała, Warunkowa lub Alternatywna.

Wybór typu operacji Stała oznacza, że dana operacja musi wystąpić w technologii właściwej.

Wybór typu operacji Warunkowa oznacza, że dana operacja wystąpi w technologii właściwej jeśli zostanie spełniony dany warunek. Warunek zaś określany jest przy pomocy definicji pytania.

Wybór typu operacji Alternatywna oznacza, że Użytkownik ma możliwość wyboru jednej z wielu zdefiniowanych wcześniej operacji, która wystąpi w technologii właściwej, po spełnieniu warunku określonego w definicji pytania.

W oknie Operacja dostępne są następujące funkcje:

[Dodaj] – umożliwia dodanie nowego parametru

[Zmień] – umożliwia edycję parametru

[Usuń] – umożliwia usunięcie parametru

[W górę] [W dół] – umożliwiają ustalenie kolejności parametrów

– umożliwia otwarcie listy definicji pytań z ustawionym domyślnie filtrem na rodzaj „Parametr operacji”

W oknie Konfigurator produktu na zakładce Operacje obsłużone zostało prezentowanie kodu operacji wg poniższych zasad:

 • Dla operacji o typie „Stała” prezentowany kod operacji jest w kolorystyce przypisanej do kategorii Typ operacji konfiguratora/Stała.
 • Dla operacji o typie „Warunkowa” prezentowany kod operacji jest w kolorystyce przypisanej do kategorii Typ operacji konfiguratora/Warunkowa.
 • Dla operacji o typie „Alternatywna” prezentowany kod operacji jest w kolorystyce przypisanej do kategorii Typ operacji konfiguratora/Alternatywna.

Zmiany na formatce Materiał w technologii KTP dla typu Surowiec/Materiał pomocniczy

Na Materiale w technologii KTP znajduje się dodatkowa zakładka Konfigurator na której można przypisać wiele różnych towarów. Jeżeli do materiału przypisano jeden towar (takiego przypisania Operator będzie mógł dokonać zarówno z zakładki Ogólne – jak dotychczas, jak i z zakładki Konfigurator), wówczas kontrolka Towar na zakładce Ogólne zostanie wypełniona jego kodem i nazwą. Jeżeli zaś Użytkownik przypisze do materiału grupę towarową, lub więcej niż jeden towar, wówczas kontrolka zostanie wypełniona opisem „Lista towarów” i zmiana towaru nie będzie możliwa.

Materiał będący zamiennikiem nie jest konfigurowalny, w związku z czym nadanie mu charakteru zamiennika spowoduje usunięcie alternatywnych surowców, przypisanych parametrów konfiguratora oraz definicji pytań.

W konfiguratorze jako surowiec można wskazać jedynie półprodukt z innej technologii, nie będzie możliwe wiązanie półproduktów z innych Operacji bieżącej technologii – konfiguratora, czy też innych Konfiguratorów. Materiał będący półproduktem nie jest konfigurowalny.

Okno: Materiał w technologii (Surowiec), zakładka Konfigurator
Okno: Materiał w technologii (Surowiec), zakładka Konfigurator

Okno Materiał w technologii KTP na zakładce Konfigurator składa się z kilku sekcji:

Definicje pytań

Surowiec

W panelu prezentowana jest lista przypisanych towarów i grup towarowych. Istnieje możliwość zaznaczenia parametru „Cecha w konfiguratorze”, który decyduje o tym, czy wartość cechy ma być podawana podczas konstruowania nowego produktu. Dodatkowo Użytkownik ma możliwość zaznaczenia parametru „Wymagaj wskazania surowca”.

Warunek wystąpienia

W polu prezentowany jest kontekstowo warunek SQL zdefiniowany dla towaru na który wskazuje ustawienie kursora w sekcji Surowce.

Parametry

W sekcji jest możliwość dodania atrybutów, które należy pokazać podczas definiowania nowego produktu (parametry, których wartości będą pomocne w udzielaniu kolejnych odpowiedzi) oraz te, których wartość należy podać na etapie definiowania nowego produktu. Te ostatnie należy oznaczyć checkboxem „Edycja”, natomiast jeśli podanie wartości tego parametru podczas konstruowania produktu ma być obowiązkowe, wówczas należy ten parametr oznaczyć jako „Wymagaj”. O tym, czy wartość atrybutu zostanie skopiowana do materiału w technologii tworzonej w oparciu o konfigurator będzie decydować ustawienie checkboxa „Kopiuj do TP”.

W oknie Materiał w technologii dostępne są następujące funkcje:

[Dodaj] – umożliwia dodanie nowego parametru

[Zmień] – umożliwia edycję parametru

[Usuń] – umożliwia usunięcie parametru

[W górę] [W dół] – umożliwiają ustalenie kolejności parametrów

Definicja pytania

Przycisk jest aktywny, gdy na materiale nie przypisano półproduktu, ani też materiał nie został zdefiniowany jako zamiennik. Przyciskiem otwiera się listę definicji pytań konfiguratora w trybie do wyboru, z ustawionym filtrem typu definicji na „Wybór surowca”.

W oknie Konfigurator produktu na zakładce Operacje obsłużone zostało prezentowanie kodu operacji wg poniższych zasad:

 • Dla materiału konfigurowalnego, kod materiału prezentowany jest w kolorystyce przypisanej do kategorii Typ materiału Konfiguratora/Konfigurowalny.
 • Dla materiału stałego, kod materiału prezentowany jest w kolorystyce przypisanej do kategorii Typ materiału Konfiguratora/Stały.

Zmiany na formatce Materiał w technologii KTP dla typu Produkt/Produkt uboczny

W technologii KTP, inaczej niż w „zwykłych” technologiach możliwe będzie zdefiniowanie wyłącznie jednego produktu, rozumianego jako produkt końcowy, przy czym do produktu tego zamiast karty towarowej będzie przypisywana grupa towarowa. Właściwy produkt zostanie przypisany dopiero do właściwej technologii, tworzonej na podstawie konfiguratora oraz odpowiedzi na jego pytania. Dla produktu możliwe będzie przypisanie parametrów – atrybutów, których wartości należy podać na etapie konstruowania produktu.

W technologii KTP został dodany nowy typ materiału – Produkt uboczny, co pozwala na zdefiniowanie już na poziomie KTP produktu powstającego „przy okazji” produktu właściwego. Taki produkt uboczny (może ich być wiele) nie będzie konfigurowalny.

W oknie Materiał w technologii dla typu produkt/produkt uboczny zamiast przycisku Towar prezentowany jest przycisk Grupa towarów.

Na formatce Materiał w technologii na zakładce Konfigurator możliwe jest dołączenie/odłączenie grupy towarów. W panelu dolnym zaś prezentowane są parametry dodane do formatki, czyli atrybuty właściwe dla tego typu obiektu.

Okno: Materiał w technologii (Produkt), zakładka Konfigurator
Okno: Materiał w technologii (Produkt), zakładka Konfigurator

Parametry konfiguracji produktu na grupie towarowej

W oknie Wzorzec towaru na zakładce Konfigurator prezentowana jest lista Konfiguratorów produktu przypisana do tej grupy, tj. takich, w którym jako produkt końcowy przypisana jest ta grupa towarowa. Dodatkowo prezentowana jest lista parametrów – atrybutów różnicujących technologie. Mają one zastosowanie wówczas, gdy dla danej grupy towarów zdefiniowano kilka różnych konfiguratorów produktu. Wartości tych parametrów będą podawane przez Użytkownika podczas „konstrukcji” nowego produktu jako pierwsze w kolejności, i to według tych wartości System będzie „odszukiwał” właściwy konfigurator, tj. taki, na którym podano te same wartości parametrów, co podane przez Użytkownika przy konstrukcji nowego produktu na elemencie OS/ZS.

Okno: Wzorzec towaru, zakładka Konfigurator
Okno: Wzorzec towaru, zakładka Konfigurator

Zmiany na ofertach i zamówieniach sprzedaży

Na dokumencie Oferta sprzedaży oraz Zamówienie sprzedaży dostępna jest nowa opcja dodawania pozycji „Dodaj produkt konfigurowalny”. Po wywołaniu tej opcji System otworzy listę grup towarowych, po wskazaniu grupy System zapisze ją na elemencie, a Operator będzie dokonywał dalszego konstruowania produktu na specjalnej formatce udostępnionej dla tego typu elementów OS/ZS . Jeśli w momencie dodawania pozycji poprzez opcję „Dodaj produkt konfigurowalny” zostanie wskazana grupa towarowa, do której nie został przypisany żaden konfigurator, Użytkownik otrzyma stosowny komunikat: „Dla wskazanej grupy towarów nie zdefiniowano żadnego konfiguratora produktu, lub nie został on zatwierdzony”.

Na dokumentach ofert sprzedaży/wewnętrznych i zamówieniach sprzedaży/wewnętrznych podczas dodawania produktu konfigurowalnego i po otworzeniu okna: Konfiguracja produktu, na liście dostępnych konfiguratorów, czyli w sekcji z listą konfiguratorów, nie zostaną wyświetlone Konfiguratory jeśli termin w których następuje konfiguracja nie mieści się w zakresie dat aktywności dla konfiguratora.

W przypadku, gdy konfigurator zostanie już wybrany do skonfigurowania produktu następnie minie data jego aktywności, wtedy obsługiwana będzie pozycja, na której został wybrany wg tego konfiguratora.

Dodawanie produktu konfigurowalnego na Zamówienie sprzedaży
Dodawanie produktu konfigurowalnego na Zamówienie sprzedaży

Podczas dodawania na ofertę, czy też zamówienie sprzedaży produktu „konfigurowalnego” nie będzie znany jeszcze indeks towarowy, jedyną informacją na tym etapie będzie informacja dotycząca grupy towarowej. Aby możliwe było zapisywanie informacji o ilości, cenie, wartości, terminie realizacji itp. bez konieczności znacznych zmian na elementach OS/ZS przyjęta została zasada, zgodnie z którą w bazie na elemencie jako towar zostanie zapisany towar A-vista. Towar ten zostanie podmieniony po utworzeniu na podstawie konfiguratora właściwego indeksu towarowego, z tym, że domyślnie poszczególne parametry elementu zostaną ustalone na podstawie grupy towarowej. Towar będzie się wyświetlał w kolorze zielonym na liście elementów.

Konfiguracja produktu
Konfiguracja produktu

Okno Konfiguracja produktu

Na formatce prezentowane są poniższe informacje:

 • Informacja o grupie towarowej
 • Lista konfiguratorów przypisana do danej grupy towarowej
 • Parametry ogólne różnicujące konfiguratory
 • Informacja o konfiguratorze użytym na elemencie OS/ZS
 • Lista pytań „właściwych” i odpowiedzi na nie udzielonych
 • Lista „podobnych” produktów
 • Panel uproszczony udzielania odpowiedzi
 • Informacja o utworzonej/użytej karcie produktu
 • Informacja o technologii właściwej użytej dla danego produktu

Sekcja z listą możliwych technologii

Sekcja będzie zwijalna/rozwijalna. Z lewej strony prezentowana jest lista parametrów, które różnicują konfiguratory przypisane do danej grupy towarowej w trybie pozwalającym na podanie dla nich wartości, z prawej zaś lista zatwierdzonych konfiguratorów przypisanych do grupy towarowej. Operator może sam wskazać według którego konfiguratora będzie konstruował produkt, może też skorzystać ze wsparcia Systemu: w miarę podawane wartości dla parametrów ogólnych będzie mógł użyć opcji „filtruj” na liście technologii, na podstawie której system ograniczy listę do tych technologii- konfiguratorów, dla których występuje zgodność wartości parametrów: konfiguratora z wartościami parametrów podanymi przez Operatora.

Sekcja parametry ogólne

W sekcji prezentowane będą parametry różnicujące konfiguratory, zdefiniowane dla grupy towarowej. Operator będzie mógł podać wartości i na tej podstawie nastąpi dopasowanie konkretnego konfiguratora do wstępnych parametrów konfigurowalnego produktu. Edycja parametrów będzie możliwa do chwili przypisania konkretnego konfiguratora.

Sekcja pytań właściwych

W sekcji tej prezentowane będą pytania jak niżej:

 • Parametry – Atrybuty przypisane do KTP
 • Pytanie o to, czy dana Operacja ma wystąpić
 • Pytanie o wybór operacji alternatywnej
 • Parametry – Atrybuty przypisane do Operacji
 • Parametry – Atrybuty przypisane do Materiału
 • Pytanie o wybór surowca dla Materiału
 • Pytanie o cechę towaru
 • Parametry – Atrybuty przypisane do Produktu

Prezentowane będą poszczególne rekordy pytań z podziałem na kolumny: definicja pytania (skonwertowana, tj po wywołaniu stosownych zmiennych składających się na właściwą treść pytania) oraz odpowiedź. Format prezentowanych wartości będzie wynikał z typu atrybutu i rodzaju pytania. Edycja wartości będzie się odbywała wyłącznie, jeżeli dana wartość jest oznaczona jako „Edycja” (przypadek parametrów technologii, operacji oraz materiału), lub wynika to z charakteru pytania (edycja cechy surowca, wybór surowca, wybór operacji, pytanie o to, czy operacja ma wystąpić). Te parametry/Pytania, które oznaczone są jako „wymagane” będę musiały zostać podane zanim System utworzy produkt/właściwą technologię jego wytworzenia.

Ogólny schemat budowania pytań konfiguratora produktu
Ogólny schemat budowania pytań konfiguratora produktu

Panel uproszczony udzielania odpowiedzi

W panelu uproszczonym System będzie prezentował tylko jedno pytanie, po udzieleniu odpowiedzi Użytkownik wybierze opcję „Następny” i wówczas zamiast dotychczasowego pytania System zaprezentuje kolejne. Wraz ze zmianą pytania zmieniany będzie również format możliwych odpowiedzi, zgodnie z ich typem (wybór z menu, podanie wartości, wybór towaru itp.). Możliwe będzie również „cofnięcie” pytania. Wraz z przechodzeniem do następnego/poprzedniego pytania zmieniać się będzie ustawienie kursora na liście pytań górnej sekcji, czyli Użytkownik będzie wiedział „w jakim miejscu” listy pytań aktualnie się znajduje.

Sekcja Lista podobnych produktów

Jeżeli Użytkownik definiuje dany produkt, może się okazać, że on sam, lub inny Operator zdefiniował już identyczny, albo bardzo podobny, nie ma więc potrzeby zakładania nowej karty towaru, czy też tworzenia identycznej technologii do już istniejącej. Aby obsłużyć taki scenariusz wprowadzona zostanie lista „podobnych produktów” budowana w oparciu o zgodność konfiguratora użytego na bieżącym elemencie OS/ZS z konfiguratorem użytym na technologii przypisanej do już istniejącego produktu. Dodatkowo, w trakcie wprowadzania kolejnych odpowiedzi na elemencie OS/ZS Użytkownik będzie mógł odfiltrowywać tą listę wg zgodności udzielonych odpowiedzi.

Dalsze możliwości „skorzystania” z podobnego produktu będę zależne od Użytkownika.

Użytkownik będzie mógł wskazać „podobny produkt”, a System na tej podstawie ustali na bieżących elemencie OS/ZS: wskazany produkt, zestaw odpowiedzi oraz wskazanie na technologię „użytą” do wytworzenia wskazanego produktu.

Operator będzie mógł również skorzystać z „odpowiedzi” z danego produktu, bez przypisywania tego produktu i jego technologii.

Na liście podobnych produktów z menu dostępne są następujące opcje:

 • Wybierz produkt i technologię – Inaczej niż podczas korzystania z odpowiedzi ze wskazanej technologii, w przypadku przypisywania produktu i jego technologii System ustali wszystkie odpowiedzi na podstawie wskazanej technologii czyli np. usunie odpowiedzi wówczas, gdy na technologii nie zostały one wskazane, lub gdy ich w ogóle nie ma. Jest to podyktowane tym, aby Użytkownik nie wykorzystał niewłaściwej technologii, stąd System nie może zostawić odpowiedzi na elemencie OS/ZS, co by sugerowało, że zostały one wzięte pod uwagę podczas ustalania technologii dla produktu z OS/ZS
 • Ustal odpowiedzi ze wskazanego – Po wybraniu opcji System powinien ustalić odpowiedzi na prezentowane na elemencie OS/ZS pytania na podstawie odpowiedzi zapisane na danej technologii. Jeżeli System odnajdzie odpowiednie pytanie na technologii, wówczas „przepisze” z niej odpowiedź na element OS/ZS, przy braku odpowiedzi na technologii modyfikacja nie będzie dokonywana. Te pytania, które znajdują się na elemencie, a które nie zostaną odszukane na technologii nie będą modyfikowane. Ww. operacja powinna przebiegać kolejno począwszy od 1-go pytania konfiguratora, po ustaleniu/dokonaniu zmiany w odpowiedzi System powinien najpierw aktualizować listę pytań, a następnie przejść do analizy kolejnego pytania.
 • Podgląd karty produktu
 • Podgląd karty technologii

Sekcja Produktu i Technologii

W sekcji System prezentuje informację o Produkcie utworzonym/przypisanym do elementu OS/ZS oraz o wygenerowanej dla niego technologii produkcji. Możliwe będzie z tego poziomu utworzenie i przypisanie karty produktu oraz technologii właściwej oraz ich usunięcie, przy czym usunięcie będzie polegało na odłączeniu produktu/technologii od elementu OS/ZS przy pozostawieniu tego obiekty w Systemie, lub też na usunięciu karty produktu lub technologii z Systemu. Po utworzeniu produktu System dokona „podmiany” towaru na elemencie OS/ZS, zamiast towaru A-vista zostanie na nim ustalony właściwy produkt. Po tej operacji można ustalić cenę końcową elementu.

Podczas tworzenia indeksu towarowego oraz technologii kod i nazwa tworzone są za pomocą funkcji serwerowej „KPZwrocDaneNowegoObiektu”, poprzez jej modyfikację można bezpośrednio wpłynąć na logikę ich tworzenia. Tworzenie technologii możliwe jest dopiero, gdy znany jest indeks produktu. Technologia tworzona jest na podstawie konfiguratora KTP oraz udzielonych odpowiedzi. Wszelkie informacje o: ilościach, kosztach, funkcjach itp. kopiowane są z dokumentu KTP, podobnie operacje stałe. Operacja warunkowa jest dodawana na TP wówczas, gdy na OS/ZS udzielono pozytywnej odpowiedzi na pytanie o jej wystąpienie, lub zaistniał warunek zdefiniowany na jej wystąpienie. Spośród operacji alternatywnych do TP dodawana jest tylko jedna, ta, którą Użytkownik wskazał w odpowiedzi. Na kartach materiałowych ustalany jest jeden konkretny towar – wskazany przez Użytkownika w odpowiedzi, lub ten, dla którego został spełniony warunek SQL na jego wystąpienie. Na karcie produktu końcowego TP przypisywany jest towar z elementu OS/ZS. Na nagłówek/operację, czy też materiał TP kopiowane są te parametry-atrybuty, które oznaczone zostały opcją „kopiuj do technologii”.

Podczas generowania technologii z konfiguratora produktu oraz zakładania karty towarowej w oknie: Konfiguracja produktu, zostało zmienione działanie przycisku Utwórz produkt. Od wersji 2020.1 po jego naciśnięciu zostanie wyświetlone okno z propozycją kodu i nazwy dla nowo zakładanego indeksu towarowego. Kod i nazwę będzie można tu zmodyfikować i z takim podstawowymi danymi zostanie założony nowy indeks towarowy.

Podobnie jak przy zakładaniu indeksu towarowego, również przy zakładaniu nowej technologii, a więc po naciśnięciu przycisku Utwórz technologię, zostanie wyświetlone okienko z proponowanym kodem i nazwą technologii. Również tutaj, może te dane zmienić i zapisać z tak wprowadzonymi wartościami nową technologię produkcji.

Utworzenie i przypisanie produktu do ZS jest warunkiem koniecznym dla potwierdzenia takiego ZS, natomiast potwierdzenie OS będzie możliwe, w takiej sytuacji pojawi się jedynie ostrzeżenie. Do potwierdzenia OS/ZS nie będzie konieczne przypisanie do elementu technologii. Generowanie technologii możliwe będzie również po potwierdzeniu OS/ZS, chodzi o to, aby nie blokować zatwierdzenia dokumentu jeżeli to technolog będzie tą osobą, która tworzy technologię.

Od wersji 2020.1 możliwa będzie pełna edycja konfiguratora, z którego została wygenerowana technologia.

 

Kopiowanie i generowanie OS/ZS a parametry Konfiguracji produktu

Podczas generowania ZS z OS na produkt konfigurowalny System przypisze parametry ogólne, różnicujące konfiguratory, ustali ich wartości w oparciu o odpowiedzi z OS i ustali konfigurator na elemencie ZS na podstawie konfiguratora z OS wyłącznie, jeżeli nadal spełnia on warunki zgodności wartości parametrów ogólnych.

Podczas generowania dokumentu ZP z ZS dla produktu konfigurowalnego System ustali na ZP technologię w oparciu o technologię przypisaną na elemencie ZS.

Konfigurator produktu – surowce powiązane

Pomiędzy poszczególnymi indeksami towarowymi można zdefiniować powiązania, pozwalające sterować możliwymi do zastosowania surowcami w przypadku, gdy do konfiguracji produktu użyto już pewnych kombinacji elementów. Przykładowo, produkują drzwi i dobierają odpowiednie (będące wyborem użytego: panelu) szyby, klamki itp. Technolog określa rodzaj możliwej do wyboru szyby, w zależności od rodzaju wybranego panelu drzwiowego.

Ww. powiązań można zdefiniować wiele, a o tym, który z nich ma mieć zastosowanie podczas produkcji określonego rodzaju wyrobów gotowych, decyduje przypisanie ww. powiązań surowców do konkretnej technologii-konfiguratora.

Przypisane do Konfiguratora powiązania są interpretowane podczas udzielania na OS/ZS odpowiedzi na pytanie o wybór towaru-surowca stosowanego do produkcji danego wyrobu wg zasady: jeżeli do Materiału-Surowca przypisano grupę towarową, wówczas lista możliwych do wyboru surowców z tej grupy zostanie ograniczona do tych, które są możliwe do zastosowania ze względu na dotąd wybrane materiały, z których powstanie Produkt.

Definiowanie powiązania pomiędzy towarami-surowcami

Do definiowania powiązań pomiędzy towarami-surowcami służyć stosowna opcja dostępna w menu Listy modułów; Produkcja, Sprzedaż, Zamówienia. Pierwszym krokiem, który należy wykonać jest wskazanie grup towarowych pomiędzy którymi istnieje powiązanie oraz określenie kolejności, w jakiej dokonywany będzie
wybór surowców z poszczególnych grup. Dokonuje się tego za pomocą przycisku oraz opcji w menu kontekstowym lewej sekcji: „Dodaj powiązanie grup”.

Schemat Definiowanie powiązania pomiędzy grupami surowców
Schemat Definiowanie powiązania pomiędzy grupami surowców

Dane powiązanie może składać się z maksymalnie czterech grup towarowych, a do chwili zdefiniowania powiązania pomiędzy towarami-surowcami Użytkownik może dokonać zmiany ich kolejności.

Zmiana kolejność powiązanie grup surowców
Zmiana kolejność powiązanie grup surowców

Dodanie towarów-surowców dla 1-wszej grupy danego powiązania odbywa się poprzez użycie opcji Dodaj towar” kontekstowo, dla powiązania, na który wskazuje kursor sekcji lewej. Po wskazaniu listy towarów System doda je na formatkę towarów powiązanych, o ile należą do 1-wszej grupy danego powiązania.

Dodawanie towarów z 1-wszej grupy surowców powiązanych
Dodawanie towarów z 1-wszej grupy surowców powiązanych

Przypisywanie towarów dla kolejnych grup z danego powiązania odbywa się za pomocą opcji „Dodaj towary powiązane”. Po wyborze ww. opcji otwierana jest lista towarów w trybie wielokrotnego wyboru, każdy z zaznaczonych towarów dodawany jest jako towar do gałęzi podrzędnej w stosunki do wskazanej gałęzi.

Przypisywanie możliwych do użycia Klamek dla konstruowanych drzwi
Przypisywanie możliwych do użycia Klamek dla konstruowanych drzwi

Zdefiniowane w ww. sposób powiązania prezentowane są w formie drzewa powiązać w sekcji środkowej formatki towarów powiązanych oraz w formie płaskiej listy w sekcji prawej formatki. Listy te prezentowane są kontekstowo dla powiązania, na który wskazuje kursor sekcji lewej. Jeżeli wskazuje on na wirtualny rekord „Wszystkie”, wówczas prezentowane są wszystkie zdefiniowane powiązania surowców.

Strukturalna oraz płaska lista powiązań dla powiązania "Drzwi"
Strukturalna oraz płaska lista powiązań dla powiązania “Drzwi”

Pod listą powiązań dostępny jest filtr, pozwalający na ograniczenie ich listy do takich powiązań, w których występuje dany towar-surowiec.

Szybkie odszukiwanie powiązań zdefiniowanych dla produktów
Szybkie odszukiwanie powiązań zdefiniowanych dla produktów

Przypisywanie powiązań do Konfiguratora produktu

Aby zdefiniowane powiązanie grup surowców zostało zastosowane przy konstruowaniu danego Produktu, należy je przypisać do tych konfiguratorów produktów, które służą do tego tworzenia. Dokonuje się tego za pomocą stosownego przycisku oraz opcji w meny kontekstowych „Zwiąż z konfiguratorem” dla danego/wskazanych powiązań. Lista konfiguratorów, do których zostało przypisane dane powiązanie prezentowana jest pod listą powiązań.

Lista Konfiguratorów produktu
Lista Konfiguratorów produktu

Dołączenie, czy też odłączenie danego powiązania surowców można dokonać również bezpośrednio na karcie danego Konfiguratora produktu. Służy do tego zakładka {Towary powiązane}, na której prezentowane są przypisane do danego dokumentu powiązania i ich struktura.

Zakładka Towary powiązane na Konfiguratorze produktu. Struktura powiązań oraz opcje dołączania/odłączania powiązania grup surowców
Zakładka Towary powiązane na Konfiguratorze produktu. Struktura powiązań oraz opcje dołączania/odłączania powiązania grup surowców

Obsługa powiązań surowców podczas konstruowania Produktu

Jeżeli do danego materiału Konfiguratora produktu KTP przypisano grupę towarową i wybór surowca dokonywany jest przez Operatora, poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie o wybór surowca, wówczas lista możliwych odpowiedzi, tj. lista towarów do wyboru budowana jest w następujący sposób:

 • wszystkie towary przypisane do tej grupy, wówczas, gdy nie przypisano do konfiguratora „powiązań towarowych”, lub
 • tych towarów przypisanych do danej grupy, które mogą zostać użyte, wziąwszy pod uwagę inne, dotąd użyte surowce, wówczas, gdy do konfiguratora przypisano „powiązane towary”.

Jeżeli do Materiału przypisano listę towarów, wówczas dla tak „przypisanych” towarów ww. powiązania surowców nie są kontrolowane.

Konstruowanie produktu na elemencie ZS: różne menu z możliwymi do wyboru Klamkami dla poszczególnych drzwi
Konstruowanie produktu na elemencie ZS: różne menu z możliwymi do wyboru Klamkami dla poszczególnych drzwi

Czy ten artykuł był pomocny?