Narzędziownia

Informacje ogólne

W wersji 2017.1 w głównym menu modułu: Produkcja, na ribbonie udostępniono nowy obszar: „Narzędziownia”

Narzędziownia- nowy obszar w module: Produkcja

Z poziomu tego obszaru można rejestrować wydanie, zdanie oraz likwidację narzędzi. Dostępne są także różne raporty/listy: Lista narzędzi, Lista wydań i zdań narzędzi, Lista zużycia narzędzi, które będą pomocne w zarządzaniu narzędziami. Stanowią one m. in. informację dla Użytkownika o tym, jakie narzędzia zarejestrowano w systemie, które narzędzia są obecnie w narzędziowni, a które w użyciu, a także o tym jakie jest zużycie poszczególnych narzędzi- które narzędzia wymagają naprawy/regeneracji, a które można nadal wykorzystywać w Produkcji.

Narzędzia są tutaj rozumiane jako specjalnie oznaczone Zasoby produkcyjne. Ponieważ funkcjonalność wydawania, zdawania i likwidacji narzędzi została częściowo oparta o istniejącą już w systemie funkcjonalność: Wykorzystania/Użycia zasobów, odpowiednie opcje oraz okna, które do tej pory służyły do rejestrowania i raportowania pobrań/zdań zasobów, zostały zmodyfikowane i rozbudowane o nowe możliwości.

Tak, jak do tej pory, rejestracja wydania, zdania, a także nowa opcja- rejestracja likwidacji narzędzia, jest tylko informacją dla Użytkownika o tym, kto i kiedy wykonał daną akcję (wydanie, zdanie, likwidację) narzędzi. Nie powoduje ona automatycznej rejestracji w systemie dodatkowych dokumentów. Nie powoduje także ruchów na magazynie. Przykładowo, po zarejestrowaniu wydania narzędzia, kolejne jego wydanie będzie także możliwe, bez konieczności wcześniejszego zarejestrowania zdania tego narzędzia. O tym, czy można zarejestrować kolejne wydanie/zdanie/likwidację, tak jak dotychczas, będzie decydował Użytkownik.

Zmiany w oknie: Zasób, na zakładce: Ogólne

 • Zmiana parametru: Rejestruj wydanie, na Narzędzie.

Parametr: Rejestruj wydanie, który do tej pory umożliwiał tworzenie dla danego zasobu listy jego wykorzystania, będzie nadal spełniał swoją dotychczasową funkcję, jednak jego miejsce w oknie: Zasób i nazwa uległy zmianie. Parametr: Rejestruj wydanie, od wersji 2017.1, przyjął nazwę: Narzędzie.

Zasób, zakładka: Ogólne- Zmiana nazwy i położenia parametru: Rejestruj wydanie

 • Nowe pole: Status
 • W oknie: Zasób, na zakładce: Ogólne, obok parametru: Narzędzie, udostępnione zostało pole: Status, w którym prezentowany jest bieżący status narzędzia, np. informacja, że narzędzie znajduje się w narzędziowni. Pole staje się aktywne, gdy w danym oknie: Zasobu, zaznaczony jest parametr: Narzędzie. Poszczególne statusy można wybierać z nowego słownika kategorii: Statusy narzędzi. Statusy można ustawiać ręcznie na karcie zasobu (narzędzia), a także mogą być ustawiane automatycznie, np. w wyniku przeprowadzenia jakiejś akcji związanej z danym narzędziem, np. po wygenerowaniu wydania/zdania/likwidacji.
Zasób, zakładka: Ogólne- Nowe pole: Status
Zasób, zakładka: Ogólne- Nowe pole: Status

 • Nowe pole: Numer
 • W oknie: Zasób, dodane zostało nowe informacyjne pole tekstowe: Numer, do ręcznego uzupełniania dodatkowego numeru/kodu zasobu.
Zasób, zakładka: Ogólne, nowe pole: Numer

 • Nowy parametr: Rejestruj zużycie

Zaznaczenie parametru umożliwi definiowanie reguł zużycia narzędzia i obliczanie tego zużycia w systemie.

Po zaznaczeniu parametru: Rejestruj zużycie, na karcie danego zasobu (narzędzia) pojawia się nowa zakładka: Zużycie narzędzia

Zasób, zakładka: Ogólne – nowy parametr: Rejestruj zużycie

Dodatkowo, jeśli w oknie zasobu, parametr: Narzędzie, nie będzie zaznaczony, to podczas zaznaczania parametru: Rejestruj zużycie, w tym samym oknie, automatycznie się on zaznaczy. (Rejestrowanie zużycia będzie możliwe tylko dla narzędzi, czyli tylko dla zasobów produkcyjnych, na kartach których zaznaczono parametr: Narzędzie.)

Zasób zakładka: Zużycie narzędzia

Zakładka: Zużycie narzędzia zostanie udostępniona po zaznaczeniu parametru: Rejestruj zużycie.

Okno: Zasób- widoczność zakładki: Zużycie narzędzia, po zaznaczeniu parametru: Rejestruj zużycie

W ramach nowej zakładki Zużycie narzędzia udostępniono szereg opcji do określania żywotności narzędzia, sposobów obliczania zużycia narzędzia oraz do monitorowania zużycia narzędzia, a także umożliwiających wykonywanie pewnych akcji, jak np. generowanie dokumentu ZP, ZSR dla narzędzia, na pewnym etapie zużycia tego narzędzia.

Udostępniono:

 • Obszar: Parametry zużycia narzędzia – w tym obszarze można:
 • Wskazać sposób, wg którego ma być obliczane zużycie danego narzędzia. Dostępne są do wyboru 3 sposoby obliczania zużycia:
 • Wg ilości wytworzonego wyrobu – zużycie narzędzia będzie obliczane wg tego sposobu jako ilość każdego produktu wychodzącego z danej (realizacji) operacji, którą wykonało dane narzędzie – ilość będzie obliczana proporcjonalnie w stosunku do terminu (czasu), w którym dane narzędzie brało udział w realizacji operacji. W ramach parametru dodatkowo można określić, czy w ilości wytworzonego wyrobu uwzględniamy także produkty uboczne.
 • Wg ilości pobranego materiału – zużyciem będzie ilość każdego materiału wchodzącego do danej (realizacji) operacji, którą wykonało dane narzędzie – ilość ta będzie obliczana proporcjonalnie w stosunku do terminu (czasu), w którym dane narzędzie brało udział w realizacji operacji. W ramach parametru dodatkowo można określić, czy w ilości pobranego materiału uwzględniamy także materiały pomocnicze.
 • Wg czasu realizacji – zużyciem będzie łączny czas realizacji wszystkich operacji, w jakich narzędzie brało udział (wynikający z realizowanych przez dane narzędzie terminów).
 • Definiować Żywotność całkowitą i Żywotność w jednym cyklu, dla danego sposobu obliczania zużycia narzędzia:
 • Żywotność całkowita – ręcznie wprowadzana wartość, określająca całkowitą żywotność narzędzia
 • Żywotność w jednym cyklu – ręcznie wprowadzana wartość, określająca żywotność narzędzia w jednym cyklu (po osiągnięciu tej żywotności narzędzie może wymagać, np. regeneracji, przeglądu, konserwacji, itp.)
 • Śledzić obliczone Całkowite zużycie, Bieżące zużycie, Ilość wszystkich cykli, Ilość wykonanych cykli:
 • Całkowite zużycie – obliczana automatycznie wartość, która jest sumą kolejnych bieżących zużyć danego narzędzia. Obliczona wartość zużycia jest także prezentowana w formie graficznej, osobno dla każdego sposobu obliczania zużycia. Kolorystyka dla graficznej prezentacji zużycia jest możliwa do ustawienia z poziomu wartości przypisanej jako rodzaju zasobu do karty narzędzia.
 • Bieżące zużycie – obliczana automatycznie wartość, która jest sumą zużycia narzędzia w ramach aktualnie trwającego cyklu. Wartość prezentowana w tym polu, dla danego sposobu obliczania zużycia narzędzia, nie może być większa od Żywotności w jednym cyklu, określonej dla tego sposobu. Obliczona wartość zużycia jest także prezentowana w formie graficznej, osobno dla każdego sposobu obliczania zużycia. Kolorystyka dla graficznej prezentacji zużycia jest możliwa do ustawienia z poziomu wartości przypisanej jako rodzaju zasobu do karty narzędzia.
 • Ilość wszystkich cykli – wartość obliczana automatycznie, jako: Żywotność całkowita/Żywotność w jednym cyklu, zaokrąglona do liczby całkowitej – jest to ilość możliwych do wykonania, przez dane narzędzie, pełnych cykli
 • Ilość wykonanych cykli – wartość obliczana automatycznie, jako suma dotychczas wykonanych przez dane narzędzie, pełnych cykli.
 • Zerować obliczone bieżące zużycie- dla każdego sposobu obliczania zużycia narzędzi dodano możliwość zerowania bieżącego zużycia „na żądanie”- za pomocą opcji [Zeruj bieżące zużycie] można wyzerować naliczone bieżące zużycie

Zużycie (bieżące i całkowite) będzie aktualizowane po wykonaniu odpowiedniej zmiany dla realizacji operacji, na której znajduje się dane narzędzie, np. jeśli zużycie narzędzia obliczane jest wg ilości produktu, wówczas zmiana ilości produktu/dodanie lub usunięcie produktu na realizacji będzie powodowało odpowiednią aktualizację zużycia narzędzia.

Uwaga
Uwaga: Jeśli dane narzędzie “realizowało” operację przed włączeniem na jego karcie naliczania zużycia, wówczas zużycie wynikające z ww. wykonanej realizacji operacji nie będzie uwzględniane podczas zliczania zużycia dla tego narzędzia.(Aby zostało uwzględnione trzeba wykonać odpowiednią modyfikację danej realizacji).

 • Obszar: Po osiągnięciu żywotności całkowitej – w tym obszarze można wskazać akcje, jakie mają się automatycznie wykonać w systemie, po osiągnięciu przez dane narzędzie żywotności całkowitej:
 • Oznacz narzędzie jako niedostępne – zaznaczenie parametru spowoduje, że po osiągnięciu przez dane narzędzie żywotności całkowitej, zostanie dla niego automatycznie zarejestrowany w systemie przestój z przyczyną: „Całkowite zużycie”. Przestój będzie domyślnie dodawany na 1 rok. (Standardowo będzie można taki przestój zmodyfikować lub usunąć.)
 • Oznacz narzędzie jako archiwalne – zaznaczenie parametru spowoduje, że po osiągnięciu przez dane narzędzie żywotności całkowitej, zostanie ono automatycznie oznaczone w systemie jako archiwalne (ze standardową możliwością usunięcia tego zaznaczenia na karcie zasobu (narzędzia)).

Uwaga
Uwaga: Jeśli osiagnięta zostanie żywotność całkowita, wówczas zużycie narzędzia będzie dalej naliczane, gdy dane narzędzie będzie nadal dodawane na kolejne realizacje operacji. Nadmiarowe naliczanie zużycia całkowitego nie będzie jednak powodowało już automatycznego wykonywania w systemie ww. akcji. Akcje te będą wykonywane tylko w momencie osiagnięcia zywotności całkowitej. (Zmniejszenie całkowitego zużycia i osiągnięcie go ponownie spowoduje ponowne wykonanie zaznaczonych akcji.)

 • Obszar: Po osiągnięciu żywotności w jednym cyklu – w tym obszarze można wskazać akcje, jakie mają się automatycznie wykonać w systemie, po osiągnięciu przez dane narzędzie żywotności w jednym cyklu
 • Oznacz narzędzie jako niedostępne – zaznaczenie parametru spowoduje, że po osiągnięciu przez dane narzędzie żywotności w jednym cyklu, zostanie dla niego automatycznie zarejestrowany w systemie przestój z przyczyną: „Zużycie narzędzi”. Przestój będzie domyślnie dodawany na 1 rok. (Standardowo będzie można taki przestój zmodyfikować lub usunąć.)
Przestój dodany automatycznie, na skutek zużycia narzędzia w jednym cyklu

 • Generuj zlecenie serwisowe – zaznaczenie parametru spowoduje, że po osiągnięciu przez dane narzędzie żywotności w jednym cyklu, zostanie dla niego automatycznie zarejestrowane zlecenie serwisowe, na którym:
 • Ustawiony zostanie kontrahent jednorazowy: „NARZĘDZIOWNIA”
 • Dane narzędzie zostanie dodane jako urządzenie – na karcie urządzenia narzędzie dodane zostanie jako zasób produkcyjny
Zlecenie serwisowe wygenerowane automatycznie dla narzędzia, na skutek zużycia tego narzędzia w jednym cyklu

(Standardowo będzie można takie zlecenie zmodyfikować lub usunąć.)

 • Nie planuj narzędzia na zleceniu od …% zużycia – zaznaczenie parametru spowoduje, że po osiągnięciu przez dane narzędzie określonego procentu żywotności w jednym cyklu, dane narzędzie nie będzie dobierane podczas planowania kolejnych zleceń

Przy zaznaczonym ww. parametrze, dla danego narzędzia automatycznie rejestrowany będzie przestój z przyczyną: „Zużycie niepozwalające na dalsze planowanie”. Przestój będzie domyślnie dodawany na 1 rok. (Standardowo będzie można taki przestój zmodyfikować lub usunąć.)

Przestój dodany automatycznie na skutek osiągnięcia, w ramach jednego cyklu, pewnego zużycia narzędzia, które nie pozwala na dalsze planowanie narzędzia

Opcja generowania dokumentu ZP dla narzędzia- za pomocą opcji [Generuj ZP] można wygenerować zlecenie produkcyjne na narzędzie, o ile powiązane jest ono z kartą towaru i ma zdefiniowaną technologię produkcji.

Generowanie ZP z poziomu zużycia dla narzędzia

Opcja generowania dokumentu ZSR dla narzędzia- za pomocą opcji [Generuj ZSR] można wygenerować zlecenie serwisowe na narzędzie. Dodatkowo, podczas ręcznego generowania ZSR z tego poziomu, będzie prezentowane okno:

Okno: generowanie ZSR, wyświetlane podczas generowania dokumentu

W oknie będzie można zaznaczyć odpowiednie parametry, co spowoduje, że oprócz wygenerowania dokumentu ZSR, dla danego narzędzia:

 • Automatyczne dodany zostanie przestój
 • Wyzerowane zostanie bieżące zużycie

Opcja przeliczania zużycia wg aktualnych ustawień dotyczących żywotności- za pomocą opcji: [Przelicz zużycie wg bieżących ustawień], można przeliczyć naliczone zużycie w przypadku, gdy Użytkownik wprowadzi zmianę wartości pól: Żywotność całkowita lub Żywotność w jednym cyklu.

Opcja zerowania bieżącego zużycia dla wszystkich sposobów jego naliczania- za pomocą opcji: Zeruj bieżące zużycie dla wszystkich pozycji można wyzerować bieżące zużycie dla wszystkich włączonych sposobów naliczania zużycia, dla danego narzędzia.

Opcje dostępne w pop-up menu obok przycisku przeliczania zużycia

Zasób zakładka: Wykorzystanie narzędzia

Po zaznaczeniu w oknie: Zasób, parametru: Narzędzie, widoczna będzie nowa zakładka: Wykorzystanie narzędzia. Na tej zakładce dostępna będzie lista wykorzystania danego narzędzia, czili historia jego wydań/zdań oraz likwidacji.

Zasób, zakładka: Wykorzystanie narzędzia

Na ww. liście dostępne są następujące kolumny:

 • Pracownik/Zasób – w kolumnie prezentowane są akronim i nazwa pracownika lub zasobu, który użył danego narzędzia
 • Termin- informacja o terminie wykonania akcji
 • Akcja- informacja o rodzaju wykonanej akcji- wydanie(2.1.7)/zdanie(2.1.8)/likwidacja(2.1.9)
 • Status narzędzia- informacja o statusie narzędzia, związanego z wykonaną akcją
 • Planowany termin zdania – informacja o planowanym terminie zdania narzędzi (prezentowany tylko w przypadku akcji wydania narzędzia)

Na liście dostępne są filtry:

 • Standardowy filtr z konstruktorem
 • Zakres dat (dot. kolumny: Termin)
 • Filtrowanie wg akcji (wydanie/zdanie/likwidacja)
 • Filtrowanie wg statusu narzędzia
 • Aktualnie w użyciu- pokaże, który pracownik/zasób nie zdał jeszcze zasobu

Funkcje możliwe do wykonania z poziomu zakładki: Wykorzystanie narzędzia, to:

 • Rejestrowanie wydania/zdania/likwidacji
 • Edycja/Usuwanie wydania/zdania/likwidacji

Zasób zakładka: Wydane narzędzia

Zakładka: Wydane narzędzia, będzie aktywna zawsze w oknie: Zasób. Na tej zakładce prezentowane będą wszystkie wydania/zdania/likwidacje narzędzi przeprowadzone przez dany zasób (np. wydanie narzędzia temu zasobowi).

Zasób, zakładka: Wydane narzędzia

Na ww. liście dostępne są następujące kolumny:

 • Narzędzie – kolumna będzie zawierała kod i nazwę narzędzia (zasobu), które zostało użyte (wydane/zdane/zlikwidowane) przez „bieżący” zasób
 • Rodzaj narzędzia- informacja o rodzaju użytego narzędzia (zasobu)
 • Termin- informacja o terminie wykonania akcji
 • Akcja- informacja o rodzaju wykonanej akcji- wydanie/zdanie/likwidacja
 • Status narzędzia- informacja o statusie narzędzia, związanego z wykonaną akcją
 • Planowany termin zdania- informacja o planowanym terminie zdania narzędzi (prezentowany tylko w przypadku akcji wydania narzędzia)

Na liście dostępne są filtry:

 • Standardowy filtr z konstruktorem
 • Zakres dat (dot. kolumny: Termin)
 • Filtrowanie wg akcji (wydanie/zdanie/likwidacja)
 • Filtrowanie wg rodzaju narzędzia
 • Filtrowanie wg statusu narzędzia
 • Aktualnie w użyciu- włączenie filtra spowoduje, że na liście pojawią się wydania, po których nie zostało zarejestrowane zdanie narzędzia lub likwidacja.

Przyklad

Przykład: Jeśli na liście mamy kolejno:

1.Wydanie narzędzia1, dla pracownika P1

2.Wydanie narzędzia1, dla pracownika P1

3.Wydanie narzędzia1, dla pracownika P1

4.Zdanie narzędzia1, przez pracownika P1, wówczas po zastosowaniu filtra: Aktualnie w użyciu, na liście zostanie wyświetlone:

Wydanie narzędzia1 (z pozycji 2) i

Wydanie narzędzia1 (z pozycji 3)

Funkcje możliwe do wykonania z poziomu zakładki: Wydane narzędzia, to:

 • Rejestrowanie wydania/zdania/likwidacji
 • Edycja/Usuwanie wydania/zdania/likwidacji

Uwaga
Uwaga: Zakładka: Wydane narzędzia, została także udostępniona na karcie Pracownika.

Lista narzędzi

Lista narzędzi, to lista tych zasobów produkcyjnych, na kartach których zaznaczono parametr: Narzędzie.

Listę można uruchomić z poziomu ribbona, z nowego obszaru: Narzędziownia, za pomocą opcji: [Narzędzia]:

Lista narzędzi uruchamiana z ribbona

Lista narzędzi jest także dostępna na nowej zakładce: Narzędzia, na liście zasobów produkcyjnych:

Nowa zakładka: Narzędzia, na liście zasobów

Lista wydań i zdań narzędzi

Do tej pory, w systemie istniała możliwość rejestrowania wydań i zdań dla pojedynczych zasobów, na kartach których zaznaczono parametr: Rejestruj wydanie (obecny parametr: Narzędzie). Lista wydań i zdań była widoczna tylko dla pojedynczych zasobów, na kontekstowo uruchomionym raporcie: Wykorzystanie zasobu.

Od nowej wersji systemu, dodatkowo dostępna jest ogólna Lista wydań i zdań narzędzi, na której prezentowane są wydania, zdania, likwidacje wszystkich narzędzi, natomiast lista: Wykorzystanie zasobu, nadal funkcjonuje, pod nazwą: Lista wydań i zdań narzędzia, a jej postać została dodatkowo zmodyfikowana, ze względu na wprowadzenie w systemie nowych opcji.

Lista wydań i zdań konkretnego narzędzia
Ogólna lista wszystkich wydań, zdań i likwidacji narzędzi, otwierana za pomocą opcji: Wydania i zdania narzędzi, dostępnej na ribbonie w obszarze: Narzędziownia

Na ogólnej liście wydań i zdań narzędzi dostępne są następujące kolumny:

 • Narzędzie – kolumna będzie zawierała kod i nazwę narzędzia (zasobu), które zostało użyte (wydane/zdane/zlikwidowane)
 • Rodzaj narzędzia- informacja o rodzaju użytego zasobu
 • Pracownik/Zasób – Dane Pracownika lub Zasobu produkcyjnego, który dokonał użycia danego narzędzia
 • Termin- informacja o terminie wykonania akcji
 • Akcja- informacja o rodzaju wykonanej akcji- wydanie/zdanie/likwidacja
 • Planowany termin zdania- informacja o planowanym terminie zdania narzędzi (prezentowany tylko w przypadku akcji wydania narzędzia)
 • Status narzędzia- informacja o statusie narzędzia, związanego z wykonaną akcją

Na liście dostępne są filtry:

 • Standardowy filtr z konstruktorem
 • Lokator ograniczający na kod narzędzia (zasobu)
 • Za okres: Od/Do (dot. kolumny: Termin)
 • Akcja- filtrowanie wg akcji (wydanie/zdanie/likwidacja)
 • Rodzaj narzędzia – filtrowanie wg rodzaju narzędzia
 • Status narzędzia- filtrowanie wg statusu narzędzia
 • Aktualnie w użyciu- po zaznaczeniu filtra, na liście pozostaną tylko te narzędzia, które wydano i nie zdano ich (lub nie zlikwidowano)

Funkcje możliwe do wykonania z poziomu zakładki: Wydane narzędzia, to:

 • Rejestrowanie wydania/zdania/likwidacji

Za pomocą opcji:

 • [Dodaj wydanie]- domyślnie dodawane jest okno Użycia narzędzi z zaznaczoną opcją: Wydanie:
 • [Dodaj zdanie]- domyślnie dodawane jest okno Użycia narzędzi z zaznaczoną opcją: Zdanie:
 • [Dodaj likwidację]- domyślnie dodawane jest okno Użycia narzędzi z zaznaczoną opcją: Likwidacja:
 • Edycja/Usuwanie wydania/zdania/likwidacji

Opcja:

 • [Zmień]- umożliwia edycję wybranego elementu listy
 • [Usuń]- umożliwia usunięcie wybranego/zaznaczonych elementów listy

Wydanie narzędzi

Wydanie narzędzi można zarejestrować za pomocą:

 • Opcji: [Wydanie narzędzi], dostępnej na ribbonie, w obszarze: Narzędziownia.
 • Opcji: [Dodaj wydanie], dostępnej na listach wydań i zdań narzędzi (Na ogólnej liście wydań i zdań narzędzi, na liście wydań i zdań, otwieranej kontekstowo dla konkretnego narzędzia, w oknie: Zasób, na zakładce: Wykorzystanie narzędzia i Wydane narzędzia, w oknie: Pracownik, na zakładce: Wydane narzędzia)

Za pomocą ww. opcji, otwierane jest w systemie okno: Użycie narzędzi, w którym domyślnie zaznaczone jest radio: Wydanie:

Użycie narzędzi- wydanie

Poszczególne kontrolki w ww. oknie:

 • Pracownik– za pomocą przycisku otwierana jest lista pracowników, z której można wybrać pracownika, dla którego rejestrujemy wydanie:
Lista pracowników, otwierana za pomocą przycisku: Pracownik, z poziomu okna: Użycie narzędzi

Obok przycisku: Pracownik, dostępnie jest pop-up menu, w raz z opcjami:

Opcje dostępne w pop-up menu obok przycisku: Pracownik
 • Pracownik– opcja działa analogicznie jak ww. przycisk
 • Zasób produkcyjny– za pomocą opcji otwierana jest lista zasobów produkcyjnych, z której można wybrać zasób produkcyjny, dla którego rejestrujemy wydanie:
Możliwość wydawania narzędzi zasobowi produkcyjnemu

 • Data– data wykonania akcji wydania/zdania/likwidacji

Radio:

 • Wydanie– oznacza akcję wydania narzędzi
 • Zdanie– oznacza akcję zdania narzędzi
 • Likwidacja– oznacza akcję likwidacji narzędzi
 • Obszar: Planowany termin zdania/wymiany– dla akcji: Wydanie, można określić dodatkowo planowany/spodziewany termin zdania narzędzi. W tym obszarze dostępne są kontrolki:
 • Data– dla akcji: Wydanie, domyślnie wypełniana jest datą bieżącą i godziną 23:59 (z możliwością zmiany). Dla pozostałych akcji, pola do określania tej daty są nieaktywne.
 • Informuj po przekroczeniu– po zaznaczeniu parametru, w przypadku nie zarejestrowania zdania narzędzi po planowanym terminie zdania/wymiany, data określająca ten termin, będzie prezentowana w kolorze czerwonym na listach wydań i zdań narzędzi.
Prezentacja w kolorze czerwonym przekroczonego terminu zdania narzędzi

Obszar: Narzędzia– w obszarze prezentowana jest lista narzędzi, które zostały wydane, a także dostępne są opcje do dodawania, usuwania, edytowania elementów oraz pole do określania statusu narzędzia, wynikającego z wykonanej akcji.

Za pomocą opcji [Dodaj], otwierana jest lista narzędzi, z której można wybrać zaznaczone elementy:

Dodawanie narzędzi, jako elementów wydania

Uwaga
Uwaga: Po zapisaniu okna: Użycie narzędzi, w którym dodano wiele narzędzi, na liście wydań i zdań, dla każdego elementu dodanego w oknie: Użycie narzędzi, prezentowany będzie osobny rekord. (W oknie: Użycie narzędzi, nadal prezentowane będą wszystkie dodane elementy).
Prezentacja elementów użycia narzędzi, na liście wydań i zdań

Za pomocą opcji [Usuń], można usunąć wybrane elementy wydania:

Usuwanie wybranych elementów z okna wydania narzędzi

Za pomocą opcji [Zmień] można edytować wybrany element wydania:

Edycja wybranego narzędzia, z poziomu wydania

Status narzędzi– pole do określania statusu narzędzia, wynikającego z wykonanej akcji. Statusy pobierane będą ze słownika kategorii: Statusy narzędzi. Dla wydania, domyślną wartością pola będzie: W użyciu. Zapisanie okna: Użycie narzędzia, spowoduje, że wybrany w ww. oknie status zostanie automatycznie ustawiony w polu: Status, na narzędziach, których dotyczyła wykonana akcja:

Automatyczne ustawianie statusu na narzędziach, w wyniku wykonania akcji: Wydanie

Przyczyna likwidacji– pole aktywne tylko dla akcji: Likwidacja.

Opis –standardowe pole do wprowadzania dodatkowych informacji.

Zdanie narzędzi

Zdanie narzędzi można zarejestrować za pomocą:

 • Opcji: [Zdanie narzędzi], dostępnej na ribbonie
 • Opcji: [Dodaj zdanie], dostępnej na listach wydań i zdań narzędzi (Na ogólnej liście wydań i zdań narzędzi, na liście wydań i zdań, otwieranej kontekstowo dla konkretnego narzędzia, w oknie: Zasób, na zakładce: Wykorzystanie narzędzia i Wydane narzędzia, w oknie: Pracownik, na zakładce: Wydane narzędzia)

Za pomocą ww. opcji, otwierane jest w systemie okno: Użycie narzędzi, w którym domyślnie zaznaczone jest radio: Zdanie:

Użycie narzędzi- Zdanie

Poszczególne kontrolki w ww. oknie:

 • Pracownik– za pomocą przycisku otwierana jest lista pracowników, z której można wskazać pracownika, dla którego rejestrujemy Zdanie. Obok przycisku: Pracownik, dostępnie jest pop-up menu, wraz z opcjami:
 • Pracownik– opcja działa analogicznie jak ww. przycisk
 • Zasób produkcyjny– za pomocą opcji otwierana jest lista zasobów produkcyjnych, z której można wybrać zasób produkcyjny, dla którego rejestrujemy zdanie
 • Data– data wykonania akcji wydania/zdania/likwidacji

Radio:

 • Wydanie– oznacza akcję wydania narzędzi
 • Zdanie– oznacza akcję zdania narzędzi
 • Likwidacja– oznacza akcje likwidacji narzędzi

Obszar: Planowany termin zdania/wymiany– aktywny tylko dla akcji: Wydanie

 • Obszar: Narzędzia– w obszarze prezentowana jest lista narzędzi, które zostaną zdane, a także dostępne są opcje do dodawania, usuwania, edytowania elementów oraz pole do określania statusu narzędzia, wynikającego z wykonanej akcji.
 • Za pomocą opcji [Dodaj], otwierana jest lista narzędzi, z której można wybrać zaznaczone elementy
 • Za pomocą opcji [Usuń], można usunąć wybrane elementy zdania
 • Za pomocą opcji [Zmień] można edytować wybrany element zdania
 • Status narzędzi– pole do określania statusu narzędzia, wynikającego z wykonanej akcji. Statusy pobierane będą ze słownika kategorii: Statusy narzędzi. Dla zdania, domyślną wartością pola będzie: Zlikwidowano. Zapisanie okna: Użycie narzędzia, spowoduje, że wybrany w ww. oknie status zostanie automatycznie ustawiony w polu: Status, na narzędziach, których dotyczyła wykonana akcja
 • Przyczyna likwidacji– pole aktywne tylko dla akcji: Likwidacja.
 • Opis –standardowe pole do wprowadzania dodatkowych informacji

Likwidacja narzędzi

W wersji 2017.1 dodano możliwość rejestrowania nowej akcji użycia narzędzi- likwidacji. Akcję likwidacji rejestruje się podobnie, jak akcje: Wydania i Zdania narzędzi.

Likwidację narzędzi można zarejestrować za pomocą:

 • Opcji: [Likwidacja narzędzi], dostępnej na ribbonie
 • Opcji: [Dodaj likwidację], dostępnej na listach wydań i zdań narzędzi (Na ogólnej liście wydań i zdań narzędzi, na liście wydań i zdań, otwieranej kontekstowo dla konkretnego narzędzia, w oknie: Zasób, na zakładce: Wykorzystanie narzędzia i Wydane narzędzia, w oknie: Pracownik, na zakładce: Wydane narzędzia)

Za pomocą ww. opcji, otwierane jest w systemie okno: Użycie narzędzi, w którym domyślnie zaznaczone jest radio: Likwidacja:

Użycie narzędzi- Likwidacja

Poszczególne kontrolki w ww. oknie:

 • Pracownik– za pomocą przycisku otwierana jest lista pracowników, z której można wskazać pracownika, dla którego rejestrujemy Zdanie. Obok przycisku: Pracownik, dostępnie jest pop-up menu, w raz z opcjami:
 • Pracownik– opcja działa analogicznie jak ww. przycisk
 • Zasób produkcyjny– za pomocą opcji otwierana jest lista zasobów produkcyjnych, z której można wybrać zasób produkcyjny, dla którego rejestrujemy likwidację narzędzi
 • Data– data wykonania akcji wydania/zdania/likwidacji

Radio:

 • Wydanie– oznacza akcję wydania narzędzi
 • Zdanie– oznacza akcję zdania narzędzi
 • Likwidacja– oznacza akcje likwidacji narzędzi

Obszar: Planowany termin zdania/wymiany– aktywny tylko dla akcji: Wydanie

 • Obszar: Narzędzia– w obszarze prezentowana jest lista narzędzi, które zostaną zlikwidowane, a także dostępne są opcje do dodawania, usuwania, edytowania elementów oraz pole do określania statusu narzędzia, wynikającego z wykonanej akcji.
 • Za pomocą opcji [Dodaj], otwierana jest lista narzędzi, z której można wybrać zaznaczone elementy
 • Za pomocą opcji [Usuń], można usunąć wybrane elementy zdania
 • Za pomocą opcji [Zmień] można edytować wybrany element zdania
 • Status narzędzi– pole do określania statusu narzędzia, wynikającego z wykonanej akcji. Statusy pobierane będą ze słownika kategorii: Statusy narzędzi. Dla likwidacji, domyślną wartością pola będzie: Zlikwidowano. Zapisanie okna: Użycie narzędzia, spowoduje, że wybrany w ww. oknie status zostanie automatycznie ustawiony w polu: Status, na narzędziach, których dotyczyła wykonana akcja
 • Przyczyna likwidacji– pole aktywne tylko dla akcji: Likwidacja. Wartości dla pola pobierane są z nowego słownika kategorii: Przyczyny likwidacji.
 • Opis –standardowe pole do wprowadzania dodatkowych informacji

Lista zużycia narzędzi

Lista zużycia narzędzi stanowi zbiorczą informację o wszystkich narzędziach, dla których rejestrowane jest w systemie zużycie. Listę można uruchomić z głównego menu w module produkcja, z obszaru: Narzędziownia, za pomocą opcji [Zużycie narzędzi].

Lista zużycia narzędzi składa się z dwóch zakładek:

 • Na zakładce: Ogólne prezentowane jest zużycie poszczególnych narzędzi:
Lista zużycia narzędzi, zakładka: Ogólne

 • Na zakładce: Zużycie wg gniazd prezentowane jest zużycie narzędzi i dodatkowo widoczne jest gniazdo, do którego przyporządkowano dane narzędzie:
Lista zużycia narzędzi, zakładka: Zużycie wg gniazd

Lista zużycia narzędzi składa się z następujących kolumn:

 • Gniazdo\Narzędzie- w kolumnie prezentowany jest odpowiednio kod i nazwa narzędzia lub gniazda
 • Rodzaj narzędzia- w kolumnie prezentowany jest rodzaj narzędzia (rodzaj zasobu) przypisany do danego narzędzia
 • Sposób obliczania zużycia- w kolumnie prezentowany jest sposób obliczania zużycia, włączony dla danego narzędzia. (Jeśli dla jednego narzędzia zaznaczono więcej niż 1 sposób liczenia zużycia, wówczas na liście zużycia narzędzi dane narzędzie będzie prezentowane tyle razy, ile sposobów zużycia dla niego zaznaczono)
 • Całkowite zużycie- w kolumnie prezentowane jest całkowite zużycie narzędzia, obliczone dla danego narzędzia i danego sposobu obliczania zużycia – w kolumnie prezentowana jest zarówno wartość liczbowa, jak i procentowa, wraz z prezentacją graficzną.
 • Bieżące zużycie- w kolumnie prezentowane jest bieżące zużycie narzędzia, obliczone dla danego narzędzia i danego sposobu obliczania zużycia – w kolumnie prezentowana jest zarówno wartość liczbowa, jak i procentowa, wraz z prezentacją graficzną.

Na liście zużycia narzędzi dostępne są:

 • Filtry:
 • Standardowy filtr z konstruktorem filtra
 • Sposób obliczania zużycia- filtruje listę wg wybranego sposobu obliczania zużycia
 • Rodzaj narzędzia- – filtruje listę wg rodzaju narzędzia
 • Opcje:
 • [Zlecenie serwisowe]- opcja uruchamia generowanie zlecenia serwisowego dla wybranych narzędzi
 • [Zlecenie produkcyjne]- opcja uruchamia generowanie zlecenia produkcyjnego dla wybranych narzędzi, które są powiązane z kartami towarowymi i mają zdefiniowaną technologię wytworzenia
 • [Wykres obciążenia zasobów]] – opcja uruchamia wykres obciążenia zasobów dla wybranych narzędzi
 • [Wykres Gantt’a] – opcja uruchamia wykres Gantt’a dla wybranych narzędzi
 • [Harmonogram operacji] – opcja uruchamia harmonogram operacji dla narzędzia
 • [Dodaj przestój] – opcja dodaje przestój/awarię dla narzędzia
 • [Zmień] – za pomocą opcji można podnieść do edycji formatkę wybranego narzędzia (zasobu produkcyjnego), domyślnie na zakładce: Zużycie narzędzia

Zmiany w słownikach kategorii

Na potrzeby obsługi nowej funkcjonalności w ramach Narzędziowni, wprowadzono pewne zmiany w słownikach kategorii.

Zmiany w słowniku: Rodzaje zasobów

Dla wartości słownikowych słownika: Rodzaje zasobów, dodano nowy parametr: Dodaj do narzędziowni, a także udostępniono konfigurację progów i kolorów dotyczących graficznej prezentacji zużycia narzędzi.

 • Dodaj do narzędziowni– zaznaczenie parametru spowoduje, że podczas ustawiania danego rodzaju na zasobie, automatycznie zostanie on oznaczony jako Narzędzie:
Automatycznie zaznaczenie parametru: Narzędzie, na karcie zasobu, na której wybrano rodzaj zasobu z zaznaczonym parametrem: Dodaj do narzędziowni

 • Konfiguracja prezentacji zużycia – dla każdej wartości słownika: Rodzaj zasobów, można skonfigurować próg i kolor dla prezentacji graficznej całkowitego i bieżącego zużycia narzędzia, które ma przypisany dany rodzaj zasobu. Domyślnie dla obu rodzajów zużycia (całkowitego i bieżącego), zużycie do 80% oznaczone jest kolorem zielonym, a powyżej 80%- czerwonym.
Wybór koloru do prezentacji graficznej całkowitego zużycia dla narzędzi rodzaju „A”

Zmiany w słowniku: Przyczyny przestojów

Do istniejącego w systemie, słownika: Przyczyny przestojów, dodane zostały następujące wartości:

 • Całkowite zużycie – wartość ustawiana domyślnie na przestoju, który został automatycznie dodany w systemie, na skutek całkowitego zużycia narzędzia. Taki przestój dodawany jest, gdy na narzędziu (na karcie zasobu produkcyjnego), dla którego rejestrowane jest zużycie, na zakładce: Zużycie narzędzia, zaznaczono parametr: Po osiągnięciu żywotności całkowitej: Oznacz narzędzie jako niedostępne
 • Regeneracja narzędzia– wartość ustawiana domyślnie na przestoju, który został automatycznie dodany w systemie, przy okazji generowania dokumentu ZSR (automatycznie lub ręcznie) z poziomu zakładki: Zużycie narzędzia, na danym zasobie (narzędziu) lub z poziomu Listy zużycie narzędzi.
 • Zużycie narzędzi– wartość ustawiana domyślnie na przestoju, który został automatycznie dodany w systemie, na skutek zużycia narzędzi w jednym cyklu. Taki przestój dodawany jest, gdy na narzędziu, dla którego rejestrowane jest zużycie, na zakładce: Zużycie narzędzia, zaznaczono parametr: Po osiągnięciu żywotności w jednym cyklu: Oznacz narzędzie jako niedostępne.
 • Zużycie niepozwalające na dalsze planowanie– wartość ustawiana domyślnie na przestoju, który został automatycznie dodany w systemie, na skutek osiągnięcie pewnej wartości bieżącego zużycia narzędzi. Taki przestój dodawany jest, gdy na narzędziu, dla którego rejestrowane jest zużycie, na zakładce: Zużycie narzędzia, zaznaczono parametr: Po osiągnięciu żywotności w jednym cyklu: Nie planuj narzędzia na zleceniu od […]% zużycia.

Nowy słownik: Przyczyny likwidacji

W związku z wprowadzeniem w systemie możliwości rejestrowania nowej akcji użycia narzędzi- Likwidacji, dodano nowy otwarty słownik kategorii: Przyczyny likwidacji. W słowniku można definiować przyczyny likwidacji narzędzi, a następnie wybierać je odpowiednio w oknie: Użycie narzędzi, w ramach którego rejestrowana jest likwidacja. W słowniku dodano jedną predefiniowaną wartość: Zużycie całkowite.

Nowy słownik: Statusy narzędzi

Wprowadzono nowy otwarty słownik statusów narzędzi. Zdefiniowane w słowniku wartości można ustawiać bezpośrednio na narzędziu:

Zasób (narzędzie), zakładka: Ogólne- ustawienie statusu dla narzędzia.

Status dla narzędzia może być także ustawiany automatycznie na skutek zarejestrowania danej akcji dla narzędzia (wydania, zdania, likwidacji)- status ustawiony w oknie: Użycie narzędzi, przenoszony jest automatycznie na te narzędzia, dla których zarejestrowano dana akcję:

Automatyczne przenoszenie statusu narzędzi z okna użycie narzędzi, na formatkę narzędzia

W słowniku: Statusy narzędzi, dodano predefiniowane wartości: W użyciu, W narzędziowni, Zlikwidowano, które są domyślnie ustawiane dla poszczególnych akcji użycia narzędzi- odpowiednio dla: Wydania narzędzi, Zdania narzędzi, Likwidacji narzędzi:

Automatyczne ustawianie statusów narzędzi dla odpowiednich akcji użycia narzędzi

Czy ten artykuł był pomocny?