Plan obciążenia gniazd roboczych

Uwagi ogólne

Plan obciążenia gniazd roboczych to narzędzie służące głównie do raportowania bieżącego, planowanego i szacowanego obciążenia gniazd roboczych. W kolejnych wersjach będzie ono rozwijane o funkcjonalności umożliwiające ręczna korektę planu oraz możliwość generowania zleceń na poszczególne okresy.

Obecnie funkcjonalność tego obiektu pozwala na:

 • Szacowanie terminu realizacji wyrobów gotowych dodanych do planu na podstawie obciążenia gniazd roboczych.
 • Raportowanie bieżącego obciążenia wynikającego z realizacji operacji, zarejestrowanych na zleceniach produkcyjnych.
 • Raportowanie planowanego obciążenia wynikającego z operacji planowanych, zarejestrowanych na zleceniach produkcyjnych.
 • Kalkulowanie szacowanego obciążenia – w oparciu o domyślne technologie dla tych pozycji Planu obciążenia gniazd, dla którego nie wygenerowano jeszcze zaplanowanych zleceń produkcyjnych.

Konfiguracja narzędzia

Definiowanie okresów planistycznych

Konfiguracja narzędzia polega na konfiguracji okresów planistycznych. Definiujemy je na definicji dokumentu Plan obciążenia gniazd, w module: Administrator (moduł: Administrator > okno: Struktura Firmy, zakładka: Dokumenty>Definicja dokumentu POG).

Na definicji dokumentu POG definiujemy okresy planistyczne w polach:

 • Rozpocznij Od – w tym polu wybieramy data początkową okresu planistycznego.
 • Czas trwania okresu – możemy określić czas trwania okresu w tygodniach bądź dniach, uzupełniając pierwszą sekcję ilością jednostki czasu, w drugiej wybierając ta jednostkę.
Przyklad

Przykład: Na definicji dokumentu POG, zdefiniowano początek liczenia okresów planistycznego (pole: Rozpocznij od) na 14.07.2016.

Czas trwania okresu (pole: Czas trwania okresu) wskazano na: 1 tydzień.

Oznacza to, że dokument Planu obciążenia gniazd będzie generowany na takie okresy:

14.07.2016 – 20.07.2016

21.07.2016 – 27.07.2016

28.07.2016 – 03.08.2016 Itd.

 • Wyświetlaj – wartość ustawiona w tym parametrze decyduje o tym, ile kolejnych okresów będzie wyświetlonych na dokumencie planu obciążenia gniazd. Dla zapewnienia czytelności wyświetlenia okresów możliwe jest ustawienie maksymalnie 10 kolumn z okresami na dokumencie.

System zapamiętuje historyczność okresów – zatem można te okresy zmieniać po wygenerowaniu dokumentów Planu obciążenia gniazd. Dokumenty planów, które zostały wygenerowane przed zmianą okresu nadal będą raportowały obciążenie dla poprzednich okresów.

Konfiguracja okresów planistycznych na definicji dokumentu POG
Konfiguracja okresów planistycznych na definicji dokumentu POG
Wskazywanie gniazd roboczych, które będą podlegać planowaniu obciążenia

W wersji 2015 zmieniono nazewnictwo z „Funkcje” na „Gniazdo robocze”.

Dla gniazda roboczego możliwe jest określenie, czy ma ono zostać uwzględnione w planowaniu obciążenia gniazd. Jeśli gniazdo ma być uwzględniane tylko w planowaniu krótkoterminowym – czyli w oparciu o zlecenia produkcyjne, wtedy wystarczy uzupełnić sekcję: Planowanie krótkoterminowe.

Parametry dotyczące planowania strategicznego w oknie: Gniazdo robocze
Parametry dotyczące planowania strategicznego w oknie: Gniazdo robocze

Parametry dotyczące planowania strategicznego w oknie: Gniazdo robocze

Dla planowania obciążenia gniazd istotne są parametry w sekcji: Planowanie strategiczne.

Uwzględniaj gniazdo w planowaniu obciążenia gniazd – po zaznaczenie parametru dla gniazda będzie liczone obciążenie i będzie ono wyraportowane na dokumencie Planu obciążenia gniazd. Po zaznaczeniu parametru, zostaną uaktywnione pola umożliwiające określenie zdolności produkcyjnej gniazda. Możliwe jest odznaczenie tego parametry po wygenerowaniu dokumentu POG. Na nowych POG, gniazdo po odznaczeniu parametru nie zostanie uwzględnione.

Zdolność produkcyjna w okresie – w polu określa się jaką zdolność produkcyjną ma gniazdo robocze w okresie planistycznym. Czyli jeśli okresem planistycznym jest tydzień, a do gniazda przypisane są dwa zasoby, które w tygodniu dostępne są przez 40 godzin każdy, to zdolność produkcyjną gniazda można określić na 80 godzin. Ze względu jednak na to, że nie zawsze możliwe jest tak jednoznaczne określenie zdolności produkcyjnej, pole to pozostawione zostało do zdefiniowania przez Użytkownika. Zdolnością produkcyjną można dowolnie sterować również po wygenerowaniu już dokumentów POG i wyliczeniu obciążenia dla gniazda. Nowe dokumenty POG oraz nowe ich warianty, uwzględnią już aktualną zdolność produkcyjną.

Dopuszczalne obciążenie w okresie – to parametr którym można dodatkowo sterować zdolnością produkcyjną dla gniazda. Przykładowo, jeśli np. teoretyczna zdolność produkcyjna dla gniazda wynosi 80 godzin, ale wiemy o tym, że musimy w tej zdolności uwzględniać jakiś % czasu na przestoje, przezbrojenia itp. to możemy za pomocą tego parametru określić rzeczywistą zdolność produkcyjną. Z drugiej strony, wprowadzając wartość ponad 100% dopuszczamy możliwość aby na dokumencie Planu obciążenia gniazd przeciążać dane gniazdo przy szacowaniu zdolności produkcyjnych.

Lista planów obciążenia gniazd

Wyświetlanie dokumentów na liście planów obciążenia gniazd roboczych

Lista planów obciążenia gniazd to ewidencja dokumentów POG. Na liście dokumenty wyświetlone są w kolorach:

 • Zielonym – aktywny dokument, nie będący jednak Planem głównym (czyli taki, na którym parametr „Główny” jest odznaczony).
 • Czarnym – dokument, który został oznaczony jako „Główny” (czyli taki, na którym parametr „Główny” jest zaznaczony). Jako „główny” Możliwe jest oznaczenie tylko jednego planu.
 • Szary – dokument, który został oznaczony jako „Archiwalny” (czyli taki, na którym został zaznaczony parametr: Archiwalny).

Funkcje na liście planów obciążenia gniazd roboczych

Na liście planów POG, możliwe jest wykonanie następujących akcji:

[Dodaj] – po naciśnięciu przycisku zostanie dodany nowy dokument Planu obciążenia gniazd.

[Dodaj wariant] – po naciśnięciu przycisku zostanie dodany wariant planu do dokumentu planu zaznaczonego na liście. Na dodany wariant zostaną dodane:

 • wszystkie pozycje, które zostały dodane ręcznie na zaznaczonym Planie obciążeń do którego tworzony jest wariant – dla tych pozycji nie zostanie wyliczone obciążenie – należy je zaplanować ponownie na nowym wariancie Planu obciążenia.
 • pozycje wynikające z aktualnego obciążenia zaplanowanego i zrealizowanego na zleceniach produkcyjnych – zostaną wczytane aktualne dane wynikające z obciążenia zarejestrowanego na moment dodawania wariantu.

[Zmień] – po naciśnięciu przycisku, zostanie otworzony zaznaczony dokument Planu obciążenia gniazd.

[Usuń] – po naciśnięciu przycisku zostanie usunięty zaznaczony dokument Planu obciążenia gniazd. Nie jest możliwe usunięcie Planu „głównego”, czyli takiego, który ma zaznaczony parametr: „Główny”.

Archiwalne – check, po zaznaczeniu którego na liście zostaną wyświetlone dokumenty z zaznaczonym parametrem: Archiwalny.

Na liście został również umieszczony standardowy filtr wraz z konstruktorem.

Lista Planów obciążeń gniazd roboczych
Lista Planów obciążeń gniazd roboczych

 

Plan obciążenia gniazd roboczych

Plan obciążenia gniazd roboczych, zakładka: Ogólne

Na zakładce: Ogólne, wyświetlone są informacje o obciążeniu gniazd roboczych. Pogrupowane są one w trzech sekcjach:

Lista planowanych wyrobów gotowych (na poniższym zrzucie zaznaczona czerwoną ramką).

Lista gniazd roboczych, które są uwzględnione w wyliczaniu obciążenia (na poniższym zrzucie zaznaczona zieloną ramką).

Szczegóły obciążenia wybranego gniazda w danym okresie (na poniższym zrzucie zaznaczona niebieską ramką).

Dokument planu obciążenia z trzema sekcjami: Listą produktów, listą gniazd roboczych oraz listą szczegółów obciążenia wybranego gniazda
Dokument planu obciążenia z trzema sekcjami: Listą produktów, listą gniazd roboczych oraz listą szczegółów obciążenia wybranego gniazda

Sekcja z listą produktów

Na liście produktów wyświetlone są pozycje Planu obciążenia gniazd. Pozycje te mogą:

 • wynikać ze zleceń produkcyjnych – czyli jeśli w Systemie zostało zaplanowane lub jest zrealizowane zlecenie produkcyjne, które zawiera w sobie zasoby przypisane do gniazd roboczych, dla których zaznaczono parametr: Uwzględniaj w planowaniu strategicznym, wtedy pozycje takich zleceń znajdą się na tej liście. Zostaną one dodane automatycznie przy każdym dodaniu nowego dokumentu Planu obciążenia lub nowego wariantu.
 • zostać dodane ręcznie – poprzez wybór z listy towarów i wprowadzenie elementu na listę.
 • zostać dodane z Planu produkcji – na dokumencie Planu produkcji możliwe jest zaznaczenie pozycji Planu i wprowadzenie ich również na dokument obciążenia gniazd.
 • Zostać dodane na podstawie pozycji zamówień sprzedaży lub zamówień wewnętrznych.

Pozycje wyświetlane są w kolumnach:

Lp. – kolejny numer pozycji. Numer ten jest uwzględniany w trzeciej sekcji, gdzie dla składnika obciążenia gniazda wyświetlane jest Lp. pozycji planu.

Produkt (Kod i nazwa) – kod i nazwa wyrobu gotowego.

Dokument źródłowy – w przypadku, gdy pozycji POG pochodzi z jakiegoś dokumentu, w kolumnie wyświetlany jest jego numer.

Nr ZP – w kolumnie wyświetlany jest numer dokumentu ZP, wygenerowanego do pozycji POG lub – dla pozycji które pochodzą z ZP - numer tego ZP.

MPS – ilość wyrobu gotowego jaka pochodzi z dokumentu źródłowego. W przypadku pozycji dodawanych ręcznie ilość ta będzie równa 0.

Do produkcji – ilość, jaka została przeznaczona faktycznie do produkcji. Dla tej ilości będzie wyliczane obciążenie gniazda. Na tą też ilość zostanie wygenerowane zlecenie produkcyjne. W kolumnie możliwa jest edycja ilości do produkcji.

Termin MPS – termin realizacji wyrobu gotowego, stanowiące pozycję Planu obciążenia gniazd, pochodzący z dokumentu źródłowego.

Termin produkcji wg obciążenia – w kolumnie wyświetlany jest termin realizacji wyrobu gotowego, jaki będzie wynikał z szacowanego obciążenia gniazd roboczych potrzebnych do jego wykonania. Termin ten będzie zawsze terminem końcowym okresu planistycznego, w którym przewidziane zostało wytworzenie wyrobu.

Termin produkcji wg ZP – w kolumnie wyświetlany jest termin realizacji wyrobu gotowego wynikający ze zlecenia produkcyjnego.

Dla listy udostępniony został standardowy filtr wraz z konstruktorem, oraz filtry:

Tylko niezaplanowane – po jego zaznaczeniu lista pozycji zostanie zawężona tylko do tych, dla których nie wyliczono jeszcze obciążenia gniazd.

Tylko bez wygenerowanych ZP – po jego zaznaczeniu, lista zostanie zawężona tylko do tych pozycji, dla których nie wygenerowano jeszcze dokumentów zlecenia produkcyjnego.

Dla listy udostępnione zostały funkcje:

[Historia związanych] – po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona lista dokumentów związanych z zaznaczoną pozycji dokumentu POG.

[Włącz/Wyłącz sumowanie] – po jego naciśnięciu włączone zostanie sumowane na liście w kolumnach, w których wyświetlane są ilości.

[Planuj obciążenia dla niezaplanowanych] – po naciśnięciu przycisku zostanie wyliczone szacowane obciążenie dla pozycji dokumentu POG, dla którego takie wyliczenie nie zostało jeszcze przeprowadzone. Czyli jeśli dodana zostanie na Plan obciążenia jakaś pozycja ręcznie, należy uruchomić funkcję: Planuj obciążenie dla niezaplanowanych, aby wyliczyć dla niej obciążenie gniazd i uzyskać odpowiedź na pytanie, na kiedy – biorąc pod uwagę rzeczywiste i szacowane obciążenie gniazd jesteśmy w stanie wytworzyć dany produkt. Pod przyciskiem: zostały udostępnione dwie funkcje:

 • Planuj obciążenie dla niezaplanowanych – o funkcjonalności, jak opisana wyżej.
 • Planuj obciążenie dla zaznaczonych – po jej wybraniu, obciążenie zostanie wyliczone dla pozycji zaznaczonych na liście.

[Pokaż obciążenie dla zaznaczonych] – po naciśnięciu przycisku lista gniazd zostanie ograniczona tylko do tych, których obciążenie jest konieczne aby wytworzyć zaznaczone na liście pozycji produkty.

[Generuj ZP] – po naciśnięciu przycisku zostanie wygenerowane ZP do pozycji zaznaczonej na liście pozycji na ilość określoną w kolumnie: Do produkcji.

[Dodaj] – po naciśnięciu przycisku, zostanie wyświetlona lista towarów, z której można wybrać produkty na listę pozycji dokumentu Planu obciążeń. Umożliwia ona zatem ręczne dodawane pozycji do dokumentu POG. Pod przyciskiem: zostały udostępnione dwie funkcje:

 • Dodaj element zamówienia sprzedaży – po jej wybraniu zostanie wyświetlona lista elementów ZS, z której można dodać na listę pozycji Planu obciążeń gniazd
 • Dodaj element zamówienia wewnętrznego – po jej wybraniu zostanie wyświetlona lista elementów ZW, z której można dodać na listę pozycji Planu obciążeń gniazd.

[Edytuj] – po naciśnięciu przycisku zostanie otworzona karta zaznaczonej pozycji do podglądu. Jeśli zostanie zaznaczona pozycja dodana ręcznie, wtedy po naciśnięciu przycisku zostanie otworzona karta towaru, jeśli pozycja pochodzi z dokumentu – wtedy zostanie wyświetlone okno tego elementu dokumentu.

[Usuń] – po naciśnięciu przycisku zostanie usunięta pozycja z listy. Nie jest możliwe usunięcie pozycji, które:

 • Pochodzą z zaplanowanych, zrealizowanych lub znajdujących się w realizacji zleceń produkcyjnych
 • Pochodzą z innych niż ZP pozycji, ale do których wygenerowano ZP zaplanowane, zrealizowane lub znajdujące się w realizacji

Sekcja: Obciążenie gniazd

W sekcji wyświetlona jest lista gniazd roboczych, dla których wyliczane jest obciążenie. Będą tu zatem wszystkie gniazda, dla których zaznaczono parametr: Uwzględniaj gniazdo w planowaniu obciążenia gniazd.

Obciążenie w tej sekcji wyświetlane jest zbiorczo dla gniazd w kolejnych okresach. Ilość raportowanych okresów naraz na dokumencie wynika z konfiguracji – z ustawienia na definicji dokumentu POG, parametru: Okresy planistyczne. Oczywiście na dokumencie możliwe jest raportowanie na większą ilość okresów – można tym dowolnie sterować wykorzystując filtr: Okres Od – Okres Do, jednak jednocześnie zostanie pokazanych na dokumencie tylko tyle okresów, ile wskazano w konfiguracji.

Dane dotyczące obciążenia prezentowane jest w kolumnach

Gniazdo (Kod, Nazwa) – kod i nazwa gniazda roboczego, dla którego wyliczane będzie obciążenie. Aby umieścić gniazdo na liście, należy na jego karcie zaznaczyć parametr: Uwzględniaj gniazdo w planowaniu obciążenia gniazd.

Zdolność w okresie (J. cz.) – pole informacyjne przenoszone z karty gniazda roboczego, wyświetlające zdolność produkcyjną gniazda w okresie planistycznym.

Dopuszczalne obciążenie w % – pole informacyjne przenoszone z karty gniazda roboczego, wyświetlające dopuszczalne obciążenie gniazda w okresie planistycznym.

Okres planistyczny - obciążenie wyświetlane jest w kolumnach, których nagłówki określają zakres okresu planistycznego. Obciążenie to prezentowane jest w wartości liczbowej – jako % obciążenia dopuszczalnego obciążenia gniazda oraz w postaci graficznej. Graficznie, dane o obciążeniu prezentowane jest w postaci pasków:

 • W kolorze zielonym – jeśli obciążenie wynikające z jego wyliczenia nie przekracza dopuszczalnego obciążenia gniazda w okresie planistycznym. Postęp obciążenia pokazany jest krocząco – zatem jeśli np., gniazdo obciążone jest w 20%, wtedy pasek również wyświetlany jest na taką szerokość w kolumnie: Obciążenie. Postęp obciążenia pokazywany jest co 10%.
 • W kolorze czerwonym – jeśli obciążenie wynikające z jego wyliczenia przekracza dopuszczalne obciążenie gniazda w danym okresie planistycznym. W sytuacji przeciążenia gniazda pasek czerwony wyświetlany jest na całą szerokość kolumny: Obciążenie.

Dla listy gniazd udostępnione są funkcje:

[Edytuj] – po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona karta gniazda roboczego do podglądu.

[Rozwiń/Zwiń szczegóły obciążenia gniazd roboczych] – po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona (lub zwinięta) sekcja prezentująca szczegóły obciążenia gniazd roboczych (sekcja 3).

Okres od – Okres do , pola, które umożliwiają zmianę zakresu wyświetlania kolejnych okresów na liście. Zmiana zakresów możliwa jest również przez wykorzystanie przycisków, znajdujących się obok pól: Okres od – okres do.

Sekcja: Szczegóły obciążenia gniazd

W sekcji prezentowane są szczegóły obciążenia dla wybranego gniazda roboczego i na wybrany okres.

Zatem o ile w sekcji drugiej: Obciążenie gniazd, wyświetlany jest widok ogólny obciążenia gniazd w kolejnych okresach, tak w sekcji trzeciej: Szczegóły obciążenia gniazd, możliwa jest analiza tego, co składa się na obciążenie konkretnego gniazda w konkretnym okresie.

Lista składników obciążenia gniazda wyświetlana jest w kolumnach:

Operacja (Kod, Nazwa) – w kolumnie wyświetlane są kod i nazwa operacji stanowiącej składnik obciążenia gniazda. Może to być operacja pochodząca ze zlecenia produkcyjnego lub z technologii – jeśli dla pozycji nie wygenerowano jeszcze zlecenia produkcyjnego, lub ona sama nie pochodzi ze zlecenia produkcyjnego.

Źródło – w kolumnie wyświetlane jest źródło pozycji, dla której został utworzony składnik obciążenia, czyli jeśli pozycja pochodzi z ZP, wyświetlany tu będzie numer ZP, jeśli pozycja planu obciążeń gniazd będzie pochodziła z ZS, wtedy w kolumnie wyświetlany będzie numer tego ZS.

Lp. pozycji na planie – w kolumnie wyświetlany jest numer pozycji, którą realizuje dany składnik obciążenia.

Nr ZP – w kolumnie wyświetlony jest numer ZP, o ile do pozycji, dla której został utworzony składnik obciążenia wygenerowano dokument ZP.

Czas trwania operacji – czas trwania operacji we wszystkich okresach.

Obciążenie w operacji – łączne obciążenie gniazda w danej operacji i okresie - suma czasu trwania operacji składników obciążenia gniazda w danym okresie.

Produkty (Kod, Nazwa) – w kolumnach wyświetlone będą kody i nazwy produktów, jakie zostaną wytworzone w wyniku realizacji składnika obciążenia. Mogą to być zatem półprodukty, które służą do wytworzenia wyrobów gotowych, wyświetlonych jako pozycje Planu obciążenia gniazd.

Ilość produktu – ilość produktu, jaka jest planowana do wytworzenia lub jest wytwarzana po realizacji składnika obciążenia gniazda.

Obciążenie w % - w kolumnie wyświetlana jest wartość procentowa obciążenia danego składnika w stosunku do całego dopuszczalnego obciążenia gniazda w danym okresie planistycznym.

Obciążenie gniazda – w kolumnie wyświetlana jest w postaci graficznej wielkość obciążenia składnika w stosunku co całego dopuszczalnego obciążenia gniazda w danym okresie planistycznym. W przypadku gdy wartość ta przekracza dopuszczalne obciążenie, pasek obciążenia wyświetlony jest w kolorze czerwonym, w przeciwnym wypadku – w kolorze zielonym.

Dla listy składników obciążeń udostępnione są funkcje:

[Edytuj] – po naciśnięciu przycisku wyświetlona zostanie operacja, która jest podstawą składnika obciążenia gniazda.

Gniazdo – combo umożliwia wybór gniazda roboczego, dla którego wyświetlane będą składniki obciążenia.

Obciążenie w okresie – w polu możliwy jest wybór okresu, na który mają zostać wyświetlone składniki obciążenia dla wskazanego gniazda.

Uwaga
Uwaga: Jeśli składnikiem obciążenia jest operacja, która nie mieści się w jednym okresie planistycznym, wtedy zostaną dla niej utworzone i wyraportowane dwa (lub więcej – o ile jest taka potrzeba) składniki obciążenia – dla każdego okresu odpowiednio do czasu trwania operacji w tych okresach. Podobnie w przypadku, gdy do operacji przypisanych jest więcej niż jedno gniazdo robocze- wtedy dla każdego gniazda zostanie utworzony osobny składnik obciążenia gniazda wynikający z tej samej operacji.

Plan obciążenia gniazd roboczych, zakładka: Nagłówek

Na zakładce umieszczone są dane nagłówkowe dokumentu Planu obciążenia gniazd:

Numer dokumentu – kolejny numer dokumentu, wg standardowej numeracji dokumentów w ERP XL.

Właściciel – centrum, w jakim został utworzony dokument.

Utworzył – identyfikator operatora, który utworzył dokument.

Data utworzenia – data utworzenia dokumentu.

Modyfikował – identyfikator operatora, który jako ostatni modyfikował dokument.

Data modyfikacji – data ostatniej modyfikacji.

Plan główny od – data od kiedy dany dokument jest planem głównym.

Opis – pole na wprowadzenie opisu do dokumentu.

Plan obciążenia gniazd, zakładka: Nagłówek
Plan obciążenia gniazd, zakładka: Nagłówek

Plan obciążenia gniazd roboczych, zakładka: Atrybuty

Dokument Planu obciążenia gniazd, można opisać atrybutami. Przypisywanie atrybutów i określanie ich wartości odbywa się wg ogólnych zasad dodawania atrybutów.

 

Czy ten artykuł był pomocny?