Wykresy obciążenia zasobów

Wykres Gantt’a

Wykres Gantt’a prezentuje graficznie zajętość zasobów przez operacje produkcyjne.

W wersji 2015.1 udostępniono wykres Gantta w nowej szacie graficznej. Zmodyfikowane zostały sekcje do filtrowania danych na wykresie – obecnie można rozwinąć jednocześnie kilka sekcji do filtrowania, co nie było możliwe w poprzedniej wersji. Na wykresie wprowadzono również nowy wariant kolorystyczny, wyraźnie rozdzielając procesy (w kolorze brunatnym z białą czcionką od operacji w kolorze beżowym z czarną czcionką).

W zależności od wariantu wykresu zapamiętywany jest ostatni widok wykresu Gantt’a w zakresie: wielkości okna wykresu, rozmiaru pasków operacji, skali, szerokości kolumn, ustawienia dotyczącego proporcji wyświetlania tabeli i wykresu w oknie, ustawienia filtrów w oknie: Parametry wykresu Gantt’a.

Wykres Gantta w wersji 2015.1 to również nowe funkcjonalności – wśród których najważniejszą jest możliwość przesuwania wielu zaznaczonych operacji jednocześnie. Znacznie ułatwia to pracę z wykresem i harmonogramem operacji. Zaznaczenie wielu operacji odbywa się przez przytrzymanie przycisku Ctrl z klawiatury i kliknięcie w pasek operacji. Zmieniono również sam sposób przeciągania operacji – w wersji 2015.1 możliwe jest przesunięcie jednej lub wielu operacji przez kliknięcie w nie i przeciągnięcie, bez konieczności uruchamiania menu kontekstowego.

Przesuwanie wielu zaznaczonych operacji jednocześnie na nowym wykresie Gantta
Przesuwanie wielu zaznaczonych operacji jednocześnie na nowym wykresie Gantta

Zaznaczone operacje przesuwane są w ten sposób, że nie zmieniamy odległości między operacjami, a jedynie przesuwamy je „razem”.

Przyklad
Przykład: Mamy zaplanowane operacje: 1 i 2. Między nimi jest odstęp 15 minut. Zaznaczamy obie operacje i przesuwamy je o dwa dni naprzód. Przesunięcie powoduje, że będą one wyznaczone na nowy termin, ale odstęp 15 min, nadal będzie między nimi zachowany.

Przesuwanie operacji nie zmienia dobranych do operacji zasobów – czyli przez przesuwanie zmieniamy jedynie termin, ale nie zmieniamy dobrania zasobów – w przypadku, gdy nowy termin będzie niedostępny dla dobranych zasobów, po przesunięciu i zapisaniu przesuniętych operacji zostanie wyświetlony konflikt.

Po przesunięciu operacji aktywowany jest przycisk: Zapisz.

W przypadku, gdy po przesunięciu operacji, zmiana nie zostanie zapisana, wówczas przy zamykaniu okna wykresu zostanie wyświetlony komunikat: ‘Zapisać zmiany?’ Po przesunięciu operacji zostaną wyszarzone przyciski do przeplanowania. Staną się aktywne po zapisaniu zmian.

Od wersji 2015.1 przeplanowywane są wyłącznie operacje zaznaczone lub powiązane z zaznaczonymi – w zależności od wybranej metody przeplanowania.

Przeplanowanie dla zaznaczonych zostanie uruchomione, jeśli:

 • Przed przeplanowaniem nie zostały przesunięte
 • Przed przeplanowaniem zostały przesunięte, ale zapisano zmiany w przesunięciu

Dla zaznaczonych zostanie uruchomiona jedna z dwóch metod przeplanowania:

 • Przeplanowanie zaznaczonych – przy przeplanowaniu zaznaczonych zostanie uruchomione przeplanowanie dla zaznaczonych operacji.
 • Przeplanowanie powiązanych – przy przeplanowaniu powiązanych zostanie uruchomiona metoda przeplanowania powiązanych z zaznaczonymi.

Po przeplanowaniu operacji, dane są odświeżane na wykresie.

Operacja wyświetlania wykresu Gantt’a dla wielu zaznaczonych obiektów obecnie jest możliwa z poziomu list:

 • gniazd roboczych,
 • zasobów,
 • zleceń produkcyjnych,
 • technologii harmonogramu operacji oraz z poziomu operacji planowanej.

Dotychczas wyświetlanie wykresu Gantt’a było możliwe dla konkretnego lub dla wszystkich obiektów spośród: zasobów, zleceń, technologii, operacji i oddziałów. Nowa funkcjonalność pozwala na wyświetlanie wykresu Gantt’a jednocześnie dla wybranych obiektów. Dodatkowo istnieje możliwość wyświetlania wykresu Gantt’a dla wybranych gniazd roboczych.

Znajdujące się na wykresie Gantt’a pola: Zasób, Zlecenie, Oddział, Technologia, Operacja, w których do tej pory możliwe było wybieranie obiektów, dla których miał być wyświetlany wykres, zostały przeniesione do okna: ‘Parametry wykresu Gantt’a’ i są wyświetlane w formie list na poszczególnych zakładkach okna. W wymienionym oknie znajdują się także filtry z obszarów: Zakres i Wyświetlaj.

Wykres Gantt’a
Wykres Gantt’a

W lewym górnym rogu okna wykresu Gantta dodano opcję: , wraz z tooltipem: ‘Parametry wykresu Gantt’a’, za pomocą której można zwijać/rozwijać okno razem z listami: Gniazd roboczych, Zasobów, Zleceń, Oddziałów, Technologii, Operacji. Zwinięcie okna z listami powoduje automatyczne przesunięcie tabelki maksymalnie w lewą stronę okna, tak, aby powiększyć okno samego wykresu, gdzie wyświetlane są paski zadań.

Udostępniona została możliwość filtrowania oraz sortowania elementów na wykresie Gantt’a. Sortowanie danych na wykresie Gantt’a wg wybranej kolumny, odbywa się poprzez naciśnięcie kursorem myszy na nagłówek wybranej kolumny w tabeli na wykresie Gantt’a:

Informacje na wykresie wyświetlane są według żądanych kryteriów wykresu:

Gniazda robocze – zaznaczenie odpowiednich gniazd roboczych, które mają zostać wyświetlone.

Zasoby – w polu wskazuje się zasoby, dla których zostaną wyświetlone zlecenia i operacje, przez które są zajęte oraz czas ich trwania.

Rodzaje zasobów – filtrowanie wyników po rodzaju zasobu.

Zlecenia – numer zleceń produkcyjnych, dla których ma zostać zaprezentowana graficzna struktura planowanego terminu ich realizacji.

Oddziały – oddziały na operacji w technologii. Ze względu na to, że centrum o tej samej nazwie może należeć do struktury praw/kosztowej/podległościowej, zostały one rozróżnione przez dodanie odpowiedniej litery – c/k/p.

Technologie –możliwość zaznaczenia wielu technologii i wyświetlania dla nich informacji.

Operacje – możliwość zaznaczania wielu operacji i wyświetlania dla nich informacji.

Stan – wyświetlanie operacji Niezrealizowanych, W realizacji, Zrealizowanych.

Zakres:

 • Procesy – po zaznaczeniu parametru, sortowane będzie się odbywać tylko w obrębie procesu (sortowane będą tylko procesy, a operacje, które należą do danego procesu będą wyświetlane w niezmienionej kolejności).
 • Operacje – po zaznaczeniu zostaną wyświetlone operacje na wykresie Gantta.
 • Etapy – po zaznaczeniu zostaną wyświetlona etapy na wykresie Gantta.
 • Tylko z konfliktami – po zaznaczeniu zostaną wyświetlone tylko te operacje, dla których został odnaleziony konflikt. Parametr będzie aktywny, jeśli zaznaczony został parametr: Wyświetlaj – Konflikty.

Wyświetlaj:

 • Rzeczywisty czas realizacji – przy zaznaczonym parametrze czas realizacji będzie wyświetlany w takim wymiarze jaki wynika z rzeczywistego terminu zapisanego na realizacji. Przy odznaczonym parametrze, realizacja będzie pokazywała, w jakiej części została zrealizowana operacja zaplanowana (proporcje liczone są według ilości zrealizowanej operacji).
 • Powiązania po zaznaczeniu parametru zostaną wyświetlone powiązania między operacjami (w sytuacji, gdy produkt jednej operacji wykorzystywany jest w drugiej).
 • Konfliktypo zaznaczeniu parametru, na wykresie zostaną wyświetlone konflikty, do których doszło w wyniku zaplanowania wybranego zlecenia produkcyjnego. Zostaną obrysowane czerwoną linią te operacje, dla których wyświetlany jest konflikt na zleceniu.
 • Linia czasu – funkcja przedstawiająca przebiegającą w poprzek wszystkich wierszy linię na wykresie. Linia pokazuje bieżącą datę, datę i godzinę otworzenia wykresu Gantt’a lub termin i godzinę uruchomienia filtra: Linia czasu.

Skalowanie wykresu jest możliwe zarówno „w prawo, w lewo”, jak i „w górę, w dół”, służy do tego suwak umieszczony pod wykresem. Wyznacznikiem do skalowania jest zakres dat określany w polach: ‘Od’ i ‘Do’. Skalowanie jest możliwe od poziomu roku do poziomu godziny, a domyślną skalą wykresu jest skala dzienna.

Menu kontekstowe na wykresie Gantt’a
Menu kontekstowe na wykresie Gantt’a

Edycja wykresu Gantta

Z menu kontekstowego, wywoływanego na wykresie, z poziomu danej operacji dostępne są opcje:

 • Edytuj operację planowaną – wyświetlone zostanie odpowiednio okno operacji planowanej. W przypadku, gdy w wierszu operacji jest kilka terminów realizacji, wyświetlona zostanie ta realizacja, najbliżej której znajduje się kursor. Gdy kursor znajduje się pośrodku między realizacjami, wówczas wyświetlona zostanie ostatnia realizacja.
 • Edytuj realizację- wyświetlone zostanie odpowiednio okno realizacji operacji.

[Przeplanowanie] – Przeplanowane zostaną wszystkie operacje na zleceniu z wyjątkiem tych, które zostały edytowana ręcznie na wykresie. Przeplanowane zostaną te operacje, które następują po operacji modyfikowanej.

[Drukuj] -Umożliwiono drukowanie wykresu Gantta w dowolnie wybranej skali i dowolnie wybranym widoku. Dostępne są dwa warianty wydruku wykresu: drukowanie całości wykresu oraz drukowanie tylko widocznej części wykresu.

[Przeplanowywanie powiązanych] z opcjami:

 • Przeplanowywanie powiązanych szczegółowe – po jej uruchomieniu wywoływane jest przeplanowywanie szczegółowe operacji powiązanych z operacjami zmodyfikowanymi na wykresie
 • Przeplanowywanie powiązanych uproszczone – po jej uruchomieniu wywoływane jest przeplanowywanie uproszczone operacji powiązanych z operacjami zmodyfikowanymi na wykresie
 • Przeplanowywanie powiązanych zgrubne – po jej uruchomieniu wywoływane jest przeplanowywanie zgrubne operacji powiązanych z operacjami zmodyfikowanymi na wykresie
 • Przeplanowywanie powiązanych wszystkie zasoby – po jej uruchomieniu wywoływane jest przeplanowywanie wszystkich zasobów operacji powiązanych z operacjami zmodyfikowanymi na wykresie
 • Przeplanowywanie powiązanych wg konfliktów szczegółowe – po jej uruchomieniu wywoływane jest przeplanowywanie szczegółowe operacji powiązanych ze względu na konflikt z operacjami zmodyfikowanymi na wykresie
 • Przeplanowywanie powiązanych wg konfliktów uproszczone – po jej uruchomieniu wywoływane jest przeplanowywanie uproszczone operacji powiązanych ze względu na konflikt z operacjami zmodyfikowanymi na wykresie
 • Przeplanowywanie powiązanych wg konfliktów zgrubne – po jej uruchomieniu wywoływane jest przeplanowywanie zgrubne operacji powiązanych ze względu na konflikt z operacjami zmodyfikowanymi na wykresie
 • Przeplanowywanie powiązanych wg konfliktów wszystkie zasoby – po jej uruchomieniu wywoływane jest przeplanowywanie wszystkich zasobów ze względu na konflikt operacji powiązanych z operacjami zmodyfikowanymi na wykresie
 • [Zapis zmian] – odbywa się zapisanie wprowadzonych zmian.
 • [Zamknij] – po naciśnięciu ikony zostanie zamknięty wykres.

Kolumna z gniazdami roboczymi

Dodano kolumnę: ‘Gniazda robocze’, w której wyświetlane są gniazda robocze powiązane z odpowiednimi operacjami prezentowanymi na wykresie. Kolumna jest umieszczona między kolumną: ‘Nazwa’, a kolumną: ‘Zasoby’. W kolumnie prezentowany jest kod gniazda roboczego. Jeśli w wierszu będzie prezentowane więcej niż jedno gniazdo robocze, będą oddzielone średnikiem.

Przykład: Jeśli zasoby w kolumnie: ‘Zasoby’ wyświetlane są w kolejności: Z1, Z2; Z3, Z4 i zasoby: Z1, Z2 powiązane są z gniazdem G1, a zasoby: Z3, Z4 powiązane są z gniazdem: G2, to w kolumnie: ‘Gniazda robocze’ wyświetlać gniazda w kolejności: G1; G2.

Kolumna z zasobami

W kolumnie: ‘Zasoby’, w tabelce na wykresie Gantt’a, oddzielone są średnikiem grupy zasobów przyporządkowane różnym gniazdom roboczym.

Przykład: Jeśli do operacji dobrane są 2 gniazda robocze: G1 i G2 z powiązanymi zasobami odpowiednio: Z1, Z2, Z3 i Z4, Z5, Z6 i w ramach tych gniazd, na operacji zostały dobrane zasoby: Z1, Z2, Z4, Z6, to kolumny: ‘Gniazda robocze’ i ‘Zasoby’ wypełniać następująco: Gniazda robocze:G1;G2/Zasoby:Z1;Z2;Z4;Z6

W celu poprawy czytelności kolumn: ’Kod’ i ‘Nazwa’ na wykresie Gantt’a zostały wprowadzone następujące zmiany:

Kod i Nazwa technologii (procesu) są wyświetlane tłustym drukiem. Kod i Nazwa operacji wyświetlane są w wierszu, w pewnym odstępie (np. 2 znakowym) w porównaniu do kodu technologii (procesu).

Różne widoki wykresu Gantta:

Obok ikonki [Wykres Gantt’a] dodano (wszędzie, gdzie ta ikonka występuje) menu rozwijalne z opcjami do wyboru:

Opcje widoków wykresu Gantt’a
Opcje widoków wykresu Gantt’a

Dla wykresu Gantt’a udostępnione zostały trzy następujące warianty podstawowe, w jakich można uruchomić wykres:

 • Wykres Gantt’a. W tym przypadku, pierwszą kolumną w tabeli na wykresie jest tabela ze zleceniami produkcyjnymi:
Wykres Gantt’a
Wykres Gantt’a

 • Wykres Gantt’a – wg zasobów. Wyświetla czas zajętości zasobów w formie graficznej. Pierwszą kolumną w tabeli na wykresie jest tabela z zasobami:
Wykres obciążenia zasobów
Wykres obciążenia zasobów

Czas zajętości filtrowany jest według tych samych kryteriów co na wykresie Gantt’a, również oznaczenia kolorystyczne używane są analogicznie jak na podobnym wykresie.

 • Wykres Gantt’a – wg gniazd roboczych. Pierwszą kolumną w tabeli na wykresie jest kolumna z gniazdami roboczymi:
Wykres obciążenia gniazd
Wykres obciążenia gniazd

Oznaczenia kolorystyczne na wykresie Gantt’a mają na celu odróżnienie operacji zaplanowanych w jednym procesie od operacji zaplanowanych w innym. Jeżeli na tym samym zleceniu znajduje się kilka procesów i są one wyświetlone na wykresie, wtedy zostanie użyty ten sam kolor ale w różnej tonacji, np. każdy proces na zleceniu będzie wyświetlony w innym odcieniu.

Na wykresie, w lewym panelu wyświetlone są wiersze z informacjami o procesach i operacjach produkcyjnych. Operacje grupowane są w ramach procesu. Jeżeli na wykresie zaznaczony jest filtr zawężający wyświetlanie operacji, numer zlecenia wyświetlony jest obok pierwszej operacji z tego zlecenia.

W panelu prawym wyświetlone są w postaci graficznej: plan i realizacja dla procesów i operacji.

Wyświetlanie planu i realizacji dla procesów

Plan dla procesu wyświetlany jest w postaci paska, który rozciągnięty jest od początku pierwszej zaplanowanej operacji w procesie do końcowego terminu ostatniej operacji w tym procesie. Jeżeli między operacjami w procesie wystąpią jakieś przerwy np. z powodu wolnych dni świątecznych, plan wyświetlany dla procesu nie uwzględnia tych przerw – wyświetlany jest jeden pasek od początku do końca procesu.

Realizacja dla procesu wyświetlana jest w postaci cienkiego paska, znajdującego się nad planem. W przypadku procesu niezrealizowanego całkowicie pasek realizacji dla procesu będzie wyświetlany do początku pierwszej niezrealizowanej operacji (niezależnie od ustawienia parametru: Wyświetlaj – Rzeczywisty czas realizacji).

Wykres obciążenia zasobów

Plan dla operacji wyświetlany jest w postaci szerokiego paska, natomiast realizacja rysowana jest jako węższy pasek w ciemniejszej tonacji. Przy zaznaczonym parametrze: Wyświetlaj – Rzeczywisty czas realizacji, czas realizacji będzie wyświetlany w takim wymiarze, jaki wynika z rzeczywistego terminu zapisanego na realizacji. Przy odznaczonym parametrze, realizacja będzie pokazywała, w jakiej części została zrealizowana operacja zaplanowana (proporcje liczone są według ilości zrealizowanej operacji).

Funkcja do uruchamiania Wykresu obciążenia zasobów, na liście zleceń produkcyjnych
Funkcja do uruchamiania Wykresu obciążenia zasobów, na liście zleceń produkcyjnych

Wyświetlanie informacji dla zasobów

 • Na Wykresie obciążenia zasobów prezentowane są dane dotyczące:
 • Dostępności zasobu
 • Niedostępności zasobu
 • Planowanego czasu operacji, do których został przypisany zasób

Dane te są wyświetlone są dla zasobu w jednym wierszu, stanowiącym oś czasu. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak wygląda harmonogram zadań oraz jego dostępność i niedostępność dla wybranych zasobów w kolejnych okresach.

Wykres obciążenia zasobów. Czerwone paski oznaczają nieodstępność zasobu, natomiast zielone – jego dostępność. Operacje, do których zaplanowano zasób wyświetlane są w postaci pasków w innych kolorach
Wykres obciążenia zasobów. Czerwone paski oznaczają nieodstępność zasobu, natomiast zielone – jego dostępność. Operacje, do których zaplanowano zasób wyświetlane są w postaci pasków w innych kolorach

Prezentowanie informacji o dostępności/niedostępności zasobu

Na wykresie obciążeń zasobów prezentowana jest dostępność/niedostępność zasobu wg następującego schematu:

 • Na zielono wyświetlana jest dostępność zasobu
 • Na czerwono wyświetlana jest niedostępność zasobu.

Dostępność/niedostępność zasobu na Wykresie obciążenia zasobów wyświetlana jest na podstawie okresów i listy dni wyświetlanej dla zasobu na jego karcie.

Wyświetlanie dostępności/niedostępności zasobu na jego karcie:

Prezentacja dostępności/niedostępności zasobu na jego karcie
Prezentacja dostępności/niedostępności zasobu na jego karcie
Prezentacja dostępności/niedostępności zasobu na Wykresie obciążenia zasobów w przekroju – dzień
Prezentacja dostępności/niedostępności zasobu na Wykresie obciążenia zasobów w przekroju – dzień
Prezentacja dostępności/niedostępności zasobu na wykresie obciążenia zasobów, w przekroju – godzina
Prezentacja dostępności/niedostępności zasobu na wykresie obciążenia zasobów, w przekroju – godzina

Raportowanie zaplanowanych zadań – operacji dla zasobów

Na okresy dostępności/niedostępności zasobu, nakładane są zadania wynikające z zaplanowanych operacji. Operacje te wyświetlane są w postaci szerszych pasków. Na paskach tych znajdują się informacje o kodzie i nazwie operacji. W przypadku, gdy na operacji jest raportowany jakiś konflikt, wtedy kod i nazwę poprzedza wykrzyknik.

Co do zasady, ten sam kolor na operacjach oznacza, że pochodzą z tego samego zlecenia, jednak liczba kolorów jest ograniczona i dobierana losowo, więc może się zdarzyć, że kolory te powtórzą się dla różnych zleceń.

Więcej informacji o operacji pojawi się po najechaniu wskaźnikiem myszy na pasek operacji. W tzw. dymku, wyświetlone są informacje o innych danych operacji: numerze zlecenia, z którego dana operacja pochodzi, ewentualnych konfliktach, wszystkich zasobach zaplanowanych do operacji oraz wyrobach, jakie mają w niej powstać.

Informacje o zaplanowanej dla zasobu operacji wyświetlane po najechaniu na jej pasek, wskaźnikiem myszy
Informacje o zaplanowanej dla zasobu operacji wyświetlane po najechaniu na jej pasek, wskaźnikiem myszy

Zmiana terminu operacji

Na wykresie obciążenia zasobów możliwa jest zmiana terminu operacji. Wykonuje się ją identycznie, jak na dotychczasowym Wykresie Gantta, czyli przez przeciąganie, rozciąganie bądź skracanie paska operacji. Akcję taką wykonuje się po zaznaczeniu paska operacji i przyciąganiu za pomocą przyciśniętego lewego przycisku myszy. Należy pamiętać, że samo przeciągnięcie lub rozciągnięcie w przód, lub w tył nie powoduje zmiany czasu operacji planowanej. Aby taką zmianę potwierdzić, należy ją zapisać.

Przepinanie zadań między zasobami

Oprócz przeciągania operacji planowanych w przód i w tył, możliwe jest również przepinania zadań między zasobami. Odbywa się to przez przeciąganie operacji w górę lub w dół, czyli poprzez przenoszenie operacji pomiędzy wierszami. Przeciąganie to odbywa się w nieco inny sposób, niż przy zmianie terminu operacji opisanym w punkcie wyżej Przy przeciąganiu w górę lub w dół również posługujemy się lewym klawiszem myszy, trzymanym na operacji, jednak musimy pamiętać, aby nie zaznaczać operacji, którą chcemy przepiąć na inny zasób (jej zaznaczenie spowoduje, że możliwe będzie tylko jej przesunięcie do tyłu lub do przodu). Należy zatem jedynie „chwycić” pasek operacji i od razu trzymając wciśnięty lewy klawisz myszy przesunąć ją na wiersz innego zasobu. Przesunięcie paska operacji do innego zasobu oznacza podmianę zasobu na operacji. Zmiana ta, w przeciwieństwie do zmiany terminu, czy czasu trwania operacji nie wymaga zapisu – jest zapisywana automatycznie od razu po jej wykonaniu.

W wersji 2016.2, w przypadku, gdy operacja planowana jest na wiele terminów, a zasób jest dobrany tylko do jednego terminu, wtedy dla zasobu prezentowana jest cała operacja z podziałem na te terminy (czyli dla zasobu są wyświetlone również terminy z tej operacji, do których przypisany są inne zasoby). W kolejnych wersjach ta funkcjonalność będzie rozwijana w ten sposób, aby była możliwość prezentacja dla zasobu tylko tego terminu, do którego zasób jest dobrany.

W przypadku, gdy operacja planowana jest na wiele terminów i zasób dobrany jest do wszystkich terminów tej operacji, wtedy przeciągnięcie jednego terminu z tej operacji na inny zasób skutkuje przepięciem całej operacji.

Otwieranie okna operacji z poziomu Wykresu obciążenia zasobów

Podobnie jak na dotychczasowym wykresie Gantta, możliwe jest otworzenie okna operacji lub realizacji operacji z poziomu Wykresu obciążenia zasobów. Funkcje takie dostępne są dla operacji, po naciśnięciu na niej prawym przyciskiem myszy.

Funkcje umożliwiające otworzenie karty operacji lub karty realizacji dla operacji na Wykresie
Funkcje umożliwiające otworzenie karty operacji lub karty realizacji dla operacji na Wykresie

Inne funkcjonalności na Wykresie obciążenia zasobów

Podobnie, jak na dotychczasowym wykresie Gantta, w sekcji położonej po lewej stronie Wykresu umieszczone zostały filtry, za pomocą których możemy wskazać, dla jakich zasobów mamy wyświetlić obciążenie. W stosunku do dotychczasowego Wykresu Gantta wprowadzono modyfikacje polegające na tym, że po zaznaczeniu gniazda roboczego, lub oddziału wyświetlane jest obciążenie dla zasobów, które są przypisane do tego gniazda.

Zmiany na dotychczasowym wykresie Gantta

W związku z funkcjonalnościami udostępnionymi na nowym Wykresie obciążenia zasobów, wprowadzone zostały również modyfikacje na dotychczasowym wykresie Gantta. W wersji 2016 2. Umożliwiono zmianę dat, za jakie wyświetlany jest wykres przez udostępnienie spinów obok pól z datami: Od – Do. Ponadto zmieniono sposób wyświetlania informacji na pasku operacji. Modyfikacja polegała na uproszczeniu tych informacji, co powinno znacząco zwiększyć czytelność prezentowania operacji. Obecnie na pasku widnieje jedynie (tak, jak na wykresie obciążeń zasobów) kod i nazwa operacji. Pozostałe informacje wyświetlane są w dymku wyświetlanym po najechaniu zapasek operacji wskaźnikiem myszy.

Wykres obciążenia zasobów- zmiany

W wersji 2017.0 na wykresie obciążeń zasobów i Wykresie Gantta udostępniono możliwość wyświetlania zadań dla wskazanej zmiany produkcyjnej. Ze względu na to, że zmiany te mogą być różnie definiowane w firmach produkcyjnych, wprowadzono dodatkową konfigurację dla Gantta, umożliwiająca wybranie zdefiniowanej zmiany. Definiowanie zmiany będzie się odbywało wyłącznie przez podanie daty „od”, dla 1 zmiany i podania wielkości zmiany. Na podstawie tych parametrów zostaną zaktualizowane zmiany, zapisane w tabeli: PCDN_ProdZmianyGantta.

Przy każdej zmianie będzie możliwość oznaczenia jej aktywności w systemie – czyli aktywna zmiana będzie prezentowana na Wykresie Gantta i Wykresie obciążenia zasobów w combo umożliwiającym wybór zakresu wyświetlanych zadań.

W oknie centrum struktury firmy, na zakładce: Produkcja, dodano obszar: Wyświetlanie zmian na wykresie Gantta.

Układ sekcji: Wyświetlanie zmian na Wykresie Gantta

W sekcji udostępniono parametry:

 • 1 zmiana od godz.- domyślnie ustawiona jest wartość 07:00
 • Czas zmiany- domyślnie ustawiona jest wartość 08:00
 • Ilość zmian-wartość uzależnione od pola Czas zmiany
 • [Generuj zmiany]- Po naciśnięciu przycisku zostanie wygenerowany termin dla zmian według parametrów wprowadzonych w polach: 1 zmiana od godz. i Czas zmiany.

Przyklad

Przykład: W sekcji: Wyświetlanie zmian na Wykresie Gantta, wprowadzono następujące wartości parametrów:

Od godz.: 08:00

Czas zmiany: 08:00

Po naciśnięciu przycisku: [Generuj zmiany] zostały wygenerowane zmiany:

1 zmiana: 08:00 – 16:00

2 zmiana: 16:00 – 23:59

3 zmiana: 00:00 – 08:00

Przykład : W sekcji: Wyświetlanie zmian na Wykresie Gantta, wprowadzono następujące wartości parametrów:

Od godz.: 15:00

Czas zmiany: 08:00

Po naciśnięciu przycisku: [Generuj zmiany] zostały wygenerowane zmiany:

1 zmiana: 15:00 – 23:00

2 zmiana: 23:00 – 07:00

3 zmiana: 07:00 – 15:00

Na Wykresie obciążenia zasobów Dla pola: Od, dodano możliwość określenia zakresu wyświetlania wykresu obciążenia za pomocą godziny z dokładnością do minuty.

Układ pól na wprowadzenie godziny do zakresu: Od – Do
Układ pól na wprowadzenie godziny do zakresu: Od – Do

Przyklad

Przykład: Zakres Od- Do, dla wykresu obciążenia ustawiono: Od: 2016-03-08 na godz.: 8:00, Do: 2016 – 03 – 08 na godz.: 16:00. Następnie zmieniono datę: Od, z 2016-03-08 na 2016-03-09. Oznacza to, że na wykresie obciążenia zasobów, zakres będzie wyglądał następująco:

Od: 2016-03-09 8:00 Do 2016-03-09 16:00.

Czy ten artykuł był pomocny?