Eksport GDPdU

Uwaga
Funkcjonalność jest dostępna dla wersji 2019.5.2 z zainstalowaną poprawką QF2019520.20210428.01.
Uwaga
 Funkcjonalność jest dedykowana na rynek niemiecki – można z niej skorzystać, jeżeli w firmie, do której użytkownik jest zalogowany wykorzystuje się dedykowane stawki VAT (tzn.  jeżeli na formularzu firmy w polu Grupa stawek VAT wskazano wartość DE).

Zgodnie z niemieckimi przepisami, w czasie kontroli podatkowej, firmy są zobligowane do przekazywania na żądanie istotnych podatkowo danych w formie elektronicznej. Wymagania, jakie muszą spełniać dostarczane dane są ujęte w dokumencie “Zasady dostępu do danych i kontrolowalności dokumentów cyfrowych” (“Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen”, czyli GDPdU). Administracja skarbowa nie określa konkretnych pól i specyfikacji dostarczanych danych, ponieważ w zależności od systemu komputerowego, struktury i wielkości przedsiębiorstwa różne dane mogą być istotne podatkowo.

Eksport z systemu danych uznanych przez producenta oprogramowania za istotne podatkowo dostępny jest z poziomu menu Główne à Eksport GDPdU, jeżeli na formularzu firmy, w sekcji Księgowość, aktywowano parametr Eksport GDPdU.

Rysunek 1 Parametr Eksport GDPdU na formularzu firmy
Rysunek 2 Okno Eksport GDPdU

Po wybraniu przycisku [Eksport GDPdU] zostanie otwarte okno, w którym należy wskazać:

 • zakres danych, które mają zostać wyeksportowane
 • okres, dla którego będą eksportowane dane – wymagany, jeżeli wybrano dane z sekcji Księgowość. Wskazana data nie może być wcześniejsza niż 01.01.1900 i późniejsza niż 31.12.2079.
 • lokalizację, w której zostaną zapisane wyeksportowane pliki
Uwaga
Dane eksportowane są dla centrum, z poziomu którego odbywa się eksport.

Zakres eksportowanych danych:

 • Kontrahenci
  • Typ – parametr determinuje, dla jakich kontrahentów będą eksportowane niżej wskazane dane: Wszyscy, Nabywcy, Dostawcy
  • Dane podstawowe – kod, nazwa, NIP, odsetki, konta księgowe, formy płatności itp. Konta księgowe eksportowane są dla okresu wyznaczonego wskazanym zakresem dat.
  • Dane adresowe – ulica, numer, miasto, kod pocztowy itp..
  • Rachunki bankowe – dane dotyczące rachunków bankowych przypisanych do poszczególnych kontrahentów
  • Dane adresowe kontrahentów jednorazowych – ulica, numer, miasto, kod pocztowy itp.
 • Księgowość
  • Plan kont:
   • plan kont dla okresu obrachunkowego wyznaczonego wskazanym zakresem dat. Jeżeli zakres dat obejmuje więcej niż jeden okres obrachunkowy, to dane zostaną wyeksportowane dla okresu późniejszego.
   • typy kont
  • Zestawienie obrotów i sald – obroty i salda poszczególnych kont księgowych dla wskazanego okresu
  • Zapisy księgowe:
   • dane dotyczące zapisów księgowych dla wskazanego okresu: numer w dzienniku, data księgowania, kwota itp.
   • dane o centrach struktury firmy i oddziałach
   • informacje o możliwych stanach danego typu dokumentu
   • dane dotyczące dzienników cząstkowych dla wskazanego okresu
  • Nierozliczone płatności
   • formy płatności
   • płatności, których termin płatności zawiera się we wskazanym zakresie dat i są nierozliczone na moment wykonywania eksportu (numer dokumentu, numer obcy, kod podmiotu, waluta, kwota pozostająca do rozliczenia itp.)
  • Pozostałe
   • Skonto – dane dotyczące zdefiniowanych w systemie typów skont
   • Stawki VAT – dane dotyczące zdefiniowanych w systemie stawek VAT

Po zaznaczeniu odpowiednich parametrów należy wybrać przycisk [Utwórz] w celu dokonania eksportu. We wskazanej wcześniej lokalizacji zostaną utworzone:

 • pliki z rozszerzeniem .csv zawierające wyeksportowane dane
 • plik indeksowy opisujący strukturę danych
 • stały plik gdpdu-01-09-2004.dtd
Uwaga
W przypadku ponownego eksportowania danych do tej samej lokalizacji pliki są nadpisywane.

Poniższa tabela przedstawia, z jakich tabel/procedur/widoków pobierane są poszczególne dane podczas eksportu:

SekcjaDaneTabela/Procedura/Widok
Kontrahenci Dane podstawowe Dictionaries.CustomerInterestValues dbo.Dic_CustomerData
dbo.Dic_Customers SecDictionaries.Dic_PaymentForms
Dane adresowe Address.Addresses
Address.AddressData
Rachunki bankowe Dictionaries.BankAccounts
Dane adresowe kontrahentów jednorazowychAddress.Addresses
Address.AddressData
Księgowość Plan kont SecAccountingStructure.Accounts AccountingStructure.AccountTypesTable
Zestawienie obrotów i sald AccountingStructure.CalculateSAB
Zapisy księgowe AccountingDocuments.AccountingAdviceDocuments
AccountingDocuments.Decrees SecAccountingStructure.PartialJournals CompanyStructure.CompanyUnits
DT.States
Nierozliczone płatności BanksRegisters.vPaymentPlanEntities
SecDictionaries.Dic_PaymentForms

PozostałeSkontoDictionaries.Terms
Stawki VATDic_VatRates
Rysunek 3 Przykładowe wyeksportowane dane dotyczące zdefiniowanych w systemie typów skont
Rysunek 4 Przykładowe wyeksportowane dane dotyczące form płatności
Rysunek 5 Przykładowe wyeksportowane dane dotyczące zapisów księgowych

Czy ten artykuł był pomocny?