Kontrola poprawności opisu analitycznego

image_print

System umożliwia prowadzenie kontroli poprawności opisu analitycznego uzależnionej od stanu dokumentu. Możliwość ta dostępna jest dla dokumentów: Polecenie księgowania, Storno, Nota memoriałowa, Bilans otwarcia oraz jego korekta. W tym celu należy z poziomu Konfiguracja → Typy dokumentów na definicji dokumentu na zakładce Wymiary zaznaczyć parametr Uwzględniaj stan dokumentu. Parametr ten jest domyślnie odznaczony. W przypadku, gdy użytkownik wyłączy kontrolę poprawności opisu analitycznego, zaznaczenie parametru Uwzględniaj stan dokumentu będzie niemożliwe.

Zależności miedzy parametrami Kontrola poprawności opisu analitycznego a Uwzględniaj stan dokumentu są następujące:

 • Jeżeli parametr Kontrola poprawności opisu analitycznego jest wyłączony – kontrola nie jest dokonywana
 • Jeżeli parametr Kontrola poprawności opisu analitycznego jest włączony, a parametr Uwzględniaj stan dokumentu jest wyłączony – kontrola zgodnie z ogólnymi zasadami działania systemu przy włączonym parametrze Kontrola poprawności opisu analitycznego
 • Jeżeli oba parametry: Kontrola poprawności opisu analitycznego i Uwzględniaj stan dokumentu są włączone, kontrola przebiega w następujący sposób:
  • Dla noty memoriałowej:
   • reguły kontroli poprawności opisu analitycznego pozostają bez zmian
   • jeżeli opis uzupełniany jest na niezaksięgowanym dokumencie – system wyświetla informację o błędzie nieprawidłowego wypełnienia opisu jako ostrzeżenie i pozwala zapisać wartości niespełniające warunków poprawności
   • kontrola dotycząca poprawności wypełnienia opisu analitycznego zachowana jest także podczas księgowania dokumentu – jeśli opis nie został wprowadzony poprawnie, system wyświetli informację jako błąd i nie pozwoli na zaksięgowanie dokumentu
  • Dla zapisu księgowego (dokumentu Polecenie księgowania i Storno) oraz dokumentów bilansu otwarcia
   • reguły kontroli poprawności opisu analitycznego pozostają bez zmian
   • jeżeli opis uzupełniany jest na niezatwierdzonym dokumencie – system wyświetla informację o błędzie nieprawidłowego wypełnienia opisu jako ostrzeżenie i pozwala zapisać wartości niespełniające warunków poprawności
   • jeżeli opis uzupełniany jest na zatwierdzonym dokumencie – system wyświetla informację o błędzie nieprawidłowego wypełnienia opisu jako blokadę wraz z brakiem możliwości zapisu wartości niespełniających warunków poprawności
   • kontrola dotycząca poprawności wypełnienia opisu analitycznego zachowana jest także podczas zatwierdzania zapisu księgowego – jeśli opis nie został wprowadzony poprawnie, system wyświetli informację jako błąd i nie pozwoli na zatwierdzenie dekretu

 

Czy ten artykuł był pomocny?