Opis analityczny na koncie księgowym

image_print

Analogicznie jak w przypadku karty artykułu czy też karty kontrahenta, system umożliwia dokonanie opisu analitycznego na koncie księgowym, który to następnie może być przeniesiony na opis analityczny pozycji zapisu księgowego lub noty memoriałowej, na której zostało wskazane dane konto.

Opis analityczny na koncie księgowym

Sposób definiowania opisu analitycznego na koncie księgowym jest podobny do sposobu definiowania opisu analitycznego zastosowanego na dokumentach, z tą różnicą iż w tym przypadku użytkownik określa wyłącznie wartość procentową kwoty.

W związku z możliwością określenia właściciela na formularzu elementów wymiarów analitycznych, na liście wartości wymiarów analitycznych wyświetlane są wyłącznie elementy, dla których jako właściciela wskazano firmę, w kontekście której zalogowany jest operator lub wartość Wszystkie.

W przypadku przypisania do obiektu Konta księgowe wzorca powiązań, lista elementów poszczególnych wymiarów będzie ograniczona do elementów dopuszczalnych dla danej kombinacji wartości wymiarów analitycznych. Ograniczenie to odbywa się wyłącznie podczas wskazywania elementu wymiaru. Dla już istniejących rekordów, podczas edycji lub zapisu obiektu- kontrola nie jest wykonywana.

Opis analityczny może być definiowany na każdym poziomie konta księgowego. Jeśli konto nadrzędne posiada konta na niższym poziomie, opis analityczny jest automatycznie przenoszony na konta podrzędne. Podczas zapisu zmian dokonywanych w opisie analitycznym na koncie nadrzędnym, użytkownik może zdecydować, czy równocześnie zaktualizować opis analityczny kont podrzędnych, poprzez wybór odpowiedniej opcji w wyświetlanym przez system pytaniu. Użytkownik może zmieniać opis analityczny na każdym poziomie konta księgowego.

Dodatkowo na definicji konta księgowego użytkownik ma możliwość zaznaczenia parametru Wymagany opis analityczny (domyślnie parametr – odznaczony), determinującego konieczność wykonania opisu analitycznego w przypadku wybrania danego konta na dokumencie księgowym.

Parametr Wymagany opis analityczny można określić indywidualnie na każdym poziomie konta księgowego. Domyślnie konta podrzędne dziedziczą ustawienia parametru konta nadrzędnego. Przy zapisie zmian w zakresie ustawień parametru na koncie nadrzędnym, użytkownik może zdecydować, czy zmienić ustawienia parametru również na kontach podrzędnych, poprzez wybór odpowiedniej opcji w wyświetlanym przez system pytaniu.

Podczas dokonywania opisu analitycznego zapisu księgowego/storna zapisu księgowego lub noty memoriałowej, gdzie na pozycji wskazano konto księgowe z zaznaczonym parametrem Wymagany opis analityczny, przy próbie zapisu dokumentu system będzie kontrolował:

  • czy na opisie analitycznym wybrano pozycję powiązaną z danym kontem
  • czy wskazano wartość przynajmniej jednego wymiaru analitycznego na pozycji powiązanej z danym kontem

Jeśli dokument nie będzie spełniał wymienionych powyżej warunków zostanie wyświetlony następujący komunikat, iż nie określono wartości dla wymaganego konta. W zależności od stanu dokumentu system pozwoli na zapis takiego dokumentu lub zapis zostanie zablokowany. Sposób kontroli w zależności od stanu dokumentu został opisany w artykule Kontrola poprawności opisu analitycznego.

Czy ten artykuł był pomocny?