Opis analityczny na nocie memoriałowej

image_print

Analogicznie jak w przypadku zapisów księgowych dokonanie opisu analitycznego na nocie memoriałowej możliwe jest zarówno dla całego dokumentu jak i jego poszczególnych pozycji.

Użytkownik może wykonać opis analityczny bezpośrednio na dokumencie „ręcznie” oraz na podstawie opisu analitycznego wprowadzonego na koncie księgowym.

Opis analityczny na nocie memoriałowej
Uwaga
Opisowi analitycznemu podlegają kwoty wprowadzone na wszystkie konta księgowe, w tym pozabilansowe.

W przypadku przypisania do definicji noty memoriałowej wzorca powiązań, lista elementów poszczególnych wymiarów będzie ograniczona do elementów dopuszczalnych dla danej kombinacji wartości wymiarów analitycznych. Ograniczenie to odbywa się wyłącznie podczas wskazywania elementu wymiaru. Dla już istniejących rekordów, podczas edycji lub zapisu dokumentu- kontrola nie jest wykonywana.

Wypełnianie opisu analitycznego na podstawie opisu określonego na koncie księgowym możliwe jest poprzez wybór opcji [Wypełnij wg konta]. Zasady tworzenia opisu analitycznego są w tym przypadku analogiczne do dokonywania opisu analitycznego na podstawie konta księgowego na zapisach księgowych.

Po wyborze opcji [Wypełnij wg konta] na nocie memoriałowej w polu Komentarz do opisu analitycznego zostanie wyświetlona wartość „Automatyczny opis dokumentu”.

Analogicznie jak dla zapisu księgowego poprawność opisu analitycznego na notach memoriałowych jest kontrolowana w zależności od zaznaczenia na definicji dokumentu parametru Kontrola poprawności opisu analitycznego.

Przy włączonym parametrze system będzie kontrolował poprawność opisu analitycznego w następujący sposób:

  • Jeżeli opis analityczny pozycji lub dokumentu jest dokonywany tylko po jednej stronie- kontrola kwoty opisu będzie odbywała się w obrębie danej strony (WN/Ma)
  • Jeżeli opis analityczny pozycji lub dokumentu jest dokonywany po obu stronach- kontrola kwoty opisu będzie odbywała się w obrębie każdej strony, oddzielnie dla strony WN i Ma.

Jeżeli parametr Kontrola poprawności opisu analitycznego będzie wyłączony – kontrola poprawności nie będzie się odbywała.

Czy ten artykuł był pomocny?