Opis analityczny na kartach obiektów

image_print

System umożliwia przyporządkowania zdefiniowanych wymiarów analitycznych do kont księgowych, kart artykułów, kart kontrahentów oraz środków trwałych. Ponadto na podstawie przypisanych wymiarów analitycznych użytkownik ma możliwość określenia dostępnych kombinacji wartości wymiarów lub przypisania do danych obiektów wcześniej zdefiniowanych wzorców powiązań. Funkcjonalność ta dostępna jest z poziomu Konfiguracja→ Struktura firmy→ Wymiary obiektów.

Okno Wymiary obiektów

Okno Wymiary obiektów podzielone jest na następujące panele:

Struktura praw – Wyświetlana jest firma główna oraz firmy podrzędne. Przypisywanie wymiarów analitycznych oraz wzorców powiązań do kont księgowych oraz artykułów możliwe jest wyłącznie na poziomie firmy głównej. Firmy podrzędne mają zaznaczony i niedostępny do edycji parametr Pobierz z nadrzędnego przez co, dziedziczą wymiary analityczne przypisane na poziomie firmy głównej. Przypisane wymiary analityczne oraz wzorce powiązań do wyżej wymienionych obiektów będą zatem obowiązywały w całej strukturze firmy.

Lista obiektów – Obiekty, do których użytkownik może przypisać zdefiniowane wymiary analityczne

Wymiary – Dany panel podzielony jest na dwie sekcje: Wymiary użytkownika oraz Wymiary analityczne

W sekcji Wymiary użytkownika wyświetlane są wymiary dostępne do przypisania. W celu przypisania wymiaru do danego obiektu, należy zaznaczyć go na liście, a następnie wybrać przycisk [Dodaj powiązanie] lub dwukrotnie kliknąć na dany wymiar.

W sekcji Wymiary analityczne wyświetlane są wymiary przypisane do danego obiektu. W celu usunięcia przypisanego wymiaru należy zaznaczyć wymiar na liście i nacisnąć przycisk [Usuń powiązanie] lub dwukrotnie kliknąć na dany wymiar.

Opis analityczny – użytkownik ma możliwość zdefiniowania dla danych obiektów wzorca powiązań wartości wymiarów analitycznych, analogicznie jak w przypadku definiowania wzorca powiązań z poziomu Główne → Wzorce powiązań, co zostało opisane w artykule Definiowanie wzorca powiązań lub przypisania wcześniej zdefiniowanego wzorca powiązań poprzez wybór z menu głównego opcji [Wybierz wzorzec].

Przypisanie wzorca powiązań odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:

  • Możliwe jest przypisanie wyłącznie jednego wzorca powiązań do danego obiektu
  • W przypadku, gdy dla obiektu określono już dostępne kombinacje wartości wymiarów analitycznych, system wyświetli następujący komunikat „Definicja dokumentu zawiera już wprowadzone powiązania. Istniejące elementy zostaną usunięte. Czy kontynuować?”. Użytkownik ma możliwość zdecydowania, czy przypisać nowy wzorzec do danego obiektu czy pozostawić dane bez zmian.
  • Podczas przypisywania wzorca do danego obiektu, system kontroluje zgodność wymiarów przypisanych do obiektu z wymiarami przyporządkowanymi do wybieranego wzorca. W przypadku różnic, system wyświetli komunikat „Definicja dokumentu zawiera inne wymiary niż wskazane we wzorcu . Czy kontynuować?”. W przypadku kontynuacji działania zostaną dodane odpowiednie rekordy opisu analitycznego, natomiast nazwy wymiarów będą wyświetlane po przypisaniu brakujących wymiarów do danego obiektu.

Czy ten artykuł był pomocny?