Przypisywanie wymiarów oraz wzorców powiązań do dokumentów

image_print

Aby móc opisać analitycznie dokument, konieczne jest najpierw przypisanie wymiarów do typu dokumentu. Przypisane wymiary będą wyświetlane na opisie analitycznym dokumentów danego typu. W definicji dokumentu poza przypisaniem wymiarów można również określić dostępne kombinacje wartości wymiarów, z jakich będzie można skorzystać podczas dokonywania opisu analitycznego na danym typie dokumentów .

W celu przypisania do danego typu dokumentu wymiarów analitycznych oraz wzorca powiązań należy z poziomu Konfiguracja w grupie Dokumenty wybrać pozycję Typy.

Menu Konfiguracja z wybranym elementem Typy

Po naciśnięciu przycisku wyświetlona zostanie lista typów dokumentów. Na liście należy wybrać odpowiedni typ dokumentu i nacisnąć przycisk [Edytuj] znajdujący się w grupie Lista.

Przypisanie do danego typu dokumentu wymiarów analitycznych możliwe jest na zakładce Wymiary.

Zakładka Wymiary na definicji dokumentu

Dana zakładka podzielona jest na dwie sekcje: Wymiary użytkownika oraz Wymiary analityczne.

W sekcji Wymiary użytkownika wyświetlane są wymiary dostępne do przypisania. W celu przypisania wymiaru do danego obiektu, należy zaznaczyć go na liście, a następnie wybrać przycisk [Dodaj powiązanie] lub dwukrotnie kliknąć na dany wymiar.

W sekcji Wymiary analityczne wyświetlane są wymiary przypisane do danego obiektu. W celu usunięcia przypisanego wymiaru należy zaznaczyć wymiar na liście i nacisnąć przycisk [Usuń powiązanie] lub dwukrotnie kliknąć na dany wymiar.

Uwaga
Przypisanie wymiarów do typu dokumentu jest zapisywane w momencie zapisywania typu dokumentu.

Z poziomu definicji typu dokumentu system umożliwia również określenie wymagalności wymiaru analitycznego. Jeśli wymiar analityczny został określony jako wymagany, a użytkownik podczas dokonywania opisu analitycznego nie wskazał wartości dla danego wymiaru, przy próbie zapisu opisu analitycznego, zostanie wyświetlony następujący komunikat „Nie określono wartości dla wymaganego wymiaru: [Nazwa wymiaru]”.

Na zakładce Opis analityczny dokumentu, pola w kolumnach dedykowanych dla wymaganych wymiarów prezentowane są w kolorze żółtym.

Z kolei określenie dla danego typu dokumentów wzorca powiązań możliwe jest na zakładce Opis analityczny.

Zakładka Opis analityczny na definicji dokumentu

Użytkownik ma możliwość zdefiniowania dla definicji dokumentu wzorca powiązań wartości wymiarów analitycznych, analogicznie jak w przypadku definiowania wzorca powiązań z poziomu Główne → Wzorce powiązań, co zostało opisane w artykule Definiowanie wzorca powiązań lub przypisania wcześniej zdefiniowanego wzorca powiązań poprzez wybór z menu głównego opcji [Wybierz wzorzec].

Przypisanie wzorca powiązań odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:

  • Możliwe jest przypisanie wyłącznie jednego wzorca powiązań dla danego typu dokumentu
  • W przypadku, gdy dla danego typu dokumentu określono już dostępne kombinacje wartości wymiarów analitycznych, system wyświetli następujący komunikat „Definicja dokumentu zawiera już wprowadzone powiązania. Istniejące elementy zostaną usunięte. Czy kontynuować?”. Użytkownik ma możliwość zdecydowania, czy przypisać nowy wzorzec do definicji dokumentu czy pozostawić dane bez zmian.
  • Podczas przypisywania wzorca do typu dokumentu, system kontroluje zgodność wymiarów przypisanych do definicji dokumentu z wymiarami przyporządkowanymi do wybieranego wzorca. W przypadku różnic, system wyświetli komunikat „Definicja dokumentu zawiera inne wymiary niż wskazane we wzorcu . Czy kontynuować?”. W przypadku kontynuacji działania zostaną dodane odpowiednie rekordy opisu analitycznego, natomiast nazwy wymiarów będą wyświetlane po przypisaniu brakujących wymiarów do danego typu dokumentu.

Czy ten artykuł był pomocny?