Zależności

Wprowadzenie

Podstawą procesu produkcyjnego jest zależność planowanych etapów produkcji od siebie w czasie. Dla pozycji operacji (zasobów) oraz pozycji marszrut (operacji) można definiować zależności czasowe. Zależności te są uwzględniane w trakcie uruchamiania zleceń produkcyjnych (w rezerwacjach zasobów produkcyjnych) oraz w planowaniu procesu produkcyjnego.

Zależności czasowe są określane w edytorze pozycji na zakładce Zależności dla pozycji:

 • zasobów lub list zasobów w aplikacji Operacje
 • operacji lub marszrut w aplikacji Marszruty
 • operacji i zasobów w aplikacji Zlecenie produkcyjne
Wskazówka
Jeśli dla danej pozycji istnieją zależności, to w tabelach w poszczególnych aplikacji wymienionych powyżej, taka pozycja będzie oznaczona symbolem graficznym .
Uwaga
Nowe zależności czasowe tworzone dla pozycji zleceń produkcyjnych, nie pochodzące z danych podstawowych, są realizowane za pomocą akcji Zmień termin i/lub ilość w ramach akcji Przelicz ilości.
Przykład
W przypadku uruchomienia zlecenia produkcyjnego z określonym limitem wydajności limit ten ma zawsze pierwszeństwo przez zależnościami. Przykładowo, jeśli dwie operacje wykorzystujące ten sam zasób są od siebie uzależnione i obie powinny zostać uruchomione jednocześnie, planowanie rozpocznie drugą operację po zakończeniu pierwszej operacji.
Przykład
Zależności czasowe w marszrucie mają pierwszeństwo przed czasem transportu i buforowania, jeśli też jest stosowany w operacji. I tak zarówno czas transportu jak i czas buforowania będą ignorowane, jeśli operacje mają zacząć się bezpośrednio jedna po drugiej lub czas rozpoczęcia nakłada się na siebie.

Przykład zależności pozycji operacji

Jeśli w operacji nie zostaną określone żadne zależności zasoby planowane są równolegle, tak aby miały ten sam czas rozpoczęcia – przykład na poniższej grafice.

Domyślny sposób planowania operacji z powiązanymi do nich zasobami

W przypadku wprowadzenia odpowiednich zależności zasoby w operacji mogą być planowane:

Przykład planowania zasobów w operacji ze zdefiniowanymi zależnościami

W tym przypadku całkowity czas operacji wynika z czasu realizacji powiązanych zasobów.

Uwaga
Podczas tworzenia pozycji operacji (zasoby, grupy zasobów lub listy zasobów) parametr Istnieje pozycja poprzedzająca na zakładce Zależności jako wartość domyślna jest nieaktywny.

 

Przykład zależności pozycji marszruty

W przypadku braku zależności, wszystkie pozycje marszruty są planowane podczas uruchomienia zlecenia produkcyjnego tak, aby były wykonywane jedna po drugiej zgodnie z przykładem na poniższej grafice.

Domyślny sposób planowania marszruty z powiązanymi do nich operacjami

W przypadku wprowadzenia odpowiednich zależności operację w marszrucie mogą być planowane tak jak poniżej:

Przykład planowania operacji w marszrucie ze zdefiniowanymi zależnościami
Uwaga
Podczas wprowadzania nowych pozycji marszruty (operacja i marszruty) parametr Istnieje pozycja poprzedzająca na zakładce Zależności jest nieaktywny jako wartość domyślna dla pierwszej pozycji (pozycja z najniższym numerem). Dla wszystkich innych pozycji lub dla nowo wprowadzonych pozycji parametr Istnieje pozycja poprzedzająca jest aktywowany jako wartość domyślna.

Zakładka Zależności

Zakładka Zależności w edytorze pozycji

Umożliwia powiązanie ze sobą pozycji przypisanych do operacji/marszruty/zlecenia produkcyjnego. Na tej zakładce są dostępne następujące przyciski:

 • [Nowy] – dodaje nową zależność pomiędzy pozycjami. Tworzy nowy wiersz w tabeli poniżej.
 • [Usuń] – usuwa zdefiniowaną zależność pomiędzy pozycjami.
 • Istnieje pozycja poprzedzająca – parametr, który blokuje rozpoczęcie pracy zasobu/operacji bez zakończenia pracy zasobu/operacji poprzedzającego Nie może zostać zaznaczony dla pierwszej pozycji.

Tabela składa się z następujących kolumn:

 • Zależność – umożliwia zdefiniowanie związku pomiędzy pozycjami, opcje do wyboru:
  • Rozpoczyna się nie wcześniej niż
  • Rozpoczyna się po
  • Rozpoczyna się równolegle z
  • Kończy się równolegle z
  • Kończy się nie później niż
  • Rozpoczęcie pokrywa się z
 • Pozycja referencyjna
  • Pozycja – pozwala na zdefiniowanie numeru pozycji w tabeli, do której ma się odnosić zależność, np. Rozpoczyna się nie wcześniej niż pozycja nr 10.
  • Poprzednik – zależność odnosi się zawsze do poprzedniej pozycji w tabeli, np. Pozycja nr 20 rozpoczyna się nie wcześniej niż poprzednik (pozycja nr 10).
 • Pozycja – numer pozycji, do której ma się odnosić zależność. Kolumna jest aktywna tylko w przypadku wybrania w kolumnie Pozycja referencyjna opcji Pozycja
 • Numer szczegółu – numer szczegółowy pozycji, do której odnosi się zależność. Kolumna używana jest w sytuacji, w której operacja ma więcej niż jeden zasób. Wówczas zasoby są odpowiednio numerowane. Kolumna dostępna jest tylko w aplikacji Zlecenie produkcyjne.
 • Nakładanie się czasu – określa maksymalny czas nakładania się czasu pomiędzy pozycjami w tabeli. Kolumna ta jest aktywna tylko w przypadku wybrania w kolumnie Zależność opcji Rozpoczęcie pokrywa się z.

Typy zależności

Poniżej przedstawiono typy zależności na przykładzie marszruty. Przyjmuję się, że parametr Istnieje pozycja poprzedzająca jest dezaktywowany dla pozycji operacji. Ponadto nie ma określonego czasu tolerancji ani czasu transportu. W przeciwnym razie czasy zostałyby unieważnione przez zdefiniowane zależności.

[Indicator]Weryfikacja zależności  podczas ich definiowania pozwala uniknąć tworzenia odwołań cyklicznych.[/Indicator]

Rozpoczyna się nie wcześniej niż

Rozpoczyna się nie wcześniej niż oznacza, że dana operacja nie może rozpocząć się wcześniej niż jedna lub więcej wskazanych operacji. W przypadku poprzednika jest to określane automatycznie, tak więc wskazanie tego typu zależności ma sens tylko w odniesieniu do następnej pozycji. To samo można osiągnąć poprzez pozycjonowanie w marszrucie.

Uwaga
Ten typ zależności może być użyteczny tylko w połączeniu z innymi typami zależności.

Rozpoczyna się po

Rozpoczyna się po oznacza, że dana operacja rozpoczyna się zawsze po jednej lub wielu operacjach poprzedzających lub po określonej pozycji. Istnieje możliwość wymuszenia tego poprzez aktywację parametru Istnieje pozycja poprzedzająca.

[inidcator]Ten typ zależności należy wskazać w przypadku, jeśli użytkownik chce odwołać się do konkretnej (nie poprzedniej) pozycji operacji lub jeśli operacja ma zacząć się w dowolnym czasie po innej operacji.[/indicator]

Rozpoczyna się równolegle z

Rozpoczyna się równolegle z oznacza, że dana operacja rozpoczyna się równocześnie z jedną lub wieloma operacjami.

Zależność Rozpoczyna się równolegle z

Kończy się równolegle z

Kończy się równolegle z oznacza, że dana operacja kończy się równocześnie z jedną lub wieloma operacjami. W tym przypadku nie ma żadnej alternatywy. Ten typ zależności jest stosowany w przypadku, gdy np. dwie operacje mają być zakończone równocześnie, tak aby bezpośrednio po ich zakończeniu można było rozpocząć następną operację.

Zależność Kończy się równolegle z
Uwaga
Jeśli operacje mają różne czasy realizacji i zostały dla nich zastosowane oba typy zależności Rozpoczyna się równolegle z i Kończy się równolegle z, to system wykryje błąd i poinformuje użytkownika.

Kończy się nie później niż

Kończy się nie później niż oznacza, że dana operacja nie może kończyć się później niż wskazana pozycja operacji. Nie oznacza to, że kończy się w tym samym momencie. Dla pozycja zostanie więc ustalony jak najwcześniejszy termin. Może to prowadzić do nałożenia się na siebie operacji.

Zależność Kończy się nie później niż

Rozpoczęcie pokrywa się z

Zależność jest stosowana zawsze wtedy, gdy dana operacja powinna się rozpocząć zanim skończy się inna operacja. W przypadku definiowania tej zależności należy wskazać wartość w kolumnie Nakładanie się czasu.

Zależność Rozpoczęcie pokrywa się z

Weryfikacja

Należy pamiętać, że podczas tworzenia zależności przeprowadzana jest ich weryfikacja. System sprawdza, czy są poprawnie zdefiniowane podstawowe zależności logiczne. W przypadku rozbudowanych marszrut oraz operacji system może nie wyświetlić błędu logicznego. Dodatkowym parametrem, który nie jest weryfikowany podczas dodawania zależności, jest czas trwania operacji. W przypadku, gdy zależność nie będzie możliwa do zrealizowania z uwagi na czasy operacji i ograniczające wywołanie zależności błąd pojawi się w momencie uruchomienia zlecenia produkcyjnego.

Poniżej znajduje się przykład nielogicznie sformułowanej zależności, której realizacja nie będzie możliwa:

Przykład
Operacja nr 2 rozpoczyna się po Operacji nr 1, Operacja nr 3 rozpoczyna się po Operacji nr 2 i kończy się równocześnie z Operacją nr 1.

Możliwe jest sformułowanie logicznie poprawnej zależności, jednak jej realizację uniemożliwią czasy realizacji obliczane dopiero przy uruchamianiu zlecenia produkcyjnego.

Przykład
Operacja nr 2 rozpoczyna się po Operacji nr 1, Operacja nr 3 rozpoczyna się po Operacji nr 1 i kończy się równocześnie z Operacją nr 2. Jest to logicznie wykonalne, jeśli czas realizacji Operacji nr 3 nie jest dłuższy niż czas realizacji Operacji nr 2.

 

Czy ten artykuł był pomocny?