Widok struktury

Widok struktury danych produkcyjnych umożliwia przegląd następujących danych:

 • Operacje
 • Marszruty
 • Materiały
 • Technologie
 • Zasoby
 • Listy zasobów
 • Zestawienia materiałowe

Widok struktury danych jest dostępny w następujących aplikacjach:

 • Operacje
 • Marszruty
 • Technologia
 • Zestawienie materiałowe
Uwaga
Widok struktury jest uruchamiany na pasku nagłówka aplikacji, z menu rozwijanego widoków.

Widok struktury składa się z:

 • Nagłówka – umożliwiającego zdefiniowanie struktury produkcyjnej, która zostanie wyświetlona w obszarze roboczym.
 • Obszaru roboczego – wyświetlającego strukturę produkcyjną, zdefiniowaną w nagłówku.
Widok struktury w aplikacji Zestawienie materiałowe

Poprzez określenie ilości produkcyjnych, artykułu produkcyjnego oraz metody produkcji można przeprowadzić symulację, która struktura produkcyjna zostanie aktywowana i wyświetlona zgodnie ze zdefiniowanymi formułami i warunkami. W tym widoku parametry cech nie będą uwzględnione.

Nagłówek

W nagłówku znajdują się następujące pola:

 • Identyfikator (pole obowiązkowe)– umożliwia wybranie struktury produkcyjnej, która zostanie wyświetlona w tabeli. W zależności od aplikacji, pole przyjmuje następującą nazwę:
  • Operacja, dla aplikacji Operacje
  • Marszruta, dla aplikacji Marszruty
  • Zestawienia materiałowe, dla aplikacji Zestawienia materiałowe
  • Technologia produkcji, dla aplikacji Technologia
Wskazówka
W przypadku aktywowania wersjonowania danych produkcyjnych w aplikacji Konfiguracja → funkcja Wersjonowanie danych konfiguracyjnych obok dostępne będzie pole Wersja, które umożliwi wybranie wersji danej produkcyjnej. Wybrana wersja zostanie wyświetlona w obszarze roboczym.
 • Obowiązuje w dniu – umożliwia wybranie daty, dla zostanie wyświetlona wybrana struktura produkcyjna.
 • Poziom od/Poziom do – umożliwia wybranie najniższego/najwyższego poziomu prezentacji struktury produkcyjnej. Szczegółowy opis poziomów struktur został przedstawiony na grafikach w dalszej części artykułu.
 • Wyświetl – umożliwia wybranie składników struktury produkcyjnej, które zostaną wyświetlone w obszarze roboczym. Wybór ten wpływa tylko na składniki, które są używane w danej strukturze produkcyjnej. Do wyboru są:
  • (wszystkie)
  • Zestawienie materiałowe
  • Materiał bez półfabrykatu
  • Operacja
  • Operacja produkcji obcej
  • Zasoby
  • Lista zasobów
  • Marszruta
  • Produkt równoległy
  • Półfabrykat

W Widoku struktury dostępne są dodatkowe pola. W celu ich wyświetlenia należy użyć przycisku [Pokaż/Ukryj]. Dostępne są:

 • Artykuł produkcyjny – umożliwia wybór artykułu produkcyjnego, dla którego zostanie wyświetlona wybrana dana produkcyjna. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zdefiniowanych warunków oraz formuł w pozycjach struktur produkcyjnych ponieważ, struktura jest rozdzielana i wyświetlana z uwzględnieniem istniejących warunków i formuł.
 • Metoda produkcji – umożliwia wybór metody produkcji, dla której zostanie wyświetlona zdefiniowana dana produkcyjna. Struktura jest rozdzielna i wyświetlana z uwzględnieniem istniejących warunków i formuł.
 • Produkowana ilość – umożliwia zdefiniowanie produkowanej ilości. Na jej podstawie dane w kolumnach zmiennych zostaną odpowiednio przeliczone.
 • Zastosowanie – przy bardziej rozbudowanych strukturach danych można zawęzić ilość wyświetlanych danych poprzez wybór ich zastosowania. Dostępne są:
  • Harmonogramowanie
  • Planowanie
  • Rachunek kosztów
  • Usługa serwisowa
Wskazówka
Należy pamiętać, że wskazanie artykułu produkcyjnego, metody produkcji oraz produkowanej ilości umożliwia najprostszą symulację procesu produkcyjnego, ponieważ mogą pojawić się inne czynniki. Warunki i formuły są realizowane w możliwie jak najszerszym zakresie.

Obszar roboczy

Uwaga
W zależności od używanej struktury produkcyjnej obszar roboczy może się odrobinę różnić, tzn. mogą pojawić się dodatkowe kolumny, które są dostępne tylko dla konkretnie wybranej struktury produkcyjnej.

Obszar roboczy zawiera listę pozycji. Wygląd pozycji na liście można zmieniać za pomocą przycisków dostępnych na pasku nagłówka. Dostępne ustawienia:

 • [Ukryj pseudopoziomy] – umożliwia ukrycie zdefiniowanych pseudopoziomów (np. marszruta w marszrucie).
 • [Przegląd ilości] – zmienia tryb wyświetlania, pokazuje ilość wystąpień danej produkcyjnej na wszystkich poziomach struktury. Zestawienie to nie uwzględnia Zasobów. W widoku tym liczba kolumn zostaje zredukowana do:
  • Poziom
  • Materiał/Marszruta/Operacja/Zasoby
  • Liczba pozycji
  • Zmienne ilości
  • Ilość stała
 • [Eksportuj dane do pliku] – eksportuje do pliku dane z tabeli. Plik jest eksportowany w formacie XLS.

W obszarze roboczym dostępne są następujące kolumny:

 • Poziom – wyświetlany jest poziom zdefiniowanej struktury produkcyjnej. Szczegółowy opis poziomów struktur został przedstawiony na grafikach w dalszej części artykułu. Dodatkowo wyświetlane są symbole definiujące typ danej produkcyjnej, dostępne są:
  • Półfabrykat
  • Materiał
  • Zestawienie materiałowe
  • Produkt równoległy
  • Dla operacji
  • Dla marszruty
  • Dla produkcji obcej zewnętrznej
  • Dla produkcji obcej wewnętrznej
  • Dla zasobu
  • Dla grupy zasobów
  • Dla listy zasobów
 • Materiał/Marszruta/Operacja/Zasoby – wyświetla nazwę prezentowanej danej produkcyjnej w tabeli.
 • Pozycja – wyświetla numer pozycji przypisany do danej produkcyjnej w strukturze.
 • Odpad – wyświetla procentowo współczynnik ilości odrzutu dla danej produkcyjnej.
 • Stopień wydajności – wyrażony procentowo współczynnik zdolności produkcyjnej dla danej produkcyjnej. W zależności od stopnia wydajności uzyskuje się proporcjonalne skrócenie lub zwiększenie czasu rezerwacji.
 • Zmienne ilości – pokazuje ilość zmienną podaną dla operacji oraz ilość referencyjną podaną dla materiału. Ilość przelicza się odpowiednio w zależności od wartości zdefiniowanej w polu Produkowana ilość.
 • Ilość stała – pokazuje stałą ilość zdefiniowaną dla operacji.
 • Czas opracowania – czas trwania operacji. Czas przelicza się odpowiednio w zależności od wartości zdefiniowanej w polu Produkowana ilość.
 • Czas przezbrojenia – czas przygotowania zasobu do pracy. Nie zależy od produkowanej ilości.
 • Obowiązuje od/ Obowiązuje do – wyświetla od kiedy do kiedy dana pozycja w tabeli jest możliwa do użycia.
 • Udział kosztów – udział w koszcie zdefiniowany dla produktu towarzyszącego.
Uwaga
W widoku struktury artykuły produkcyjne są zawsze rozbijane. Bez względu na ustawienia pól:

 • Rozwiązanie artykułu dla pozycji w widoku Zestawienie materiałowe
 • Rozwiązanie artykułu w wielostopniowym uruchamianiu (ustawiane z poziomu aplikacji Artykułu → widok Produkcja)

Widok struktury artykułu produkcyjnego będzie rozwiązany.

Struktury danych produkcyjnych

Poniżej przedstawione grafiki obrazują poziomy struktury dla danych produkcyjnych.

Struktura produkcyjna operacji

 

Struktura produkcyjna marszruty
Struktura produkcyjna technologii

 

 

Struktura produkcyjna zestawienia materiałowego

Konfiguracja

W aplikacji Konfiguracja nie ma dostępnych ustawień dla prezentacji struktur w poszczególnych aplikacjach.

Uprawnienia

Nie są wymagane specjalne uprawnienia do prezentacji struktur. Zastosowanie mają uprawnienia danej aplikacji.

Czy ten artykuł był pomocny?