Wersjonowanie danych produkcyjnych

Dokument opisuje funkcję wersjonowania danych produkcyjnych i jej wykorzystanie w procesach produkcyjnych. Funkcja wersjonowania danych produkcyjnych umożliwia wprowadzanie zmian w istniejących strukturach produkcyjnych bez konieczności ich wielopoziomowej edycji. Wersjonowanie danych produkcyjnych należy uruchomić w aplikacji Konfiguracja, funkcja ProdukcjaWersjonowanie danych produkcyjnych. Dane produkcyjne składają się z:

 • Zestawienia materiałowego
 • Operacji
 • Marszruty
 • Technologii produkcji

Zasada działania wersjonowania

Aplikacja Marszruty – pole Wersja

Wersja pierwotna nie ma przypisanego numeru wersji. W przypadku gdy tworzona jest nowa wersja struktury produkcyjnej bez wcześniejszego użycia wersjonowania, pole Wersja przyjmie wartość 1 bez możliwości zmiany. Dla kolejnych wersji sugerowany jest numer wersji, który możne zostać zmieniony.

Jeśli użytkownik dodaje nową strukturę przyciskiem [Nowy] może określić numer tworzonej wersji w polu Wersja.

Statusy wersji

Tworząc nowe wersje danych produkcyjnych system umożliwia przyjęcie przez nie poniższych statusów:

 • W opracowaniu – status nadawany automatycznie dla każdej nowo stworzonej wersji danej produkcyjnej.
 • Zwolniony – w pełni zaakceptowana, aktywna wersja danej produkcyjnej. Nadanie statusu następuje w momencie użycia [Wybierz akcję] → [Zwolnij wersję].
 • Zablokowany – całkowicie blokuje możliwość użycia danej produkcyjnej w systemie. Dodatkowo nadanie statusu Zablokowany spowoduje zablokowanie wyższych struktur produkcyjnych.
 • Nieaktualny – nieobowiązująca wersja danej produkcyjnej. Status nada się automatycznie w przypadku zwolnienia nowej wersji danej produkcyjnej.
 • W weryfikacji – status nadawany poprzez przekazanie wersji opracowanej do dalszej weryfikacji. Zmiana statusu następuje poprzez użycie przycisku [Wybierz akcję] → [Weryfikuj wersję]. Pozwala to na wprowadzenie dodatkowej kontroli w przypadku zwalniania np. zestawień materiałowych, ponieważ wersję weryfikowaną można cofnąć do ponownego opracowania lub zwolnić.
Przykład
Jeśli zostanie zablokowana operacja to system w konsekwencji zablokuje marszrutę oraz technologię produkcji, w której dana operacja jest używana.
Uwaga
Status Nieaktualny jest statusem ostatecznym jego edycja nie jest możliwa.
Wskazówka
W przypadku zlecania produkcyjnego możliwe jest użycie danych produkcyjnych w dwóch statusach – Nieaktualny oraz Zwolniony.
Przebieg procesu wersjonowania dla danej produkcyjnej.

Data w wersjonowaniu

Data dla wersjonowania danych produkcyjnych decyduje o tym, która wersja wyrobu zostanie użyta w produkcji.

 • pole Obowiązuje od w aplikacjach, w których wersjonowanie ma zastosowanie bezpośrednie przyjmuje zawsze wartość daty, w której dana produkcyjna zostanie zwolniona do użycia.
 • pole Data uruchomienia w zakładce Uruchomienie w zleceniu produkcyjnym będzie dla systemu daną wejściową, którą wersję danych produkcyjnych system ma przyjąć do produkcji. Jeśli zostanie zdefiniowana data będąca zakresem obowiązywania starej wersji danej produkcyjnej – system wykona zlecenie produkcyjne w oparciu o poprzednie dane produkcyjne.

Znacznik usuwania dla struktur produkcyjnych

Znacznik usuwania jest możliwy do ustawienia tylko dla struktury produkcyjnej o statusie W opracowaniu, W weryfikacji. W celu usunięcia danych należy użyć aplikacji Reorganizacja danych konfiguracyjnych produkcji.

Uwaga
W przypadku przypisania znacznika usuwania dla danej produkcyjnej o statusie Zwolniony zostanie usunięta dana produkcyjna wraz ze wszystkimi wersjami.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?