Technologia

Technologia jest podstawowym elementem w przypadku definiowania procesu produkcyjnego. Jest wspólnym elementem zestawienia materiałowego oraz marszruty. Umożliwia powiązanie ze sobą elementów wprowadzonych w marszrucie i zestawieniu materiałowym. Reprezentuje chronologiczną kolejność procesu produkcji. Definiuje w systemie odpowiedzi na poniższe pytania:

 • Który materiał jest potrzebny do jakiej operacji?
 • Jakie operacje są wymagane i w jakiej kolejności?
 • Jakie dodatkowe informacje są wymagane do produkcji?
 • Który materiał jest potrzebny do jakiej operacji?

Technologia jest konieczna, jeśli w definiowanym procesie występują operacje produkcji obcej oraz materiały dostarczane przez dostawców. Utworzona technologia może zostać przypisana do artykułu w aplikacji Artykuły w widoku produkcyjnym.

Aplikacja Technologia składa się z:

 • Nagłówka – składa się z przycisków funkcyjnych, oznaczenia i dodatkowych ustawień listy zasobów.
 • Obszaru roboczego – który jest podzielony na:
  • Tabelę – zawierającą pozycje ze zdefiniowanej marszruty oraz z zestawienia materiałowego.
  • Dane szczegółowe pozycji – sekcja umożliwiająca podgląd danych pozycji z tabeli.
Aplikacja Technologia

Nagłówek

Przyciski dostępne w nagłówku aplikacji:

 • [Dodaj] – umożliwia dodanie lub zduplikowanie technologii
 • [Usuń] – umożliwia wstawienie znacznika usuwania lub jego usunięcie dla technologii.
  Uwaga
  Technologię można usunąć tylko w przypadku, gdy nie została ona powiązana z artykułem w aplikacji Artykuły w widoku Produkcja. W celu usunięcia technologii należy dodać znacznik usuwania przyciskiem [Wstaw znacznik usuwania] oraz uruchomić aplikację działającą w tle Reorganizacja danych konfiguracyjnych produkcji.
 • [Wybierz akcję] – umożliwia przypisanie statusu do zestawienia materiałowego. Dostępne są poniższe statusy:
  • Zwolnij – akceptuje technologię. Akcja jest aktywna w przypadku tworzenia nowej technologii lub, gdy przy istniejącej technologii w celu jej edycji nastąpi cofnięcie do statusu Zablokowany.
  • Zablokuj – uniemożliwia użycie technologii.

Pola w nagłówku aplikacji:

 • Technologia produkcji (pole obowiązkowe) – opis / numer identyfikacyjny technologii produkcji.
 • Oznaczenie (pole obowiązkowe) – dodatkowa nazwa technologii produkcji.

Nagłówek aplikacji składa się z poniższych zakładek:

Zakładka Ogólne
 • Ilość referencyjna – wprowadzona ilość do wyprodukowania, do której odnoszą się ilości składników wprowadzonych do technologii.
Przykład
Jeśli wprowadzimy odpowiednio w polu ilości referencyjnej, dla definiowanego procesu, w aplikacjach:
Technologii – 1 sztuki
Zestawieniu materiałowym – 1 sztuka
Materiał X – 2 sztuki
Materiał Y – 3 sztuki
Operacje – 1 sztuka
Następnie w zleceniu produkcyjnym dla danego produktu wprowadzimy zadaną ilość równą 10 sztuk to system odpowiednio przeliczy i przeprocesuje następująco dane:
Technologia: wykonaj 10 razy (zaplanuje 10 razy operacje, które są zdefiniowane w Technologii, rezerwując 10 krotnie czas niezbędnych zasobów)
Zestawienie materiałowe – przeliczy zapotrzebowanie dla 10 sztuk, rezerwując poniższe ilości materiałów:
Materiał X – 20 sztuk
Materiał Y – 30 sztuk
 • Status (pole informacyjne) – w zależności od zdefiniowanej akcji, technologia może przyjąć status:
  • Zwolnione – zaakceptowane, możliwe do użycia.
  • Zablokowane – niemożliwe do użycia.
 • Marszruta (pole obowiązkowe) pole umożliwiające wybranie marszruty produkcyjnej, która ma zawierać technologia. Pobiera dane z aplikacji Marszruty.
 • Zestawienie materiałowe (pole obowiązkowe) – pole umożliwiające wybranie zestawienia materiałowego, które ma zawierać technologia. Pobiera dane z aplikacji Zestawienie materiałowe.
 • Organizacja logistyczna – organizacja, w której zdefiniowana zostaje dana technologia produkcji. Pole jest uzupełniane automatycznie zgodnie z organizacją, do której przypisany jest użytkownik.
Zakładka Klasyfikacja

Nadanie numeru klasyfikacji w celu strukturyzacji danych. Klasyfikacja danych jest definiowana w aplikacji Klasyfikacje. W celu dodania klasyfikacji dla technologii należy dodać Klasyfikację planów produkcji.

Zakładka Tekst

Umożliwia dodanie opisu do technologii.

Zakładka Filtr pozycji

Umożliwia filtrowanie pozycji w obszarze tabeli. Dostępne są filtry:

 • Obowiązuje – umożliwia filtrowanie po dacie obowiązywania danej pozycji. Jako domyślną wartość pole przyjmuje aktualną datę.
 • Klasyfikacja pozycji – umożliwia filtrowanie tabeli po klasyfikacji pozycji dodanych do tabeli.
 • Numer modyfikacji – umożliwia filtrowanie tabeli po numerze modyfikacji.
 • Artykuł – umożliwia filtrowanie po danym artykule w tabeli.

Obszar roboczy – tabela

W tabeli znajdują się dane pobrane ze zdefiniowanej w zakładce Ogólne marszruty oraz zestawienia materiałowego.

Tabela zawiera następujące przyciski:

 • [Edytuj] – umożliwia zmianę danych pozycji w obszarze edytora pozycji.
 • [Wstaw/Usuń znacznik usuwania] – umożliwia usunięcie pozycji z tabeli. Pozycja z tabeli znika po zapisaniu zmian.
 • [Edytuj warunki z zamiennikiem lub formułami dla zaznaczonych pozycji] – funkcja nieaktywna. Umożliwia zdefiniowanie warunków na podstawie danych dla pozycji w tabeli.
 • [Przyporządkuj materiał] – umożliwia przyporządkowanie materiałów ze zdefiniowanego zestawienia materiałowego do poszczególnych operacji z marszruty.
 • [Nieprzyporządkowane materiały] – wyświetla w tabeli materiały/artykuły, które nie zostały jeszcze przyporządkowane do pozycji z listy.

W tabeli zestawienia materiałowego dostępne są następujące pola:

 • Typ ikony w nagłówku kolumny
  • Półfabrykat
  • Materiał
  • Zestawienie materiałowe
  • Produkt równoległy
  • Dla operacji
  • Dla marszruty
  •  Dla produkcji obcej zewnętrznej
  • Dla produkcji obcej wewnętrznej
  • Pozycja do usunięcia
  • Pozycja w edycji/nie zapisana
 • Pozycja – numery pozycji, nie jest możliwa ich edycja z poziomu tabeli.
 • Wskazówka – notatka do pozycji.
 • Operacja/marszruta – nazwa pozycji, której źródłem jest marszruta.
 • Podstawowe zasoby/dostawca – dostawca lub zasób używany w celu realizacji danej pozycji z tabeli. Dla pozycji:
  • Operacjawyświetlany jest zasób podstawowy niezbędny do realizacji operacji
  • Operacji produkcji obcejwyświetlany jest dostawca/wykonawca produkcji obcej
 • Klasyfikacja – wyświetla klasyfikację dla pozycji tabeli.
 • Numery modyfikacji – zarejestrowana ilość zmian wprowadzonych do pozycji.
 • Odpad – wyrażony w procencie współczynnik ilości odrzutu materiału.
 • Stopień wydajności – wyrażony w procencie współczynnik zdolności produkcyjnej. W zależności od stopnia wydajności uzyskuje się proporcjonalne skrócenie lub zwiększenie czasu rezerwacji.
 • Zmienne ilości – pole pokazuje ilość zmienną podaną dla operacji.
 • Ilość stała – pole pokazuje ilość stałą zdefiniowaną dla operacji.
 • Obowiązuje od/Obowiązuje do – pokazuje zakres obowiązywania pozycji w tabeli.
 • Automatyczne raportowanie – parametr, określający czy dana pozycja technologii ma zostać potwierdzona automatycznie.

Obszar roboczy – dane szczegółowe pozycji

Obszar umożliwia podgląd danych pozycji, które zostały zaimportowane z aplikacji Marszruta. Aplikacja Technologia nie umożliwia edycji pozycji. Jest możliwy tylko ich podgląd. Pola odpowiadają polom aplikacji Marszruta. W obszarze danych pozycji możliwe jest wyświetlenie tylko pozycji operacji.

Definiowanie nowej technologii

 1. Otworzyć aplikację
 2. Użyć przycisku [Nowy] w celu utworzenia nowego arkusza technologii.
 3. W polu Technologia produkcji wpisać nazwę nowotworzonej technologii dla procesu produkcji.
 4. W polu Oznaczenie wpisać opis tworzonej technologii.
 5. Na zakładce Ogólne zdefiniować marszrutę oraz zestawienie materiałowe, które zostaną wykorzystane przez technologię.
 6. Zapisać nową technologię używając przycisku [Zapisz].
  Po zapisaniu nowej technologii aplikacja wyświetli w obszarze roboczym operacje pobrane z przypisanej marszruty.
 7. System umożliwia przypisanie konkretnych materiałów do wskazanych operacji. W tym celu należy zaznaczyć operację, do której zostaną przypisane materiały oraz wybrać przycisk [Przyporządkuj materiał] na pasku symboli obszaru roboczego. Wyświetli się okno dialogowe Przyporządkowanie materiałów. Szczegółowy opis okna znajduje się poniżej.
 8. W oknie Przyporządkowanie materiałów należy zaznaczyć materiały, które zostaną przypisane do wybranej operacji.
Uwaga
W przypadku nie przypisania materiałów do poszczególnych operacji, wówczas materiały zostaną wypakowane przed pierwszą operacją. Takie działanie użytkownika może stwarzać zagrożenie, zarezerwowania stanów magazynowych przedwcześnie.
 1. Przypisać materiały używając przycisku [Przyporządkuj] w oknie dialogowym Przyporządkowanie materiałów.
Uwaga
Usunięcie operacji z poziomu aplikacji Marszruty, która została użyta w danej technologii – spowoduje również usunięcie tej operacji z poziomu technologii. W przypadku zastąpienia operacji nową z poziomu Marszruty, wówczas należy ponownie przypisać materiały w aplikacji Technologia, ponieważ takie przypisanie materiałów nie dzieje się automatycznie.
Wskazówka
Technologia może zostać zduplikowana przy użyciu przycisku [Nowy] → [Duplikuj].

Okno dialogowe Przyporządkowanie materiałów

Okno dialogowe Przyporządkowanie materiałów

Okno dialogowe Przyporządkowanie materiałów składa się z:

 • Nagłówka – zawierającego pola, które umożliwiają filtrowanie danych w tabeli.
 • Tabeli – zawierającej nieprzyporządkowane materiały pobrane z zestawienia materiałowego przypisanego do technologii.

Nagłówek okna dialogowego składa się z następujących pól:

 • Klasyfikacja pozycji – umożliwia filtrowanie materiałów zgodnie z przypisaną klasyfikacją planów produkcji.
 • Pozycja – umożliwia filtrowanie materiałów zgodnie z numerem pozycji przypisanym do niej w zestawieniu materiałowym.
 • Artykuł – umożliwia filtrowanie materiałów zgodnie z nazwą artykułu.

Tabela składa się z poniższych przycisków oraz kolumn:

 • [Aktualizuj] – umożliwia odświeżenie danych w tabeli.
 • [Eksportuj dane do pliku] – umożliwia eksport danych z tabeli do pliku XLS.
 • [Pokaż/Ukryj wiersz nagłówka] – umożliwia pokazanie/ukrycie nazw kolumn tabeli.
 • [Zaznacz wszystko] – umożliwia zaznaczenie wszystkich pozycji w tabeli.
 • Pozycja – numer pozycji artykułu pobrany z przypisanego zestawienia materiałowego.
 • Składnik zestawienia materiałowego – nazwa artykułu.
 • Odpad – wyrażony procentowo współczynnik ilości odrzutu materiału.
 • Ilość – ilość zależna od ilości referencyjnej dla danego artykułu.
 • Ilość stała – w przypadku określonej dla pozycji ilości stałej, ilość ta nie jest przeliczana po zdefiniowaniu ilości w zleceniu produkcyjnym – ilość stała zawsze będzie przyjmować tą samą wartość.

Obowiązuje od/do – okres obowiązywania materiału pobrany z przypisanego zestawienia materiałowego.

Czy ten artykuł był pomocny?