Import księgowań braków odpadów produkcyjnych

Księgowania odpadów produkcyjnych w wyniku procesu produkcyjnego mogą być importowane do systemu. Artykuł przedstawia instrukcje importu takich księgowań z wykorzystaniem usługi Business Integration Service (BIS), czyli aplikacji Eksport danych oraz Import danych. Dostępne są następujące formaty eksportu oraz importu danych:

 • Format XML
 • Format CSV
 • Format XLS

[inidicator] Jeśli użytkownik nie wie jakiego format importu jest odpowiedni, należy wyeksportować plik za pomocą filtra importu wraz z żądanymi atrybutami.[/indicator]

Import danych

 1. Otwórz aplikację Import danych.
  W polu Filtr wybierz jednostkę biznesową cisag.app.production.obj.ScrapPosting
Wskazówka
W systemie są dostępne predefiniowane filtry, z których użytkownik może skorzystać za pomocą przycisku Pomoc uzupełniania wartości. Filtr importu może zostać zdefiniowany na nowo za pomocą przycisku [Nowy].
 1. W oknie aplikacji widoczny jest filtr dla importu danych.
  Wybrane atrybuty filtra są już zaznaczone. Możliwa jest edycja filtrów w zakładce Filtr.
 2. Kliknij przycisk [Importuj dane] w standardowym pasku narzędzi.
  Pojawi się okno dialogowe Import danych.
 3. Możliwe jest wprowadzenie ustawień dla pliku importu. Szczegółowy opis pól znajduje się w dokumentacji aplikacji Import danych.
 4. Uruchom import danych za pomocą przycisku [W tle].

 

Uwaga
Statusy księgowań operacji aktualizują się automatycznie po zaimportowaniu danych.
Uwaga
Import danych tymczasowo blokuje powiązane zlecenie produkcyjne oraz może zablokować równolegle rezerwacje wynikające z tych zleceń produkcyjnych.
Uwaga
Jeżeli w wyszukiwanych przez użytkownika filtrach system nie odnajdzie potrzebnej jednostki biznesowej, wówczas przy pomocy przycisku [Wyszukaj] w oknie dokowanym należy wyszukać interesujący użytkownika obszar i dopiero wtedy zapisać taki filtr jako nowy. Należy pamiętać, że zestaw dostępnych filtrów nie zawiera w sobie wszystkich jednostek biznesowych, lecz jedynie część z nich jako wartości predefiniowane. Pozostałe jednostki biznesowe muszą zostać wyszukane i zapisane jako nowy filtr.

Obszar roboczy – zakładka Filtr

Poniżej znajduje się opis pól obowiązkowych oraz głównych atrybutów dla poszczególnych obiektów biznesowych.

Nazwa pola/Atrybut główny Definicja
orderType Rodzaj zlecenia produkcyjnego
orderNumber Numer zlecenia produkcyjnego
quantity.amount Ilość odpadu produkcyjnego.
quantity.uom Jednostka odpadu produkcyjnego.
employee Odpowiedzialny pracownik
closed Parametr zakończenia raportowania.

Czy ten artykuł był pomocny?