Import księgowań danych produkcyjnych przedsiębiorstwa

Księgowania danych produkcyjnych przedsiębiorstwa mogą być importowane do systemu. Artykuł przedstawia instrukcje importu takich księgowań z wykorzystaniem usługi Business Integration Service (BIS), czyli aplikacji Eksport danych oraz Import danych. Dostępne są następujące formaty eksportu oraz importu danych:

 • Format XML
 • Format CSV
 • Format XLS

[inidicator] Jeśli użytkownik nie wie jakiego format importu jest odpowiedni, należy wyeksportować plik za pomocą filtra importu wraz z żądanymi atrybutami.[/indicator]

Import danych

 1. Otworzyć aplikację Import danych.
 2. W polu Filtr wybrać OPERATIONDATACOLLECTION. Możliwe jest wyszukiwanie po filtrze, oznaczeniu oraz jednostce biznesowej.
 3. System po wybraniu automatycznie przypisze następującą jednostkę biznesową: cisag.app.production.obj.OperationDataCollection
  W oknie aplikacji widoczny jest filtr dla importu danych.
Wskazówka
W systemie są dostępne predefiniowane filtry np. OPERATIONDATACOLLECTION, z których użytkownik może skorzystać za pomocą przycisku Pomoc uzupełniania wartości. Filtr importu może zostać zdefiniowany na nowo za pomocą przycisku [Nowy].
 1. Wybrane atrybuty filtra są domyślnie zaznaczone. W sekcji Filtr można je dowolnie modyfikować.
 2. Wybierz przycisk [Importuj dane] na standardowym pasku narzędzi.
  Pojawi się okno dialogowe Import danych.
 3. W otwartym oknie można wprowadzić ustawienia dla pliku importu. Szczegółowy opis pól znajduje się w artykule aplikacji Import danych.
 4. Uruchom import danych za pomocą przycisku [W tle].
Uwaga
Statusy księgowań operacji w systemie aktualizują się automatycznie po zaimportowaniu danych. Podgląd statusu jest możliwy w aplikacji Lista: Księgowania danych produkcyjnych przedsiębiorstwa.
Uwaga
Jeżeli w wyszukiwanych przez użytkownika filtrach system nie odnajdzie potrzebnej jednostki biznesowej, wówczas przy pomocy przycisku [Wyszukaj] w oknie dokowanym należy wyszukać interesujący użytkownika obszar i dopiero wtedy zapisać taki filtr jako nowy. Należy pamiętać, że zestaw dostępnych filtrów nie zawiera w sobie wszystkich jednostek biznesowych, lecz jedynie część z nich jako wartości predefiniowane. Pozostałe jednostki biznesowe muszą zostać wyszukane i zapisane jako nowy filtr.

Obszar roboczy – zakładka Filtr

Poniżej znajduje się opis pól obowiązkowych oraz głównych atrybutów dla poszczególnych obiektów biznesowych wprowadzanych w aplikacji Księgowania danych produkcyjnych przedsiębiorstwa.

Nazwa pola/Atrybut główny Definicja
guid Identyfikacja techniczna księgowania operacji produkcyjnej
type (pole obowiązkowe) Status operacji
time (pole obowiązkowe) Czas, w którym rozpoczęto, zakończono lub przerwano operację produkcyjną
employee (pole obowiązkowe) Pracownik odpowiedzialny za zaksięgowanie operacji produkcyjnej.
orderReference (pole obowiązkowe) Numer pozycji zlecenia produkcyjnego.
W przypadku raportowania na poziomie operacji produkcyjnej numer składa się z:
Rodzaj zlecenia produkcyjnego – numer zlecenia produkcyjnego – numer operacji. (np. 100-PA1234-050)
W przypadku raportowania na poziomie zasobów produkcyjnych numer składa się z:
Rodzaj zlecenia produkcyjnego – numer zlecenia produkcyjnego – numer pozycji operacji – numer pozycji zasobu. (np. 100-PA1234-050-20)
operation Nazwa operacji produkcyjnej
primaryResource Nazwa zasobu głównego przypisanego do operacji
amount ilość zaksięgowana dla operacji produkcyjnej
uom Jednostka ilości
closed Parametr zakończenia operacji produkcyjnej. Przyjmuje wartość PRAWDA jeśli przy raportowaniu, w aplikacji Księgowania z ewidencji danych przedsiębiorstwa, zaznaczony został parametr Znacznik realizacji
text Dane zdefiniowane w polu Tekst księgowania
dataCollectionInfo Dane zdefiniowane w polu Informacja z operacji
transaction Zdefiniowany klucz transakcji przypisany do wprowadzonego księgowania
varSetupFlag Typ czasu zdefiniowany dla księgowania. Możliwe są wartości: Undefined, Variable i Setup, które odpowiadają wartościom Niezdefiniowany, Zmienny, Stały wybieranym w polu Typ czasu, w aplikacji Księgowania z ewidencji danych przedsiębiorstwa.
errorFlag Oznaczenie błędu. Oznacza dane księgowania zdefiniowane przez system jako błędne.
updateInfo Informacja o zmianach wprowadzonych w danych. W przypadku importu pole to nie powinno zostać wypełnione.
managingSystem Guid – globalny, unikalny identyfikator. W przypadku importu pole to nie powinno zostać wypełnione
_timeZone Strefa czasowa – automatycznie przypisywana z importowanego zlecenia produkcyjnego.
variableTime Rzeczywisty czas opracowania pobierany z raportu produkcji.
Definiowany przez wartość (amount) i jednostkę (uom).
setupTime Rzeczywisty czas przezbrojenia pobierany z raportu produkcji.
Definiowany przez wartość (amount) i jednostkę (uom).

Czy ten artykuł był pomocny?