Raportowanie zleceń produkcyjnych

Raportowanie zleceń produkcyjnych jest możliwe w systemie za pośrednictwem aplikacji służących do księgowania, które umożliwiają wprowadzenie rzeczywistych danych, głównie w postaci ilości i czasów w odniesieniu do wywołanych zleceń produkcyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące opisanych aplikacji są dostępne w artykule Księgowanie w produkcji.

Wprowadzane dane te stanowią podstawę informacji o statusach zleceń produkcyjnych
i rezerwacji (materiałów, operacji i zasobów), synchronizacji celów produkcyjnych, zmniejszenia obciążenia zdolności produkcyjnych, a także przyjęć i wydań towarów.

Aplikacja Księgowania operacji – umożliwia księgowanie rzeczywistych danych dotyczących przebiegu operacji zdefiniowanej w zleceniu produkcyjnym. W zależności od ustawień w polu Automatyczne raportowanie w aplikacji Rodzaje zleceń produkcyjnych, czynność ta może zostać wygenerowana automatycznie.

Aplikacja Księgowania odpadów produkcyjnych – umożliwia zaksięgowanie ilości odrzutu związanej ze zleceniem produkcyjnym. Księgowane są również działania materiałowe i serwisowe dla wszystkich pozycji zamówienia.

Aplikacja Księgowania danych produkcyjnych przedsiębiorstwa – umożliwia zaraportowanie rzeczywistych danych przebiegu produkcji, ale w przeciwieństwie do faktycznych komunikatów o ilościach i czasie operacji, następujące typy księgowań w ewidencji danych są przenoszone do systemu:

 • Rozpocznij operację
 • Zakończ operację
 • Przerwij operację
 • Informacja zwrotna z operacji
 • Anuluj rozpoczęcie operacji

Aplikacja Kompletacje – aplikacja umożliwia kompletacje materiałów niezbędnych do produkcji w magazynie produkcyjnym, podczas korzystania ze struktury organizacyjnej Główny magazyn – magazyn produkcyjny. Za pomocą kompletacji wymagane materiały są kompletowane w głównym magazynie, na przykład na potrzeby produkcji w kolejnym tygodniu.

Aplikacja Wydanie na produkcję – umożliwia udokumentowanie faktycznego wykorzystania materiału do zleceń produkcyjnych.

Aplikacja Przyjęcia towarów – umożliwia przyjęcie towaru na magazyn. Księgowanie przyjęcia zapasów zwykle wynika z księgowania przyjęć towarów dla zleceń produkcyjnych. Po aktywacji automatycznej informacji w aplikacji Rodzaje zleceń produkcyjnych, rozchody na produkcję mogą być również generowane automatycznie po otrzymaniu artykułów.

Raportowanie ręczne

Ustawienia w systemie są zdefiniowane w sposób wymuszający manualne wygenerowanie dokumentów oraz zaraportowanie dla całego procesu produkcyjnego. Po zwolnieniu zlecenia produkcyjnego można zgłaszać:

 • Zlecenie kompletacyjne – te zlecenia można zrealizować w aplikacji Kompletacje. Warunkiem koniecznym jest odpowiednie rozróżnienie magazynów produkcyjnych od magazynów pobrania materiałów.
 • Zużycie materiału – pozycje materiału związane z zamówieniem produkcyjnym można raportować w aplikacji Wydanie na produkcję. Możliwe jest również raportowanie zużycia materiału za pomocą księgowania zapasów w odniesieniu do pozycji zlecenia produkcyjnego w aplikacji Transakcje magazynowe. Alternatywnie  przesunięcia magazynowe można również zaimportować za pośrednictwem interfejsu CORBA.
 • Operacje – można je raportować w aplikacji Księgowanie operacji. Alternatywnie istnieje opcja importowania pozycji operacji przez interfejs CORBA. Możliwe jest również zgłaszanie operacji za pomocą aplikacji Księgowania z ewidencji danych przedsiębiorstwa.
 • Produkt uboczny – zakończenie kompletacji produktu ubocznego można raportować w aplikacji Przyjęcia towaru (widok Produkcja).
 • Element produkcyjny – zakończenie produkcji można raportować w aplikacji Przyjęcia towaru (widok Produkcja).
 • Odpad – odpad można raportować w aplikacji Przyjęcia towaru (widok Produkcja) lub w aplikacji Księgowanie odpadów produkcyjnych.

Raportowanie automatyczne

Ustawienia w systemie są zdefiniowane w sposób pozwalający na przejęcie przez system części aktywności związanych z procesem produkcyjnym. W trakcie raportowania system może automatycznie uwzględniać w raportach następujące elementy i zależności:

 • Operacja – raportowanie księgowania operacji może również obejmować operacje poprzedzające lub wycofanie materiału przed jej wykonaniem (tj. pozycje z niższymi wartościami numeru pozycji).
 • Przyjęcie towarów – zgłoszenie o przyjęciu towarów może również obejmować operacje lub zużycie materiałów.

Ustawienia

Ustawienia wpływające na raportowanie produkcji można wprowadzić w aplikacji Konfiguracja, w pozycji zlecenia produkcyjnego oraz rodzaju zlecenia produkcyjnego.

 • Zaznaczony parametr Automatyczne raportowanie w aplikacji Zlecenia produkcyjne dla danej pozycji zlecenia produkcyjnego określa, czy element zamówienia ma być raportowany automatycznie.
 • Ustawienie Automatyczna raportowanie w aplikacji Rodzaje zleceń produkcyjnych określa, które zdarzenie ma uruchomić automatyczne raportowanie. Dostępne są następujące opcje:
  • Podczas przyjęcia towaru z produkcji
  • Podczas raportowania operacji
 • Ustawienie Poziom raportowania w aplikacji Operacje określa poziom szczegółowości procesu, na którym odbywa się raportowanie. Dostępne są następujące opcje:
  • Operacja – proces raportowany jest na poziomie operacji.
  • Zasoby – proces raportowany jest na poziomie zasobu.
 • Ustawienie Informacja zwrotna przez ostatnią operację w aplikacji Konfiguracja, funkcja Produkcja -> Raportowania określa, czy przyjęcie informacji zwrotnej dotyczącej towarów ma nastąpić automatycznie wraz z zaraportowaniem ostatniej operacji w procesie produkcyjnym.
 • W aplikacji Rodzaje zleceń produkcyjnych w polu Tryb rezerwacji można określić czy zlecenie ma generować rezerwacje materiałowe na magazynach.
 • Jeżeli opcja Podczas raportowania ostatniej operacji zostanie wybrana w polu Raportowanie wówczas ostatnia operacja nie może mieć ustawionego znacznika automatycznego raportowania. W przeciwnym razie nie uda się zaraportować zlecenia produkcyjnego.
 • Materiałów i produktów ubocznych nie można raportować automatycznie.
 • Magazyn wydań, który jest istotny dla pozycji materiałowych w przypadku raportowania automatycznego, jest określony w typie zlecenia produkcyjnego.
 • Jeśli magazyn przyjęć w zleceniu produkcyjnym jest podzielonym magazynem z lokalizacjami przechowywania, a księgowanie przyjęć z produkcji powinno nastąpić automatycznie poprzez księgowanie ostatniej operacji, to towar jest przyjmowany z produkcji do strefy przyjęcia magazynu. Aby umieścić towar w odpowiednim miejscu przechowywania należy:
  • Za pomocą aplikacji Transakcje magazynowe lub w aplikacji Przyjęcia towaru, wygenerować zlecenie magazynowe z odpowiednio przypisanym miejscem składowania.
 • Jeśli wyprodukowane artykuły mają zostać zapakowane lub jeśli użytkownik chce pracować z automatycznie generowanymi zleceniami magazynowymi, konieczna jest praca z ręcznym przyjęciem towarów.

 

Czy ten artykuł był pomocny?