Artykuły widok Dostawcy

Opis zagadnienia

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące widoku Dostawcy w aplikacji Artykuły. Umożliwia on określenie danych zakupowych związanych z dostawcą. Szczegółowe informacje na temat aplikacji Artykuły znajdują się w dokumencie Artykuły.
Sposoby postępowania dotyczące obsługi widoku Dostawcy, np. tworzenie i edycja danych artykułu istotnych dla dostawcy, znajdują się w dokumencie Instrukcja Artykuł widok Dostawcy.

Definicje

 • Alias artykułu – artykuł wirtualny, używany w celu sprzedaży tego samego artykułu
  w różnych cenach lub z różnymi opisami. Taki artykuł nie jest produkowany, magazynowany ani zamawiany .
 • Artykuł alternatywny – artykuł, który może zostać wykorzystany w systemie jako alternatywa, jeżeli dany artykuł nie jest dostępny (posiada takie same lub podobne atrybuty). Do każdego artykułu możliwe jest przypisanie kilku alternatywnych artykułów.
 • Szarże produkcyjne – identyfikatory artykułu. Do partii zawsze przypisywana jest data ważności. Zarządzanie logistyką magazynową odbywa się na poziomie artykułu i szarży.
 • Numer EAN – unikalny numer identyfikacyjny artykułu
 • Artykuł referencyjny – artykuł powiązany bezpośrednio z wariantami artykułu, nie podlega jednak procesowi kupna/sprzedaży. Artykuł referencyjny służy jako nośnik informacji dla powiązanych z nim wariantami artykułu oraz jako szablon.
 • Numer seryjny – identyfikator artykułu. Każda jednostka artykułu otrzymuje numer seryjny, który ją identyfikuje w całym systemie. W przeciwieństwie do partii, numer seryjny dotyczy dokładnie jednej jednostki podstawowej artykułu.
 • Środek załadunku – służy do określenia środków składowania oraz opakowania
  w magazynowaniu, transporcie i wysyłce.
 • Artykuł zastępczy – jest artykułem, który zastępuje inny artykuł o statusie Zastąpiony. Jest używany, jeśli artykuł nie jest już uwzględniony w logistyce magazynowej, ponieważ nie można go już zakupić ani wyprodukować.
 • Wariant artykułu – związany jest z rozszerzeniem identyfikatora artykułu referencyjnego lub też może być rejestrowany jako wariant artykułu z numerem odmiennym od artykułu referencyjnego

Aplikacja Artykuły widok Dostawcy

Nagłówek aplikacji

W nagłówku aplikacji istnieje możliwość wyświetlenia ustawień dla danego artykułu w widoku Dostawcy . Nagłówek aplikacji jest wspólny dla wszystkich widoków w aplikacji Artykuły, w widoku Dostawcy dodatkowo wyświetlane jest pole Dostawca (pole wymagane).

Szczegółowe informacje na temat nagłówka aplikacji Artykuły znajdują się w dokumencie Artykuły.

Obszar roboczy

Widok Dostawcy składa się z następujących zakładek:

 • Ogólne
 • Załączniki/Teksty

Inne pola

Aplikacja Artykuły widok Dostawcy
Zakładka Ogólne
 • Służy do wyświetlania danych podstawowych oraz określenia statusu artykułu.
  Pola dostępne na tej zakładce:

  • EAN – umożliwia wskazanie unikalnego numeru identyfikacyjnego artykułu
  • Artykuł alternatywny – umożliwia wskazanie artykułu, który może zostać wykorzystany w systemie jako alternatywa, jeżeli dany artykuł nie jest dostępny
  • Stosuj w zamówieniach (parametr) – określa, czy artykuł jest stosowany w zamówieniach
  • Zablokowany do – jeżeli status artykułu został określony jako Zablokowany, pole umożliwia wskazanie daty, do której artykuł będzie zablokowany w systemie
  • Typ specyfikacji – określa typ specyfikacji dla artykułu
  • Alias artykułu – umożliwia wskazanie artykułu wirtualnego, używanego w celu sprzedaży tego samego artykułu w różnych cenach lub z różnymi opisami
Zakładka Ogólne w aplikacji Artykuły
Sekcja Dane dostawy

Umożliwia wprowadzenie oraz edycję danych dla dostawy artykułu.

Sekcja Dane dostawy w aplikacji Artykuły
 • Numer artykułu u dostawcy – określa numer artykułu dla dostawcy. Wprowadzony w tym polu numer artykułu służy do zdefiniowania artykułu dla zamówienia zakupu lub artykułu na fakturze dostawcy, jeżeli zostały wprowadzone odpowiednie ustawienia w Konfiguracji.
 • Nazwa artykułu u dostawcy – umożliwia wprowadzenie dodatkowego opisu, który może zostać przedstawiony na wydrukach dokumentów zakupu
 • Magazyn domyślny – umożliwia określenie domyślnego magazynu
 • Klasyfikacja ABC – umożliwia określenie priorytetu z punktu widzenia zakupu. Możliwy jest wybór priorytetu:
  • A – najwyższy priorytet
  • B – średni priorytet
  • C – najniższy priorytet
 • Zakres tolerancji realizacji – służy do określenia ilości dla artykułu w zamówieniu zakupu
 • EAN (European Article Numbering) – unikalny numer identyfikacyjny artykułu
 • Czas odnowienia zapasów – czas dla odnowienia zapasów określony w dniach kalendarzowych jest uwzględniany dla propozycji zakupu
 • Wielkość partii zakupu – ilość artykułu, której wielokrotność wprowadzona jest w tym polu może być zamówiona u danego dostawcy. Służy do określenia ilości, która ma zostać zakupiona w aplikacjach Obliczanie propozycji zakupu i Planowanie zapotrzebowania materiałowego.
Sekcja Dane rozliczeniowe

Umożliwia określenie oraz edycję danych rozliczeniowych dla artykułu.

Sekcja Dane rozliczeniowe w aplikacji Artykuły
 • Centrum kosztów – centrum kosztowe domyślnie używane w ofertach zakupowych i zamówieniach zakupu
 • Jednostka kosztowa – jednostka kosztowa domyślnie używana w ofertach zakupowych i zamówieniach zakupu
 • Wymiar ceny – określa jednostkę ilości, do której obowiązuje cena. Wymiar jest wyrażony w potęgach dziesiętnych i może wynosić: 1, 10, 100 do 100 000 jednostek.
 • Klasyfikacja cen – określa warunki cenowe dla artykułu.

Artykuł jest uwzględniony w tej klasyfikacji cenowej poprzez przypisanie do ceny.

Pole jest obowiązkowe, jeżeli został zaznaczony parametr Nie stosuj rabatów wszystkich pozycji.

Więcej informacji znajduje się w dokumencie: Wprowadzenie: Ceny zakupu i ustalanie ceny zakupu.

 • Koszty zakupu (w %) – kwota kosztów zakupów wyrażona w %. Koszty zakupu są kosztami zmiennymi, które powstają w wyniku zakupu określonej ilości towaru i są powiązane z całkowitą ilością pozycji artykułów w zamówieniu.
Wskazówka
Jeżeli zostaną wprowadzone dane w polach Koszty zakupu (w %) i Koszty zakupu, są one używane dla każdego artykułu na zamówieniu. Obie informacje są zawarte w zamówieniu zakupu w celu kalkulacji kosztu i wartości kosztu.
 • Koszty zakupu – kwota kosztów zakupów w walucie domyślnej zdefiniowanej w Konfiguracji.
  Wskazówka
  Jeżeli zostaną wprowadzone dane w polach Koszty zakupu (w %) i Koszty zakupu, są one używane dla każdego artykułu na zamówieniu. Obie informacje są zawarte w zamówieniu zakupu w celu kalkulacji kosztu i wartości kosztu.
 • Nie należy stosować rabatów od wartości zamówienia (parametr)
 • Nie stosuj rabatów od wielkości opakować (parametr)
 • Nie stosuj rabatów wszystkich pozycji (parametr)
 • Nie stosuj rabatu nagłówka i pozycji (parametr)
 • Nie stosuj metody not uznaniowych dla dostawcy (parametr)
 • Klasyfikacja premii – klasyfikacja premii, która pozwala na przypisanie artykułów do grupy premii. Klasyfikacja ta może być użyta w aplikacji Umowy premiowe zakupu w celu uwzględnienia lub wykluczenia danych artykułów w naliczaniu premii.
 • Minimalna ilość zamówienia – należy wskazać minimalną ilość dla zamówienia. System wyświetla ostrzeżenie, jeżeli ilość jest mniejsza niż minimalna ilość dla zamówienia podczas tworzenia zamówienia zakupu.
 • Minimalna wartość zamówienia – należy wskazać minimalną wartość dla zamówienia. System wyświetla ostrzeżenie, jeżeli wartość jest mniejsza niż minimalna wartość dla zamówienia podczas tworzenia zamówienia zakupu.

Zakładka Załączniki/Teksty

Na tej zakładce można dodawać załączniki oraz tworzyć dodatkowe opisy dla Artykułu istotne dla widoku Dostawcy. Są one używane przy wydruku dokumentów związanych z danymi dostawcy dla artykułu.

Zakładka Inne pola

Zakładka Inne pola pozwala na wprowadzenie dodatkowych pól, na przykład, gdy wymagane jest określenie pól zdefiniowanych przez użytkownika, w celu uzupełnienia informacji. Pola zdefiniowane przez użytkownika są powiązane z obiektem i muszą być zdefiniowane niezależnie od siebie we wszystkich widokach.

Zakładka Inne pola w aplikacji Artykuły

Automatyczna akceptacja danych w środowisku wielofirmowym

Dane artykułu istotne dla dostawcy mogą zostać wykorzystane zamiast danych zakupowych. Jeżeli nie zostały utworzone dane dostawcy dla artykułu i wybranej organizacji, wykorzystywane są dane zdefiniowane w organizacji nadrzędnej.

Na wyższych poziomach hierarchii zakupowej, w oparciu o wstępnie wybraną organizację, wyszukiwanie danych w systemie jest przeprowadzane do momentu spełnienia następujących warunków:

 • Znaleziono dane artykułu dotyczące dostawcy bez znacznika usuwania
 • Dane dla poziomu mandanta zostały przeszukane w hierarchii zakupów i nie odnaleziono poprawnych pozycji artykułów dotyczących dostawcy
Uwaga
W tym przypadku wyszukiwanie jest anulowane i nie zwraca żadnych wyników.
 • Ta sama organizacja odpowiedzialna za edycję w wybranej organizacji nie może być określona w aplikacji Organizacje dla wszystkich istotnych/odpowiednich jednostek biznesowych dla weryfikowanej organizacji nadrzędnej.
Uwaga
W tym przypadku wyszukiwanie jest anulowane i nie zwraca żadnych wyników.

Jednostki biznesowe istotne dla tego testu to:

 • Klasyfikacja artykułu zakupu od 1 do 5
 • Klasyfikacja cen zakupu artykułu

Konfiguracja

Dokument Artykuły zawiera informacje o ustawieniach w Konfiguracji dla odpowiednich widoków w aplikacji Artykuły.

Jednostki biznesowe

Następujące jednostki biznesowe są istotne dla aplikacji Artykuły widok Dostawcy w celu:

 • Przypisywania uprawnień
 • Dostarczania definicji aktywności
 • Importowania lub eksportowania danych

Artykuł zakupu:

com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItem

Jednostki biznesowe należą do grupy:

com.cisag.app.purchasing.MasterData

Uprawnienia

Uprawnienia można nadawać za pomocą ról uprawnień, a także poprzez  przyporządkowanie do organizacji. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie Uprawnienia.

Przypisania organizacji

Aby użytkownik mógł korzystać z aplikacji Artykuły w widoku Dostawcy, użytkownik musi być przypisany do organizacji, która jest przyporządkowana do co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:

 • Zakup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?