Kraje

W aplikacji Kraje użytkownik ma możliwość definiować kraje, które wykorzystywane są między innymi w obszarach Sprzedaż wielokanałowa oraz Zarządzanie relacjami z partnerami. Zdefiniowany kraj dostępny jest do wskazania m.in. w aplikacjach:

 • Kodowanie krajów, w polu Kraj
 • Lista: Dostawcy, w polu Kraj
 • Raport: Kraje w polu Kraj

Dodatkowo, aplikacja umożliwia zdefiniowanie szablonów formatów dla adresów, danych bankowych i numerów podatkowych.

Aplikacja Kraje

Nagłówek

W nagłówku aplikacji możliwe jest wyszukiwanie istniejącego kraju. Dostępne są pola:

 • Kraj (pole obowiązkowe) – w polu należy wprowadzić identyfikator kraju złożony maksymalnie z dwóch znaków (liter lub cyfr)
 • Oznaczenie (pole obowiązkowe) – opis kraju stanowiący dodatkowe kryterium wyszukiwania
 • Język – za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] należy wprowadzić język właściwy dla danego kraju. Wartości dla tego pola pobierane są z aplikacji Języki.
 • Waluta (pole obowiązkowe) – w polu należy wprowadzić walutę właściwą dla danego kraju. Wartości dla tego pola pobierane są z aplikacji Waluty, które są dostępne pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości].
 • Kraj ISO Code 3 – w polu należy ręcznie wprowadzić trzycyfrowy kod ISO, który odpowiada kodowi ISO 3166–1 ALPHA 3
 • Numer kierunkowy – pole należy uzupełnić ręcznie numerem kierunkowym telefonu danego kraju
 • Kraj członkowski UE – parametr wskazujący, czy kraj jest członkiem Unii Europejskiej

Uwaga
Informacja ta ma  wpływ na:

 • deklaracje Intrastat
 • faktury przychodzące do działu zobowiązań
 • faktury wychodzące w księgowości należności
 • przypisanie klucza podatkowego do partnera

Obszar roboczy

Obszar roboczy pozwala na zdefiniowanie ustawień dotyczących danego kraju. Podzielony jest na zakładki:

 • Region
 • Format adresu
 • Dane bankowe
 • Podatki

Zakładka Region

Aplikacja Kraje: zakładka Region

Każdy kraj ma specyficzne regiony, które można definiować w tej zakładce. W przypadku Polski można definiować na przykład: województwa, gminy, powiaty.

W polu Oznaczenie regionu możliwe jest wprowadzenie dodatkowej nazwy danego regionu.

W nagłówku tabeli dostępne są przyciski [Dodaj], umożliwiający dodanie nowego regionu oraz [Wstaw/Usuń znacznik usuwania]. Tabela wyświetla regiony oraz umożliwia wprowadzanie nowych regionów dla danego kraju.

Dostępne kolumny:

 • Region (pole obowiązkowe) – w polu należy wprowadzić identyfikator dla danego regionu złożony z maksymalnie trzech liter (nie zawierający polskich znaków)
 • Oznaczenie (pole obowiązkowe) – pełna nazwa dla danego regionu
 • Język – w polu należy zdefiniować język, który jest używany na terenie danego regionu. Język można wprowadzić ręcznie lub za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości]. Wartości dla tego pola pobierane są z aplikacji Języki.

Zakładka Format adresu

Aplikacja Kraje: zakładka Format adresu

Zakładka umożliwia przypisanie formatowania adresu ulicznego lub skrytki pocztowej dla każdego kraju.

Dostępne są następujące pola/parametry

 • Kod pocztowy – parametr określa, czy w adresie krajowym mają być używane kody pocztowe. Aktywacja parametru uruchamia weryfikację kodów pocztowych podczas wprowadzania nowych adresów.
 • Format dla weryfikacji kodów pocztowych – wprowadzony format sprawdza poprawność wprowadzanych kodów pocztowych. Możliwe jest wprowadzenie więcej niż jednego formatu.
Wskazówka
Przykładowy format sprawdzania kodów pocztowych: AA9 9AA. Zgodny z tym formatem jest wpis: CB2 4RG, czyli litera,litera,cyfra cyfra, litera,litera. Na terenie Polski stosowany jest format 99 – 999, więc wpis 27 – 200 jest z nim zgodny.
 • Zastosowany format adresu – w polu należy określić, czy podczas kontroli ma być używany format adresu specyficzny dla danego kraju, czy format zdefiniowany przez użytkownika indywidualnie. Dostępne na liście rozwijanej są opcje:
  • Zgodnie z ustawieniami konfiguracji ­– zastosowanie dla danego kraju ma format adresu wprowadzony w aplikacji Konfiguracja -> funkcja Podstawowe -> sekcja Format adresu
  • Zgodnie ze specyfikacją dla kraju – zastosowanie mają ustawienia wprowadzone dla danego kraju w aplikacji Kraje -> zakładka Format adresu
 • Format adresu – format adresu zdefiniowany w tym polu jest używany jako wartość domyślna
 • Domyślny format adresu skrytki pocztowej – format określony w edytorze tekstu dla adresu skrzynki pocztowej jest używany jako wartość domyślna
Uwaga
W przypadku wklejania danych za pomocą schowka należy pamiętać, że podczas kopiowania mogą zostać skopiowane także ukryte znaki sterujące lub załączniki. Te dane nie są usuwane podczas wklejania i mogą spowodować szybkie przekroczenie maksymalnej liczby znaków, co skutkuje pojawieniem się komunikatu o błędzie.

Zakładka Dane rachunku bankowego

Aplikacja Kraje: zakładka Dane rachunku bankowego

Zakładka pozwala na zdefiniowanie formatów dla identyfikatorów banku, numerów kont i numerów IBAN dla każdego kraju.

Pola dostępne na zakładce:

 • Format dla weryfikacji identyfikatora banku – w polu należy wprowadzić jeden lub więcej formatów identyfikatora banku. Według tych danych sprawdzane będą wprowadzane identyfikatory banku.
Przykład
Przykład formatu identyfikatora bankowego: 999 999 99. Zgodny identyfikator 123 456 78.
 • Format dla weryfikacji numeru konta – w polu można wprowadzić jeden lub więcej formatów, według których można będzie tworzyć numery kont. Po dodaniu nowego konta system sprawdzi, czy odpowiada on któremuś z wprowadzonych w tym polu formatów.
Przykład
Przykładowy format numeru konta: 99999999. Numer konta zgodny z tym formatem: 12345678.
 • Format dla weryfikacji IBAN – w polu należy stworzyć jeden lub więcej formatów do weryfikacji numeru IBAN. Według tego formatu system sprawdzi, czy wprowadzane numery IBAN są poprawne.
Przykład
Przykład formatu dla numeru IBAN: AA99 9999 9999 9999 99. Zgodny z formatem numer IBAN: DE60 1234 5678  0012 78
 • Skrót oznaczenia kraju – w polu należy określić skrót służący do oznaczenia kraju. Wartość może składać się maksymalnie z siedmiu znaków.
 • SEPA – ustawienia dotyczące SEPA (Single Euro Payments Area), czyli wspólnego obszaru rozliczeń bezgotówkowych w euro według ujednoliconych zasad:
  • (puste)
  • Nie podlega SEPA – nie należy do SEPA
  • SEPA Płatności – w ramach danego kraju można dokonywać płatności SEPA
  • SEPA Płatności i polecenia zapłaty ­– w ramach danego kraju dostępne będą płatności SEPA i polecenia zapłaty
 • Skrót oznaczenia bilansu płatniczego – w polu można wprowadzić skrót oznaczenia bilansu płatniczego z użyciem maksymalnie siedmiu znaków
 • Numer kraju – w polu można wprowadzić numer kraju za pomocą maksymalnie z trzech znaków
 • Limit dla płatności zagranicznej – w polu można zdefiniować limit kwotowy dla płatności SEPA w walucie danego kraju. W pierwszej części pola należy wprowadzić wartość liczbową, w drugiej – walutę.

Zakładka Podatki

Aplikacja Kraje: zakładka Podatki

Na zakładce Podatki można zdefiniować ustawienia podatkowe dla danego kraju.

Dostępne są pola:

 • Format dla weryfikacji NIP UE ­– w polu należy stworzyć jeden lub więcej formatów do weryfikacji numeru NIP. Bazując na wprowadzonym w tym polu formacie system sprawdzi, czy wprowadzony numer NIP UE jest poprawny.
Przykład
Przykładowy format NIP UE: AA9999999999. Zgodny z formatem będzie NIP: AB1234567890.
 • Format dla weryfikacji NIP – w polu należy zdefiniować jeden lub więcej formatów do weryfikacji numerów podatkowych. Na podstawie tych danych system sprawdzi, czy wprowadzony numer podatkowy jest poprawny.
Przykład
Przykładowo dla Polski obowiązuje format NIP 999 999 999 9. Zgodny więc będzie numer 000 111 222 3.
 • Korekta zgłoszenia zbiorczego – pole umożliwia określić sposób, w jaki mają być dokonane korekty dla zadeklarowanych okresów zgłoszenia zbiorczego dla aktualnie otwartego kraju:
  • (puste)
  • Nowy, pełny okres ­(wartość obowiązkowa dla Austrii)
  • Tylko zmiany, storno zerem (wartość obowiązkowa dla Niemiec)
  • Tylko zmiany, storno wartością
Przykład
Korekty zgłoszenia zbiorczego mogą być konieczne w przypadku, gdy: do konta osobistego został przypisany nieprawidłowy identyfikator VAT, jest on niepoprawny lub unieważniony. Korekta może być konieczna również w przypadku, gdy zgłoszenie zostało złożone poza wyznaczonym czasem.

Dozwolone formaty adresów

Do definicji formatu adresu dostępne są następujące znaczniki:

 • { name } Imię i nazwisko
 • { street } Ulica, adres
 • { city } Miasto
 • { postalCode } Kod pocztowy
 • { district } Dzielnica
 • { country, isoCode } kod ISO kraju
 • { country, description } Nazwa kraju
 • { country } skrócona forma od { country, description }; może być używana jako synonim z { country, isoCode }
 • { region, code } Kod regionu
 • { region, description } Nazwa regionu
 • { region } skrócona forma od { region, description }; formy mogą być stosowane synonimicznie
 • { poBox } skrzynka pocztowa
 • { poBoxCity } miasto, w którym znajduje się skrytka pocztowa
 • { poBoxPostalCode } kod pocztowy miasta, w którym znajduje się skrytka pocztowa

Dozwolone formaty do weryfikacji numerów

Do tworzenia definicji formatu w polach: Format dla weryfikacji kodów pocztowych, Format dla weryfikacji identyfikatora banku, Format dla weryfikacji numeru konta, Format dla weryfikacji NIP UE oraz Format dla weryfikacji numeru podatkowego dostępne są następujące znaki:

 • A dla dowolnej litery
 • A dla każdej wielkiej litery
 • 9 dla cyfry
 • X dla cyfry lub dowolnej litery
 • X dla cyfry lub wielkiej litery

Do formatu można dodać następujące separatory:

 • minus
 • / ukośnik
 • . kropka
Wskazówka
Przykład kodu pocztowego: 99–999.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Kraje istotna jest następująca jednostka biznesowa: cisag.app.general.obj.Country, która należy do grupy jednostek biznesowych: cisag.app.general.MasterData.

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez  przyporządkowanie do organizacji.

Reguły zarządzania uprawnieniami opisane są w dokumentacji technicznej Uprawnienia.

Specjalne możliwości

Nie istnieją żadne specjalne możliwości dla aplikacji Kraje.

Przyporządkowania organizacji

Aplikacja Kraje nie jest powiązana ze strukturą organizacyjną.

Funkcje specjalne

Nie istnieją żadne funkcje specjalne dla aplikacji Kraje.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Kraje nie  jest udostępniana partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?