Oferty zakupu

Przegląd tematów

Funkcjonalność zakupów spełnia zadanie optymalnego dostarczania firmie materiałów i towarów niematerialnych, których potrzebuje jako podstawowego materiału do produkcji, do użytku wewnętrznego lub do odsprzedaży komercyjnej. W tym kontekście termin optymalny odnosi się do dostępności odpowiednich towarów we właściwej ilości, we właściwym czasie i we właściwej lokalizacji, jeśli ma to zastosowanie. Funkcja zakupów zapewnia to między innymi poprzez wybór odpowiedniego dostawcy.

Główną rolę w tym procesie odgrywa pozyskiwanie ofert od potencjalnych dostawców. Pierwszym krokiem jest utworzenie zapytania ofertowego (RFQ) i przesłanie go do potencjalnych dostawców. Oferty są następnie zazwyczaj składane w odpowiedzi na RFQ przed określonym terminem składania ofert. W niniejszym dokumencie analizowane są wyłącznie wiążące oferty z ograniczonymi warunkami. Oznacza to, że oferty otwarte nie są przedmiotem niniejszego dokumentu.

Dostawca wskazuje w swojej ofercie, czy może dostarczyć wymagane towary, a jeśli tak, to jakie i po jakiej cenie. W ofercie dostawcy znajdują się szczegółowe informacje potwierdzające, że żądana ilość wskazanego towaru może zostać dostarczona do wybranej przez zamawiającego lokalizacji w żądanym terminie zgodnie z żądanymi warunkami dodatkowymi. Ewentualnie dostawca oferuje alternatywne rozwiązania. Dostawca używa okresu wiążącego do określenia okresu, w którym oferta pozostaje ważna. Po upływie terminu składania ofert lub po otrzymaniu wszystkich ofert, otrzymane oferty są porównywane w oparciu o różne kryteria, takie jak cena i data dostawy. Zidentyfikowana w ten sposób oferta jest następnie autoryzowana.

Upoważnienie jednego lub więcej dostawców do realizacji dostawy znajduje odzwierciedlenie w zamówieniach zakupu.

Niniejszy dokument opisuje strukturę aplikacji Oferty zakupu. Szczegółowo została opisana struktura aplikacji. Na przykład, każde pole jest wyjaśnione poprzez podanie jego znaczenia wraz z wartościami lub danymi, które można wprowadzić lub, jeśli ma to zastosowanie, lokalizacją, z której pobierane są automatycznie wyświetlane wartości domyślne i ustawienia domyślne.

Dostępne działania związane z przetwarzaniem oferty dostawcy zostały opisane w dokumencie Oferty zakupu: Akcje.

Instrukcje dotyczące pracy z ofertami dostawców, takie jak sposób wprowadzania lub przetwarzania ofert dostawców, można znaleźć w dokumencie Instrukcje: Oferty zakupu.

Rodzaje ofert zakupowych są składnikiem identyfikującym oferty dostawców i zawierają ustawienia oraz wartości domyślne. Zostały one opisane w dokumencie Rodzaje ofert zakupowych.

Przegląd różnych procesów ERP związanych z zakupami znaleźć można w dokumencie Wprowadzenie: Zakupy.

Definicje terminów

Oferty zakupu

Oferta zakupu to oferta złożona przez dostawcę na żądane pozycje. Oferta dostawcy zawiera informacje o pozycji, cenie, ilości, dacie dostawy, warunkach płatności i dostawy oraz adresie dostawy. Na ofertę można nałożyć limit, określając wiążący okres. Oferty dostawców mogą być powiązane z zapytaniami ofertowymi dotyczącymi zakupów w systemie, a tym samym stanowić część łańcucha dokumentów referencyjnych.

Opis aplikacji

Aplikacja Oferty zakupu służy do tworzenia i przetwarzania ofert dostawców. Składa się ona z nagłówka i obszaru roboczego z poszczególnymi pozycjami ofert zakupu.

Nagłówek

Nagłówek oferty zakupu zawiera odpowiednie pola, służące do unikalnej identyfikacji oferty dostawcy, a także nagłówek oferty dostawcy. Nagłówek oferty zakupu wyświetla ogólnie obowiązujące pola dla oferty dostawcy w następujących zakładkach:

 • Zakładka Ogólne
 • Zakładka Odbiorca dostawy
 • Zakładka Partner dostawy
 • Zakładka Warunki dostawy
 • Zakładka Organizacja zakupu
 • Zakładka Wystawca faktury
 • Zakładka Warunki faktury
 • Zakładka Dekretacja
 • Zakładka Rabaty zlecenia
 • Zakładka Wartości zlecenia
 • Zakładka Załączniki/Teksty

Zawartość zakładek została szczegółowo opisana poniżej.

Domyślne

Nagłówek oferty zakupu zawiera następujące elementy:

 • Ogólnie obowiązujące dane oferty, które mają zastosowanie do wszystkich pozycji i muszą być wprowadzone identycznie. Przykładem może być waluta oferty.
 • Domyślne ustawienia dla pozycji oferty, które są stosowane do pozycji, ale nadal mogą być przechowywane z różnymi wpisami w każdej pozycji. Przykładem mogą być warunki dostawy.

W wielu polach – zarówno w nagłówku oferty dostawcy, jak i w poszczególnych pozycjach oferty – automatycznie wyświetlane są dane domyślne, które zostały pobrane jako ustawienia i wartości domyślne z danych podstawowych w innych panelach. W związku z tym wiele danych w ofercie dostawcy pochodzi z rodzaju oferty zakupowej Jeśli pewne dane nie zostały wprowadzone w rodzaju oferty, dane te mogą zostać pobrane na przykład od dostawcy i dodane do oferty.

Poszczególne pola są wymienione i opisane poniżej. Wskazano również możliwe źródła ustawień domyślnych i innych ustawień. Wszystkie dane, które są obowiązkowe dla oferty dostawcy, tzn. pola obowiązkowe, są oznaczone narożnikami komunikatów w odpowiednich polach.

Pola do identyfikacji

Rodzaj oferty zakupowej i numer oferty dostawcy służą do identyfikacji. Oprócz tej identyfikacji wyświetlany jest podsumowany status oferty dostawcy i nazwa dostawcy.

 • Numer – pole Numer wyświetla unikalną identyfikację oferty zakupu. Składa się z dwóch informacji: rodzaju oferty zakupu w pierwszym polu wejściowym i numeru oferty dostawcy w drugim polu wejściowym. Typ oferty dostawcy używany jest w połączeniu z numerem oferty dostawcy w celu identyfikacji oferty dostawcy.
  • Rodzaj oferty zakupowej – w tym miejscu należy wybrać istniejący typ oferty dostawcy dla oferty dostawcy, która ma zostać wygenerowana lub przetworzona. Po wygenerowaniu nowej oferty dostawcy nie można już zmienić jej rodzaju.
  • Numer oferty – numer oferty zakupu jest generowany automatycznie przez system na podstawie zakresu numerów określonego w typie oferty dostawcy. Nie można go określić ręcznie. W razie potrzeby należy określić numer oferty dostawcy, którą chce się przetworzyć, jako cechę wyboru.
Uwaga
Numer, który został już nadany ofercie, nie może zostać ponownie użyty, nawet jeśli oferta nie została zapisana.
 • Status – wyświetlane są informacje o statusie danej oferty dostawcy. Oferta dostawcy jest tworzona ze statusem zapisanym jako Status utworzenia w używanym typie oferty. W razie potrzeby można go zmienić ręcznie.
 • Dostawca – jako odbiorca oferty dostawca jest jednoznacznie identyfikowany i przypisywany w tym miejscu za pomocą swojego numeru partnera. Można wybrać tylko partnera, któremu przypisano rolę Dostawca w odniesieniu do organizacji zakupowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat roli partnera Dostawca, należy zapoznać się z dokumentem Partnerzy widok Dostawca. Po wprowadzeniu pozycji oferty przypisanego dostawcy nie można już zmienić.

Po wprowadzeniu lub wybraniu dostawcy można użyć klawisza [Enter], aby Comarch ERP Enterprise zastosował ustawienia domyślne i ustawienia zapisane dla tego partnera w nagłówku oferty. Jeśli wprowadzony został już okres ważności, punkt wstawiania przeskoczy do pola pozycji w edytorze pozycji; w przeciwnym razie należy najpierw określić okres ważności. Alternatywnie można również zastosować domyślne ustawienia i ustawienia dostawcy, wybierając akcję Zapisz.

Jeśli zamówienie zostanie wygenerowane na podstawie oferty, do zamówienia zostanie zastosowany dostawca.

Zakładka Ogólne

Zakładka Ogólne zawiera między innymi informacje dotyczące zaangażowanych osób i organizacji oraz informacje o dacie i terminie oferty zakupu.

 • Nazwa i Adres – system automatycznie wypełnia pola Nazwa i Adres. Dane te pochodzą z głównych danych partnera wybranego dostawcy i nie można ich edytować w tych polach. Wartości są stosowane do zamówienia powiązanego z ofertą, jeśli ma to zastosowanie.

Wyjątkiem od tej reguły jest Pseudopartner. W sytuacji, gdy został on zapisany jako dostawca, nazwa i dane adresowe mogą być zmieniane ręcznie do momentu zastosowania pierwszej pozycji.

 • Osoba kontaktowa – osoba kontaktowa dla dostawcy może zostać wybrana, zmieniona lub wprowadzona zgodnie z potrzebami w polu Osoba kontaktowa. W takim przypadku wyświetlana jest domyślna osoba kontaktowa z głównych danych partnera dostawcy, jeśli ma to zastosowanie. Osoba kontaktowa jest również stosowana jako domyślna do zamówienia związanego z ofertą, jeśli ma to zastosowanie. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcjonalności tego pola i możliwych procedur, należy zapoznać się z dokumentacją Osoba kontaktowa.
 • Numer i data dokumentu zewnętrznego – te dwa pola są dostępne do wprowadzania tekstu i informacji o dacie przez użytkownika. Można ich użyć, na przykład, jeśli powiązane RFQ nie zostało wprowadzone w systemie Comarch ERP Enterprise. Dane wprowadzone w tych polach są wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych i wyszukiwania.. Nie mają one żadnego wpływu na system.
Uwaga
Dane wprowadzone w tych polach nie generują żadnych referencji do dokumentów powiązanych.
 • Data utworzenia – data utworzenia to data utworzenia oferty dostawcy. System automatycznie wprowadza bieżącą datę. Można ją jednak nadpisać, jeśli będzie to potrzebne np. do celów analitycznych lub statystycznych.
 • Preferowany termin – preferowana data opisuje punkt czasowy, w którym firma zamawiająca oczekuje dostawy produktów. System automatycznie wprowadza bieżącą datę jako datę preferowaną. Można jednak zmienić ją ręcznie. To pole jest wyświetlane z typem terminu płatności określonym w danych podstawowych dostawcy. Typ terminu płatności określa między innymi precyzję wartości daty i godziny w postaci określonego przedziału czasu, na przykład dni lub tygodni kalendarzowych. Tego typu terminu płatności nie można zmienić; musisz wprowadzić preferowaną datę przy użyciu określonego typu terminu płatności, a więc na przykład jako określony dzień kalendarzowy, tydzień kalendarzowy lub miesiąc. Preferowana data jest stosowana domyślnie do zamówienia związanego z ofertą, jeśli ma to zastosowanie.
 • Obsługujący – w tym polu można wybrać pracownika przedsiębiorstwa jako wewnętrzną osobę kontaktową. Pracownik musi być wprowadzony jako partner z przypisaną rolą Pracownik, która z kolei przypisuje pracownika do danej firmy. System sprawdza, czy bieżący użytkownik Comarch ERP Enterprise, przetwarzający ofertę dostawcy jest przypisany jako pracownik wewnętrzny. W tym celu istotna jest baza danych aktualnie używana przez system. System zarządza wszystkimi głównymi danymi i danymi transakcji dla aplikacji ERP dla każdej firmy w bazie danych przetwarzania transakcji online (OLTP). Pracownicy firmy są również wprowadzani jako dane podstawowe do tej bazy danych OLTP. Jeśli Comarch ERP Enterprise stwierdzi, że bieżący użytkownik jest przypisany do wewnętrznego pracownika w aktualnie aktywnej bazie danych OLTP, pole to wyświetla pracownika jako domyślnego. Pracownika można jednak zmienić.
 • Okres obowiązywania – okres obowiązywania określa czas, w którym oferta jest ważna. Pierwsze pole określa punkt czasowy, od którego oferta jest ważna. System wstępnie przypisuje bieżącą datę w tym polu. Drugie pole wskazuje okres wiążący, a więc punkt czasowy, do którego notowanie pozostaje ważne. System wykorzystuje wprowadzone tutaj dane do obliczenia statusu terminu zamówienia zakupu. Oba czasy należy wprowadzić ręcznie, ponieważ są one specyficzne dla oferty. Okres obowiązywania musi znajdować się w przyszłości – jest to weryfikowane przez system.
 • Wymagane potwierdzenie (pole wyboru) – dostawca potwierdza zakres zamówienia zakupu i określone warunki za pomocą potwierdzenia zamówienia zakupu. W tym polu należy wybrać, czy wymagane jest potwierdzenie zamówienia zakupu. Domyślnie jest ono pobierane z głównej bazy danych dostawcy. Jeśli zamówienie jest generowane na podstawie oferty dostawcy, wybór zostanie zastosowany do zamówienia. Jeśli wymagane jest potwierdzenie, najpóźniejsza data potwierdzenia jest datą, do której oczekiwane jest potwierdzenie zamówienia.
Zakładka Odbiorca dostawy

Zakładka Odbiorca dostawy zawiera informacje dotyczące lokalizacji organizacji, która odbiera towary z oferty dostawcy.

 • Odbiorca dostawy – odbiorca dostawy odbiera dostawę zamówionych produktów. Odbiorca dostawy to lokalizacja magazynu, do którego ma zostać zrealizowana dostawa. Jest on wyraźnie identyfikowany i wyświetlany w tym polu za pomocą numeru partnera. Nazwa i dane adresowe są pobierane z danych podstawowych odbiorcy dostawy i wyświetlane.
 • Nazwa i Adres – system automatycznie wypełnia pola Nazwa i Adres. Dane te pochodzą z głównych danych partnera odbiorcy dostawy i nie można ich edytować w tym polu. Odbiorca dostawy jest stosowany do zamówienia związanego z ofertą, jeśli ma to zastosowanie.
 • Osoba kontaktowa – osoba kontaktowa dla odbiorcy dostawy może zostać wybrana, zmieniona lub wprowadzona zgodnie z potrzebami w polu Osoba kontaktowa. W takim przypadku wyświetlana jest domyślna osoba kontaktowa z głównych danych partnera odbiorcy dostawy, jeśli ma to zastosowanie. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcjonalności tego pola i możliwych procedur, należy zapoznać się z dokumentacją Osoba kontaktowa.
 • Spedytor – spedytor jest odpowiedzialny za wysyłkę towarów. Upoważnia on firmę do transportu towarów (firmę spedycyjną) lub sam transportuje towary. Przewoźnikiem towarowym może być dowolny partner zidentyfikowany jako Spedytor w swoich danych podstawowych. Domyślny przewoźnik jest pobierany z danych głównych partnera dostawy, jeśli ma to zastosowanie. Przewoźnik może być zgodny z partnerem dostawy. Jeśli do partnera dostawy przypisany jest więcej niż jeden spedytor, Preferowany spedytor jest stosowany jako domyślny.
 • Magazyn – w ofertach zakupu, magazyn wyznacza miejsce, do którego mają zostać dostarczone zamówione pozycje. Domyślny magazyn jest pobierany z zapytania ofertowego zakupu powiązanego z ofertą dostawcy, jeśli ma to zastosowanie. W przeciwnym razie domyślny magazyn jest pobierany z typu oferty dostawcy. Jeśli magazyn nie jest tam wprowadzony, domyślny jest pobierany od partnera dostawy. Jeśli magazyn również nie jest tam wprowadzony, magazyn przechowywany dla organizacji zakupowej pod nagłówkiem Zakupy w aplikacji Konfiguracja.

Wskazówka
W przypadku pola Magazyn, należy zwrócić uwagę na kilka aspektów:

 • Wstępnie przypisana wartość magazynu jest zależna od pola Wartość domyślna magazynu
 • Magazyn dla pozycji może zależeć od ustawień artykułu

Wartości w polu Magazyn można zmienić. W razie potrzeby wybierz inny magazyn, który jest dostępny w systemie i który jest dozwolony dla organizacji zakupowej. Magazyn jest stosowany do zamówienia zakupu połączonego z ofertą dostawcy, jeśli ma to zastosowanie. Ustawienia dla magazynów wprowadzane są w aplikacji Magazyny.

 • Wartość domyślna magazynu – to pole określa, czy lub na jakich warunkach magazyn ma zostać wstępnie przypisany. Wartość w tym polu jest używana jako domyślna, gdy podstawowe pozycje są nowo tworzone. To ustawienie można zmienić dla każdej pozycji. Możliwe wartości to:
  • Zawsze
  • Wstaw, jeśli puste
  • Brak

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z dokumentacją Rodzaje ofert zakupowych.

 • Pochodzenie właściciela zapasów – właściciel zapasów jest prawnym właścicielem zapasów magazynowych. Wskazuje, do kogo mają należeć towary w celu zaksięgowania dokumentów. To pole określa metodę, która ma być używana do identyfikacji właściciela zapasów. Możliwe wartości to:
  • Firma odbiorcy dostawy
  • Firma organizacja zakupu
Wskazówka
Rozliczenia międzyfirmowe występują tylko wtedy, gdy określono tutaj Firma odbiorcy dostawy, a firma organizacji zakupów różni się od firmy odbiorcy dostawy. Typ służy do wstępnego przypisania tej wartości. Można go zmienić do momentu wprowadzenia pierwszej pozycji.
Zakładka Partner dostawy

Zakładka Partner dostawy zawiera dane partnera zaangażowanego w dostawę.

 • Partner dostawy – partner dostawy bierze odpowiedzialność za dostawę lub wysyłkę zamówionych pozycji. Partner dostawy jest partnerem z przypisaną rolą Dostawca. Jest on wyraźnie identyfikowany i przypisywany w tym polu za pomocą numeru partnera. Domyślna nazwa i dane adresowe są pobierane z głównych danych partnera. Każdy partner przypisany jako partner dostawy do dostawcy w danych podstawowych dostawcy jest dopuszczalny jako partner dostawy. Partner dostawy może być zgodny z dostawcą.

Aby uzyskać więcej informacji na temat roli partnera Dostawca, należy zapoznać się z dokumentem Partnerzy widok Dostawca.

Partner dostawy wprowadzony dla dostawcy jest stosowany jako domyślny. Jeśli więcej niż jeden partner dostawy jest przypisany do dostawcy, partner dostawy zidentyfikowany jako Preferowany partner dostawy jest stosowany do oferty dostawcy. Można wybrać innego partnera dostawy przypisanego do dostawcy. Po wprowadzeniu i zapisaniu pozycji oferty nie można już zmienić partnera dostawy. Jeśli zamówienie zostanie wygenerowane na podstawie oferty, wprowadzony tutaj partner dostawy zostanie zastosowany do zamówienia jako domyślny.

 • Nazwa i Adres – nazwa i adres partnera dostawy wprowadzone w danych głównych partnera są stosowane w tych polach. Dane te mogą zostać zmienione dla konkretnej oferty.
Uwaga
Dane zmienione w tych polach są zapisywane w ofercie, ale nie w danych głównych partnera.
 • Osoba kontaktowa – osoba kontaktowa dla partnera dostawy może zostać wybrana, zmieniona lub wprowadzona zgodnie z potrzebami w polu Osoba kontaktowa. W takim przypadku wyświetlana jest domyślna osoba kontaktowa z danych głównych partnera dostawy, jeśli ma to zastosowanie. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcjonalności tego pola i możliwych procedur, należy zapoznać się z dokumentacją Osoba kontaktowa.
Zakładka Warunki dostawy

Zakładka Warunki dostawy zawiera szczegółowe informacje na temat warunków dostawy.

 • Warunki dostawy – warunki dostawy opisują umowy między kupującym a sprzedającym. Są one używane do określenia rodzaju dostawy i miejsca dostawy, na przykład do miejsca zamieszkania lub odbiór osobisty. Termin dostawy jest pobierany z zapytania ofertowego dotyczącego zakupów powiązanego z ofertą, jeśli ma to zastosowanie. W przeciwnym razie jest on pobierany z typu oferty zakupu. Jeśli termin dostawy nie został tam wprowadzony, domyślnie pobierany jest z danych partnera dostawy. Wartość domyślną może zostać zmieniony. Termin dostawy wybrany w tym polu jest domyślnie stosowany do pozycji oferty. Termin dostawy jest stosowany jako domyślny do zamówienia powiązanego z ofertą, jeśli ma to zastosowanie.
Uwaga
Jeśli termin INCO jest uwzględniony jako termin dostawy, należy określić odniesienie do lokalizacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków INCO, należy zapoznać się z dokumentem Warunki dostawy.

 • Warunki wysyłki – warunki wysyłki opisują sposób transportu produktów, na przykład za pośrednictwem spedytora, kuriera lub poczty. Należy wybrać jeden z dostępnych warunków wysyłki. Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków wysyłki, zapoznaj się z dokumentem Warunki wysyłki.

Warunek wysyłki jest pobierany z zapytania ofertowego, dotyczącego zakupów i powiązanego z ofertą, jeśli ma to zastosowanie. W przeciwnym razie jest on pobierany z typu oferty dostawcy. Jeśli warunek wysyłki nie został tam wprowadzony, domyślnie pobierany jest z danych partnera dostawy. Można również zastąpić go wartością domyślną.  Warunek wysyłki wybrany w tym polu jest domyślnie stosowany do pozycji oferty.

 • Ograniczenia dot. dostawy – w tym miejscu można wprowadzić ograniczenia dostaw ze strony przedsiębiorstwa użytkownika, przykładowo: Czy dostawca może realizować dostawy częściowe? Można wybrać spośród następujących opcji:
  • (brak)
  • Brak
  • Dostawa całości zamówienia
  • Dostawa całości pozycji

Domyślne ograniczenie dostawy jest pobierane od dostawcy, jeśli ma to zastosowanie. Służy ono wyłącznie celom informacyjnym i nie ma żadnego wpływu na system.

Zakładka Organizacja zakupu

Zakładka Organizacja zakupu zawiera dane organizacji zakupów odpowiedzialnej za ofertę dostawcy.

 • Organizacja zakupu – organizacja zakupowa jest organizacją, która zajmuje się przetwarzaniem ofert dostawców. Jednocześnie jest to organizacja otrzymująca fakturę od strony fakturującej, jeśli oferta zostanie zaakceptowana. Jest ona wyraźnie zidentyfikowana w tym polu poprzez swój numer partnera. Nazwa i dane adresowe są kopiowane do oferty w momencie jej tworzenia. Organizacja zakupowa musi zostać wybrana przed otwarciem nowej oferty. Nie można jej później zmienić. W środowisku pojedynczej lokalizacji bez uprawnień związanych z treścią jest to zawsze aktywny klient OLTP. Co więcej, organizacja zakupów jest organizacją istotną dla autoryzacji.
 • Nazwa i Adres – system automatycznie wypełnia pola Nazwa i Adres. Dane te pochodzą z głównych danych partnera organizacji zakupowej i nie można ich edytować w tym polu.
 • Osoba kontaktowa – w polu Osoba kontaktowa można wybrać, zmienić lub wprowadzić osobę kontaktową dla organizacji zakupowej. W takim przypadku, jeśli ma to zastosowanie, dostarczane jest ustawienie domyślne z głównych danych partnera organizacji zakupowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcjonalności tego pola i możliwych procedur, należy zapoznać się z dokumentacją Osoba kontaktowa.
 • Firma – gdy tworzona jest oferta dostawcy, organizacja finansowa (firma) organizacji zakupowej jest stosowana w tym polu. Wartości tej nie można zmienić.
 • Forma płatności – metoda płatności opisuje sposób, w jaki faktura ma zostać zapłacona, na przykład za pobraniem. Domyślna metoda płatności w tym polu jest pobierana z zapytania ofertowego zakupu, jeśli jest z nim powiązana. Jeśli informacje te nie zostały tam wprowadzone, domyślna metoda płatności jest pobierana z danych podstawowych dostawcy strony fakturującej. Można również wybrać inną metodę płatności. Jeśli zamówienie zakupu zostanie wygenerowane na podstawie oferty, metoda płatności zostanie zastosowana do zamówienia. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z dokumentacją Metody płatności.
 • Klasyfikacja cen – klasyfikacja cen to parametr służący do określania cen i rabatów. Wartość jest pobierana z głównych danych dostawcy partnera, które są określane w aplikacji Partnerzy. Wartości tej nie można zmienić bezpośrednio.
 • Zapytanie –  to pole zawiera odniesienie dokumentu do zapytania ofertowego zakupu. Typ i numer zapytania zakupu identyfikują zapytanie ofertowe zakupu, które jest powiązane z ofertą dostawcy. To odwołanie do dokumentu jest zwykle generowane przez system i nie można go już zmienić. Odniesienie dokumentu do zapytania ofertowego zakupu można również wprowadzić ręcznie. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy oferta nie zawiera jeszcze żadnych pozycji. W takim przypadku odniesienie do dokumentu musi zostać wprowadzone ręcznie dla każdej pozycji w edytorze pozycji, aby odniesienie mogło działać.
Zakładka Wystawca faktury

Zakładka Wystawca faktury zawiera dane podmiotu fakturującego.

 • Wystawca faktury – podmiot wystawiający fakturę jest odpowiedzialny za wystawienie faktury za dostarczone pozycje i śledzenie jej, w razie potrzeby. Jest on wyraźnie identyfikowany i przypisywany w tym polu za pomocą numeru partnera. Nazwa i dane adresowe są kopiowane do oferty w momencie jej tworzenia. Każdy partner przypisany jako strona fakturująca do dostawcy w danych podstawowych dostawcy jest dopuszczalny jako strona fakturująca. Strona fakturująca musi być zgodna z dostawcą. Stronę fakturowania można zmienić do momentu wprowadzenia i zastosowania pozycji w tabeli pozycji. Aby uzyskać więcej informacji na temat roli partnera Dostawca, należy zapoznać się z dokumentem Partnerzy widok Dostawca.
 • Nazwa i Adres – system automatycznie wypełnia pola Nazwa i Adres. Dane te pochodzą z danych podstawowych partnera wybranej strony fakturującej i nie można ich edytować w tych polach. Wartości są stosowane do zamówienia związanego z ofertą, jeśli ma to zastosowanie.
Uwaga
W przypadku tych pól istnieje jeden wyjątek. Jeśli Pseudopartner został wymieniony jako strona fakturująca, nazwę i dane adresowe można zmienić ręcznie do momentu zastosowania pierwszej pozycji.
 • Osoba kontaktowa – osoba kontaktowa dla strony fakturującej może zostać wybrana, zmieniona lub wprowadzona zgodnie z życzeniem w polu Osoba kontaktowa. W takim przypadku wyświetlana jest domyślna osoba kontaktowa z głównych danych partnera strony fakturującej, jeśli ma to zastosowanie. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcjonalności tego pola i możliwych procedur, należy zapoznać się z dokumentacją Osoba kontaktowa.
Zakładka Warunki faktury

Zakładka Warunki faktury zawiera warunki fakturowania podanych pozycji.

 • Waluta – waluta to jednostka monetarna. W tym polu określana jest waluta notowania. Ponieważ używana waluta jest zależna od dostawcy i będzie używana w przypadku kuponów zewnętrznych, takich jak faktury, jest ona również nazywana walutą obcą. Wszystkie ceny i wartości są określane lub obliczane przede wszystkim w tej walucie. Domyślna waluta oferty jest pobierana z danych podstawowych dostawcy strony fakturującej w oparciu o firmę organizacji zakupowej. Nie można jej zmienić w tym polu po wprowadzeniu i zastosowaniu pozycji w tabeli pozycji. System sprawdza, czy waluta oferty wybrana w tym polu może zostać przeliczona na wszystkie wewnętrzne waluty organizacji zakupowej. Odpowiednie użycie kursu wymiany i kategoria kursu wymiany pochodzą z dostosowywania zakupów i zależą od organizacji zakupów. System wyświetla ostrzeżenie, jeśli waluta oferty nie jest zgodna z walutą w cenniku. Ostrzeżenie to można zignorować. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z dokumentacją Kursy walutowe.
Uwaga
Jeśli waluta notowania różni się od waluty w cenniku, uzyskane ceny zostaną przeliczone na walutę notowania. W takim przypadku przeliczone ceny podlegają zaokrągleniu handlowemu.
 • Lista cenników – do listy można przypisać więcej niż jeden cennik. W celu pomyślnego ustalenia ceny na podstawie czasu kalkulacji i daty referencyjnej, lista musi zawierać co najmniej jeden ważny cennik. Cenniki są ważne przez określony czas. Cenniki zakupu opisują ważne składniki ceny: ceny, rabaty i dopłaty. Każdy z nich może odnosić się do poszczególnych pozycji, klasyfikacji cen pozycji, dostawców lub klasyfikacji cen dostawców. Lista cenników wybrana w tym polu wraz z zawartymi w nim cennikami jest zatem podstawą do określenia kwot w ofercie dostawcy.
 • Data odniesienia dla ustalenia ceny – do listy można przypisać więcej niż jeden cennik. W celu pomyślnego ustalenia ceny na podstawie czasu kalkulacji i daty referencyjnej, lista musi zawierać co najmniej jeden ważny cennik. Cenniki są ważne przez określony czas. Cenniki zakupu opisują ważne składniki ceny: ceny, rabaty i dopłaty. Każdy z nich może odnosić się do poszczególnych pozycji, klasyfikacji cen pozycji, dostawców lub klasyfikacji cen dostawców. Lista cenników wybrana w tym polu wraz z zawartymi w nim cennikami jest zatem podstawą do określenia kwot w ofercie dostawcy. Domyślny cennik jest pobierany z głównej bazy danych danego partnera. Nie można go już zmienić w tym polu, gdy tylko pozycje zostaną wprowadzone i zastosowane do tabeli pozycji. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen zakupu i określania cen, zapoznaj się z dokumentem Wprowadzenie: Ceny zakupu.
Uwaga
Wpis w tym polu jest skuteczny tylko wtedy, gdy ceny dla poszczególnych pozycji oferty są określane za pomocą cennika i nie są wprowadzane ręcznie. W tym celu należy wybrać opcję Cennik lub Cennik, ręcznie w polu Pochodzenie ceny w edytorze pozycji, w zakładce Ceny

Istnieje możliwość zmiany cennika dla zapisanej oferty zakupu za pomocą działania Zmień warunki faktury, dostępnego na głównym pasku zadań pod przyciskiem [Wykonaj]

Użycie partnera istotne dla określenia ceny w zakupach jest przechowywane w polu Zastosowanie partnera w sekcji Zakup, podfunkcji Ceny w aplikacji Konfiguracja i zależy od organizacji zakupów. Zapisane tam zastosowanie partnera jest stosowane domyślnie w ofercie. Można je jednak zmienić.

 • Data kalkulacji – data i godzina wprowadzone w tym polu definiują punkt czasowy, dla którego system wyszukuje prawidłowe ceny w cenniku. Jeśli ceny były wielokrotnie zmieniane w okresie ważności, wpis w tym polu służy do określenia dokładnego punktu czasowego dla określenia ważnej ceny. Cennik jest określany na podstawie daty wprowadzonej w polu Data odniesienia dla określenia ceny. Bieżący czas jest używany jako domyślny czas obliczeń. Czas obliczeń można zmienić do momentu wprowadzenia i zastosowania pozycji w tabeli pozycji.
Uwaga
Można zmienić czas obliczeń dla zapisanej transakcji za pomocą akcji Zmień warunki faktury.
Uwaga
Wpis w tym polu jest skuteczny tylko wtedy, gdy ceny dla poszczególnych pozycji oferty są określane za pomocą cennika i nie są wprowadzane ręcznie. W tym celu należy wybrać opcję Cennik lub Cennik, ręcznie w polu Pochodzenie ceny w edytorze pozycji w zakładce Ceny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat cen zakupu i ustalania cen, należy zapoznać się z dokumentem Wprowadzenie: Ceny zakupu.

 • Warunki płatności – warunek płatności opisuje warunki, które mają mieć zastosowanie do płatności za fakturę. Terminy i wartości procentowe przyznawania rabatu gotówkowego mogą być przechowywane w warunkach płatności. Jeśli odbiorca faktury (w tym przypadku organizacja kupująca lub jej firma) przestrzega określonego terminu płatności, może odliczyć procent rabatu gotówkowego zapisany dla tego przedziału od kwoty faktury. Jeśli ma to zastosowanie, jest on stosowany do obliczania wartości zakupu gotówkowego w ofercie dostawcy. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z dokumentem Warunki płatności.
  Uwaga
  Można zmienić termin płatności dla zapisanej oferty, korzystając z akcji Zmień warunki faktury.
  Domyślny termin płatności jest pobierany z zapytania ofertowego zakupu powiązanego z ofertą, jeśli ma to zastosowanie. W przeciwnym razie jest on pobierany z danych podstawowych dostawcy strony fakturującej. Termin płatności jest stosowany do zamówienia powiązanego z ofertą.
 • Data waluty -wprowadzona tutaj stała data waluty jest używana jako wstępnie przypisana stała data wartości dla wygenerowanego zamówienia zakupu. Określa ona punkt czasowy, w którym zaczyna obowiązywać termin płatności określony w nagłówku zamówienia. Stała data wartości w zamówieniu zakupu jest używana wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma wpływu na system.
Uwaga
Można zmienić datę waluty dla zapisanej oferty za pomocą akcji Zmień warunki faktury.
 • Pochodzenie rabatu – w tym polu należy zdefiniować, czy podstawowe rabaty i dopłaty mają być wprowadzane ręcznie, czy pobierane z cennika. Oprócz rabatów i narzutów już wprowadzonych dla poszczególnych pozycji oferty, aktywne mogą być maksymalnie cztery rabaty i narzuty. Jeśli jako źródło rabatu wybrano opcję Cennik lub Cennik, ręcznie, wyświetlane są rabaty i narzuty znalezione przez system i nie można ich zmienić. Jeśli wybrane zostanie ustawienie Cennik, ręcznie, wpłynie to na domyślne określenie w następujący sposób: Jeśli system znajdzie odpowiednie rabaty bazowe w ważnych cennikach, wprowadzi je do pól. Ustawienie Cennik, ręcznie zostaje zachowane. Jeśli system nie znajdzie żadnych odpowiadających rabatów bazowych, zmienia źródło rabatu na Ręcznie i należy ręcznie wprowadzić rabaty bazowe i narzuty. Pochodzenie rabatu można zmienić do momentu wprowadzenia pozycji linii i zastosowania ich w tabeli pozycji linii.
Uwaga
Źródło rabatu można zmienić w dowolnym momencie, wykorzystując opcję Zmień warunki faktury, dostępne na głównym pasku działań pod przyciskiem [Wykonaj]
Uwaga
Wpis w tym polu ma znaczenie tylko wtedy, gdy ceny dla poszczególnych pozycji oferty są obliczane na podstawie cennika i nie są wprowadzane ręcznie. W tym celu należy wybrać Cennik lub Cennik, ręcznie w polu Pochodzenie ceny dla każdej pozycji w edytorze pozycji w sekcji Ceny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat cen zakupu i określania cen, należy zapoznać się z dokumentem Wprowadzenie: Ceny zakupu.

 • Rabat 1; Rabat 2; Rabat 3; Rabat 4 – w tych polach wejściowych można wprowadzić składniki ceny typu rabat lub dopłat. Wpis jest dokonywany w zależności od typu składnika ceny, który został wybrany w drugim polu wprowadzania po prawej stronie w każdym przypadku. Rabat jest składnikiem ceny i działa jako obniżka uzgodnionej ceny lub kwoty. Rabat jest wyrażony jako procent w nagłówku oferty i zwykle jest wprowadzany jako wartość dodatnia. Dopłata jest składnikiem ceny i działa również jako dopłata do uzgodnionej ceny lub kwoty w ustalaniu ceny. Dopłata jest wprowadzana jako dodatnia wartość procentowa w nagłówku oferty. Rabaty i dopłaty mogą być również wprowadzane jako wartości ujemne. W takim przypadku są one jednak określane zgodnie z ich znakiem. Oznacza to, że rabat ze znakiem ujemnym działa jak dopłata i odwrotnie. W nagłówku oferty mogą być aktywne maksymalnie cztery rabaty i narzuty, oprócz wszelkich rabatów i narzutów już wprowadzonych dla poszczególnych pozycji oferty. W razie potrzeby rabaty i narzuty można zmienić, pod warunkiem, że opcja Ręcznie jest wskazana jako Pochodzenie rabatu, ale tylko do momentu wprowadzenia pozycji i zastosowania ich w tabeli pozycji. Jeśli jako źródło rabatu wybrano Cennik lub Cennik, ręcznie, rabaty i dopłaty znalezione przez system są wyświetlane w tym polu i nie można ich już zmienić. Jeśli użyto ustawienia Cennik, ręcznie, a system nie znalazł żadnych odpowiadających rabatów bazowych, system zmieni źródło rabatu na Ręcznie i możesz ręcznie wprowadzić rabaty i narzuty bazowe.
Uwaga
W razie potrzeby można również zmienić rabaty i dopłaty za pomocą akcji Zmień warunki faktury.

Należy zwrócić uwagę, że oprócz rabatów podstawowych możliwe jest również – w zależności od systemu i danych pozycji – wystąpienie rabatów dla wielu pozycji i rabatów wartości zamówienia. W przeciwieństwie do rabatów podstawowych, dla tych rabatów obsługiwane są również skale ilościowe i wartościowe.

Aby uzyskać więcej informacji na temat cen zakupu i ustalania cen, należy zapoznać się z dokumentem Wprowadzenie: Ceny zakupu.

 • Zastosowanie partnera – zastosowanie partnera definiuje dostawcę, którego system używa jako odpowiedniego partnera podczas określania cen. Oznacza to, że informacje dotyczące ceny przechowywane dla tego dostawcy są brane pod uwagę podczas ustalania ceny. Dostawca określony tutaj jest również, przykładowo źródłem klasyfikacji cen. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen zakupu i określania cen, zapoznaj się z dokumentem Wprowadzenie: Ceny zakupu. Należy wybrać jedno z następujących ustawień:
  • Dostawca
  • Wystawca faktury

Użycie partnera istotne dla określenia ceny w zakupach jest przechowywane w polu Zastosowanie partnera w sekcji Zakup, Ceny w aplikacji Konfiguracja i zależy od organizacji zakupowej. Użycie partnera zapisane tam jest używane jako błąd w ofercie, ale można je zmienić, o ile nie wprowadzono jeszcze żadnych pozycji i nie zastosowano ich do tabeli pozycji.

Uwaga
Można zmienić zastosowanie partnera dla zapisanej oferty za pomocą akcji Zmień warunki faktury.
Zakładka Klasyfikacje

Oferta dostawcy może zostać przypisana do klasyfikacji ofert dostawcy.

Dostępne są następujące pola:

 • Klasyfikacja 1
 • Klasyfikacja 2
 • Klasyfikacja 3
 • Klasyfikacja 4
 • Klasyfikacja 5

Ofertę dostawcy można przypisać do dostępnych klasyfikacji ofert dostawców od 1 do 5. Na podstawie przypisania do klasyfikacji dane mogą być organizowane i strukturyzowane na potrzeby wszelkiego rodzaju analiz lub zapytań.

Zakładka Rabaty zlecenia

Podstawa obliczeń dla rabatów podstawowych, rabatów dla pozycji wielowierszowych i rabatów od wartości zamówienia jest wyświetlana na liście w tej zakładce. Lista zawiera również odpowiednie rabaty i powiązane wartości rabatów.

 • Nie stosuj rabatów wszystkich pozycji – należy użyć tego pola wyboru, aby określić, czy rabaty dla pozycji wielowierszowych są obliczane dla tej oferty. Zaznaczenie tego parametru oznacza, że rabaty dla pozycji wielowierszowych nie są uwzględniane przy ustalaniu ceny dla tej oferty. Nieaktywne pole oznacza, że rabaty dla wielu pozycji są uwzględniane w zależności od odpowiednich danych pozycji (takich jak całkowita ilość, hierarchia cen pozycji itp.) i danych nagłówka (takich jak cennik).
 • Nie stosuj rabatów od wartości zamówienia – tego pola wyboru należy użyć, aby kontrolować, czy rabaty od wartości zamówienia są obliczane dla tej oferty. Jeśli pole jest aktywne, to rabaty zależne od wartości zamówienia nie są uwzględniane przy ustalaniu ceny dla tej oferty. Nieaktywne pole oznacza, że rabaty od wartości zamówienia są uwzględniane w zależności od odpowiedniej pozycji wiersza i danych nagłówka.
Zakładka Wartości zlecenia

Dla celów przeglądowych kwoty i różne wartości oferty są zestawiane i wyświetlane na tej karcie. Są one obliczane automatycznie przez system dla poszczególnych pozycji oferty. Całkowite kwoty wyświetlane tutaj w nagłówku są zawsze przedstawiane jako ceny brutto. Wszystkie inne wartości, takie jak waga i objętość, a także wszelkie otwarte kwoty, są obliczane jako suma wartości pozycji. W przypadku zestawów w procesie tym brany jest pod uwagę tylko podstawowy poziom pozycji.

Kwoty są wyświetlane co najmniej we wszystkich wewnętrznych walutach organizacji wybranej na pasku przepływu pracy. Waluta kwoty wyświetlanej bezpośrednio w polu zależy od ustawień użytkownika. Jeśli waluta ta różni się od waluty oferty lub jeśli nie jest częścią kombinacji walut organizacji sprzedaży, wartości są również wyświetlane w walucie obcej. Ostatnia waluta jest również główną walutą we wszystkich obliczeniach.

Uwaga
Jeśli waluta oferty różni się od waluty w cenniku, ceny uzyskane dla każdej pozycji podczas ustalania ceny zostaną przeliczone na walutę oferty. W ten sposób przeliczone ceny podlegają zaokrągleniu handlowemu zgodnie z liczbą miejsc dziesiętnych określoną w aplikacji Konfiguracja.
Uwaga
Podpozycje zestawu są uwzględniane tylko poprzez odpowiednią pozycję podstawową zestawu.

Kwoty i wartości są określane w następujący sposób:

 • Kwota brutto – wyświetlana jest suma kwot brutto wszystkich odpowiednich pozycji kwotowania (z wyłączeniem podpozycji zestawu).
 • Kwota netto – wyświetlana jest suma odpowiednich wartości pozycji po odjęciu rabatów od pozycji i przed zastosowaniem rabatów od bonów pomniejszona o wszystkie rabaty od bonów (reprezentacja ceny „brutto”). Zniżki z tytułu bonów nie są zatem brane pod uwagę dla każdej pozycji, ale raczej odejmowane zbiorczo, a zatem są wyraźnie wyświetlane. Niemniej jednak rabaty z tytułu bonów są proporcjonalnie uwzględniane w kwotach netto pozycji.

Ponadto, jeśli to konieczne, wartość końcowa dokumentu podlega obróbce podczas ustalania kwoty netto (na przykład zaokrąglenie do 5 centów w Szwajcarii).

 • Wartość zakupu w gotowce – wartość zakupu za gotówkę jest wartością porównawczą dla kwoty netto. Uwzględnia ona odliczenie gotówki wynikające z procentu wskazanego w terminie płatności, który jest stosowany w pierwszym przedziale czasowym płatności. Dalsze okresy płatności lub wartości procentowe nie są brane pod uwagę.

Na początek podstawa obliczania dyskonta gotówkowego jest obliczana jako suma odpowiednich wartości pozycji.

Uwaga
Wartość ta jest zapisywana wewnętrznie w bazie i w pozycji linii, ale nie jest widoczna w aplikacji.

Wartość zakupu w gotówce w bazie jest obliczana jako kwota netto bazy pomniejszona o wartość wynikającą z zastosowania rabatu gotówkowego 1 do podstawy obliczania rabatu gotówkowego w bazie. Wynik podlega obsłudze wartości końcowej dokumentu, podobnie jak kwota netto (na przykład zaokrąglenie do 5 centów w Szwajcarii). W takiej sytuacji bazowa wartość zakupu gotówki równa jest obsłudze wartości końcowej dokumentu, pomniejszonej o iloczyn podstawy obliczania rabatu gotówkowego i pierwszego rabatu gotówkowego zgodnie z terminem płatności, podzielonymi przez sto.

 • Wartość nabycia – ta wartość jest kolejną wartością porównawczą zawierającą również koszty zakupu. Aby rozpocząć, koszty zaopatrzenia bazy są obliczane jako suma kosztów zaopatrzenia odpowiednich pozycji.
Uwaga
Wartość ta jest zapisywana wewnętrznie w bazie i w pozycji liniowej, ale nie jest widoczna w aplikacji.

Wartość kosztu jest następnie obliczana jako suma wartości zakupu gotówkowego i bazowych kosztów zaopatrzenia

Uwaga
Wartość ta nie jest objęta obsługą wartości dokumentu końcowego, ponieważ służy wyłącznie do celów informacyjnych.
 • Całkowita waga brutto
 • Całkowita waga netto
 • Objętość całkowita – w przypadku wagi brutto, wagi netto i objętości obliczane i wyświetlane są tutaj odpowiednie sumy wszystkich pozycji oferty. W tym celu waga i objętość poszczególnych pozycji muszą zostać wcześniej wprowadzone do danych podstawowych.
Zakładka Załączniki/Teksty

W tej zakładce można wprowadzać teksty uzupełniające i bloki tekstowe dla całej oferty dostawcy. Zwykle są one używane do wyjścia kuponu w celu dodania tekstów do dokumentów. W stosownych przypadkach są one pobierane z zapytań ofertowych i stosowane do zamówienia powiązanego z ofertą.

Jeśli na zakładce Załączniki/Teksty wyświetlana jest ikona, oznacza to, że teksty są dostępne.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją Teksty.

Uwaga
Język treści dostawcy jest domyślnym językiem dla załączników i tekstów oferty zakupu. Dotyczy to również sytuacji, gdy partner dostawy używa innego języka treści. Można również wprowadzać teksty w innych językach, zmieniając język w polu Język na pasku narzędzi zakładki przed wprowadzeniem tekstu.

Obszar roboczy

Obszar roboczy zawiera pozycje oferty zakupu. Obejmują one informacje na temat:

 • Pozycji, które zostały wycenione i mają zostać dostarczone
 • Ilości pozycji
 • Ceny pozycji
 • Terminu dostawy pozycji
 • Sposobu, w jaki pozycje powinny zostać dostarczone
 • Warunków dostawy pozycji
 • Adresu dostawy pozycji
 • Magazynu, do którego powinny zostać dostarczone pozycje

Panel roboczy składa się z tabeli pozycji oferty i edytora pozycji oferty. Tabela pozycji oferty wyświetla podzbiór danych pozycji oferty. Wybrany widok określa, które dane są wyświetlane.

Uwaga
Comarch ERP Enterprise obsługuje masowe wprowadzanie pozycji. W edytorze pozycji można użyć specjalnej klawiatury sterującej dla aplikacji kuponowych, aby wprowadzić dane pozycji, w tym wiele pozycji, za pomocą klawiatury numerycznej klawiatury (użyj klawiszy plus i minus zamiast klawisza tabulacji). Opisano to w sekcji Sterowanie klawiaturą w instrukcji obsługi.
Pole sumy

Pole sumy jest wyświetlane po prawej stronie nagłówka edytora pozycji. Wyświetlana suma odnosi się do całej oferty, a nie do danych w edytorze pozycji. Suma ta jest kwotą brutto, która jest również wyświetlana w nagłówku oferty w zakładce Wartości zlecenia i stanowi sumę kwot brutto wszystkich odpowiednich pozycji oferty.

Pozycje podrzędne

W ofertach zakupu możliwe jest użycie pozycji podrzędnych oprócz podstawowych pozycji liniowych. Pozycje podrzędne są wprowadzane lub generowane jako uzupełnienie istniejących pozycji podstawowych i są zależne od tych pozycji podstawowych. Jeśli pozycja podstawowa zostanie usunięta, pozycje podrzędne również zostaną usunięte. Dane pozycji podstawowej są częściowo stosowane do pozycji podrzędnych. Niektóre dane można zmienić tylko na poziomie pozycji podstawowej i są one automatycznie stosowane do pozycji podrzędnych.

Uwaga
Rabaty rzeczowe można wprowadzać wtedy, gdy jako pochodzenie ceny w pozycji podstawowej wybrano Ręcznie.

W razie potrzeby należy zmienić pochodzenie ceny i zastosować pozycję do tabeli pozycji, aby aktywować zmianę. Następnie można ponownie zastosować pozycję podstawową do edytora pozycji i użyć przycisku pozycji podrzędnych, aby utworzyć pozycję podrzędną.

Alternatywnie można wybrać opcję akceptacji zmiany przy przełączaniu pozycji, zmienić pochodzenie ceny w podstawowej pozycji na Ręcznie i wykonać Zatwierdź, aby przycisk akcji [Wprowadź pozycję podrzędną] został aktywowany. Jeśli teraz wykonana zostanie akcja wprowadzenia pozycji podrzędnej, zmiany w głównej pozycji zostaną zastosowane do tabeli pozycji, a nowa podpozycja może być natychmiast edytowana.

Jeśli jako źródło ceny wybrano Cennik, rabaty rzeczowe w postaci wyłączonych ilości bonusowych utworzonych w cennikach mogą być również automatycznie wstawiane do zamówienia, jeśli ma to zastosowanie. Oprócz danych nagłówka, głównymi parametrami do określenia rabatów rzeczowych są pozycja i całkowita ilość pozycji podstawowej.

Uwaga
W cennikach zakupu pozycje zestawu mogą być również tworzone jako rabaty rzeczowe. W przypadku rabatu rzeczowego tego typu, składniki odpowiedniego zestawienia materiałów zestawu są wstawiane do zamówienia jako rabat rzeczowy.

Jeśli pozycja przypisana w pozycji podstawowej jest pozycją zestawu, składniki zestawienia materiałów są wyświetlane jako pozycje podrzędne. Składniki zestawienia materiałów są określone w aplikacji o tej samej nazwie. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z dokumentacją Zestawienie materiałowe.

Jeśli kategoria struktury zestawienia materiałów jest zmienna, podpozycje w zamówieniu mogą być zmieniane, usuwane lub nowo dodawane.

Uwaga
W cennikach zakupu można również utworzyć rabat rzeczowy dla pozycji zestawu. Ten rabat rzeczowy jest wyświetlany jako kolejna pozycja podrzędna dla pozycji podstawowej.
Tabela pozycji

W tabeli pozycji oferty zakupu dostępne są różne widoki. Zapewniają one przegląd wszystkich pozycji oferty.

 • Podstawowe – wyświetla najważniejsze informacje dotyczące zakresu usług pozycji oferty.
 • Waga i objętość – oprócz pozycji i ilości wyświetlane są również informacje takie jak waga netto i brutto pozycji oferty.
 • Wartości – oprócz pozycji, wyświetlane są różne wartości i kwoty ustalenia ceny.

W szczególności następujące dane pozycji oferty są wyświetlane w tabeli pod określonymi nagłówkami kolumn we wskazanych widokach:

 • Pozycja – numer pozycji wyświetlany jest we wszystkich trzech dostępnych widokach. Numer pozycji służy do precyzyjnej identyfikacji poszczególnych pozycji oferty dostawcy. Numer pozycji umożliwia również połączenie poszczególnych pozycji w różnych dokumentach za pomocą odniesienia do oferty. System generuje numer pozycji automatycznie na podstawie zakresu numerów określonego w używanym typie oferty dostawcy. Można również ręcznie przypisać numer pozycji w edytorze pozycji. Po zastosowaniu pozycji do tabeli pozycji liniowych nie można już zmienić numeru pozycji.
 • Notatka – kolumna występuje w widoku Podstawowe. Jeśli w kolumnie Notatka wyświetlana jest ikona, oznacza to, że dostępne są teksty pozycji.
 • Artykuł – identyfikator artykułu występuje we wszystkich dostępnych widokach tabeli. W tym miejscu wyświetlana jest pozycja podana przez dostawcę. Pozycja jest edytowana w edytorze pozycji. Po zapisaniu pozycji towarowej nie można jej już zmienić w edytorze pozycji.
Uwaga
Przed zapisaniem pozycji można ją jeszcze zmienić w tabeli pozycji.
 • Termin dostawy – ta kolumna występuje we wszystkich widokach tabeli pozycji. Data dostawy określa punkt czasowy, w którym dostawca zgadza się dostarczyć wycenioną pozycję. W tym polu możliwa jest zmiana daty dostawy pozycji.
Uwaga
Możliwa jest zmiana daty dostawy w wielu wierszach w jednym kroku, korzystając z akcji Zmień warunki dostawy, dostępnej na głównym pasku działań.
 • Całkowita ilość – kolumna występuje w widokach Podstawowe oraz Waga i objętość. W tym miejscu wyświetlana jest całkowita ilość podanej pozycji. Nadal może ona zostać zmieniona w tym polu w dowolnym momencie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy pozycja została już zapisana.
 • Cena brutto – cena brutto wyświetlana jest w widoku Podstawowe. Możliwa jest zmiana ceny brutto w tym polu, jeśli jako źródło ceny wybrano Ręcznie.. W przeciwnym razie cena brutto jest tylko wyświetlana i nie można jej zmienić.
 • Całkowita wartość brutto – w tym miejscu wyświetlana jest wartość brutto dla podanej ilości artykułu. Kolumna dostępna jest w widoku Podstawowe. Możliwe jest tylko wyświetlanie wartości w kolumnie.
 • Całkowita wartość netto po rabacie – wartość wyświetlana dla widoku Wartości. Określana i wyświetlana jest wartość netto dla podanej ilości pozycji.
 • Całkowita waga brutto – wyświetlana dla widoku Waga i objętość. Wskazuje na wagę brutto dla podanej ilości artykułu. Te dane są tylko wyświetlane i nie można ich edytować.
 • Całkowita waga netto – wyświetlana dla widoku Waga i objętość. W tym miejscu określana i wyświetlana jest waga netto dla podanej ilości artykułu. Wartość jest tylko wyświetlana.
 • Cena nabycia – wyświetlana dla widoku Wartości. W tym polu wyświetlana jest cena kosztu podanej pozycji.
 • Wartość nabycia – wyświetlana dla widoku Wartości. Wskazywana jest wartość kosztu podanej pozycji. Pole jest jedynie wyświetlane i nie można go edytować.
 • Status – status wyświetlany jest we wszystkich widokach tabeli. Wskazuje on informacje o aktualnym statusie danej pozycji.

Edytor pozycji

Dane są wyświetlane w edytorze pozycji w następujących zakładkach:

 • Zakładka Ogólne
 • Zakładka Odbiorca dostawy
 • Zakładka Partner dostawy
 • Zakładka Ceny
 • Zakładka Dekretacja
 • Zakładka Wartości pozycji
 • Zakładka Załączniki/Teksty
Uwaga
Comarch ERP Enterprise obsługuje masowe wprowadzanie pozycji. W edytorze pozycji możesz użyć specjalnej klawiatury sterującej dla aplikacji kuponowych, aby wprowadzić dane pozycji linii, w tym wiele pozycji linii, za pomocą klawiatury numerycznej klawiatury (użyj klawisza plus zamiast klawisza tabulacji).

Jeśli wybrano przycisk [Weryfikuj przy zatwierdzaniu] system sprawdza, czy wprowadzono wszystkie obowiązkowe pola i czy wszystkie wprowadzone dane są dopuszczalne, gdy pozycja oferty jest stosowana w tabeli pozycji oferty. W przeciwnym razie kontrola ta jest wykonywana tylko podczas zapisywania oferty.

W nagłówku edytora pozycji wyświetlany jest numer pozycji oferty.

Numer pozycji jest wyświetlany w polu Pozycja. Służy on do precyzyjnej identyfikacji poszczególnych pozycji oferty zakupu i jest generowany automatycznie. Można również ręcznie przypisać numer pozycji w tym polu. Po zastosowaniu pozycji w tabeli pozycji nie można już zmienić jej numeru.

System automatycznie sortuje pozycje na podstawie numeru pozycji. Użytkownik nie może bezpośrednio zmienić tego procesu sortowania. Można na niego wpłynąć jedynie poprzez ręczne przypisanie numerów pozycji.

Uwaga
Automatyczne numerowanie i sortowanie umożliwia wstawianie nowych pozycji, ale nie pozwala na umieszczanie pozycji między dwiema istniejącymi pozycjami. Następny kolejny numer jest zawsze przypisywany do nowych pozycji na początku, a nowa pozycja jest sortowana poniżej innych pozycji.

Z tego powodu warto określić, że elementy linii są numerowane w przyrostach co 5 lub 10 w zakresie numerów. Następnie można dodać pozycję i ręcznie przypisać jej numer, który znajduje się pomiędzy numerami istniejących pozycji. W wyniku tego działania nowa pozycja jest sortowana na liście w żądanym miejscu między istniejącymi pozycjami.

Zakładka Ogólne

W zakładce Ogólne wprowadzane są podstawowe dane pozycji oferty: notowana pozycja, ilości, daty i magazyn paragonów. Wyświetlany jest również status pozycji oferty zakupu.

 • Artykuł – dla każdej pozycji wprowadzana jest jedna pozycja. Można użyć pozycji, które mają status Zwolnione oraz tych, dla których dane związane z zakupem zostały utworzone w widoku Zakup na podstawie organizacji zakupowej. System sprawdza przydatność pozycji i wyświetla odpowiedni komunikat.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z dokumentacją Pozycje, widok Zakupy.

System udostępnia okno dialogowe wyboru pozycji referencyjnych. Ta specjalna funkcja została opisana bardziej szczegółowo w sekcji Okno dialogowe wyboru pozycji referencyjnej.

Uwaga
Jeśli pole wyboru wykluczenia zakupu jest zaznaczone w danych zakupu pozycji, pozycje te nie mogą być tutaj wybrane, chyba że są dozwolone dla odbiorcy zamówienia. Dopuszczalny oznacza, że odbiorca zamówienia jest przypisany jako dostawca dla wymaganej pozycji w danych zakupu.

Artykuł można pobrać z zapytania ofertowego. W ten sposób można wybrać pomiędzy Akceptuj indywidualnie i Akceptuj w całości. Aby aktywować opcję Akceptuj indywidualnie, należy użyć pola wyboru Przejmij pozycje za pomocą edytora

Jeśli wybrana jest opcja Akceptuj indywidualnie, pozycje liniowe są wprowadzane pojedynczo w edytorze pozycji liniowych jedna po drugiej i mogą zostać zastosowane do oferty ze zmianami lub bez. Pozycję można również pominąć lub anulować jej akceptację. Jeśli pozycja zostanie pobrana z zapytania ofertowego z opcją Akceptuj w całości, w niektórych przypadkach nie można już zmienić pozycji oferty, ponieważ została ona już zapisana. Dotyczy to również pozycji wygenerowanych za pomocą opcji Znajdź i dodaj pozycje. W razie potrzeby należy usunąć odpowiednią pozycję oferty i wprowadzić nową.

Jeśli na podstawie oferty zostanie wygenerowane zamówienie zakupu, pozycja zostanie zastosowana do odpowiedniej pozycji zamówienia.

 • Całkowita ilość – całkowita ilość określa ilość tej pozycji, która ma zostać dostarczona. Należy wybrać odpowiednią fizyczną lub liczoną jednostkę miary (np. kilogram lub sztukę) i wprowadzić wymaganą ilość. System sprawdza dopuszczalność jednostki ilości. Dopuszczalne są następujące jednostki ilości:
  • Jednostki zakupu zapisane dla tego artykułu w danych podstawowych w sekcji Zakup lub Dostawca.
  • Wszystkie jednostki ilości tego samego typu fizycznego co jednostki zakupowe, które można przekształcić w jednostki zakupowe.

Określenie wartości domyślnej:

 • Jeśli oferta została wygenerowana na podstawie rekomendacji zakupu lub zapytania ofertowego lub jeśli pozycje zostały pobrane z innych dokumentów za pomocą akcji Generuj z, ilość wraz z jednostką jest zawsze przenoszona z dokumentu źródłowego do dokumentu docelowego.
 • W przeciwnym razie pierwsza jednostka zakupu przypisana do tego dostawcy w danych podstawowych pozycji jest stosowana jako domyślna.
 • W przeciwnym razie pierwsza jednostka zakupu zostanie zastosowana jako domyślna.

Całkowita ilość jest używana do obliczania kwot pozycji. Ujemne ilości nie są dozwolone w pozycji oferty dostawcy. Po zapisaniu pozycji nie można już zmieniać znaku ilości (z dodatniego na 0 lub odwrotnie). Jeśli na podstawie oferty zostanie wygenerowane zamówienie zakupu, ilość wraz z jednostką zostanie zastosowana do odpowiedniej pozycji zamówienia.

 • Termin dostawy – data dostawy określa punkt czasowy, w którym dostawca zgadza się dostarczyć wycenione pozycje. Wartość tego pola może zostać edytowana przez użytkownika. Data może być różna dla każdej pozycji oferty, a zatem można ją zmienić dla każdej pozycji. Pole Preferowany termin jest wyświetlany jako data. Jeśli preferowana data zostanie wprowadzona jako inny typ terminu płatności, taki jak tydzień kalendarzowy, system przekonwertuje preferowaną datę na datę.
Przykład
Jeśli preferowana data zostanie wprowadzona jako tydzień kalendarzowy, pierwszy dzień tygodnia kalendarzowego, na przykład, zostanie wyświetlony jako data dostawy – pod warunkiem, że zmiana harmonogramu nie zostanie zapisana w typie daty wymagalności.

Więcej informacji znajduje się w opisie pola Preferowany termin w sekcji Ogólne w nagłówku.

Podczas porównywania ofert wyświetlana tutaj data jest porównywana z preferowanym terminem powiązanego zapytania ofertowego, a odchylenia są podświetlane.

 • Status – w tym miejscu wyświetlane są informacje o statusie pozycji. Więcej informacji na temat statusów znajduje się w rozdziale Statusy i zmiany statusów zamówień.
 • Preferowany termin – opisuje punkt czasowy, w którym firma zamawiająca oczekuje dostawy wycenianego elementu. Preferowana data może być różna dla każdej pozycji oferty, a zatem można ją zmienić dla każdej pozycji. To pole jest wyświetlane z typem terminu płatności określonym w danych podstawowych dostawcy. Preferowana data jest pobierana z nagłówka oferty i służy jako domyślna data dostawy. Więcej informacji na temat preferowanego terminu znajduje się w opisie pola Preferowany termin w sekcji Ogólne nagłówka.
 • Magazyn – w tym polu należy wybrać magazyn dostępny w systemie, do którego ma zostać dostarczona wyceniana pozycja. Domyślny magazyn jest pobierany z nagłówka oferty i można go zmienić indywidualnie dla każdej pozycji oferty. Więcej informacji znajduje się w opisie pola Magazyn nagłówka oferty w zakładce Odbiorca dostawy.
Uwaga
Należy zwrócić uwagę, że wstępnie przypisana wartość zależy od pola Wartość domyślna magazynu.
 • Odniesienie – to pole, w którym użytkownik może wprowadzać krótkie teksty. Należy użyć go w razie potrzeby, na przykład w celu odniesienia się do cennika lub wskazania wcześniejszych kontaktów z tym dostawcą, takich jak rozmowy telefoniczne lub poprzednie oferty. Jeśli ma to zastosowanie, domyślne odniesienie jest pobierane z zapytania ofertowego zakupu i stosowane do zamówienia zakupu związanego z ofertą.
 • Pozycja zapytania – zawiera odniesienie dokumentu do konkretnej pozycji zapytania ofertowego zakupu (numer pozycji zapytania). To odwołanie do dokumentu jest ważne tylko w połączeniu z odwołaniem dokumentu do zapytania ofertowego zakupu w nagłówku oferty. Odniesienie oferty do pozycji zapytania jest zwykle generowane przez system i nie można go już zmienić.

Odniesienie dokumentu do pozycji zapytania ofertowego zakupu można również wprowadzić ręcznie. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy odniesienie dokumentu do zapytania ofertowego zakupu zostało już wcześniej wprowadzone w nagłówku oferty.

Uwaga
Tylko jedna pozycja zapytania ofertowego zakupu na pozycję oferty może zawierać odniesienie do dokumentu.
 • Artykuł zapytania – pierwotnie wymaganą pozycję można wprowadzić w polu Artykuł zapytania, jeśli dostawca oferuje inną pozycję niż pozycja podana zgodnie z pozycją oferty. To pole jest również używane, jeśli wprowadzony został EAN lub Artykuł dostawcy w polu Pozycja – pod warunkiem, że odpowiednia funkcja jest aktywowana w aplikacji Konfiguracja. System automatycznie przeniesie wprowadzony tam numer do tego pola. Jeśli z oferty zostanie wygenerowane zamówienie, wartość tego pola zostanie zastosowana do odpowiedniej pozycji jako zamówiona pozycja.
Okno dialogowe wyboru pozycji referencyjnej

Jeśli wprowadzono pozycję referencyjną przy użyciu jej numeru pozycji w pozycji oferty, a następnie przeniesiono tę pozycję do tabeli pozycji, wystąpi jedna z sytuacji: system automatycznie zastępuje pozycję referencyjną jedną z jej pozycji wariantowych lub wyświetlane jest okno dialogowe, w którym można wybrać jedną z pozycji wariantowych powiązanych z pozycją referencyjną.

Szczegółowy opis tej akcji znajduje się w dokumentacji Akcja: Wyszukaj i dodaj artykuły wariantowe do artykułów referencyjnych.

Uwaga
W razie potrzeby można również użyć numeru pozycji wariantu, aby przypisać go bezpośrednio do pozycji oferty.

Do określenia ceny, system wykorzystuje informacje o cenie zapisane dla pozycji wariantowej. Jeśli dla pozycji wariantowej nie zapisano żadnych informacji o cenie, używane są informacje o cenie pozycji referencyjnej. Jeśli nie zostanie znaleziona żadna cena dla pozycji referencyjnej, system zmieni pochodzenie ceny na ręczne, jeśli to konieczne.

Zakładka Odbiorca dostawy

Zakładka Odbiorca dostawy zawiera informacje dotyczące lokalizacji organizacji logistycznej.

 • Warunki dostawy – warunki dostawy opisują umowy między kupującym a sprzedającym. W tym miejscu określa się rodzaj dostawy i miejsce dostawy, na przykład bezpłatne miejsce zamieszkania lub odbiór, jeśli ma to zastosowanie.

Jeśli warunek INCO jest uwzględniony jako warunek dostawy, należy określić odniesienie do lokalizacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków INCO, należy zapoznać się z dokumentem Warunki dostawy.

Warunek dostawy jest pobierany z nagłówka oferty dostawcy. Można zastąpić to ustawienie domyślne indywidualnie dla każdej pozycji oferty. W tym celu należy wybrać inny warunek dostawy. Jeśli zamówienie zostanie wygenerowane na podstawie oferty, termin dostawy zostanie zastosowany do odpowiedniej pozycji zamówienia.

 • Warunki wysyłki – warunki wysyłki opisują sposób, w jaki produkty są transportowane, na przykład za pośrednictwem spedytora, kuriera lub poczty. Warunek wysyłki jest pobierany z nagłówka oferty dostawcy. Można zastąpić to ustawienie domyślne indywidualnie dla każdej pozycji oferty. W tym celu należy wybrać inny termin wysyłki. Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków wysyłki, należy zapoznać się z dokumentem Warunki wysyłki.

Jeśli na podstawie oferty zostanie wygenerowane zamówienie, termin dostawy zostanie zastosowany do odpowiedniej pozycji zamówienia.

 • Odbiorca dostawy – odbiorca dostawy otrzymuje dostawę zamówionych produktów. Odbiorca dostawy to lokalizacja magazynu, do którego ma zostać zrealizowana dostawa. Jest on wyraźnie identyfikowany i wyświetlany w tym polu za pomocą numeru partnera.
 • Nazwa i Adres – system automatycznie wypełnia pola Nazwa i Adres. Dane te pochodzą z głównych danych partnera odbiorcy dostawy i nie można ich edytować w tym polu. Jeśli ma to zastosowanie, odbiorca dostawy jest pobierany z zapytania ofertowego związanego z ofertą i przenoszony do zamówienia związanego z ofertą.
 • Osoba kontaktowa – osoba kontaktowa dla odbiorcy dostawy może zostać wybrana, zmieniona lub wprowadzona zgodnie z potrzebami w polu Osoba kontaktowa. W takim przypadku wyświetlana jest domyślna osoba kontaktowa z głównych danych partnera odbiorcy dostawy, jeśli ma to zastosowanie. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcjonalności tego pola i możliwych procedur, należy zapoznać się z dokumentem Osoba kontaktowa.
 • Spedytor – spedytor jest odpowiedzialny za wysyłkę towarów. Upoważnia on firmę do transportu towarów (firmę spedycyjną) lub sam transportuje towary. Domyślny przewoźnik jest pobierany z nagłówka oferty i może zostać zmieniony w tym polu dla każdej pozycji oferty. Jeśli na podstawie oferty zostanie wygenerowane zamówienie, przewoźnik zostanie zastosowany do odpowiedniej pozycji zamówienia. Aby uzyskać informacje na temat dopuszczalnych wpisów, należy zapoznać się z opisem pola w zakładce Odbiorca dostawy nagłówka.
 • Właściciel zapasów – właściciel zapasów jest prawnym właścicielem zapasów magazynowych. Wskazuje, do kogo mają należeć towary w celu zaksięgowania paragonów. Wartość wynika z ustawień firmy organizacji zakupowej lub firmy odbiorcy dostawy (miejsca magazynu), w zależności od ustawienia pochodzenia właściciela zapasów w nagłówku. Właściciel zapasów nie może być wprowadzony bezpośrednio.
Uwaga
Rozliczenia międzyfirmowe występują tylko wtedy, gdy określono w tym miejscu firmę odbiorcy dostawy, a firma organizacji kupującej różni się od firmy odbiorcy dostawy.
 • Wartość domyślna magazynu – to pole określa, czy lub na jakich warunkach magazyn ma zostać wstępnie przypisany. Możliwe wartości to:
  • Zawsze
  • Wstaw, jeśli puste
  • Brak

Aby uzyskać więcej informacji, należy się z dokumentacją Rodzaje ofert zakupowych.

Zakładka Partner dostawy

Zakładka Partner dostawy zawiera dane partnera zaangażowanego w dostawę.

 • Partner dostawy – partner dostawy bierze odpowiedzialność za dostawę lub wysyłkę zamówionych pozycji. Dla każdej pozycji zamówienia można wybrać innego partnera dostawy, pod warunkiem, że został on przypisany do dostawcy i jest dozwolony.

Więcej informacji na temat partnera dostawy znajduje się w zakładce Partner dostawy w nagłówku oferty.

 • Nazwa i Adres – nazwa i adres partnera dostawy wprowadzone w danych podstawowych partnera są stosowane do tych pól. Dane te mogą zostać zmienione dla tej oferty.
Uwaga
Dane zmienione w tych polach są zapisywane w ofercie zakupowej, ale nie w danych głównych partnera.
 • Osoba kontaktowa – osoba kontaktowa dla partnera dostawy może zostać wybrana, zmieniona lub wprowadzona zgodnie z potrzebami w polu Osoba kontaktowa. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcjonalności tego pola i możliwych procedur, należy zapoznać się z dokumentem Osoba kontaktowa.

Osobę kontaktową można zmienić indywidualnie dla każdej pozycji oferty. Jeśli na podstawie oferty zostanie wygenerowane zamówienie, osoba kontaktowa zostanie zastosowana do odpowiedniej pozycji zamówienia.

Zakładka Ceny

Zakładka Ceny zawiera wszystkie dane służące do obliczania cen i kwot dla pozycji oferty.

 • Cena brutto – cena jest ekwiwalentem wartości pieniężnej, którą należy zapłacić za jedną jednostkę zamówionej pozycji. Jeśli jako źródło ceny wprowadzono Cennik lub Cennik, ręcznie, cena jest określana na podstawie odpowiedniego źródła. Ceny nie można już zmienić, chyba że zmienione zostanie źródło ceny na Ręcznie.
Uwaga
Jeśli waluta wiodąca różni się od waluty w cenniku, ceny uzyskane podczas ustalania ceny zostaną przeliczone na walutę wiodącą. W takim przypadku przeliczone ceny w każdej pozycji podlegają zaokrągleniu handlowemu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat automatycznego ustalania cen, należy zapoznać się z dokumentem Wprowadzenie: Ceny zakupu.

W przypadku wybrania opcji Ręcznie jako źródła ceny, cena może być wprowadzana ręcznie i zmieniana do momentu ukończenia całej oferty. Zmiana ceny jest również możliwa, jeśli pozycje odbioru towarów i faktury dostawcy zostały już przypisane. Jeśli pozycja zamówienia jest generowana z pozycji oferty, cena w zamówieniu zakupu jest pobierana z oferty. Powiązana waluta jest pobierana z nagłówka oferty dostawcy i nie można jej zmienić.

 • Wymiar ceny – wymiar ceny definiuje liczbę jednostek, do których odnosi się cena. Definicje są wyrażane w potęgach dziesięciu, więc cena może dotyczyć na przykład 1, 10 lub 100 jednostek. Jeśli jako źródło ceny wprowadzono Cennik lub Cennik, ręcznie, wymiar ceny jest określany na podstawie cennika i wyświetlany w tym polu. Nie można go już zmienić, chyba że źródło ceny zostanie zmienione na Ręcznie.

Jeśli jako źródło ceny wybrano Ręcznie, wymiar ceny wraz z jednostką ceny można wprowadzić ręcznie. Jeśli cena zostanie wprowadzona ręcznie, system wyświetli wymiar ceny zapisany w danych zakupu pozycji jako domyślny.

Można również wybrać inny wymiar ceny, pod warunkiem, że jest on dopuszczalny. Wymiar ceny można zmienić do momentu zakończenia całej oferty.

 • Pochodzenie ceny – pochodzenie ceny definiuje lokalizację, z której system oczekuje danych do określenia ceny w zamówieniu zakupu. Możliwe wartości to:
  • Cennik
  • Cennik, ręcznie
  • Ręcznie

Kategorie pochodzenia ceny Cennik, Ręcznie i Cennik, ręcznie są pobierane z typu oferty. Można również ręcznie zmienić pochodzenie ceny dla każdej pozycji oferty indywidualnie w dowolnym momencie na dowolną z tych trzech kategorii pochodzenia ceny. Jeśli jako źródło ceny wybrano Cennik, cena oraz dodatkowe składniki ceny są identyfikowane i pobierane z cennika.

Uwaga
Jeśli wybrano Cennik w tym polu, możliwe jest, że system nie określi ceny, ponieważ nie może znaleźć żadnych pasujących wpisów w rozważanych cennikach. Jeśli jako źródło ceny wybrano Cennik, ręcznie, system automatycznie przełączy źródło ceny na Ręcznie, jeśli system nie będzie w stanie znaleźć ceny w cennikach. Jeśli jako źródło ceny wybrano Ręcznie, wymiar ceny wraz z jednostką ceny można wprowadzić ręcznie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat określania cen, należy zapoznać się z dokumentem Wprowadzenie: Ceny zakupu.

Jeśli wybrano ustawienie Cennik, ustalonej ceny nie można zmienić, chyba że źródło ceny zostanie ponownie zmienione z Cennik na Ręcznie.

 • Rabat 1; Rabat 2; Rabat 3; Rabat 4 – oprócz rabatów bazowych można także wprowadzić własne rabaty dla każdej pozycji. Rabat jest składnikiem ceny i działa jako pomniejszenie uzgodnionej ceny lub kwoty w obliczeniach. Rabat dla pozycji jest wyrażany jako procent, kwota bezwzględna lub ilość bezwzględna, czyli jako rabat rzeczowy w postaci ilości bonusowej. Zazwyczaj jest on wprowadzany jako wartość dodatnia. Dopłata jest natomiast składnikiem ceny i jako taka wpływa na uzgodnioną cenę lub kwotę w obliczeniach. Dopłata jest wprowadzana jako dodatnia wartość procentowa lub kwota bezwzględna. Rabaty i dopłaty mogą być również wprowadzane jako wartości ujemne. W takim przypadku są one jednak określane zgodnie z ich znakiem. Oznacza to, że rabat ze znakiem ujemnym działa wtedy jako dopłata. Jeśli jako źródło ceny wybrano opcję Ręcznie, można wprowadzić składniki ceny typu rabat lub dopłata dla każdej pozycji oferty indywidualnie w tych polach wejściowych. Wprowadzane dane zależą od typu składnika ceny wybranego w drugim polu wprowadzania po prawej stronie. Jeśli jako źródło ceny wybrano Cennik lub Cennik, ręcznie, rabaty i dopłaty są wyświetlane tylko w tym polu i nie można ich zmienić. Rabaty i dopłaty są brane pod uwagę przy określaniu cen i kwot oraz przy obliczaniu ceny zakupu i wartości zakupu. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen zakupu i anulowania cen, należy zapoznać się z dokumentem Wprowadzenie: Ceny zakupu.
 • Koszty zakupu 1 (w %); Koszty zakupu 2 (w %); Koszty zakupu 3; Koszty zakupu 4 – koszty zaopatrzenia to składniki ceny związane z zaopatrzeniem, które podnoszą cenę katalogową danej pozycji o określony procent. Bezwzględne koszty zaopatrzenia to natomiast koszty poniesione w związku z zakupem określonej ilości danej pozycji. Oznacza to, że odnoszą się one do całkowitej ilości pozycji. Przykładem mogą być koszty pakowania. Istnieje możliwość wprowadzenia dwóch procentowych kosztów zaopatrzenia i dwóch bezwzględnych kosztów zaopatrzenia dla każdej pozycji oferty. Koszty zaopatrzenia są brane pod uwagę przy obliczaniu ceny kosztu i wartości kosztu. Domyślną wartością dla Kosztów zakupu 1 i Kosztów zakupu 3 jest wartość określona w danych zakupu pozycji dla dostawcy, jeśli jest to możliwe. Koszty zakupu 2 i Koszty zakupu 4 są specyficzne dla oferty i działają dodatkowo. Brak rabatów bazowych (wybór) W opcji Bez rabatów nagłówka można wybrać, czy rabaty bazowe i dopłaty mają być używane do określania kwoty netto. Jeśli wybrana zostanie opcja Bez rabatów nagłówka, wszelkie dodatkowe rabaty lub dopłaty wyświetlane na karcie Warunki faktury w nagłówku zostaną zignorowane dla tej pozycji oferty.
 • Cena netto po rabacie – cena netto to cena pozycji pomniejszona o wszystkie rabaty i powiększona o wszystkie dopłaty związane z daną pozycją. Rabaty gotówkowe i koszty zaopatrzenia nie są brane pod uwagę. System oblicza cenę netto i wyświetla wynik w tym miejscu. Wartość jest zawsze zaokrąglana zgodnie z ustawieniem miejsca dziesiętnego dla cen w aplikacji Konfiguracja. Jest ona zawsze oparta na jednostce ceny i wymiarze ceny pozycji.
Uwaga
W przypadku zestawów dodatkowe funkcje specjalne mają zastosowanie do poziomu nieistotnego dla ceny.
 • Cena nabycia – to cena określona dla pozycji oferty odzwierciedlająca cenę pozycji, rabaty i dopłaty, która jest następnie pomniejszana o kwotę rabatu gotówkowego i powiększana o kwotę proporcjonalnych kosztów zaopatrzenia. System oblicza cenę kosztu i wyświetla wynik w tym miejscu. Podstawą obliczeń jest wartość kosztu. Cena nabycia jest równa wartości kosztu podzielonej przez całkowitą ilość.

Wartość jest zawsze zaokrąglana zgodnie z ustawieniem miejsca dziesiętnego dla cen w sekcji Dostosowywanie. Jest ona zawsze oparta na jednostce ceny i wymiarze ceny pozycji.

Zakładka Dekretacja

Tutaj wprowadzane są informacje dotyczące księgowania kosztów. Rachunek kosztów służy do przypisywania kosztów do ich źródeł, centrów kosztów i jednostek kosztów. W rezultacie możliwe jest śledzenie, które obszary firmy poniosły jakie koszty dla jakich produktów.

 • Centrum kosztów – centra kosztów to obszary funkcjonalne firmy, które tworzą fizyczną i/lub organizacyjną jednostkę, taką jak działy, departamenty itp. Określają one lokalizację, w której powstały koszty. Należy wybrać centrum kosztów oddziału lub działu, dla którego ma zostać zakupiona pozycja. Wartość domyślna jest generowana na podstawie odpowiednich danych podstawowych, takich jak pozycja lub powiązane zapytanie ofertowe dotyczące zakupu. Centrum kosztów jest stosowane jako domyślne w kolejnych kuponach do momentu zaksięgowania zapasów. Następnie może być wykorzystywane do różnych analiz w ramach rozliczania kosztów.
 • Jednostka kosztowa – jednostki kosztów to wyprodukowane elementy lub działania (takie jak projekty). Jednostki kosztów definiują przyczynę powstania kosztów. W tym miejscu należy wybrać odpowiednią jednostkę kosztów, taką jak pozycja, klasyfikacja pozycji lub projekt. Wartość domyślna jest generowana na podstawie odpowiednich danych podstawowych, takich jak pozycja lub powiązane zapytanie ofertowe dotyczące zakupu. Jednostka kosztu jest stosowana jako domyślna dla dokumentów niższego szczebla do punktu księgowania inwentaryzacji. Następnie może być wykorzystywana do różnych analiz w ramach rozliczania kosztów.
Zakładka Wartości pozycji

Dla celów przeglądu wszystkie wartości, jak również waga i objętość, dla tej pozycji kontyngentu są zestawiane i wyświetlane w tej zakładce.

Kwoty są wyświetlane co najmniej we wszystkich wewnętrznych walutach organizacji wybranej na pasku przepływu pracy. Waluta kwoty wyświetlanej bezpośrednio w polu zależy od ustawień użytkownika. Jeśli ta waluta różni się od waluty wiodącej lub jeśli nie jest częścią kombinacji walut organizacji zakupowej, wartości są również wyświetlane w walucie obcej. Ta ostatnia waluta jest również główną walutą we wszystkich obliczeniach.

Uwaga
Jeśli waluta oferty różni się od waluty w cenniku, ceny uzyskane dla każdej pozycji podczas ustalania ceny zostaną przeliczone na walutę oferty. W ten sposób przeliczone ceny podlegają zaokrągleniu handlowemu zgodnie z liczbą miejsc po przecinku określoną w aplikacji Konfiguracja.

Kwoty i wartości są określane w następujący sposób:

 • Kwota brutto – kwota brutto tej pozycji jest określana i wyświetlana. Kwota brutto jest obliczana na podstawie określonej lub ustalonej ceny za pozycję, pomnożoną przez ilość, z uwzględnieniem jednostki ceny i wymiaru ceny.

Funkcje specjalne opisane w sekcji Funkcje specjalne dla elementów zestawów mają zastosowanie przy określaniu kwot dla pozycji zestawów z zestawień materiałów.

 • Kwota netto – kwota netto tej pozycji oferty jest określana i wyświetlana. Kwota netto jest obliczana na podstawie określonej lub ustalonej ceny za pozycję pomnożoną przez zamówioną ilość, pomniejszonej o wszelkie określone lub ustalone rabaty i dopłaty oraz z uwzględnieniem jednostki cenowej i przedziału cenowego.

Funkcje specjalne opisane w sekcji Funkcje specjalne dla elementów zestawu mają zastosowanie przy określaniu kwot dla elementów zestawu na podstawie zestawień materiałów.

 • Wartość zakupu w gotówce – wartość zakupu za gotówkę jest wartością porównawczą dla kwoty netto. Uwzględnia ona odliczenie gotówki wynikające z wartości procentowej wskazanej w terminie płatności, która jest stosowana w pierwszym przedziale czasowym płatności. Dalsze okresy płatności lub wartości procentowe nie są brane pod uwagę. Na początek obliczana jest podstawa obliczania dyskonta gotówkowego. Jest ona obliczana na podstawie kwoty brutto pozycji pomniejszonej o wszystkie rabaty, dla których aktywowano rabat gotówkowy w powiązanym rodzaju składnika ceny zakupu.
Uwaga
Wartość ta jest zapisywana wewnętrznie w bazie i w pozycji, ale nie jest widoczna w aplikacji.

Wartość zakupu gotówkowego pozycji towarowej jest obliczana na podstawie kwoty netto pozycji towarowej pomniejszonej o wartość wynikającą z zastosowania rabatu gotówkowego dla pozycji towarowej do podstawy obliczania rabatu gotówkowego pozycji towarowej.

 • Wartość nabycia – ta wartość jest kolejną wartością porównawczą zawierającą również koszty zakupu. Na początek określane są koszty zaopatrzenia pozycji; procentowe koszty zaopatrzenia są następnie stosowane do wartości zakupu gotówkowego pozycji. Koszty zakupu pozycji są równe sumie poszczególnych wartości zakupu gotówkowego pozycji pomnożonych przez koszty zakupu i podzielonych przez wartość 100.
Uwaga
Wartość ta jest zapisywana wewnętrznie w bazie i w pozycji, ale nie jest widoczna w aplikacji.

Wartość nabycia pozycji jest następnie obliczana jako suma wartości zakupu gotówkowego i kosztów zaopatrzenia pozycji poprzez dodanie wartości zakupu pozycji w gotówce do kosztów zaopatrzenia pozycji.

 • Składniki wartości ceny – składniki wartości ceny są wykorzystywane do przypisania ceny zestawu do podpozycji zestawu, pod warunkiem, że podstawowa pozycja jest istotna dla ceny. Dla każdej pozycji podrzędnej Składniki wartości ceny są określane jako wartość względem całkowitej ilości. W niektórych przypadkach można je również zmienić ręcznie. Składniki wartości ceny pozycji podstawowej są równe łącznej wycenie składników jej pozycji podrzędnych.

Cena używana przez system jako podstawa wyceny składników jest przechowywana w aplikacji Konfiguracja dla organizacji zakupowej.

Możliwe ceny to ceny rozliczeniowe od 1 do 5, a także cena inwentaryzacji, które są przechowywane w danych podstawowych pozycji w widoku Finanse dla firmy organizacji zakupowej. Jeśli cena, której szuka użytkownik, nie jest tam określona, używana jest cena z danych pozycji bez odniesienia do zapasów. Cena ta znajduje się w zakładce Ogólne.

Alternatywnie można również użyć następujących dwóch wartości obliczonych przez system: cena ostatniego kosztu lub średnia ruchoma. Cena zliczania zapasów może również zostać obliczona przez system dla zliczania zapasów lub może zostać wprowadzona ręcznie. Następująca funkcja specjalna ma zastosowanie, jeśli cena zliczania zapasów i ostatnia cena kosztu lub średnia cena została wybrana jako cena wyceny w Konfiguracji – jeśli ta cena wynosi zero w momencie wprowadzania pozycji, zamiast niej stosowana jest Cena rozliczeniowa 1.

Nadal można zmienić Składniki wartości ceny, jeśli jest to wymagane. Waluta jest natomiast zawsze walutą podstawową walut wewnętrznych organizacji kupującej. Nie można jej zmienić.

 • Całkowita waga brutto; Całkowita waga netto; Objętość całkowita – jeśli całkowita ilość dla pozycji oferty została wprowadzona w jednostce miary typu masowego lub zastosowana jednostka miary może zostać przekonwertowana na jednostkę typu masowego, system następnie określa wagi i wyświetla je w tych polach. Dotyczy to również objętości. W przeciwnym razie wagi i objętość dla pozycji kontyngentu w tych polach są określane na podstawie wag i objętości wprowadzonych w danych podstawowych pozycji lub, w przypadku pozycji zarządzanych za pomocą identyfikatorów, na podstawie wag i objętości wprowadzonych w danych masowych identyfikatora. Standardowa jednostka systemowa odpowiedniego typu jest zawsze wyświetlana jako jednostka miary.
Funkcje specjalne dla elementów zestawu

Istnieją dwie opcje określania ilości dla elementu zestawu lub poszczególnych składników zestawu:

 • Sam element zestawu, a więc zestaw jako całość, ma znaczenie dla ceny – w takim przypadku całkowita kwota za element zestawu jest przypisywana do komponentów zestawu za pomocą obliczeń przy użyciu wyceny komponentów Ta informacja o cenie jest następnie zapisywana i dostępna do późniejszego wykorzystania, na przykład do analiz statystycznych.

Proces ten może powodować różnice w zaokrągleniach, ponieważ kwoty i ceny są zaokrąglane odpowiednio do liczby zapisanych miejsc po przecinku. Wszelkie wynikające z tego różnice zaokrągleń są uwzględniane w składniku zestawu o najwyższym koszcie towarów.

 • Poszczególne składniki zestawu określają cenę – w tym przypadku określane są kwoty za poszczególne podpozycje, a następnie sumowane jako kwota za pozycję zestawu. Cena podstawowej pozycji jest następnie obliczana na podstawie tej kwoty i całkowitej ilości.
Zakładka Załączniki/Teksty

W tej zakładce można wprowadzać dodatkowe teksty i bloki tekstowe dla poszczególnych pozycji oferty. Zwykle są one używane do dokumentu wyjściowego w celu dodania tekstów do dokumentów. Są one stosowane do zamówienia powiązanego z ofertą, jeśli ma to zastosowanie. Jeśli na karcie Załączniki/Teksty wyświetlana jest ikona, oznacza to, że teksty są dostępne. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z dokumentacją Teksty.

Uwaga
Język treści oferty zakupu jest domyślnym językiem dla tekstu i bloków tekstowych oferty dostawcy. Dotyczy to również sytuacji, gdy odbiorca dostawy używa innego języka treści. Można wprowadzić teksty w innych językach, zmieniając język w polu Język na pasku narzędzi zakładki przed wprowadzeniem tekstu.

Statusy i zmiany statusów zamówień

Informacje o statusie oferty dostawcy stanowią dodatkowy oddzielny element informacyjny. Można użyć tych informacji, aby szybko sprawdzić aktualny status przetwarzania oferty zakupu. Informacje o statusie są przechowywane w systemie. Wyjątek stanowią statusy okresowe, które są porównywane z bieżącą datą w momencie wyświetlania i tylko wyświetlane.

Status jest zarządzany zarówno na poziomie całej oferty dostawcy, jak i dla poszczególnych pozycji oferty. Status nagłówka oferty podsumowuje status poszczególnych pozycji.

Oferta zakupu wykorzystuje następujące statusy:

 • Status ogólny (w niektórych przypadkach może być modyfikowany ręcznie)
 • Status zamówienia (jest on określany automatycznie)
 • Status okresu obowiązywania (określany jest automatycznie)

Pozycje kosztorysu mają oddzielny status ogólny i status zamówienia, które w razie potrzeby mogą różnić się od nagłówka. Status ogólny opisuje użyteczność ofert zakupu w systemie. Status zamówienia wskazuje, czy zamówienia zakupu są powiązane z ofertą za pośrednictwem odniesienia do kuponu. Status okresu wiążącego wskazuje, czy okres wiążący wygasł w międzyczasie.

Oferty dostawców i pozycje ofert mogą wykazywać statusy wymienione w tabeli.

Status ogólny Status zamówienia Status okresu obowiązywania
 • W opracowaniu
 • Zwolnione
 • Zablokowane
 • Nieprawidłowe
 • Zakończone
 • W reorganizacji
 • Niezamówione
 • Częściowo zamówione
 • Zamówione w całości
 • Przekroczono okres obowiązywania

Status ogólny

W używanym typie oferty można wybrać, czy nowe oferty są generowane ze statusem W opracowaniu czy Zwolnione. W przypadku ofert o statusie W opracowaniu nie można wykonywać takich czynności, jak generowanie zamówienia na podstawie oferty. Dane oferty mogą być jednak nadal edytowane i zapisywane.

Można zwolnić ofertę dostawcy jako całość lub jako poszczególne pozycje oferty dostawcy. Po zwolnieniu oferty nie można już przypisać statusu W opracowaniu. Taką ofertę można zablokować tylko w razie potrzeby. W aplikacji Zamówienia zakupu, zamówienia zakupu mogą być generowane tylko z ponownie zwolnionych ofert dostawców.

Ponadto można zablokować ofertę dostawcy jako całość lub poszczególne pozycje oferty dostawcy. Jeśli zablokowana zostanie cała oferta dostawcy, zablokowane zostaną również wszystkie pozycje. Chociaż można dodawać nowe pozycje, są one również blokowane. W przypadku zablokowanych ofert dostawców nie można wykonywać takich działań, jak generowanie zamówienia na podstawie oferty. Dane oferty można jednak nadal edytować i zapisywać.

Działania nie są również możliwe dla indywidualnie zablokowanych pozycji. W razie potrzeby można jednak nadal edytować ofertę dostawcy. Zawarte w nim zablokowane pozycje są wyłączone z edycji.

Pozycję oferty można uzupełnić ręcznie. Uzupełniona pozycja, która nie została jeszcze w pełni odwołana, może zostać ponownie zwolniona ręcznie.

Status zamówienia

System automatycznie określa status zamówienia. Dlatego nie ma możliwości zmiany statusu ręcznie. Status zamówienia wskazuje, czy zamówienia zakupu są powiązane z ofertą dostawcy, na przykład dlatego, że zamówienia zakupu zostały utworzone na podstawie oferty.

Uwaga
Dzieje się tak tylko wtedy, gdy oferta dostawcy i zamówienie zakupu są połączone za pomocą dokumentu referencyjnego. System automatycznie generuje odniesienie do dokumentu, jeśli nowe zamówienia zakupu są generowane za pomocą akcji Generuj z oferty lub w aplikacji Porównanie ofert zakupu.

Szczegółowe znaczenie poszczególnych statusów zamówień jest następujące:

 • Niezamówione – wszystkie pozycje zamówienia mają status Niezamówione. Pozycje zamówienia nie są połączone z ofertą za pomocą dokumentu referencyjnego.
 • Częściowo zamówione – co najmniej jedna pozycja ma status zamówienia Częściowo zamówione lub Zamówione w całości, ale nie wszystkie pozycje mają status Zamówione w całości. Co najmniej jedna pozycja zamówienia jest połączona z pozycją oferty poprzez odwołanie do dokumentu, jednak ilość podana w tej pozycji nie jest kompletna lub została przypisana do wielu pozycji zamówienia.
 • Zamówione w całości – wszystkie pozycje mają status zamówienia Zamówiono w całości. W związku z tym wszystkie pozycje są przypisane do całkowitej podanej ilości zamówień sprzedaży. Ilość zamówiona w tej pozycji oferty jest przypisana w całości do jednej lub więcej pozycji zamówienia zakupu, a zatem jest realizowana.

Jeśli status zamówienia pozycji to Zamówione w całości, ogólny status tej pozycji zmienia się automatycznie na Zrealizowane. Gdy wszystkie pozycje zamówienia mają ogólny status Zakończone, ogólny status nagłówka zostaje ustawiony na Zakończone (wyjątek: nagłówek oferty jest nieprawidłowy).

Status okresu obowiązywania

Status okresu obowiązywania Przekroczono okres obowiązywania nie jest zapisywany. Jest on określany przez porównanie wpisu w drugiej części pola Okres obowiązywania z bieżącą datą otwarcia oferty zakupu. Ten status jest tylko wyświetlany.

Konfiguracja

Uwaga
O ile nie określono inaczej, dane w aplikacji Konfiguracja są odczytywane w oparciu o organizację zakupową oferty zakupowej.

Poniższe ustawienia funkcji Ogólne w aplikacji Konfiguracja są istotne dla aplikacji Oferty zakupu:

 • Waluta wewnętrzna 1
 • Waluta wewnętrzna 2
 • Waluta wewnętrzna 3

Jedna spośród tych trzech walut wewnętrznych jest wyznaczona jako waluta podstawowa.

W ofertach zakupu kilka pól dotyczących cen i kwot może zawierać walutę, która jest zwykle pobierana z danych podstawowych dostawcy. Musi istnieć możliwość przeliczenia waluty na dowolną walutę wewnętrzną.

Odpowiednie współczynniki konwersji są wprowadzane w aplikacji Kursy walutowe.

Poniższe ustawienia funkcji Zakup w aplikacji Konfiguracja są istotne dla aplikacji Oferty zakupu.

 • Zastosowanie kursu walutowego i Typ kursu – te ustawienia kontrolują przeliczanie innych walut na walutę podstawową firmy dla dokumentów zakupu.
 • Cena szacunkowa elementu zestawu – to ustawienie jest używane tylko dla komponentów zestawu. Służy ono do określenia wyceny każdego komponentu. Wartości składników są sumowane na poziomach podstawowych pozycji zestawu. Jeśli pozycja linii podstawowej zestawu ma znaczenie dla ceny, cena zestawu jest rozdzielana proporcjonalnie na składniki na podstawie tej wyceny.
 • Magazyn – jeśli w dokumentach poprzedzających, partnerze dostawy lub typie oferty dostawcy nie wprowadzono magazynu, a tym samym nie jest dostępny domyślny magazyn, który można zastosować do nagłówka oferty, wprowadzony w aplikacji Konfiguracja magazyn jest używany jako domyślny. Z tego powodu należy wybrać magazyn wprowadzony w systemie, do którego zwykle dostarczane są zamówione pozycje.
Uwaga
Należy zwrócić uwagę, że magazyn może również wynikać z ustawień artykułu.
 • Pokaż następującą jednostkę opakowania – jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, aplikacja Oferty zakupu informuje o następnej większej jednostce opakowania dla pozycji, w oparciu o określoną jednostkę miary, dla każdej pozycji oferty.

Podfunkcja Ceny, ustawienia: Zastosowanie partnera, Rabat obejmujący wszystkie pozycje i Rabaty od wartości zamówienia wpływają na obliczanie cen i kwot w procesie zakupu.

Jeśli pole wyboru Pokaż następny próg jest zaznaczone, aplikacja Zamówienia sprzedaży określa następną skalę do określenia ceny. Powoduje to zmianę ceny, która jest wyświetlana w polu Następny próg w tabeli pozycji.

Jednostka biznesowa

Poniższa jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji Oferty zakupu. Służy ona na przykład do wykonywania jednej z poniższych czynności:

 • Przypisywania uprawnień
 • Konfiguracji definicji działań
 • Importu lub eksportu danych

Oferta zakupu

com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierProposal

Jednostka biznesowa jest częścią następującej grupy jednostek biznesowych:

com.cisag.app.purchasing.OrderData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być przypisywane za pomocą ról uprawnień, a także poprzez przypisanie użytkownika do odpowiedniej organizacji. Koncepcja autoryzacji została opisana w dokumentacji technicznej Role uprawnień.

Specjalne możliwości

Aplikacja Oferty zakupu nie ma żadnych specjalnych funkcji.

Przypisania organizacyjne

Struktury organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.

Aby umożliwić danej osobie wyświetlanie i otwieranie aplikacji Oferty zakupu w menu użytkownika, osoba ta musi być przypisana do organizacji, która jest zintegrowana z jedną z następujących struktur organizacyjnych:

 • Zakupy

Aby dana osoba mogła otworzyć ofertę zakupu lub przetworzyć zawarte w niej dane, jedna z przypisanych do niej organizacji musi być wpisana w tabeli Uprawnienia w aplikacji Rodzaje ofert zakupowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tabeli Uprawnienia i kompleksowy przegląd uprawnień związanych z treścią, należy zapoznać się z dokumentacją Uprawnienia do treści.

Funkcje specjalne

Aplikacja Oferty zakupu nie ma żadnych specjalnych funkcji.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Oferty zakupu jest dostępna dla partnerów biznesowych typu Dostawca.

Czy ten artykuł był pomocny?