Raport: Kraje

Aplikacja Raport: Kraje daje możliwość drukowania lub przesłania raportu w formie pliku z informacją na temat dostępnych krajów, zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami i ustawieniami. Za pomocą raportu pobierane są wartości wprowadzone w aplikacji Kraje.

Aplikacja Raport: Kraje składa się ze standardowego paska przycisków oraz sekcji Parametry i Ustawienia.

Raport: Kraje
Uwaga
Raport jest używany jako szablon. Można go dostosować według własnych preferencji w aplikacji Raporty.

Sekcja Parametry

Za pomocą parametrów dostępnych w sekcji można zawęzić kryteria wyszukiwania:

 • Tytuł – w polu można nadać tytuł raportu. Tytuł domyślny: Kraje.
 • Kraj – w polu można wybrać kraje, o których informacje mają zostać pobrane na raport. Wartości dla tego pola pobierane są z aplikacji Kraje i dostępne są pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości].
 • Oznaczenie – pole pozwala na ręczne uzupełnienie opisu kraju, według którego będzie on pobierany do wydruku. Podczas wydruku system weryfikuje zgodność z polem Oznaczenie w aplikacji Kraje.
 • Znacznik usuwania – za pomocą tego pola można zdecydować, jakie kraje mają być wydrukowane na raporcie:
  • Wszystkie (wartość domyślna)
  • Ze znacznikiem usuwania
  • Bez znacznika usuwania
Uwaga
Brak określenia kryteriów wyszukiwania i pobierania artykułów skutkuje pobraniem do raportu wszystkich dostępnych krajów.

Sekcja Ustawienia

Uwaga
Domyślne ustawienia dotyczące wydruków można zdefiniować w aplikacji Ustawienia użytkownika, na zakładce Eksport danych.
 • Język – wartością domyślną jest oryginalny język raportu
Uwaga
Raporty mogą być tworzone we wszystkich językach licencjonowanych w systemie. Należy pamiętać, że nie wszystkie teksty, etykiety itp. są tłumaczone na wszystkie języki. Jeśli tekst nie zostanie znaleziony w wybranym języku, używany jest język zastępczy, definiowany w ustawieniach użytkownika.
 • Zabarwienie tła (dotyczy tabel) – pole określa, czy wiersze w raporcie mają mieć naprzemiennie kolorowane tło. Używany kolor tła jest określany na podstawie bieżącego motywu wybranego w ustawieniach użytkownika.
 • Medium raportu (pole obowiązkowe) – z rozwijanej listy należy wybrać, czy raport ma zostać wydrukowany, wysłany faksem, czy mailem

Po wybraniu opcji Drukarka pojawiają się następujące pola:

  • Drukarka – za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] należy wybrać jedno z dostępnych urządzeń
  • Podajnik papieru 1 strona – można zdefiniować w tym polu podajnik do papieru dla pierwszej strony
Uwaga
Opcja Podajnik papieru 1 strona jest aktywna, gdy w ustawieniach drukarki istnieje możliwość wybrania podajnika papieru dla pierwszej strony.
  • Podajnik papieru – za pomocą tego parametru można wybrać podajnik papieru, z którego drukarka będzie czerpać papier
  • Format – z listy rozwijanej można wybrać format, w którym raport zostanie wydrukowany. Domyślnie ustawiona jest wartość A4.
  • Dwustronnie – parametr określa, czy wydruk ma być jedno– (wartość zaznaczona domyślnie), czy dwustronny. Przy wydruku dwustronnym można zlecić wydruk przerzucony według dłuższej lub krótszej krawędzi.
Uwaga
Opcja dostępna w sytuacji, gdy drukarka ma możliwość drukowania dwustronnego.
  • Orientacja wydruku – pozwala wybrać orientację wydruku z rozwijanej listy. Ikona karty papieru z prawej strony wiersza wizualizuje wybraną orientację wydruku.
  • Liczba kopii – liczba kopii wydruku. Pole należy wypełnić ręcznie.
  • Sortowanie – pole określa, czy wydruk ma być realizowany według kopii, czy według strony.
Przykład
Raport zawiera 5 stron i ma zostać wydrukowany w trzech kopiach. Po zaznaczeniu opcji Według strony wydruk będzie wyglądał następująco: 12345,12345,12345. Po zaznaczeniu opcji Według kopii raport zostanie wydrukowany posortowany, w trzech egzemplarzach: 111,222,333,444,555.
  • Rozdzielczość – w tym polu wyświetlane są dostępne ustawienia rozdzielczości wydruku dla wybranej drukarki. Dostępne są opcje:
   • Normalny
   • Pion
   • Projekt
   • 200×1.200 dpi
   • 600×600 dpi
  • Kolor – umożliwia wybór wydruku w kolorze (jeśli drukarka posiada taką możliwość) lub pozostawienia go w kolorystyce czarno–białej
  • Priorytet raportu – parametr określa kolejność wydruku według nadanego priorytetu. Z rozwijanej listy można wybrać parametry od 1-najwyższy, do 9-najniższy
  • Przekierowanie raportu – pole umożliwiające przekierowanie raportu. Dostępne są opcje:
   • Nie – raport nie zostanie przekierowany
   • Do pliku – raport zostanie zapisany w pliku
   • Do pliku i na drukarkę kliencką – raport zostanie zapisany w pliku i przesłane na drukarkę klienta
Uwaga
Wartości Nie oraz Do pliku i na drukarkę kliencką dostępne są w zależności od rodzaju wybranej drukarki.
  • Folder – pole dostępne po wybraniu Przekierowanie wydania –> Do pliku. Daje możliwość wyboru folderu, w którym ma zostać zapisany raport
  • Nazwa pliku – pole dostępne po wybraniu Przekierowanie wydania –> Do pliku. W tym polu należy wprowadzić nazwę pliku raportu.
  • Typ pliku – parametr dostępny po wybraniu wartości Do pliku w polu Przekierowanie wydania. Za jego pomocą z rozwijanej listy można wybrać format, w jakim raport zostanie zapisany. Domyślnie ustawioną wartością jest PDF.
  • Okno dialogowe wydruku klienta – wyświetla okno dialogowe dla wydruku raportu
  • Drukarka kliencka – pozwala określić drukarkę klienta
Uwaga
Pola Okno dialogowe wydruku klienta i Drukarka kliencka są widoczne, gdy w miejscu Przekierowanie raportu została wybrana wartość Do pliku i na drukarkę kliencką.

Po wybraniu wartości Faks wyświetlane są ustawienia:

  • Faks (pole obowiązkowe) – wybór jednego z dostępnych urządzeń
  • Identyfikator nadawcy – dane nadawcy faksu
  • Sekwencja znaków sterowania – ciąg znaków, który będzie miał zastosowanie podczas sterowania faksem. Numer ten będzie przeniesiony bezpośrednio do systemu.
  • Nr faksu – w tym polu należy wpisać numer urządzenia odbiorczego
  • Temat – w polu należy wpisać ręcznie tytuł faksu
  • Format – wybór rozmiaru papieru z rozwijanej listy. Domyślnie ustawioną wartością jest A4
  • Priorytet raportu – parametr określa kolejność wysyłki według nadanego priorytetu. Do wyboru z rozwijanej listy są możliwości od 1 (najwyższy), do 9 (najniższy).
  • Rozdzielczość – w tym polu wyświetlane są dostępne ustawienia rozdzielczości wydruku dla wybranego faksu: Dostępne są opcje:
   • Normalny
   • Pion
   • Projekt
   • 200×1.200 dpi
   • 600×600 dpi
  • Dwustronnie – określa, czy raport ma zostać wydrukowany jedno– (wartość domyślna), czy dwustronnie. Opcja dostępna w przypadku, gdy faks ma możliwość drukowania dwustronnego.
  • Orientacja wydruku – pozwala wybrać orientację wydruku z rozwijanej listy. Ikona karty papieru z prawej strony wiersza wizualizuje wybraną orientację wydruku.
  • Wysyłanie – należy wybrać, czy dokument ma zostać przesłany natychmiast, czy po odczekaniu określonego czasu (czas ten należy dodatkowo zdefiniować w polu poniżej)
  • Czas wysłania – czas, w jakim dokument ma zostać przesłany

Po wybraniu wariantu E–mail pokazują się opcje:

  • Bramka e–mail (pole obowiązkowe) za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] można wybrać bramkę e–mail, poprzez którą odbędzie się wysłanie dokumentu.
  • Nadawca – adres mailowy nadawcy wiadomości. Pole to uzupełnione jest domyślnie adresem mailowym użytkownika.
  • Odpowiedź do – adres mailowy, na który ma zostać przesłana odpowiedź. Pole należy wypełnić tylko sytuacji, gdy odpowiedź ma zostać wysłana do innej osoby niż nadawca wiadomości
  • Odbiorca (pole obowiązkowe) – pole uzupełnia się adresem lub adresami mailowymi odbiorcy/odbiorców
  • DW – w tym polu należy wprowadzić adresy e–mail osób, które mają otrzymać wiadomość jako kopię. Adresaci wiadomości wprowadzeni w tym polu będą widoczni dla siebie nawzajem.
  • UDW – w tym polu należy wprowadzić adresy e–mail osób, które mają otrzymać wiadomość jako kopię. Te adresy nie będą widoczne dla innych odbiorców.
  • Temat – miejsce na temat wiadomości, pole do uzupełnienia ręcznie
  • Tekst – treść wiadomości (do wyboru jest tekst zwykły lub HTML). Aby uzupełnić pole należy nacisnąć ikonę rombu, która otworzy okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie treści wiadomości.
  • Załącznik – przycisk umożliwia dodanie do wiadomości załącznika, np. obrazu lub dokumentu
  • Typ pliku – z rozwijanej listy należy wybrać typ pliku. Domyślnie ustawioną wartością jest PDF.
  • Priorytet raportu – parametr określa kolejność wysyłki według nadanego priorytetu: 1-najwyższy, 9-najniższy

Wynik raportu

Po wydaniu raportu, wygląda on następująco:

Wynik raportu

Raport o budowie tabeli prezentuje następujące informacje:

 • Kraj/Region – identyfikator kraju/regionu
 • Opis – oznaczenie kraju
 • Nazwa regionu – oznaczenie regionu
 • Waluta – waluta kraju
 • Kod ISO 3 – identyfikator kraju zgodny z normą ISO
 • Numer kierunkowy – numer kierunkowy kraju
 • Język – język kraju
 • Czas utworzenia – data i godzina utworzenia kraju w systemie
 • Członek UE – informacja, czy dany kraj należy do UE
 • Utworzone przez – identyfikator użytkownika, który utworzył kraj w systemie
 • Z kodami pocztowymi – informacja, czy kraj ma zaznaczony parametr Kod pocztowy (aplikacja Kraje -> zakładka Format adresu), który odpowiada za weryfikację kodów pocztowych zgodnie z formatem wprowadzonym w polu Format dla weryfikacji kodów pocztowych
 • Godzina zmiany – data i godzina ostatniej edycji kraju
 • Zmienione przez – identyfikator użytkownika ostatnio edytującego kraj

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Raport: Kraje  istotna jest następująca jednostka biznesowa: com.cisag.app.general.rpt.Country

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie do organizacji.

Reguły zarządzania uprawnieniami opisane są w dokumentacji technicznej Uprawnienia.

Specjalne możliwości

Nie istnieją żadne specjalne możliwości dla aplikacji Raport: Kraje.

Przyporządkowania organizacji

Aplikacja Raport: Kraje nie jest powiązana ze strukturą organizacyjną.

Funkcje specjalne

Nie istnieją żadne funkcje specjalne dla aplikacji Raport: Kraje.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Raport: Kraje nie  jest udostępniana partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?