Widok Produkcja

Artykułami produkcyjnymi określa się towary (pozycje, części, materiały), które przedsiębiorstwo może wyprodukować. Specjalne cechy i właściwości artykułu produkcyjnego mogą być konfigurowane według potrzeb dla danego procesu produkcyjnego.
Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące widoku Produkcja w aplikacji Artykuły. Szczegółowe informacje na temat aplikacji Artykuły znajdują się w dokumencie Artykuły.

Obszar roboczy

Widok Produkcja składa się z następujących zakładek:

 • Ogólne
 • Tekst
 • Inne pola
Aplikacja Artykuły widok Produkcja

Zakładka Ogólne

Pozwala na określenie podstawowych danych oraz określenia statusu artykułu.
Dostępne na tej zakładce pola EAN, Typ specyfikacji, Alias artykułu, Stosuj w zamówieniach (parametr) nie podlegają edycji i prezentują dane skonfigurowane w widoku Podstawowe.

Uwaga
Pole Typ specyfikacji ma zastosowanie dla widoku Logistyka magazynowa.

Zakładka Ogólne w aplikacji Artykuły
 • Artykuł alternatywny – w przypadku braku wskazania artykułu alternatywnego w widoku Podstawowe, możliwe jest wybranie jednego lub więcej artykułów alternatywnych w tym polu
  Wskazówka
  Artykuł alternatywny wskazany w tym widoku zostanie wybrany jako domyślny, w przypadku gdy artykuł nie będzie dostępny.
 • Status artykułu – umożliwia wskazanie czy dany artykuł może być  wykorzystany w procesie produkcyjnym. Dostępne opcje:
  • Udostępniony –  w Konfiguracji domyślnym ustawieniem tego statusu dla artykułu jest status Udostępniony. Przy wybraniu tego statusu możliwe jest korzystanie z danych produkcyjnych artykułu w procesie produkcji.
  • Zablokowany – określa zablokowanie danych produkcyjnych artykułu w procesie produkcji. Po wybraniu tej opcji należy także określić punkt czasowy do którego artykuł będzie zablokowany.
 • Zablokowany do – w przypadku określenia statusu artykułu jako Zablokowany, umożliwia wskazanie wskazanie daty do której dany artykuł będzie zablokowany w procesie produkcyjnym
Sekcja Klasyfikacje

Umożliwia wprowadzenie klasyfikacji danego artykułu. Przypisanie artykułu do klasyfikacji ułatwia późniejsze wyszukiwanie, a także analizę artykułu w procesie produkcyjnym.

Sekcja Klasyfikacje w aplikacji Artykuły
 • Klasyfikacja 1 – (pole wymagane) należy wskazać klasyfikację typu Klasyfikacja artykułu produkcyjnego (np. produktów końcowych lub półproduktów w zależności od przeznaczenia danego artykułu). Zdefiniowanie klasyfikacji tego typu możliwe jest w aplikacji Klasyfikacje.
 • Klasyfikacja 2-5 – (pola opcjonalne) umożliwiają dodatkowe sklasyfikowanie artykułu
 • Jednostka kosztowa – umożliwia określenie jednostki kosztowej, która zostanie domyślnie ustawiona w zleceniu produkcyjnym. Jednostki kosztowe umożliwiają unikalną identyfikację kosztów i są definiowane w aplikacji Jednostka kosztowa.
  Uwaga
  Przypisanie jednostek kosztowych jest możliwe tylko wtedy, gdy w Konfiguracji została aktywowana funkcja Controlling.
Sekcja Dane produkcyjne

Umożliwia określenie danych artykułu istotnych w procesie produkcji.

Sekcja Dane produkcyjne w aplikacji Artykuły
 • Magazyn domyślny – umożliwia określenie domyślnego magazynu dla magazynu przyjęć w zleceniu produkcyjnym
 • Zwolnienie artykułu przy wielostopniowym uruchamianiu – parametr domyślnie zaznaczony. Umożliwia wybór sposobu postępowania przy wielostopniowym uruchamianiu – jeżeli dany artykuł jest półfabrykatem, który występuje w zestawieniu materiałowym innego artykułu jako produkt gotowy. Jeżeli parametr jest odznaczony, artykuł jest traktowany jako artykuł zakupowy i przy wysyłce nie jest generowane zlecenie produkcyjne. Ustawienie to ma również zastosowanie w przypadku kalkulacji kosztów produktu.
 • Czas administracyjny – umożliwia określenie czasu przed rozpoczęciem pierwszej operacji produkcyjnej
 • Czas przestoju przed przyjęciem na magazyn – umożliwia określenie czasu, w którym dostępność artykułów może być opóźniona (np. przez procesy kontroli jakości, co może wpływać na ilość towarów dostępnych w magazynie)
 • Dostępność materiałów – umożliwia określenie dostępności w zleceniu produkcyjnym. Dostępne opcje:
  • Weryfikacja zgodnie z rodzajem zlecenia produkcyjnego – sprawdzanie dostępności jest przeprowadzane zgodnie z ustawieniami w rodzaju zlecenia produkcyjnego w aplikacji Rodzaje zleceń produkcyjnych
  • Weryfikacja – dostępność jest sprawdzana zawsze
  • Bez weryfikacji – dostępność nie jest sprawdzana
 • Reguły konfiguracji – umożliwia przypisanie reguły konfiguracji, jeśli właściwości artykułów mają być określone podczas procesów sprzedaży lub w zleceniu produkcyjnym. Reguły konfiguracji są tworzone w aplikacji Zasady konfiguracji produktu.
 • Utwórz konfigurację artykułu – umożliwia określenie wartości, które mają zostać określone jako standardowa konfiguracja dla tego artykułu
Sekcja Dane planowania

Umożliwia określenie danych dla artykułu istotnych w procesie planowania produkcji.

Sekcja Dane planowania w aplikacji Artykuły
 • Ustawienie podziału – ustawienie dla podziału zlecenia produkcyjnego. Dostępne opcje:
  • Brak podziału – oznacza, że zlecenie produkcyjne nie będzie dzielone na kolejne zlecenia. W przypadku wybrania tej opcji inne pola w tej sekcji nie podlegają edycji.
  • Podział podczas generowania propozycji produkcji – oznacza podział zlecenia w momencie generowania propozycji produkcji
  • Podział podczas generowania propozycji planowania – oznacza podział zlecenia w momencie generowania propozycji planowania
 • Typ podziału – opcje dostępne do wyboru:
  • Postprodukcyjny – oznacza, że ilości częściowe są zaplanowane zgodnie z podziałami po rzeczywistym terminie realizacji zapotrzebowania
  • Przedprodukcyjny – oznacza, że ilości częściowe są zaplanowane zgodnie z przedziałami podziału przed rzeczywistym terminem realizacji zapotrzebowania
 • Ilość podziału – jeżeli artykuł ma być  użyty w kilku zleceniach, należy określić ilość podziału w jednostce podstawowej.
  Przykład
  Zapotrzebowanie na produkt wynosi 1050 szt. Ilość podziału wynosi 250 szt. Zlecenie produkcyjne zostanie podzielone na 5 zleceń, czyli  4 x 250 szt. i 1 x 50 szt.
 • Przedział czasowy podziału – przedział czasu pomiędzy realizacją kolejnych zleceń, które pochodzą z podziału pierwotnego zlecenia
 • Maksymalna ilość propozycji – umożliwia określenie maksymalnej ilości propozycji planowania lub produkcji (w zależności od ustawienia podziału, pole jest wymagane jeżeli zostało wybrane ustawienie Podział podczas generowania propozycji produkcji lub Podział podczas generowania propozycji planowania)
Sekcja Metoda produkcji

Umożliwia określenie metody produkcji dla artykułu. Metoda produkcji jest konieczna, aby dany artykuł mógł być traktowany jako artykuł produkcyjny oraz wykorzystany w procesie produkcyjnym.

Uwaga
Wybór odpowiedniej metody produkcji decyduje o całej strukturze produkcyjnej artykułu.
Sekcja Metoda produkcji w aplikacji Artykuły
 • Typ – należy wybrać metodę produkcji najbardziej optymalną do produkcji danego artykułu
  • Zestawienie materiałowe – w procesie produkcji artykułu zostanie wykorzystane tylko zestawienie materiałowe
  • Zestawienie materiałowe + marszruta – w procesie produkcji artykułu zostanie wykorzystane zestawienie materiałowe i marszruta produkcyjna
  • Technologia – w procesie produkcji artykułu zostanie wykorzystana technologia produkcyjna, będąca połączeniem zestawienia materiałowego oraz marszruty produkcyjnej

Zgodnie z wybranym typem metody produkcji należy uzupełnić wartości w polach:

 • Zestawienie materiałowe – (pole wymagane) umożliwia przypisanie do artykułu określonego zestawienia materiałowego. Zestawienia materiałowe definiowane są w aplikacji Zestawienie materiałowe.
 • Marszruta – umożliwia przypisanie do artykułu marszruty produkcyjnej. Marszruty produkcyjne definiowane są w aplikacji Marszruty.
 • Technologia – umożliwia przypisanie do artykułu technologii produkcyjnej. Technologie produkcyjne definiowane są w aplikacji Technologia.
Sekcja Metody alternatywne

Jeżeli dla produkcji artykułu dostępne są inne metody produkcji, to dla każdej z nich można wybrać alternatywne przyporządkowanie zestawienia materiałowego, marszruty lub technologii.

Sekcja Metody alternatywne w aplikacji Artykuły

Po wybraniu przycisku [Dodaj] w tabeli pojawi się nowy wiersz z możliwością określenia poszczególnych wartości w kolumnach:

 • Metoda produkcji – umożliwia wybór metody produkcji (np. dla produkcji obcej). Metoda produkcji definiowana jest w aplikacji Metody produkcji.
 • Typ – umożliwia określenie rodzaju metody produkcji:
  • Zestawienie materiałowe
  • Zestawienie materiałowe + marszruta
  • Technologia

Zgodnie z wybranym typem metody produkcji należy uzupełnić wartości w polach:

 • Zestawienie materiałowe – umożliwia określenie alternatywnego zestawienia materiałowego dla artykułu
 • Marszruta – umożliwia określenie alternatywnej marszruty dla artykułu
 • Technologia – umożliwia określenie alternatywnej technologii dla artykułu

Zakładka Teksty

Na tej zakładce można tworzyć dodatkowe opisy dla Artykułu istotne w procesie produkcji. Są one używane przy wydruku dokumentów produkcyjnych.

Zakładka Teksty w aplikacji Artykuły

Zakładka Inne pola

Zakładka Inne pola pozwala na wprowadzenie dodatkowych pól, na przykład gdy wymagane jest określenie pól zdefiniowanych przez użytkownika, w celu uzupełnienia informacji. Pola zdefiniowane przez użytkownika są powiązane z obiektem i muszą być zdefiniowane niezależnie od siebie we wszystkich widokach.

Zakładka Inne pola w aplikacji Artykuły

Czy ten artykuł był pomocny?