Instrukcje: Szablony partnerów

Niniejszy dokument zawiera instrukcje tworzenia oraz edycji szablonu partnera w aplikacji Szablony Partnerów.

Nowy szablon dla organizacji

 1. Otwórz aplikację Szablony partnerów w widoku Podstawowe.
 2. Wybierz przycisk [Nowy], a następnie [Nowa organizacja] na standardowym pasku symboli.
 3. Wprowadź numer identyfikacyjny szablonu w polu Szablon partnera w nagłówku aplikacji.
 4. Wprowadź nazwę szablonu w polu Nazwa. Pole możliwe do uzupełniania po wybraniu przycisku 
 5. Jeśli to konieczne, należy uzupełnić pole Klasyfikacja oraz dodatkowe dane, które mają być uzupełniane podczas tworzenia organizacji na podstawie szablonu.
 6. Wybierz przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.

 

Uwaga
Szablon pozwala na utworzenie partnerów o typie organizacja.

Nowy szablon dla osoby

 1. Otwórz aplikację Szablony partnerów w widoku Podstawowe.
 2. Wybierz przycisk [Nowy], a następnie [Nowa osoba] na standardowym pasku symboli.
 3. Wprowadź numer identyfikacyjny szablonu w polu Szablon partnera w nagłówku aplikacji.
 4. Wprowadź nazwę szablonu w polu Nazwa. Pole możliwe do uzupełniania po wybraniu przycisku 
 5. Jeśli to konieczne, należy uzupełnić pole Klasyfikacja oraz dodatkowe dane, które mają być uzupełniane podczas tworzenia nowej osoby na podstawie szablonu.
 6. Wybierz przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.
Uwaga
Szablon pozwala na utworzenie partnerów o typie osoba.

Usuń szablony

Szablon partnera może zostać usunięty w całości lub oznaczony znacznikiem usuwania.

Usuń szablon partnera

Warunki wstępne

Aby usunąć szablon partnera, użytkownik powinien posiadać prawa administratora.

Instrukcja

 1. Otwórz aplikację Szablony partnerów w widoku Podstawowe.
 2. Otwórz szablon partnera, który ma zostać usunięty.
 3. Wybierz przycisk [Usuń], a następnie ponownie wybierz [Usuń] na standardowym pasku symboli.

Pojawi się okno z ostrzeżeniem. Po jego potwierdzeniu szablon zostanie usunięty.

Znacznik usuwania szablonu partnera

 1. Otwórz aplikację Szablony partnerów w widoku Podstawowe.
 2. Otwórz szablon partnera, dla którego ma zostać wstawiony znacznik usuwania.
 3. Wybierz przycisk [Usuń], a następnie przycisk [Wstaw znacznik usuwania] na standardowym pasku symboli.

Szablon partnera zostanie oznaczony do usunięcia. Zmiany zostaną zapisane.

Usuwanie znacznika usuwania z szablonu partnera

 1. Otwórz aplikację Szablony partnerów w widoku Podstawowe.
 2. Otwórz szablon partnera, dla którego ma zostać usunięty znacznik usuwania.
 3. Wybierz przycisk [Usuń], a następnie przycisk [Usuń znacznik usuwania] na standardowym pasku symboli.

Znacznik usuwania zostanie usunięty z szablonu partnera. Zmiany zostaną zapisane.

Przypisanie nowej roli partnera

 1. Otwórz aplikację Szablony partnerów w widoku Podstawowe.
 2. Otwórz szablon partnera, dla którego ma zostać przypisana nowa rola.
 3. Na standardowym pasku symboli wybierz widok roli, który ma zostać przypisany.
Uwaga
Jeśli widok nie jest możliwy do wyboru, oznacza to, że widok nie może być otwarty w wybranej organizacji lub rola ta nie została przypisana. Pierwsze przypisanie roli odbywa się z poziomu mandanta.
 1. Wprowadź zmiany i wybierz przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.

Zmiana organizacji

 1. W panelu nawigacyjnym (dostępnym w lewej części okna) przejdź do opcji Struktura organizacyjna. Lista prezentuje wszystkie organizacje, do których użytkownik posiada uprawnienia.
 2. W celu zmiany należy na liście zaznaczyć wybraną organizację. System wyświetli dane wybranej organizacji.
Uwaga
Jeżeli wybrane zastosowanie artykułu (widok) nie jest dostępne w wybranej organizacji, system automatycznie dokona zmiany widoku na Podstawowe.

Zastosowanie danych dla wybranej organizacji

Warunki wstępne

Funkcja jest dostępna w środowisku wielofirmowym lub w środowisku jednofirmowym z aktywnym uprawnieniem Uprawnienia do treści.

Instrukcja

 1. Zaloguj się do firmy z której ma nastąpić przejęcie danych.
 2. Otwórz aplikację Szablony partnerów i przejdź do widoku wybranej roli.
 3. Zaloguj się do organizacji, dla której chcesz przejąć rolę.
 4. Wybierz przycisk [Zastosuj dane dla wybranej organizacji] na standardowym pasku symboli.
 5. Aby zapisać zmiany należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.

Dane roli zostaną zastosowane dla wybranej organizacji.

Zastosowanie edycji danych dla wybranej organizacji

Warunki wstępne

Wybrana organizacja posiada uprawnienia do swoich danych podstawowych. Akcja jest dostępna tylko w środowisku wielofirmowym.

Instrukcja

 1. Zaloguj się do firmy z której ma nastąpić przejęcie danych.
 2. Otwórz aplikację Szablony partnerów i przejdź do widoku wybranej roli.
 3. Otwórz szablon partnera, dla którego ma zostać wykonane zastosowanie edycji danych roli.
 4. Zaloguj się do organizacji, dla której nastąpi edycja danych.
 5. Wybierz przycisk [Zastosuj edycję danych dla wybranej organizacji] na standardowym pasku symboli. Dane roli mogą zostać edytowane dla wybranej organizacji.
 6. Aby zapisać zmiany należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.

Czy ten artykuł był pomocny?